24 óra, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-02 / 1. szám

Ágyúszó, tűzijáték, hatalmas buli szilveszter Pezsgővel, rendezvényekkel ünnepeltük szerte a megyében az új évet A tatabányai Árpád téren látványos tűzijátékkal köszöntötték az új évet a szép számban megjelent ünneplők Tatabányán a hajnalig tar­tó utcabál, Komáromban a szabadíjászok kürt­jeinek zúgása, majd az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület ágyúdurrogtatá- sa zengte be a várost. Hajnal-Wágner Szerte a megyében elbúcsúz­tatták az óévet és köszöntötték az új esztendő első perceit. Ta­tán futóversennyel, Komárom­ban ágyúszóval, Oroszlány fő terén retro utcabállal, Tata­bányán kerékpáros felvonu­lással és az Árpád téren kon­certtel, látványos tűzijátékkal ünnepelhetett mindaz, aki vi­dám társaságban szerette vol­na búcsúztatni a 2013-as, illet­ve köszönteni a 2014-es évet. Tatabánya szilveszteri mu­latságán az érdeklődés felül­múlta a szervezők várakozása­it. Csaknem kétezren gondol­ták úgy, hogy a megyeszékhely szívében töltik el az ünnepi pil­lanatokat. A Tatabánya Pont Rendezvényszervező és Turisz­tikai Iroda díjmentes program­ján nagy volt a hangzavar: so­kan hoztak magukkal trom­bitát vagy más hangkeltő esz­közt, hogy már éjfél előtt behar­sogják a teret. A parókák für­tösebb fajtájából, a világító par­tiszemüvegekből és a malacos lufikból sem volt hiány. A Story Zenekar a '80-as és a '90-es évek válogatásai­val erkezett és alapozta meg tíz órától a jó hangulatot. Éj­félkor pedig megkezdődött a színpompás „központi” tűzi­játék is, amelyet az emberek tapssal értékeltek. Az önkor­mányzat tetejéről égre rajzolt látványosság mellett város­szerte megszámlálhatatlan kisebb magántűzijáték vilá­gította be a tatabányai égbol­■ Tatabányán a rendez­vény iránti érdeklődés felülmúlta a szervezők várakozásait tót. Az egyik éppen a Turul madár körül színesítette meg az évet fordító éjszakát. A kí­váncsiskodók igyekeztek mi­nél jobb helyet találni, hogy az égboltra írt fénycsóvákból . A komáromiak a Monostori-erődben ágyúszóval búcsúztatták az óévet minél többet lássanak, így a hivatal közvetlen közelében szinte kiürült, míg kissé tá­volabb zsúfolásig megtelt a tér. A konfetti esőben meg­ázott ünneplők mindez után Makszim zenéjére mulattak. A lemezlovas hajnalig tartó utcabálja inkább a fiatalság­nak kedvezett, ők megállás nélkül táncoltak. Komáromban a honfoglalás kori öltözékbe bújt Komáromi Szabadíjászok kürtjeinek zú­gása, majd az ugyancsak kor­hű mentét öltött 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület ágyúdurrogtatása zengte be a Monostori-erődöt. A délidei eseménnyel búcsúz­tatta az óévet a két partner- szervezet, akik immár har­madik éve szórakoztatják a nagyközönséget a történelmi monstrumban. Nagy Péter egyesületi el­nöktől megtudtuk: a szabad­ságharc huszárjaira, a téli hadjárat hőseire emlékeztek. Az idén a tavalyinál is többen érkeztek rendezvényükre. A látogatók megtekinthették a versenyeken használt mini­ágyút és a szabadságharc leg­kedveltebb hat fontos ágyú­ját is, mely Gábor Áron réz­ágyújának méretarányos má­solata. Nagy Péter ezúttal tü­zért is avatott a régi idők mód­szerével: egy jól bevált kard­suhintással, majd egy mata- tónak nevezett, rézkereső já­tékban is részt vehetett bár­ki, aki adománnyal segítette az egyesületet. JÓ REGGELT! Mobilszolgáltatóm mindig képes meg­lepni valamivel. Előfordult, hogy mindössze kétperces ügyemért több mint húsz percet várakoztatott a vo­nal végén, mondván: tartsam, mert a hívásom fontos a számukra. Volt, hogy hajnali 3 óra 15-kor hívtak, majd amikor már visszaaludtam vol­na, biztos ami biztos, SMS-t is küldtek az aktuális egyenlegemről. Aztán test- reszabás címszó alatt ajánlottak olyan lehetőséget, amelyről másnap kiderült, hogy már megszűnt... A leg­utóbbi kedves kis üzenetük is aranyos volt. Észak-Komáromba tartva, alig, hogy leléptem az Erzsébet hídról, a „gondtalan nyaralásomhoz” kaptam ajánlatot. No, de mi lesz nyáron? Bol­dog új évet kívánnak majd? K. L. 9 77 1 4 1 6 865040 1 4 0 0 1 Egy hónappal korábban érkezett újszülött Az idei év első megyei babája Esztergomban látta meg a napvilágot Megyénk első újszülöttje Papp Noel Benjámin. Á dorogi Papp Rozália és Papp László második gyer­meke az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban jött világra, január elsején, hajnali 1 óra 28 perckor. Noha a csöppség a vártnál korábban - a ter­hesség harminchatodik he­tében - született, császár- metszésre nem volt szükség. A dr. Dubecz Dániel, osz­tályvezető főorvos által leve­zetett szülés során kompliká­ciók nem léptek fel.- Január huszonnyolcadi­kára voltam kiírva, de jött a front, és jött ő is. Már vasár­nap óta bent tartózkodtam, Papp Noel Benjámin A boldog édesanya az esztergomi kórházban, tehát nem volt könnyű a va­júdás, ám a szülés viszony­lag gyorsan ment. Ügyesek voltunk mi is, az orvos is - mondta el érdeklődésünkre a fáradt anyuka. A 2700 grammos, 47 centi- méteres Papp Noel Benjámin a jelek szerint makkegészsé­ges, ottjártunkkor - anyuká­ját kímélendő - édesdeden aludt. Az újszülöttet édesap­ja mellett hároméves nővé­re, Nóra Anna várja haza. A büszke családfőnek is gratu­láltunk. Elmondta: mindany- nyian nagyon örülnek a jöve­vénynek. ■ Gázolajat lopott két fiatal a teherautóból KISBÉR-RÉDE Lopás gyanú­ja miatt folytat eljárást a Kis­béri Rendőrkapitányság két kisbéri férfi ellen, akik a je­lenleg rendelkezésre álló ada­tok szerint gázolajat tulajdo­nítottak el egy rédei családi ház udvarán parkoló teher­gépkocsiból. Még a feljelentés megtételének napján elkap­ták őket a rendőrök. Egyikük részletes beismerő vallomást tett. A 19 éves férfit a rend­őrség szabadlábra helyezte, a 21 éves férfit viszont a Kis­béri Rendőrkapitányság Bűn­ügyi Osztályának kezdemé­nyezésére a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. ■ RÉSZLETEK: KEMMA.HU. — M iVvi a ..... Megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, .H .'HL —v / ' 9g W színháztermekét­W rj '*>ák ) liriL I ■ K 'M napon, akkora volt Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. A ••Sg''. laNn ,.g ff dapest Bár előadá­B KERESSE A KEMMA.HU OLDALON: ZAVAROK VANNAK NAGY SIKERT ARATOTT 3 HIABA MENEKÜLTEK A TOLVAJ ..... TATABANYÁN TESTVÉREK ► WWW.KEMMA.hu A KAbbZArlAtUN ► 6.OLDAL A BUDAPEST BÁR ► oldal KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI JJte 2014. JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK. XXV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. ÁRA: 160 FT. ELŐFIZETVE: 112 FT Huszonnyolc új parkolóhely : A Gál István lakótelepen 28 új parko- : lóhelyet alakítottak ki. Az elkészült : 750 négyzetméternyi parkoló meg- : könnyíti az ott élők dolgát. ► 3. oldal : Napköz- ElnÖKI ben kezdetben nyitánnyal : túlnyomóan bo- 1 1 : rult, párás, néhol Szívműtétje után, : ködös idő való- polgármesteri bíz­: színű. A legma- tatásra vállalta el gasabb nappali a jábatlani polgár­: hőmérséklet 3 őrök csoportjának 10 fok kozott var­: ható vezeteset Bárdos Zoltán. ► 4. oldal : Szabaduljunk meg az atkáktól! : A kedvenc játékállatok ott sorakoz­• nak a gyerek ágyán vagy a játékpol­: con. Nemcsak háziport gyűjtenek ma- : gukba, hanem atkát is. ► 8. oldal Schumacher telefonVI : eletveszelyben szerkesztő: : Lapzártáig nem ■ történt változás a terjesztés: • síbalesetet szén- ---------»«y«n-sio : védő Michael hirdetés: : Schumacher álla- ---------«m/514-080 | potában. e-mail: ► 12. OLDAL im ; A KEMMA.hu olvasóitól : Ön szerint mi a szilveszter elengedhetetlen kísérője? : IA pezsgő : I A virsli 11A Himnusz éjfélkor

Next

/
Oldalképek
Tartalom