24 óra, 2013. augusztus (24. évfolyam, 178-203. szám)

2013-08-09 / 185. szám

2013. AUGUSZTUS 9., PÉNTEK PÉNZ - SIKER - VÁLLALKOZÁS 5 Üvegekbe zárt mennyei csemegék üstben főtt A mocsai könyvtár vezetője egyben a lekvárfőzés nagymestere is Szabadka Nagy Julianna a különféle finomságokat mutatja a hat hónapos Mérő Dávidnak, akiből minden bizonnyal nagy lekvárevő válik majd JEGYZET Megyei termékeink sok szó esett már a 24 Órá­ban, azon belül a Pénz-Si- ker-Vállalkozás oldalon is a magyar termékekről. Ar­ról, hogy lassan-lassan elfog­lalják méltó helyüket a hi­permarketek polcain, bár ál­landóak a csatározások a tő- • megtermelés miatt gyen­ge minőségű, de olcsó áru­kat idezúdító külföldiekkel. Nem egyértelmű, hogy nye­résre állnak ebben a magya­rok, fogalmazzunk úgy, ara­szolunk előre. elsősorban A nagyok és esetleg a közepesek harcol­nak a bolthálózatok kegyei­ért. A mikro- és kisvállalko­zások... - ügyeskednek, aho­gyan tudnak. Igaz ez orszá­gos és megyei szinte is. Ki­zárólag üdvözítő megoldást még nem találtok, így az­tán baráti kapcsolatokon ke­resztül, no meg piacokon ér­tékesítik a finom mézet, lek­várt, gyümölcsöt. Bizony­talan a ma és a holnap, fej- lesztésre-beruházásra nem is nagyon gondolnak. Sokan „több lábon állnak”, ami egy­részt jó, másrészt valószí­nűleg kényszerűségből dol­goznak napi nyolc órát egy munkahelyen, és csak utána következhet a háztáji. Ez a mennyiség és minőség rová­sára mehet, de hát amíg bi­zonytalan az értékesítés... nem készült tudomásom szerint felmérés arról, hogy a legalább ezer megyei kis­boltban milyen a külföldi és hazai termékek aránya, illet­ve az utóbbiak közül mennyi a megyei. Néhány beszélge­tés és nézelődés alapján gon­dolom csupán, hogy lenne mit tenni. Jobb kapcsolatokat kialakítani például a keres­kedők és az őstermelők kö­zött. Vannak, vannak, több­nyire véletlenszerűen. De ha a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint az ag­rárkamara felkarolná az öt­letet...? Megyei termékeket a megyei boltokba...? FÉLREÉRTÉS ne essék, ez ter­mészetesen nem kirekesz- tősdi. A borokra gondolva azért elfér az egri, a szek­szárdi vagy a soproni is, de jó lenne minél több helyen találkozni neszmélyi, duna- szentmiklósi, kesztölci, ba­ji nedűkkel, és nem csak a már jól ismertekkel. rengeteg finom megyei méz, lekvár, gyümölcs léte­zik - amelyekről csak a köz­vetlen környezet tud. Változ­tatni kellene ezen. Elhatáro­zás kérdése. Aztán beindul­hatna egy folyamat, aminek már régen természetesnek kellene lennie. „Semmi nem mehet kárba!” Már gyermekkorában is sokat hallotta ezt az intést nagymamájától a mocsai Szabadka Nagy Julianna, aki, megfogadván a bölcses­séget, kertjének minden javát üvegbe zárja a nyári gyümölcsszezon idején. Hajnal Dóra Eper, cseresznye, meggy, sárga­barack, szilva - minden nyári finomság dunsztos üvegbe ke­rül a minigazdaságból. Mocsán az emberek jól tudják, hogy a könyvtár vezetője a lekvárfőzés mestere, így a legtöbben már a nyári gyümölcsérést megelőző­en megkeresik, hogy megren­deljék a kamrába való finomsá­got. Julianna a lekvárfőzésben is számíthat férjére, Szabadka Attilára, akitől a kiváló családi receptek származnak.- Amikor Attilával, a párom­mal összekerültünk, Szomódon laktunk. Az ottani családi há­zunk hatalmas kertje csak úgy ontotta a gyümölcsöt. Egyértel­mű volt, hogy nem veszhet kár­ba. Mocsára költöztünk, és be­telepítettük az új kertet is gyü­mölcsfákkal, amelyek jó ter­mést ígértek. Közben vállalko­zásunk egyéb céljai miatt vá­sároltunk egy tanyát, amihez gyümölcsös is tartozott. Először a gaztól nem is láttuk, hogy mekkora kincsre leltünk. Ki­derült, hogy száznyolcvan szil­vafa van a kis birtokon. Attila megmetszette, gondosan rend­behozta a fákat, így tavaly ezek már termőre fordultak. Ren­geteg gyümölcsöt adtak, amit nem hagyhattunk veszendőbe menni, így következett, hogy nagyobb tételben kell befőz­nünk. Lekvárfőzés idején ki­nőttük a konyhát. Családi vál­lalkozásunkat is kibővítettük, A piacgazdaság felé tartó gaz­dasági környezet már az 1990- es évek második felében a köz- szolgáltató vállalkozásokat is az eddigi belső munkakultúrá­juk, piaci viselkedésük tovább­fejlesztésére, megváltoztatásá­ra kényszerítette. Az Északdunántúli Víz­mű Zrt. tudatában volt annak, hogy a megfelelés a külső és belső környezet elvárásainak nagyon fontos. Már évek óta működteti a még ma is korsze­rűnek számító irányítástechni­kai rendszerét, bevezette és fo­lyamatosan fejleszti SAP szoft­verrel támogatott információs rendszerét, kiépítette fogyasz- tóiiroda-hálózatát, majd üzem­megteremtettünk mindent ah­hoz, hogy üstökben, hivatalos engedélyek birtokában készít­hessük az édes csemegét. Mocsai, napsugár utcai csa­ládi házuk udvaráról mint­ha csak bekopogna a fügefa ága a konyhaablakon. Ezt a fát már előrelátóan ültették. Kü­lönleges házi főzetek is kerül­hetnek az éléskamrába. A ta­karos konyha asztalán őrjár­tunkkor szépen sorakoztak a kékfestő anyaggal kicsinosí­tott üvegek, bennnük a tavalyi termés. A meggy és a sárgaba­rack mellett ott a falu kedven­ce is: híressé vált Szabadkaiék szilvája. A sorban füge és som­lekvár is akad, igazán nem hét­köznapi étek. Egyik-másik faj­tát jó minőségű fekete csoko­ládéval, vagy éppen levendulá­val, cseresznyepálinkával bo­londították. Úgy tűnik, min­den jó lekvárnak, csak termé­szetes legyen. be helyezte telefonos ügyfél- szolgálatát. Felismerte, hogy a továbbha­ladás elkerülhetetlen láncsze­me a szervezet működésének teljes körű átalakítása, korsze­rűsítése. A minőségirányítás módszer- és eszközrendszeré­nek alkalmazása mellett dön­tött a társaság hagyományai­ra építő, az integrált vezetési rendszer részét képező több­éves komplex minőségfejlesz­tési program kidolgozásával és az Integrált Irányítási Rend­szer (IIR) ütemezett bevezeté­sével. Az IIR nemzetközi tanúsít­vánnyal rendelkező alrendsze­reinek közös eleme a vonatko­A jó lekvár titka az egészsé­ges gyümölcs, és az, hogy sem­milyen adalékanyagot és tar­tósítószert nem alkalmaznak. Julianna szerint az egészséges élelmiszert egyre többen kere­sik, a lekvár iránt egyébként is van egyfajta nosztalgia. Szabadka Attila nagyon gon­dos volt, takarékos szemlélettel készíttette el a házi minigazda­ság lekvárfőző üstjeit. A gyü­mölcs kimagozásától egészen a főzésig minden munkafolya­matra kidolgozták a házi tech­nológiát. A májustól egészen nyár végéig tartó befőzés nem egyszerű, hiszen egyik-másik lekvárt több mint húsz órán át is főzik, egészen addig, amíg a sűrű, szirupszerű állagot el nem érik.- Még egyetlen üveg lekvá­rom sem romlott meg. A szilván túl eper és őszibarack is ter­mett a kertben, a meggyet pe­dig vásároltuk. Mindig egész­zó terület elvárt minősége irán­ti követelmények teljesítése. A Minőségirányítási Rend­szer olyan irányba befolyásol­■ A működés minőségének leghitelesebb vissza­igazolása a fogyasztók rendszeresen mért elége­dettsége, melyre méltán büszke az Északdunán­túli Vízmű Zrt. ja a társaság működését, hogy a fogyasztót helyezi középpont­ba: a jó minőségű, biztonsá­gos szolgáltatást, a fogyasztói igények egyre magasabb szín­vonalú kielégítését határozza meg. Ez az egyik pillére a hosz­séges, érett gyümölcsöt válasz­tunk - meséli. A gyümölcsszüretben segítő­ik is akadnak. A szilvát gondo­san megmossák, előfőzik egy üstben, míg szét nem esik, majd innen átkerül a massza a mago- zóba. A gyümölcshúst pépesre főzik. A szilva - szigorúan cu­kor hozzáadása nélkül - akár negyven órán át is bugyog. így lesz olyan, mint a nagymamáé, amiben még a kanál is megáll. A gondosan elmosott üvegeket mikrohullámú sütőben csírát- lanítja.- A kisebb adagokat, példá­ul a somot, a konyhában nagy főzőedényben készítettem el. A som egy ismerősöm kertjéből való - magyarázza nagy átélés­sel, miközben a nagy asztalhoz hozzák a hathónapos Nimródot, a legkisebb unokát. Julianna és Attila családja népes, köszönhetően a korábbi házasságaikban született gyer­szú távú üzleti stabilitásnak. Az ÉDV Zrt. szennyvíztisztítá­si tevékenységével környezet­védelmi szolgáltató is. A tatai Öreg-tó és a dunai vízbázisok védelme kiemelt felelősséggel ruházza fel a térségben. Termé­szetes volt tehát a Környezetirá­nyítási Rendszer kialakítása: a víziközmű-szolgáltatást a ter­mészeti környezet megóvása, jó állapotának fenntartása, fej­lesztése mellett kell nyújtani. A gyakran hőségben, fagy­ban, térdig-derékig vízben dol­gozó munkatársak érdekében vezette be a vízmű a Munka­helyi Egészségvédelem és Biz­tonság Irányítási Rendszert az egészséget nem veszélyezte­Sárgabaracklekvár l kg gyümölcshöz 70 dkg cuk­rot ajánlunk. A gyümölcsöt megmossuk, kimagozzuk, de nem húzzuk le a héját. Lecuk­rozzuk, teszünk bele 1-2 dkg citromsavat is, és egy éjszaká­ra állni hagyjuk. Másnap fel­tesszük főni. Főzés közben vi­gyázzunk, mert a cukor miatt habzik, és könnyen leég. Ha elfőtte a habját, turmixgéppel pépesítjük. Forrón üvegbe tesz- szük, a tetejére kevés rumot önthetünk. Az üveget fejre állít­juk néhány percig, majd száraz dunsztba tesszük. mekeiknek, akik több unoká­val is megáldották őket. A csa­lád apraja-nagyja szereti a lek­várt, így az eltarthatóság miatt nagyon nem kell félniük. Nim­ród is hamarosan belekóstolhat majd mindegyik üvegbe... tő munkakörülmények megte­remtéséért és folyamatos fenn­tartásáért. A gazdálkodó szer­vezetek műszaki, gazdasá­gi, üzleti, fogyasztói, partne­ri, munkatársi adatokat kezel­nek. Az Információbiztonság Irányítási Rendszer a nélkü­lözhetetlen, üzleti értéket kép­viselő információ valódiságá­nak, elérésének, megfelelő vé­delmének biztosításához hatá­roz meg követelményeket. A minőség iránti elkötele­zettséget támasztja alá, hogy a fogyasztók, a környezet, a munkatársak és az informá­ció kiemelt területként jelen­nek meg a Társaság stratégiá­jában is. PROMÓCIÓ Az új elvárásoknak megfelelő minőség a kiemelt szerep Fogyasztók és környezet, munkatársak és információ MÓROCZ károly A GAZDASÁGI OLDAL TÁMOGATÓI: £29 ASG AGCGlass AtSC. KERESKEDELMIES ^ ) ZiRIDGESTOÍlE BRIDGESTONE -—SIKÉR Grundfos Magyarország Gyártó Kft. ........ Hungary Kft., IPARKAMARA <^y Yourjoumey.our Passión TATABÁNYA r~il MALOMIPARI ZRT. Ta tabánya asg Gépgyártó Kft. Tatabánya glass unh miied Tatabánya ^‘kém kik lá I TERMELŐ KFT. * Tatabánya fl/?!HAVE TATABÁNYA ZTT. ' GÜNTNER-TATA KFT. rn,,T,,r rffin ni RICHTER Tatabánya V. Hnlfim ...... GÜNTNER Tata @ EDUTUS F0ISK0LA í GEDEON NYRT. \i|«/ EKm S A N M I N A* iUll.ll II Szilárd, megbízható alapokon

Next

/
Oldalképek
Tartalom