24 óra, 2013. augusztus (24. évfolyam, 178-203. szám)

2013-08-09 / 185. szám

4 2013. AUGUSZTUS 9., PÉNTEK Lezárt útszakaszok a Tatabánya Rallye es az Amerikai Autó Fesztivál miatt OROSZLÁNY/TATABÁNYA/KOMÁ­rom Vasárnap a IV. Tatabánya Rallye miatt 7.00-18.00 között a Oroszlány Bányamentő állo- más-Pusztavám közötti útsza­kaszt lezárják. A megyeszék­helyen 6.00 és 20.00 között Síkvölgyi út 4-es elágazás-Réh- ling Konrád (volt Szénszállítók útjaj-Rezeda u-AVE bekötő-Ru- gógyári út- Környebányai el­ágazást-, ugyanebben az idő­ben időszakosan a Rugógyári út elágazás-Síkvölgyi út-Reh- ling Konrád út 4-es elágazás közötti szakaszát korlátozzák. A komáromi 12. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál szom­bati felvonulás útvonala (11.00 és 15.00 óra között) a Rákóczi rkp.-az Igmándi út-a Mártírok út-a Szőnyi út-a Széchenyi út-a Petőfi út-a Szabadság utca-a Tatai út-a Mocsai út-a Puskapo- rosi utca-a Török I. utca-az Ig- mándi út-a Rákóczi rkp. vona­lát érinti. Tizenévesek lopták el a motorokat a kereskedésből tatabánya Négy motorkerék­pár tűnt el egy tatabányai mo­torkereskedésből augusztus 5-ről 6-ra virradó éjszaka. A tu­lajdonos feljelentést tett a rend­őrségen. Az egyenruhások, hogy megtalálják a motoro­kat és a tolvajokat, különös fi­gyelmet szenteltek a városban közlekedő kétkerekű jármű­veknek, valamennyit alaposan szemügyre vették. Másnap a járőrök elfogták az egyik gyanúsítottat, egy 15 éves fiút, aki könnyű sérülést okozott az egyik egyenruhás­nak. A fiút előállították a Ta­tabányai Rendőrkapitányság­ra, ahol elismerte a bűncselek­mény elkövetését és megne­vezte társait is: egy 16 és egy 18 éves tatabányai ismerősét, akik elfogásukat követően szin­tén beismerő vallomást tettek. A gyanúsítottak ellen dolog el­leni erőszakkal elkövetett lopás gyanúja miatt indult eljárás. Emellett a 15 éves gyanúsított ellen hivatalos személy elleni erőszak elkövetésének gyanúja miatt tettek feljelentést. ■ MEGYEI TÜKÖR A képzőművészeti és kultúrtörténeti foglalkozások vezetésében a helyi és vendégművészek, pedagógusok is lelkesen működnek közre Telt ház a Bláthy-koliban alkotótáborban A művészpalánták lassan már felcseperednek Tata immár tíz éve minden nyáron művészeti tábort szer­vez tehetséges tatai, szőgyéni, szovátai, és az utóbbi időben, magyarkanizsai fiatalok szá­mára. A találkozó célja a tehetség- gondozás, a gyerekek alkotói, művészi vénájának fejlesz­tése, és nem utolsó sorban a nemzeti azonosságtudat ala­kítása, formálása, valamint a testvérvárosi kapcsolatok erő­sítése. A tábort minden évben Os- gyáni Zsuzsanna nemzetkö­zi referens szervezi nagy gon­dossággal, teszi ezt immáron tizenegyedszer. A táborlakók között mély barátságok, hosz- szan tartó kapcsolatok alakul­tak ki. Ma már akadnak olyan résztvevők is, akik a szervezők szeme láttára nőttek fel. A képzőművészeti és kultúr­történeti foglalkozások vezeté­sében a helyi és vendég művé­szek, pedagógusok is lelkesen működnek közre, például Su­lyok Teréz, Gútay János, Gútay Jánosné, Cs. Kiss Ernő, Csiszár József, Nyikus Anna, Horváth- né Frank Brigitta, Lengyel Gá­bor, Szegvári Emese, Kristófné Szabó Szerafina, Gyarmati La­jos, Juhász Zsuzsanna, Smidt Róbert, Szabó László, Janka Ferencné kézműves, Kamenár Csilla rekeszzománc-készítő, Kóthay Péter, művésztanár, Szabó Éva múzeumpedagógus, Muhi Zsuzsanna magyarkani­zsai kézműves. * ■ Petrik József Változatos vakáció iskolai környezetben nyári napközi Fürdés, játék a tóparton, zumba, pingpong és sakk A város általános iskolásai, azok közül is az alsó tagozato­sok több-kevesebb időt töltenek az iskolában a nyári vakáció ide­jén is. De most nem tanulnak, inkább játékkal, kikapcsolódás­sal töltik itt az idejüket. A nyá­ri napközis tábort Tatán ugyan­is rendszerint valamelyik tan- intézmény vállalja fel, idén ez a feladat a Kőkúti Általános Isko­la és a Fazekas Úti Iskola tagin­tézményére esett. Borosné Neu- singer Gabriella táborvezető el­mondta: munkatársaival válto­zatos programokat igyekeztek összeállítani a gyerekeknek. És Változatos programokat igyekeztek összeállítani a gyerekeknek már sorolja is: volt sárkányha­józás, fürdés a Fényesen, játék a tóparton, zumba, ping-pong, sakk és egyéb sportjátékok. A pedagógusok munkája önkén­tes és több Eötvösös középis­kolás diák itt teljesítette az im­már kötelező közösségi szol­gálati idejének egy részét. Há­rom kolléganője vette ki részét még a táborvezetésből: Sulyok- né Nagy Tünde, Sárközi Krisz­tina és Körmendi Judit. A tábort egyébként az önkormányzat tá­mogatta, eszközöket vásároltak, programokat szerveztek, színe­sebbé téve az itt eltöltött időt. ■ Kárpátaljai és velvidéki diákok az anyanyelvi táborban Esztergom Százharminc fel­vidéki, illetve kárpátaljai ál­talános iskolás fiatal érkezik ma a Rákóczi Szövetség im­már huszonhatodik Esztergo­mi Anyanyelvi Táborába. A jövő hét csütörtökéig tar­tó programgazdag napok cél­ja az, hogy fejlessze a magyar vendégek anyanyelvi isme­retét, erősítse magyar kultú­ra iránti elkötelezettségüket, identitásukat. A táborozok a felvidéki Galán- táról, Léváról, Losoncról, Fü­lekről, Nagykürtösről és a Zo- boraljáról, illetve a kárpátal­jai Nagymuzsalyról, Viskről, Beregszászról indultak útnak megyénkbe. A tábor mindennapjain a Rákóczi Szövetség munkáját a nyitrai egyetem tanár sza­kos magyar hallgatói segítik. Számukra ez a feladat szak­mai gyakorlatuk teljesíté­sét is jelenti. A diákok többek közt megtekintik a bazilikát és a királyi palotát is, vetél­kedőkön, táncházi é,s kézmű­ves foglalkozásokon vesznek részt. A tábor költségeit a há­zigazda Rákóczi Szövetség fi­zeti. ■ Fenyvesi Bájolóval indul, borkóstolással folytatódik pilismarót A harmadik fa­lunap előestjén, pénteken 19 órakor Bájoló címmel verses, zenés est kezdődik a Bozóky Mihály Általános Iskola aulá­jában, Pilismaróton. Egy kis borkóstolós ráhan­golással aztán este 20 óra­kor indul a Yerblues-koncert a rendezvénysátorban. Szomba­ton 8 órakor gyújtanak alá a bográcsoknak a kultúrház ud­varán a pörköltfőző-verseny résztvevői. Az eseményt hivatalosan pontosan 14 óra 30 perckor nyitja meg Pergel István pol­gármester, majd kulturális programok kezdődnek helyi és vendég fellépőkkel. A napot utcabál, illetve a The Rugó Bánd és a Rock and Rol­ler zenekar koncertje zárja. ■ F.K. A kánikulában lángra kapott az avar oltás Olvasónk jelezte: a tűz lassan már a házak kertjét is fenyegette Szigorúbb hatósági kontroll a tűzeseteknél 0 Ifj. Pécsváradi Zoltán olvasónk­tól kaptuk az alábbi fényképes beszámolót. Azt írta: lakóháza­kat veszélyeztetett az avartűz Kisbéren, de a helyi lakosok - élükön egy szabadnapos fiatal tűzoltó őrmesterrel - felvették a harcot a tűztengerrel, amíg ki nem érkeztek a tűzoltók. A Köztársaság út végén egy er­dős, bokros terület kapott láng­ra még szerdán félnégy körül, néhány méterre a lakóházaktól. - A füstre lettem figyelmes. Ugyanis pár házzal odébb la­kom - jegyezte meg ifj. Pécs­váradi Zoltán, aki azonnal ri­asztotta családját, a szomszédo­kat, és ezzel egy időben a tűzol­tókat is. A lakók a rendelkezésre álló eszközökkel azonnal elkezdték a tűz oltását. Először lapátok se­gítségével próbálták kordában tartani a tüzet - folytatta olva­sónk -, később a fiatal tűzoltó a szomszédból hozott locsolótöm­lők segítségével oltott, de a szá­raz időjárás és a sűrű füst rend­kívül megnehezítette a mun­kát. Ifj. Pécsváradi Zoltán sze­rint: mivel a kisbéri tűzoltóság egységei éppen egy másik tele­pülésen oltottak, ezért a komá­romi tűzoltókat küldték ki. Mi­után a helyszínre érkeztek, ha­mar megfékezték a tüzet, amely addigra a házak kertjét is elér­te. Azt nem tudni mi okozhatta a tüzet. ■ W. Zs. Miután a helyszínre érkeztek, a komáromi tűzoltók megfékezték a tüzet tatabánya Megtartották a ka­tasztrófavédelmi igazgatóság féléves tiszti értekezletét. Az ülésen elsősorban a megyei fő­felügyelők értékelték a szak­területükre vonatkozó mun­kát, majd Czomba Péter tűzol­tó ezredes, a szervezet megyei igazgatója foglalta össze az idei év első felének főbb feladatait. Czomba Péter megfogalmaz­ta a közeljövő feladatait: egyes szakterületeken - mint példá­ul a tűzvizsgálatoknál, hely­színi szemléknél, kéménysep- rőipari-szolgáltatás felügyele­ténél - fokozni kell a hatósági kontrollt. A megyénkben élő állampol­gárok biztonsága érdekében ­mondta az igazgató az első fél­évet tekintve - a megelőzésre, a lakosság önvédelmi képessé­gének fejlesztésére helyezték a fő hangsúlyt, kiemelve a Turul Önkéntes Mentőszervezet rend­szerbe állítását. Mint elhangzott, kiemelt fel­adatként január elsejével meg­alakultak a helyi védelmi bi­zottságok. Különös figyelmet fordítottak a vízszolgáltatók, gázszolgáltatók, ár- és belvíz- védelmi művek, a repülésbiz­tonságot szolgáló létesítmé­nyek védelmére. Az értekezlet végén az igazgató elismerő ok­leveleket adott át az árvízi vé­dekezésben kiemelkedő szere­pet játszó kollégáknak. ■ W.Zs iá

Next

/
Oldalképek
Tartalom