24 óra, 2013. november (24. évfolyam, 255-279. szám)

2013-11-02 / 255. szám

EGY PERCBEN Testületi ülés a megyeszékhelyen A csütörtökön megtartott közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tatabányai önkormányzat jövő évre tervezett költségvetését. ► 2. oldal Nyugodt, szél­csendes, az év­szakhoz képest még mindig kel­lemes idő várha­tó. Bár a ködhaj­lam növekszik, némi napsütésre számíthatunk. Környezetről a megyeházán Megyénk új, ké­szülőiéiben lévő környezetvédelmi programjának je­len állását ismer­tették a megyehá­zán. ► 2. OLDAL Égett a lovarda teteje Valószínűleg elektromosság okozhat­ta a tüzet a komáromi Frigyes lakta­nya területén található lovarda pad­lásterén tegnap. ► 5. oldal Sérülten a sérültekért Magyarorszá­gon új művésze­ti gyógyterápiás sport-táncág szü­letett, a jeltánc­művészet. ► 13. OLDAL TELEFONI SZERKESZTŐ: _______9 34/514*013 TE RJESZTÉS. ________9 40/810-510 HI RDETÉS _______9 84/514-020 E­MAIL: tarark krrm®p-rw]jfi Jbm JÓ REGGELT! Egy megfigyeléssel egybekötött esti séta az esztergomi Jókai utcában. Gyalogos és kerékpáros egyaránt mé­teres krátereket kerülget a vaksötét­ben, miközben lepusztult épületek mellett vezet az útjuk. Kevesek me­részkednek ki, akik igen, futólépés­ben közlekednek, a kezükben elem­lámpával. Az első, ami eszembe öt- lik, az Guy Ritchie: A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső című klasz- szikusának az egyik ütős beszólása - „Ez kezd olyan lenni, mint egy pe­ches nap Boszniában a második, hogy az itt élőknek milyen kevés is elég lenne a boldogsághoz. Meglehet, pislákoló fényekről és egy, csak átla­gosan pocsék magyar útról álmod­nak... Barlangi Prímák közt a legjobbak díjátadó A tatai Szabó Szonja vastapsot kapott a Jászaiban UIIHMIBIII in.......... 111 ií ------------ ' A tehetségre, a példamutató életutakra és a jövő nemzedékére emelték poharukat szervezők és díjazottak a tatabányai Príma-gálán A Jászai Mari Színházban adták át megyénk kultu­rális, sport- és szellemi élete kimagasló személyi­ségeinek a Megyei Príma Díjakat, de elismerték az élenjáró vállalkozókat is. A gálán Demján Sándor, a Vállalkozók Szövetségének elnöke is részt vett. Szűr Annamária A megye sport, szellemi és kulturális életének kimagas­ló személyiségei közül az idén is tizet jelöltek a Megyei Prí­ma Díjra. A Vállalkozók Or­szágos Szövetségének megyei szervezetének kuratóriuma a jelölések alapján választotta ki azokat, akik közül a támo­gatók szavazatai alapján hár­man vehették át a díjat. A kö­zönségdíjra a kemma.hu, a 24 Óra és a Forrás rádió is gyűj­tötte a voksokat. A Príma Díj 1-1 millió, a közönségdíj 500 ezer forint jutalommal jár. A Jászai Mari Színházban csütörtök este megrendezett gálán Príma Díjat vehetett át a Magyar Képzőművészet kate­góriában Muzsnay Ákos gra­Kezdeményezők, követők és példaképek „egynek minden nehéz, sok­nak semmi sem lehetetlen” - idézte Széchenyi Istvánt Por­dán Zsigmond.-Napjainkban is léteznek a magyar szellemiség ösztönzése iránt elkötelezett emberek. Olyanok, mint Demján Sán­dor, aki megvalósította a ma­gyarkultúra, tudomány, művé­szetek és a sport kiemelkedő egyéniségeinek támogatását. Az Ő követői mi vagyunk, akik a Megyei Príma Díjjal adunk új lendületet a helyi szellemi és sportéletnek -mondta. fikusművész; a Magyar Nép­művészet és Közművelődés kategóriában a Víz, zene, Vi­rág Fesztivál Egyesületet és elnöke, Essősy András; a Ma­gyar Sport kategóriában pe­dig a Grundfos Tatabánya Ké­zilabda Klub, és annak sport­vezetője Marosi László. Á kö­zönségdíjat elsöprő győze­lemmel Szabó Szonja képző­művész vehette át. Á többi je­lölt munkásságát különdíjak- kal jutalmazták. A Tatán élő Galambos Lajos fiaival, Ist­vánnal és Lajossal, valamint a zenekarával is fellépett. Ez utóbbival remek hangulatot teremtve sokakat megtáncol­tattak a bálon. ► 3. oldal Győri ítélőtábla; jogerősen hét év börtön a gyilkos bokszbajnoknak jogerősen hét év börtön­nel sújtotta a Győri ítélőtáb­la az 1986-os országos boksz­bajnokot, Hideg Szilvesztert, aki három éve olyan súlyosan megverte élettársát, hogy az belehalt sérüléseibe. Zólyomi Csilla bíró tanácsa ezzel hely­benhagyta a Tatabányai Tör­vényszék első fokú ítéletét. A vádhatóság képviselője megjegyezte, vallomásaiban a vádlott rendszeresen önellent­mondásba keveredett. A férfi azon a végztes na­pon egy kocsmában talált rá a ■ A bíróság visszautasította a védelem enyhítést kérő érvelését is nőre, ahonnan haza vitte, le­vágta a haját, fojtogatta és ha­lálra verte. Arról szóltak a hí­rek, hogy Hideg Szilveszter a hangos szóváltást követő­en hazáig verte az asszonyt, majd másnap reggel a szom­szédba sietett „segítségért", mondván Dóra holtan fekszik ágyukban. A bíróság visszautasította a védelem enyhítést kérő érve­lését is. Indoklása szerint szá­mos bizonyítékot nem vagy nem megfelelően vettek figye­lembe. Például fenntartások nélkül fogadta el annak a két férfinak a vallomását, akikkel a halála előtti napokban "el­kóborolt" az asszony."Nem én vertem agyon" - mondta a fér­fi az utolsó szó jogán, hozzát­éve, a történtek idején "voltak ott mások is", köztük olyan ember, aki szintén verseny­szerűen bokszolt korábban. mwmmmmmammmmm Virágok, mecsesek rendezett sírokon halottak napja Méltóságteljes emlékezés azokra, akik már nincsenek köztünk Tegnap, mindenszentek nap­ján megyénkben is tízezrek keltek útra, hogy felkeressék elhunyt hozzátartozóik nyug­helyét. A sírokra virágok ke­rültek, gyertyák és mécse­sek gyúltak. A hagyományok­nak megfelelően ez ma, halot­tak napján sem lesz másként: az amúgy rideg, sötét temetők sírkövei újra megvilágíttat­nak azok emlékére, tisztele­tére, akik már nincsenek kö­zöttünk. Hazánkban az ilye­tén módon való emlékezés, valamint a sírhelyek díszíté­se a XIX. század elején terjedt el német katolikus hatásra, ám e szokásokat mások mel­lett a protestánsok és az ate­Sokan látogattak ki tegnap a temetőkbe és gyújtottak gyertyát isták is átvették. November elseje az üdvözült lelkek em­léknapja, amit IV. Gergely pá­pa emelt egyetemes ünneppé, míg november másodika az elhunyt, de üdvösséget még el nem nyert, tisztítótűzben lévő hívek napja. A kegyeletgya­korlást megelőző percek a kor embere számára kevéssé fel- emelőek: több helyütt forgal­mi dugók, parkolási nehézsé­gek, hatalmas tömegek, meg­erősített rendőri készültség fogadta a megyénk városai­nak temetőibe kilátogatókat. A falvak lakói közül keveseb­ben érezhették, hogy bármi is árnyékot vetne a méltóságtel­jes megemlékezés*#. ■ B.G. ■j»|f l'l m Traffinaxok iwőre már több száz tudják ■ Kitört a ketchupháború a hamburgerpiacon ■ Áldozatok a női szépség oltárán: veszélyes kozmetikumok i Miklósa Erika; hazajöttem szalonnát sütni 1 i > ( I A KEMMA.hu olvasóitól : Hogyan emlékezik meg elhunyt szeretteiről : Halottak napján? : Magamban -^Koszorút viszek : emlékezem sírjukhoz róluk ....» 16% Cs ak egy • gyújtok az eml*ukr?^^gjgW|^^___ I Hl| II! Ilii 9 771416 865064 13255

Next

/
Oldalképek
Tartalom