24 óra, 2014. április (25. évfolyam, 76-100. szám)

2014-04-11 / 85. szám

2014. ÁPRILIS 11., PÉNTEK SZOLGALTATAS 11 MA NAPKELTE 6.02 - NYUGTA 19.28 HOLDKELTE 15.35 - NYUGTA 4.06 LEÓ, SZANISZLÓ, GLÓRIA napja leó. Latin eredetű név, jelen­tése: oroszlán. Védőszentje: Nagy Szent Leó pápa, egy­háztanító. Női alakja a Leo- na. Bölcs Leó bizánci császár fennmaradt feljegyzése sze­rint a honfoglaló magyarok szabadságszeretők, vitézek, bátrak, és taktikusan ered­ményes, körmönfont politi­zálás jellemzi őket. szaniszló. A szláv Stanislav névből alakult, jelentése: ál­landó dicsőség. Ismert vise­lője a lengyel Stanislaw Lem, aki számos tudományos-fan­tasztikus regényt írt, közü­lük sok megjelent Magyar- országon is, köztük a Solaris. glória. Latin eredetű név, je­lentése dicsőség. egyéb névnapok: Ariéi, Ari- ella, Gemma, Godiva, Laura, León, Leona, Teó. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Szent Szaniszló emléknapja, Gló­ria, Leó napja. A református naptárban Leó, Szaniszló napja. Az evangélikus nap­tárban Leó, Szaniszló, Glória napja. A zsidó naptárban Ni­szán hónap 11. napja. napi igék. Katolikus: Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31- 42. Református: Jób 13,13-28. Jel 3,14-22. Evangélikus: Zsid 10,1.11-18. Jn 17,14-19. Ezen a napon történt 1165-ben mérgezés következ­tében meghalt IV. István ma­gyar király, aki 1163. január­jában ellenkirályként került a trónra. i24irBEN a mongolok Batu kán vezetésével legyőzték IV. Bélát a Sajó melletti Muhinál. 1842­ben Darjeelingben el­hunyt Körösi Csorna Sándor, magyar orientalista és világ­utazó. 1896-ban Hajós Alfréd úszó 100 méteres gyorsúszásban megszerezte az első magyar olimpiai aranyérmet. 1905-ben Budapesten meg­született József Attila költő. 1931-ben megszületett Johnny Sheffield amerikai gyermek­színész, aki Tarzan kisfiát alakította. 1956-ban Budapesten meg­született Hernádi Judit szí­nésznő, énekesnő, komika. 1966-ban megszületett Li- sa Stansfield énekesnő. (All around the world, Reál thing). 1966-ban Frank Sinatra rögzí­tette a Strangers in the Night című számot. 1969-ben házasságot kötött Sir Roger Moore színész és Luisa Mattioli. Forrás: ezemnapon.hu A LEGUTÓBBI SUDOKU MEGFEJTÉSE 1 4 8 6 2 9 7 3 5 6 5 3 4 7 1 8 2 9 9 2 7 5 3 8 1 4 6 4 9 1 2 5 7 3 6 8 5 8 2 1 6 3 4 9 7 7 3 6 9 8 4 2 5 1 2 6 4 7 1 5 9 8 3 3 1 5 8 9 2 6 7 4 8 7 9 3 4 6 5 1 2 Betegápolás kórházban egészségügy Kérhetik, de nem utasíthatják a rokont, hogy segítsen be Olvasónk testvére súlyos be­teg, hetek óta kórházban van. Az ápolók azt kérték tőle, hogy költözzön be a kórházba, ápol­ja bátyját, mert nekik nincs idejük tisztába tenni, etetni. Ez nem a nővérek feladata len­ne? Hol lehet segítséget kérni ilyen esetben? Olvasónk állítá­sa szerint a betegjogi képvise­lő nem foglalkozott az ügyével. Ha ez szó szerint így történt egy közfinanszírozott kórház­ban, akkor az szabályellenes, helytelen, de minimálisan is félreérthető. Akkor is, ha is­mert az egészségügyi ellátók túlterheltsége, a HR-kapacitás szűkössége. , Mivel nem ismerem az em­lített ápolók olvasatát, esetleg más betegtárs, egészségügyi szereplő fültanúk nyilatkozatát, csak a betegjogi panaszkezelé­sek tapasztalataira hagyatkoz­va mondhatom, hogy időnként ugyanakkor az is előfordul, hogy az ellátó személyzet fel­veti a hozzátartozói szorosabb kapcsolattartás lehetőségét - és éppen a beteg érdekében. Ez fő­leg akkor fordulhat elő, ha egy beteg több lelki és testi törődést igényelne, mint ami az ellá­tó oldaláról az ápolás-szakmai erőfeszítések mellett nyújtha­tó. Hozzátartozói látogatások, Mentálisan is sokat jelenthet a betegnek, ha vele van egy hozzátartozója. kapcsolattartások, gondosko­dások hiányában egy beteg el­látása nem lehetetlenülhet el, nem szenvedhet alapvető hiá­nyosságot, de sokkal nehezebb egyedül, magunkra hagyatot- tan gyógyulni, ne adj’ isten egy súlyos betegségben meghalni, mint szeretteink körében. Tény az is, az elidegenedő, csak a felelősséget és jogot fir­tató világunkban nem szokás már „sajátkezűleg” beteget gondozni, folyamatosan bete­get látogatni - van, aki nem tudja, nem meri, nem akarja, nem képes rá. Pedig a beteg­nek egy hospitalizált környe­zetben többnyire nagy igénye van egy otthoni jó szóra, egy családi emlékre, ízre, egy „pár­naigazításra”, hogy kitartson a vizsgálatok és kezelések meg­próbáltatásaiban. Ez a tevé­keny részvétel, kapcsolattartás jogilag ritkán kikényszeríthető- azonban emberileg kérhető egy családtagtól, ismerőstől, ami persze számára kötöttsé­get, bizonyos lemondásokat, al­kalmazkodást jelenthet, sőt, a látogatások során még a szak­mai elvárásokat, házirendet is tartani kell, és a többi betegre is tekintettel kell lenni. Nem minden hozzátartozó vonódik ebbe szívesen bele, s ha felvetődik, szóvá tevődik, gyakran lelkiismeret-furdalást is szül a gondoskodásra felkér­hető személyben, amire reagál­hat úgy is, hogy kinyilvánítja: a betegellátás nem az ő dolga, az „jár” a betegnek az államtól. Ter­mészetesen az igazság ott van, hogy mindenkinek meg kell tennie minden tőle telhetőt a be­tegek gyógyulása, jólléte érdeké­ben. Ha így tesznek az emberek, akkor nincs mit a szemükre vet­ni: akár ellátók, akár hozzátarto­zók, akár teljes megelégedettség a vége, akár a kényszerű, kevés­bé eredményesség. Amennyiben konkrétumok kerülnek az Országos Beteg­jogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK), a betegjogi képviselő elé, egyedi ügyként tud eljárni benne. Ha csak általánosságok, akkor is vannak (igaz, nagyon korlátozott) lehetőségei. Mind­két esetben érdemes a beteg­jogi képviselőhöz bizalommal fordulni, minél konkrétabb kéréssel élni felé. Ha pedig az ő eljárásával szemben fogalma­zódna meg kritika, akkor azt kérjük közvetlenül az OBDK központja felé jelezni (elérhető­ségünk minden intézményben kötelezően megtalálható). ■ Dr. Mina András, OBDK betegjogi szakreferens Családnevek megkülönböztető betűjelzéssel Tehetek valamit, hogy gyorsabban haladjon perem? Családunkban generációk so­rán ugyanazt a nevet használ­ják a férfiak, de kezd egy kicsit zavaró lenni. Születendő gyer­mekünknél kérhetünk valami­lyen megkülönböztető jelzést? Az egy családhoz tartozók vagy azonos családnevű személyek megkülönböztetésére szolgáló betűjelzést az anyakönyvbe az érdekelt kérelmére bejegyzik. Erre akkor van lehetőség, ha annak a felmenőnek a szüle­tési anyakönyvi bejegyzése, aki­nek a családi nevét a kérelmező viseli, azt tartalmazza. A megkülönböztető betűjel a családi név része, az nem mi­nősül külön tagnak. A betűjelet a családi nevet megelőzően vagy azt követően nagybetűvel jegyezik be, és a névtől ponttal választják el (például Kovács P. János, P. Kovács János). m magyarorszag.hu Nagyon régen folyamatban van a per, amit indítottam. Úgy lá­tom, nemigen történik semmi. Jogában áll az eljárás elhúzódá­sa miatti kifogást benyújtania, amit - azok után, hogy az első fokú bíróság számot ad az ön ál­tal megjelölt mulasztások tárgyá­ban - a másodfokú bíróság bírál el. Számoljon vele, hogy noha a kifogás elintézése soron kívüli, ebben az esetben is „húzódik az ügy”, mert a bíró nyilatkoza­ta után az iratot felterjesztik a másodfokú bíróságra, amelyik tárgyaláson kívül hozza meg a döntését, majd írásba foglalás után az iratokat az elsőfokú bí­róságra visszaküldi. A bíróság elnökétől is kérheti so­ron kívüliség elrendelését, amely az ügy menetét nem akasztja meg, és - mérlegelés alapján - an­nak elrendelését eredményezheti. ■ birosag.hu SUDOKU SKANDINÁV REJTVÉNY kos (in. 2i-iv. 20.). Április ele­jén még lehetett a legvicce­sebb, de ma már ne vigye túlzásba a bolondozást, mert még a végén a feljebbvalói is bolondnak néznék. Zseniá­lisnak hitt ötleteit először be­szélje meg a társával. bika (ív. 2i-v. 20.). Hajlamos mindig a másikban keresni a hibát. Nyugodjon meg, a bará­tai jót akarnak önnek. Ezért ha figyelmeztetik a hibáira, nem kell megsértődnie. Hoz­za magát formába a nyárra! ikrek (V. 21-vi. 21.). Sok pénz­re számíthat, de ne költse el mindet, hanem tartogasson belőle a nyárra is! Most új barátokat is szerezhet. Azok között is érdemes körülnéz­nie, akiket eddig strébernek, vagy talpnyalónak tartott. rák (vi. 22-vn. 22.). Most ön­re mosolyog a szerencse, de könnyen elszalaszthatja, ha folyton csak veszekszik. Ha mással nem is bírja megállni, legalább a főnökével ne vitat­kozzon! Étkezzen egészsége­sebben, egyen több zöldfélét! oroszlán (Vii. 23—vili. 22.). Bár­milyen nyugtalannak is érzi magát, a nyár messze van, és önnek rengeteg a dolga, ha a vágyott nyaralásravalót elő akarja teremteni. A száját pe­dig ne jártássá feleslegesen, nehogy kikotyogjon valamit! szűz (Vili. 23-ix. 22.). A társa­ság középpontja lehet ma. Még tán valamilyen vezetői feladattal is megbízhatják, egy kisebb közösség élére áll­hat. Próbáljon ki valami új stí­lust: irány a fodrász! mérleg (ix. 23-x. 22.). Ne le­gyen mérges, ha kinevet má­sokat, tűrje el, hogy ők is ezt teszik önnel. Ha túl sok az energiája, inkább találjon ki valami hasznos munkát, s ne a nyelvét köszörülje másokon. skorpió (X. 23-xi. 21.). A fő­nökeit is meglepheti mai tel­jesítményével, de ne legyen mindig komoly, a barátaira is gondoljon, mert a végén még elfeledkeznek önről. A nyelv- tanulás önnek mindig is jól ment, belekezdhet egy újba is. Dobja fel a környezetét! nyilas (xi. 22-xn. 21.). Jól néz­zen körül, amerre jár, mert lehet, hogy az utcán valami hever az ön számára! Valami­lyen új sportban sok öröme lehet, de csak ha ez egyszer kitartónak is bizonyul. A ba­rátaival ne veszekedjen, ve­gye elő a humorérzékét! BAK (XII. 22-1.19.). A kisállatok iránti szeretete nagyon jó, de ne viselkedjen úgy, mint egy aranyhörcsög! Lehet, hogy még ön is meglepődik azon, hogy mennyit változott. Hát még a barátai! Ha össze van zavarodva, jót tesz egy kis kikapcsolódás a barátokkal a mai napon. vízöntő (i. 20-11. 18.). Mindig is szerette meglepni az is­merőseit az egyéni stílusá­val. Nem minden ruha való a munkahelyre! Legyen önma­ga, ne hagyja, hogy a divat mondja meg, hogy kicsoda ön valójában! Ma mindenki egyéni akar lenni. S épp ettől lesz átlagos. halak (ii. 19-in. 20.). Álmo­dozó, s az álmait néha már valóságnak érzi. Hallgasson zenét, táncoljon, az illik most a lelkivilágához. Ne hordjon ma magánál túl sok pénzt, mert szétszórtsága miatt könnyen elveszítheti, vagy elköltheti mindet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom