24 óra, 2014. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

2014-03-14 / 62. szám

MÁRCIUS 15 2014. MÁRCIUS 14., PENTEK nemzeti ünnep A Monostori erőd különleges programmal: 1848-as puskamustrával, múltidéző tárgyak készítésével várja az emlékezni vágyókat. Bábolnán lovas harsonások tisztelegnek a Hősi kapunál ÜNNEPI PROGRAMOK A MEGYÉBEN Megyeszerte méltóképpen emlékeznek meg az 1848-as szabadságharc évforduló­járól. A koszorúzások sok helyen kiegészülnek érdekes és látványos programokkal. Munkatársainktól ácsteszér Táncsics Mihály szü­lőfalujában Czunyiné dr. Ber­talan Judit kormánymegbízott mondja az ünnepi beszédet már­cius 15-én. A múltidézés 11 óra­kor kezdődik, természetesen a nagyszerű magyar emlékmű­vénél, majd a koszorúzást köve­tően a művelődési házban meg­nyitják Simon M. Veronika kiál­lítását, akinek képeit Stancsics Erzsébet ajánlja az érdeklődők figyelmébe. ászár Szombaton 15 órakor kezdődik az ünnepi megemléke­zés az evangélikus templomban, majd a temetőben megkoszorúz­zák a legendássá vált 48-as hu­szár, Kocsis Gergely sírját. bakonybánk Március 14-én, pénteken 14 órától a kultúrház- ban tartják az ünnepséget, ahol az óvódások és iskolások fognak szerepelni, majd a település hi­vatalos és civil szervezetei egy­aránt megkoszorúzzák a 48-as emlékművet. bakonysárkány A községben március 14-én délután öt órától emlékeznek a 166 évvel ezelőtti eseményekre a Faluházban, ahol a település fiataljai mutatnak be alkalomhoz illő műsort, majd Czunyiné dr. Bertalan Judit or­szággyűlési képviselő mond be­szédet. csép Vörösmarty Mihály ked­vesének, Csajághy Laurának hajdani házhelyén, a mai polgár- mesteri hivatal előtti területen rendezik meg március 15-én az ünnepi műsort 9 órától, melyen a településen élő fiatalok lépnek fel versekkel és dalokkal. ete A XX. alkalommal meg­rendezett Bakonyi Amatőr Nép- művészeti Fesztivál keretében rendezik meg a március 15-i ün­nepséget a néhány hete felava­tott Integrált Közösségi Szolgál­tató Térben március 15-én, dél­után két órától. Ezt követően a hagyományoknak megfelelően az esti órákban megkoszorúz­zák a falu elején található kopja­fát, ahol Rohonczi László polgár- mester mond beszédet. kisbér Pénteken 17 órakor megkoszorúzzák Petőfi Sándor szobrát, majd 18 órakor a Szé­chenyi utcai sorompónál gyüle­keznek a fáklyás felvonuláshoz, aminek végállomása a Wass Al­bert Művelődési Központnál lesz, ahol 19 órától Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlé­si képviselő, kormánymegbízott mond beszédet, azt követően pe­dig az általános iskola diákjai ad­nak műsort. tárkány A JJősök Ligetében pénteken 14 órakor kezdődik az ünnepség ahol az iskolások mel­let civil szervezetek tagjai is fel­lépnek, majd Mészáros Tiborné polgármester mond beszédet, azt követően pedig az intézmé­nyek képviselői helyezik el a ke­gyelet koszorúit. lábatlan A református temp­lomban szombaton 10 órától tar­tanak ünnepi megemlékezést, az istentiszteleten a helyi Boros­tyán Baráti Kör kórusa és a Ha­lasi István Református Ifjúsági Kórus szolgál. A képviselő-tes­tület döntése alapján az eddigi gyakorlattól eltérően az önkor­mányzat csak egyetlen helyszí­nen tart ünnepséget, szombaton 11 órakor a Hősök terén várják a város lakóit. máriahalom Zenés ünnepi megemlékezésre hívja a helyie­ket szombaton 18 órára a Mária- halmi Faluvédő Egyesület az Al­kotóházba és a templom elé. A műsorban helyi fiatalok is köz­reműködnek. nyergesújfalu Mihelik Mag­dolna polgármester mond beszé­det, a műsorban Mohácsi Attila színművész és a helyi zeneisko­la csoportja szerepel azon az ün­nepségen, amely szombaton 15 órakor kezdődik a Pro patria em­lékműnél. sárisáp A Szabadság téren tartanak ünnepséget szombaton 10 órakor, majd a Bányász Műve­lődési Házban díjakat adnak át a Tél és tavasz élményei, emlékhe­lyek községünkben elnevezésű rajzpályázat legjobbjainak, meg­nyitják a beérkezett alkotások­ból rendezett tárlatot. tokod A nagyközség önkor­mányzata pénteken 17 órára a Lukácsi Máté Művelődési Ház­ba, majd a Petőfi szoborhoz hívja ünnepelni a tokodiakat. Négyesi Lajos történész idézi fel az ese­ményeket, a műsorban közre­működik a Hegyeskő Általános Iskola tanulóinak csoportja és a Szivárvány Társaskör. süttő Az Áprily-téren szom­baton 15.30 órakor avatják fel az 1848-49-es forradalom és sza­badságharc tiszteletére állított emlékművet. Az ünnepséget az önkormányzat és a Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kul­turális Egylet rendezi. tát Térzenével várja a Hősök terén pénteken 18 órakor kezdő­dő megemlékezésre érkezőket a Táti Német Nemzetiségi Fúvós- zenekar. Az ünnepi műsorban helyi általános iskolások is köz­reműködnek, Hámos László, a kultúrház igazgatója mond be­szédet. tata A Bláthy Ottó Szakközép- iskola, Szakiskola és Kollégium diákjai március 14-én 12 órá­tól tartják március 15-i meg­emlékezésünket. Ezen a napon, 10.30-kor nyílik meg az „Isko­lánk régen és most” című kiál­lítás. A kiállítás a vájárképzés­től indulva mutatja meg az intéz­mény oktatási rendszerét nap­jainkig. Március 15-én 9.30-kor Koszorúzás Mansbarth Antal emléktáblájánál, áldást mond Gábor atya. Ezt követően a Ha- mary-háznál, Hamary Dáni­el honvéd orvosra, a forradalom tatai résztvevőjére emlékeznek, valamint koszorúznak. A várud­varon, a '48-as emlékoszlopnál ugyancsak koszorúzás lesz. Bábolna Március 15-én 15 órakor megemlékezés az Ano­nim Drámacsoport és a Csepe- redők Néptánccsoport részvéte­lével a szabadidőközpontnál. 16 órakor koszorúzások következ­nek, először a régi temetőben, az­tán 16 óra 20-kor a Bábolnai lo­vas harsonásokkal, a hősi kapu­nál, majd 16 óra 40-kor bábolnai csata emlékműnél. Ács Március 15-én 12 óra 15- től koszorúzások lesznek a Ko­Legát István érdekes gyűjteménye is megtekinthető az ünnepek alatt a Monostori erőd hadtörténeti kiállításán rotnoki sírnál, a '48-as emlék­műnél és az l es út melletti em­lékműnél. Ezután 13 óra 30-tól megemlékezés a Kossuth szo­bornál. bokodon pénteken 15 órakor Czunyiné dr. Bertalan Judit kor­mánymegbízott mond ünnepi beszédet a Hősök terén, az ön- kormányzat épülete melletti em­lékoszlopnál. kecskéden a Lovas Bará­ti Kör hívogatójával kezdődik a pénteki megemlékezés. A lova­sok 15,45-től az általánosa isko­la előtti 1848/49-es emlékoszlop­hoz hívják az emlékezni vágyó tömeget. Az érkezőket 16,15-től a Burschen Kapelle zenekar fo­gadja, majd 16,30-kor kezdődik a hivatalos megemlékezés. Grúber Zoltán polgármester ünnepi be­szédét az általános iskola diákjai adnak műsort, ezután az önkor­mányzat, a civil szervezetek és az intézmények képviselői elhe­lyezik az emlékezés virágait. Ké­sőbb, 17,30-kor az öreg iskolában Fikner Piroska Radzsputok föld­jén című fotókiállítására hívnak minden érdeklődőt, ezzel párhu­zamosan interaktív útifilmet ve­títenek Indiáról. komlódon szombaton 10 óra­kor a Hősök Parkjában róják le tiszteletüket az önkormányzat képviselői, a civil szervezetek és a település emlékezni kívánó la­kosai. Ünnepi beszédet Kiss Fe­renc polgármester mond. oroszlányban szombaton 15 órakor koszorúzással kezdődik a nemzeti ünnep az Alkotmány utcai 48-as Ligetben, egy órával később Petőfi emlékkoncertet ad a Rackajam. 17.30-kor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ sza­badtéri színpadán a "Mai Már­ciusi Ifjak” címmel tavaszi gála­műsor kezdődik. SZÁKSZENDEN az 1848-49-es forradalom és szabadságharc év­fordulóján, nemzeti ünnepünk előestéjén, március 14-én ünne­pi műsorral tisztelegnek. A ren­dezvény 17 órakor kezdődik a fa­luházban, ahol az Öveges József Általános Iskola diákjai irodalmi műsorral emlékeznek meg. dadon szombaton 15 órakor a kultúrházban kezdődik a meg­emlékezés, amelyet az emlék­műnél koszorúzás követ. Ezt megelőzően délben, ünnepi tes­tületi ülés keretén belül adják át a Dad Községért díjat, amelyet az idén Tóth Józsefné nyugalmazott iskolavezető kap. dörög A település önkor­mányzata a hagyományoknak megfelelően a Petőfi téren em­lékezik meg a forradalom ese­ményeiről. A március 14-ei, 10 órakor kezdődő ünnepségen vá­rosvezetői, politikusi szónoklat ezúttal sem lesz, a hősök előtti méltó tisztelgésről a Gór Nagy Mária Színitanoda növendékei gondoskodnak. Esztergom Március 15-én, 10 órakor a volt megyeháza díszter­Tavaly hóesésben ünnepelt az ország, az idén remélhetőleg tavaszlas időjárás várja a koszorúzókat is mében ünnepi képviselő-testüle­ti ülésre várják a megemlékező- ket, akik fél órával később a vá­rosháza előtti tiszteletadást is megtekinthetik. 11.30-kor em­lékmenet indul a szentgyőrgy- mezői honvédtemetőbe, ahol ko- szorúzási ünnepséget tartanak. kesztölc A település önkor­mányzata és szlovák önkor­mányzata március 14-én, 16 órá­tól a művelődési házban ünne­pel, majd a Szabadság téren ko­szorúzik. piliscsév A hivatalos megem­lékezés helyszíne a Hősi emlék­mű lesz, ahol március 14-én, 16 órakor koszorúznak a település elöljárói. Az asszonykórus ’48-as dalokat énekel, majd a művelő­dési házban a helyi általános is­kola diákjai adnak ünnepi mű­sort. pilismarót A község önkor­mányzata a Bozóky Mihály Ál­talános Iskolában tartja ünnepi megemlékezését március 14-én, 16.30-kor. Az intézmény tanulói­nak műsora után Dávid Éva kép­viselő mond ünnepi beszédet, amit fáklyás felvonulás és koszo­rúzás követ. dömös A település önkor­mányzata március 15-én, 10 óra­kor, a községháza előtti emlék­műnél hajt fejet a szabadságharc áldozatainak emléke előtt. Komárom A Monostori erőd március 15-ón, szombaton kü­lönleges programmal: 1848-as puskamustrával és óriástársas­sal, emlékelőadással, múltidéző tárgyak készítésével és ügyessé­gi játékokkal várja az emlékez­ni vágyókat. Ezen a napon „Hu­szonhárom” címmel nyílik kiál­lítás a Klapka teremben, amely keretében 23 alkotó mutatkozik be. A nap folyamán az érdeklő­dők megismerhetik a korabe­li ágyúk és fegyverek működé­sét, illetve a szabadságharc helyi eseményeit az 1848-49-es Komá­romi Hagyományőrző Egyesület segítségével. Az ágyú 12 órától 13 óráig meg is szólal. Március 15-én mutatkozik be először az 1848-as óriástársas, ahol a sza­badságharc helyszíneit járhat­ják be a játékosok a történelmi Magyarország területén. Bővebb információ: www.erod.hu nagyigmándon tíz órakor kez­dődik az ünnepi megemlékezés a Vértanúk terén, ahol beszédet mond Hajduné Farkas Erika pol­gármester, felvonul a Nagyig- mándi Lovaskor huszárbandé­riuma, valamint ünnepi műsort adnak a Pápay József Általános Iskola 7. osztályos tanulói és a Zúgó Néptáncegyüttes. Ezt köve­tően a megemlékezők koszorúz­nak a Szikszai-Manszbarth Em­lékműnél, 11 órától főhajtás mel­lett adóznak tisztelettel Szikszai János és Manszbarth Antal már­tír lelkészek sírjainál a római katolikus temetőben. Ghyczy Jó­zsef ’48-as honvédhadnagy sír­jának megkoszorúzása 11.30-tól kezdődik a Szentmihály-pusztai temetőben. mocsa A községben március 15-én 9.30-kor az Emlékházhoz várják a megemlékezőket, ahol ünnepi beszédet mond Mars- chall Ferenc polgármester, majd műsort adnak a mocsai Arany János Általános Iskola tanulói. Ezt követően a megemlékezés a felújított Kossuth emléktábla fel­avatásával folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom