24 óra, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-20 / 16. szám

5 2014. JANUÁR 20., HÉTFŐ A MAGYAR KULTÚRA NAPJA A szabadság plasztikáiból nyílt kiállítás Tatabányán Két díjazott - egy átadás kultúra Gazdára találtak a Bartók Közművelődési-díjak tatabánya Csaknem három év­tized telt el Pázmándi Antal ke­ramikusművész legutóbbi tata­bányai kiállítása óta. A szám­talan díjjal elismert alkotó „NKA-konstrukciók” címet vi­selő sorozatával tért vissza a vá­rosba, ezúttal a Kortárs Galéri­ába. Virág Jenő, a galéria művé­szeti vezetőjének rövid köszöntő­je után Wehner Tibor művészet- történész vette át a szót. Megnyi­tó beszédében Pázmándi művé­szetének egyediségét méltatta: mint mondta, kompozíciói sem­mit sem másolnak, imitálnak vagy ábrázolnak. Kerámiaplasz­tikái nem „olyanok, mintha”, ha­nem maguk a művészi tárgyak, amelyek saját törvényeik szerint épülnek fel. Wehner szerint az organikus és geometrikus ele­meket vegyítő formavilág rámu­tat Pázmándi alkotói mentalitá­sának alapvető sajátosságára, a szabadságra. ■ Wehner Tibor művészet- történész méltatta az al­kotó mukásságát és a ki­állítás anyagát A Kortárs Galériában kiál­lított kompozíciókra is igaz­nak tűnik a művészettörténész megállapítása. A nagy mére­tű samottplasztikák, amelyek mintha rejtélyes, ismeretlen funkciójú gépeket ábrázolná­nak, dacolnak a kerámiamű­vészet technikai korlátáival. A szétszedhető darabokból fel­épülő absztrakt alkotások - mint a művésztől megtudtuk - a Kecskeméti Kerámia Stúdió kemencéjében lettek kiégetve, mivel az országban sehol más­hol nem adottak a feltételek ilyen méretű plasztikák előál­lítására. A műsorozat címadá­sa - NKA-konstrukciók - kap­csán Wehner Tibor szóba hozta a kortárs képzőművészet elke­serítő anyagi feltételeit is: mint maliciózusan megjegyezte, a rezsicsökkenés ellenére a ke­rámiaplasztikák költségei nem finanszírozhatók állami támo­gatás nélkül, így a kortárs al­kotók csakis a Nemzeti Kultu­rális Alap („korunk Medicije”) támogatására számíthatnak. A megnyitó elején és végén Lattmann Béla és Lattmann Kristóf dzsessz-duóját hallgat­hatta meg a népes közönség. ■Reichert G. Személyesen csak Bazsóné Nagy Marianna vehette át a Bartók-díjat az alpolgármestertől a Magyar Kultúra Napján Másodszor adták át Ácson a Bartók-díjat. Ketten kapták, ám csak egyikük vehette át. Hajnal Dóra Rohonczi József, Ács alpolgár­mester köszöntötte a Magyar Kultúra Napi rendezvényre ér­kezőket a városi sportcsarnok­ban. Mint fogalmazott, ez az emléknap alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szen­teljünk évezredes hagyománya­inknak, gyökereinknek, nem­zeti tudatunknak, hogy felmu­tassuk és továbbadjuk tárgyi és szellemi értékeinket. Ezt köve­tően a művészetről, az alkotás­ról beszélt. - Az önzetlenül, a közjó érdekében alkotást terem­tő művészekre a társadalom­nak épp oly szüksége van, mint az orvosokra, pedagógusokra, technikusokra, munkásokra, hitoktatókra, tudósokra, apák­ra és anyákra, mert az emberi­ség műveltségét gyarapítják - az alpolgármester e gondolattal konferálta fel Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című mű­vét a komáromi Magyarock Dal­színház előadásában. A múltba csalogató mű előtt Németh Gyu­la, a művelődési ház igazgatója adta át az intézmény kulturális elismeréseit. A tavaly alapított Bartók Közművelődési-díjat ve­hette át Bazsóné Nagy Marian­na, aki évről évre nagy sikerrel szervezi a nyári Kuckó tábort az ácsi gyerekek örömére. Elisme­résben részesült, - de díját be­tegsége okán nem tudta átvenni - Németh Józsefné is, aki a mű­velődési házért végzett áldoza­tos munkát. Könyvjelzőt kaptak emlékbe a szereplők ünnepnap Vers- és prózamondó délután a nyergesújfalui közösségi házban A nyergesújfalui Ady Endre Mű­velődési Központ és a városi Pi­nocchio Bábcsoport a magyar kultúra napja alkalmából szom­baton vers- és prózamondó dél­utánt rendezett a Térségi Közös­ségi Házban Ez volt tizennegye­dik ilyen találkozó az ezredfor­dulós kezdet óta, egy délután el­maradt az influenza miatt. Sára László ötletgazda, a báb­csoport mindenese elmondta, az első években az volt a céljuk, hogy a különböző szűk körű versenyeken szavaló tanulókat láthassák a szülők, a testvérek, a barátok is. A csapathoz ké­sőbb csatlakoztak az óvodások, majd a felnőttek is. Napjainkra a kötetlen hangulatú délután a Sára László és Katonáné Bergmann Violetta segít Újszászi Flórának magyar kultúra ünnepnapjává nőtte ki magát a városban. A szombati eseményt Katoná­né Bergmann Violetta könyvtá­ros nyitotta meg, aztán felhang­zott a Himnusz. A Sára László- né vezette Pinocchio Bábcso­port egy-egy Zelk Zoltán, il­letve Móra Ferenc feldolgozást mutatott be, majd negyvenhe­tén léptek a mikrofonhoz. Zsú­folt nézőtér előtt magyar költők, illetve írók sorai hangzottak el minden korosztály tolmácsolá­sában. A lelkes szereplők em­léklapot és egy-egy olyan, ne­mez anyagú könyvjelzőt ve­hettek át a hangulatos találko­zón, amelyet Sára Lászlóné ké­szített. ■ F. K. JEGYZET Biztatás/ itthon otthon VÉLHETŐEN KULTÚRÁNK, és mivel magyarok vagyunk, a magyar kultúra része, hogy tudjuk, hol van példá­ul Cseke. Megkerestem. Itt a közelben. A Felvidéken. Szlovákia Nyitra kerületé­nek Lévai járásában, Lévá­tól harmincnégy kilométer­re délnyugatra. Miért Cse­ke? A kézirat tanúsága sze­rint ezen a településen tisz­tázta le 1823. január 22-én a Himnusz kéziratát Kölcsey Ferenc. innen már sokaknak beug­rik. A magyar kultúra nap­ját ünnepeljük 1989 óta ezen a napon. A szakszerű meghatározás szerint az év­fordulóval kapcsolatos meg­emlékezések alkalmat ad­nak arra, hogy nagyobb fi­gyelmet szenteljünk évez­redes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tu­datunk erősítésének, fel­mutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Ezt az alkalmat sokféleképpen le­het - lehetne - tartalommal megtölteni. A gyakorlatban többnyire marad a kiállí­tás-megnyitó, a koncert, a szavalóverseny, a könyvbe­mutató, kitüntetések, elis­merések átadása. VÉLHETŐEN KULTÚRÁNK, és mivel magyarok vagyunk, a magyar kultúra része, hogy tudjuk, ki volt például Brunszvik Teréz, Csokonai Vitéz Mihály, Éltes Mátyás, Karácsony Sándor, Kiss Ár­pád, Márai Sándor, Németh László vagy Szent-Györgyi Albert. Hogy jönnek ők ide? Róluk neveztek el azon pont tucatnyi elismerésből kilen­cet, amelyet a magyar kultú­ra napja alkalmából adnak át - ha még igaz. Utána fo­gok nézni. A névadóknak is. autózom a szombati nyerge- si vers-és prózamondó dél­utánra. Szól a rádió. - Jó lenne, ha nem csak az úgy­nevezett szeretetnapok kör­nyékén adakoznának a se­gíteni akarók. A rászorulók máskor is éhesek - mondja egy szeretetszolgálati mun­katárs. vélhetően ez a bíztatás ott­hon van a magyar kultúrá­ban is. Itthon. ■ Fenyvesi Károly Magyar Kultúra Napi megyei programok és rendezvények Komárom Január 21-én 18 órától Eperjes Károly zenés-irodalmi est lesz „Az igazat mondd, ne csak a valódit"- címmel a Jókai Mozi­ban. A Magyar Kultúra napi mű­sorban Négyessy Katalin közre­működik gordonkán. Ez alkalom­mal adja át a város vezetősége a Komárom Kultúrájáért díjat. Január 24-én 9 órától a Kistáltos Óvodában kiállítás nyűik a ma­gyar találmányokból, valamint népi viseletű ruhákba öltöztetett babákból ugyancsak a Magyar Kultúra napja alkalmából. A tár­latnyitáson túl a gyermekek tuli­pános ládát díszítenek, majd táncházban ismerkednek a népi muzsikával. Aznap, 18 órakor nyilvános és ingyenes hangver­senyt adnak a volt növendékek azEgressy Béni Zeneiskolában. Január 27-én 16 órától Az opera nagykövetei országos programso­rozat részeként Ambrus Ákos, a Magyar Állami Operaház éneke­se érkezik az intézménybe, ahol a növendékek előadást hallhat­nak a nagyszerű művésztől. Szin­tén ezen a napon 9 órakor a Bo- zsik-iskola tanulói Pitti Katalin operaénekes műsorátláthatják, hallgathatják a szőnyi művelődé­si házban. Majd másnap 18 órá­tól, Tilos csillagon címmel, Árva Gábor és Mester Balázs zenéje alapján viszi színpadra nagy ma­gyar költőink: József Attila, Kosz­tolányi Dezső és Pilinszky János verseit a Talpalatnyi Színház. A művet Szűcs József rendezte és Szemes Péter koreografálta. oroszlánya Magyar Kultúra Napján, január 22-én 17 órától Juhász Attila fotóművész kiállítá­sára várják az érdeklődőket a Kölcsey Ferenc Művelődési Köz­pontba. A program részeként Pit­ti Katalin operaénekes megnyitó­ja és a Bágyi Balázs duó fellépé­se vár minden kultúra kedvelőt. Mindezt, 18 órakor ünnepi gála követi, amelyen az I. Országos Mondola vers- és prózamondó verseny kategória győztesei lép­nek színpadra. A rendezvény zá­rásaként átadják az „Oroszlány Város Kultúrájáért” emlékplaket­teket. mocsa barangoló címmel Zsap- ka Attila verséneklő koncertezik a község művelődési házában január 23-án 9 órakor. Másnap Magyar regények filmen címmel indul beszélgetés 17 órakor a Re­formátus Közösségi Teremben. lábatlan Dr. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltára fő­igazgatója nyitja meg pénteken 17 órakor a Gerenday Közösségi Házban a magyar kultúra napja alkalmából rendezett, Gerenday- ak a múlt tükrében című kiállí­tást. A válogatást a Geren- day-család irataiból, fényképei­ből dr. Horváth András főlevéltá­ros állította össze. A megnyitón jelen lesz a család örököse dr. Lukácsy András is. A kiállítás hétköznapokon 9-16 óra között, március 31-ig tekinthető meg. süttő Előzetesen a Dr. Sághy An­tal Környezetvédelmi és Kulturá­lis Egylet elnökénél, Izsó Zoltán­nál lehet jelentkezni a 70 3921-693 telefonszámon arra a felolvasó délutánra, amely szombaton 15 órakor kezdődik a magyar kultúra napja alkalmá­ból a Hengermalom Közösségi Házban. Az esemény nem ver­seny, célja a figyelemfelkeltése az olvasás fontosságára, a ma­gyar nyelv kimeríthetetlen kin­csestárának népszerűsítése. A rendezvényre minden érdeklődőt várnak. pilismarót A Heckenast Gusz­táv Községi Könyvtár minden ér­deklődőt vár a Bozóky Mihály Általános Iskolában február 1-jén ló órakor kezdődő magyar kultúra napi rendezvényére. A műsorban helyi, illetve környék­beli irodalmat és zenét kedvelők lépnek fel. tata A Magyar Kultúra Napja alkalmából ma ünnepi állomány­gyűlést rendeznek a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál a Honvéd Kulturális Egyesület támogatásával. A program 8 óra­korkezdődik, amelyen fellép Pet- rozsényi Eszter előadóművész. Levetítik a „Világra szóló magya­rok” című fűmet. Rövid koncertet tart a dandár zenekara, aztán katonafestők alkotásaiból nyílik kiállítás. Szerdán a Kuny Domokos Múze­umban (tatai vár) Lendvai Péter Gergely képzőművész és Mórocz István képgrafika szakos egyete­mi hallgató Részi3Dő című kiállí­tása nyűik 17 órától. A kiállító művészek a tavaly augusztusá­ban Tatán rendezett, Grotta cí­mű országos képzőművészeti pá­lyázat díjazottai. A tárlatot a Ma­gyar Kultúra napja alkalmából Kövesdi Mónika művészettörté­nészméltatja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom