24 óra, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-02 / 1. szám

2 2014. JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK MEGYEI TÜKÖR A 90 esztendős Határvölgyi Gábort köszöntötték tatabánya Februártól négy ge­neráció él majd együtt Alsógal- lán, ahol Határvölgyi Gábor 90 éves ünnepeltet köszöntötte dr. Kancz Csaba alpolgármester. A városvezető örömét fejezte ki a kellemes és barátságos légkör­ben élő család kapcsán. A ta­tabányai születésű szépkorú a bányánál lakatosként, majd ké­sőbb a Vidusnál dolgozott és 1978-tól nyugdíjas. Az ünnepelt két leánygyer­mekkel, négy unokával és hét dédunokával büszkélkedhet. A család februárra várja a nyol­cadik baba születését. Gábor bácsi Alsógallán lá­nyának és unokájának család­jával él együtt, a szomszédság­ban unokája építkezik. A szép­korú veje a 80-as évektől au­tószerelő műhelyt is működ­tet, melyet unokája folyamato­san vesz át. Az ünnepelt másik, Buda­pesten élő gyermeke és család­ja Is gyakran látogatják a déd- papát. A köszöntéskor a család a szintén Alsógallán élő város­vezetővel megbeszélték a vá­rosrészen élők mindennapjait, szó volt a közös ismerősökről is. Az összetartó és szeretetben élő nagy család a karácsonyt az alsógallai otthonban együtt töltötte. ■ Westemshow után étkezett a Csodaszarvas KispiÉR Évadzáró gálaműsort tartottak a város lovardájában, ahol a nézők először western showt láthattak, majd szakági bemutatókat a bakonysárká- nyi Reiss-farm lovasaival. Ezt követően a Csodaszarvas című néptáncműsort tekinthették meg az Aranyalma néptánc­együttes előadásában, majd lovasíjász bemutató követke­zett Konkoly Merse és a Kassai Kánság tagjainak a közremű­ködésével. Nagy sikert arattak a Kisbéri Lovas SE tagjai is já­tékos díjugratójukkal. ■ A segítség mindig jól jön, különösen azok számára, akik igazán rászorulnak. Az óév utolsó napján Tatabánya nehézsorsú negyedébe, a Ha­tostelepre és Mésztelepre érkezett három kis teherautónyi adomány a Sorsfordítók 2013 Alapítvány jóvoltából. Az adományozók az RTL Klub Házon kívül című riportműsorában figyeltek fel megyeszékhelyünk ezen területén élő hátrányos helyzetű családjaira. Pintér Péteren, a Füzes Utcai Általános Iskola igazgatóján keresztül felvették a kapcsolatot a Fény és Remény Egyesülettel, amely nemrégiben alakult meg Tatabányán. Berki Ágnes, az egye­sület elnöke elmondta, több mint száz azoknak a családoknak a száma, amelyek halmozottan hátrányos helyzetűek. Örülnek minden adománynak, a most érkezett ruhaneműnek, bútornak, játékoknak. Céljuk éppen az, hogy segítsék, támogassák a szegényebb sorsú embertársaikat. Épülhet-szépülhet a Csillag erőd is fontos A kormány kiemeltté tette a Liget-projekt beruházásának hatósági ügyeit A kormány kiemeltté nyilvání­totta a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló három beruházás közigazgatási ható­sági ügyeit, és kijelölte az eljá­ró hatóságokat - az erről szó­ló kormányrendelet a Magyar Közlönyben jelent meg. A projekt három részből áll: az Angyalföldön kialakítandó Országos Múzeumi Restaurálá­si és Raktározási Központból, a Szépművészeti Múzeum román csarnokának felújításából, to­vábbá a komáromi Csillag Erőd­ben a Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Köz­pont létrehozásából. A kormány elsőfokú építés­ügyi hatóságként, és szakha- J tőségként azt a hatóságot jelöl- £ te ki, amely - az adott ügyfajtá- A komáromi Csillag erőd udvara. Hamarosan ez a rész is megszépül ra vonatkozó jogszabály szerint - az elsőfokú eljárásban amúgy is eljárna. Ugyanezt tette a má­sodfokú hatóság kijelölésénél is. Ugyanakkor a nemzetgazda­sági szempontból kiemelt jelen­tőségű ügyek, koordinációjára a kormány a fővárosi két objek­tumra a Budapest Főváros Kor­mányhivatalát vezető kormány- megbízottat, míg a komáromi építkezésre a Komárom-Eszter- gom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat je­lölte ki. A rendelet kimondja azt is, hogy az építésügyi hatósági el­járásokban nem kell építésze­ti-műszaki tervtanácsi véle­ményt beszerezni, továbbá nem kell településképi véleményezé­si eljárást sem lefolytatni. ■ Az olvasókör csoportjai évnyitón találkoznak Esztergom A Szentgyörgy- mezői Olvasókör csoport­jai közül a legtöbb a követ­kező héten tartja az idei el­ső foglalkozását. Például a zenebölcsisek, zeneovisok, a jógázók, a méhészek, a vö­röskeresztesek és a Szent György Kör tagjai is folytat­ják ténykedésüket. A nép­táncosok január 21-én te­szik meg első közös lépései­ket az új esztendőben. Színes zsákok is jelzik majd a változást nagysáp Az elmúlt hónap­ban az új szolgáltató cég nem végzett szelektív hulla­dékgyűjtést a faluban. A ko­rábbi szolgáltató a saját tu­lajdonában lévő edényeket elszállította. A megoldást az úgynevezett házhozmenő gyűjtés jelentheti majd kü­lönböző színű zsákokkal - díjtalan elszállítással. Kétszer ötezer forint tanulmányi ösztöndíj bajna Elődné Lukács Er­zsébet jegyző tájékoztatá­sa szerint a képviselő-testü­let egészségügyi és szociá­lis bizottsága döntése alap­ján tizenhárom, felsőfokú tanulmányokat végző helyi fiatal Bursa Hungarica ösz­töndíjban részesül. A havi ötezer forintot ugyanennyi­vel egészíti ki a megyei ön- kormányzat. Újra várják a pénzt a városi parkolásért Esztergom Az idei parko­lási bérletek január 10-ig érvényesek a városban,a Gran Parkoló Kft. már meg­kezdte a 2014. évre kiállított okmányok árusítását. Máig zárva volt a cég ügyfélszol­gálati irodája. A lakossági, lakcímhez kötött éves bér­let ára nem változott, 3000 forint. Az egész város terü­letére érvényes bérlet ára is változatlan, egy évre 35 000 forint. MELEGÉTEL ÉS RUHA OSZTÁS TATABÁNYÁN! Január 04-én szombaton 10 órától a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata a Kereskedelmi Szakközépiskolával szemközti parkolóban (Ond vezér út, Kós Károly út sarkán) téli ruhákkal és finom meleg gulyással (11 órától) várja szeretettel a szükségben lévöket! HIT GYÜLEKEZETE TATABANYA Nagy sikert aratott a Budapest Bár koncert A népszerű együttes műsorára kétszer is megtelt az Agora színházterme Különleges zenei élményben lehetett része azoknak a zene­szeretőknek, akik napokban a megyeszékhelyen megtekintet- j ték, meghallgatták a Budapest í Bár koncertjét. A Vértes Ago- j rája színházterme kétszer is megtelt egy napon, akkora volt az érdeklődés. A tíztagú főváro­si alakulat előadásában többek között filmslágerek, táncdalok, kupiék hangzottak el, de me­rítettek Jávor Pál, Kabos Gyu- { la és Harangozó Teri ismert da- j Iáiból is. Az együttes 2007-ben alakult és töretlen lendület­tel fejlődik, koncerteznek nem csak itthon, hanem külföldön is. Európa számos országa mel­lett eljutottak Dél-Amerikába és az Egyesült Államokba is. Több külföldi előadóval közö­sen a 2012-es londoni olimpi­ához kapcsolódó zenei esemé- | nyen is felléptek. A tervek sze- ! rint tavasszal megjelenik hato­dik CD-jük. ■ K. T. J A Budapest Bár együttes töretlen lendülettel fejlődik, az elmúlt években nemzetközi hírnévre tett szert

Next

/
Oldalképek
Tartalom