24 óra, 2013. július (24. évfolyam, 151-177. szám)

2013-07-10 / 159. szám

2013. JÚLIUS 10., SZERDA MEGYEI TŰKOR 11 Köszönet az árvíz elleni küzdelemért összefogás Czunyiné Dr. Bertalan Judit köszöni mindazoknak, akik részt vettek a veszély elhárításában Dunaalmás és Neszmély környezetében rengetegen dolgoztak a gáton. A helyiek mellett az ország minden pontjáról érkezett önkéntesek segítettek Molnár Attila, Czunyiné Bertalan Judit és Hende Csaba Komáromnál Júniusban az eddigi leg­nagyobb méretű árhullám vonult végig a Dunán, amely Komárom-Esztergom megyében is jelentős ká­rokat okozott. Czunyiné Dr. Bertalan Judit kor­mánymegbízott, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke köszönetét fejezi ki mind­azoknak,, akik részt vettek a védekezésben. Köszönet Az árvízi védekezésben helyt­álló települések, hivatalos szer­vek, civil szervezetek és önkén­tesek névsora (folytatás tegna­pi lapszámunkból): Kisbéri járás TÁRKÁNYRÓL 2013. JÚNIUS 4. DUNAALMÁS Farkas János, Babai József, Já­róka Attila, Horváth Ferenc, Riklik László 2013. JÚNIUS 5. ALMÁSFÜZITŐ Hárer József, Farkas János, Járóka Attila, Riklik László, Venczlik Imre, Sárközi Ferenc, Baki László, Lakatos Tibor, Tóth Csaba, Talabér Dávid, Ta- labér István, Szalai József, Hor­váth Imre, Horváth István 2013. JÚNIUS 6. DUNAALMÁS Róth István, Tolnai Miklós, Tol­nai Miklós, Tolnai Miklósné , id. Jónás Antalné, Kozma Jó- zsefné, Talabér Dávid, Horváth István, Nemes Gábor, Lakatos Tibor, Lédeczi Krisztián, Bagi Tibor, Bagi Zsolt, Petrács Vil­mos, Bagi Zsolt, Szalai József, Talabér István, Hárer József 2013. JÚNIUS 7. ALMÁSFÜZITŐ Kálóczi József, Járóka Attila, Riklik László, Talabér Dávidm, Horváth István 2013. JÚNIUS 8. NYERGESÚJFALU Talabér István, Sárközi Ferenc, Tóth Csaba, Kiss László, Hor­váth Imre, Babai János, Riklik László, Talabér Dávid, Lédeczi Krisztián A TÁRKÁNYI POLGÁRŐR EGYESÜ­LET RÉSZÉRŐL: Róth István, Tolnai Miklós, Tol­nai Miklós, Nemes Gábor, La­katos Tibor, Lédeczi Krisztián, Bagi Tibor, Petrács Vilmos, Ba­gi Zsolt, Szalai József Esztergomi járás ANNAVÖLGYRŐL Pintér János, Márfai Ferenc, Győ­ri Erzsébet, Korsós János, Lábas István, Kovács Sándor, Őry Márk BAJNÁRÓL A Bajna Polgárőr Egyesület tag­jai közül az árvízi védekezésben a következők vettek részt: Kelepecz András, Sípos Zsolt, Tóth Tamás, Néméth Zoltánná, László László, Petőcz József, Áp- rily Róbert, Hudoba Gyula MAXIMUM Lovasklub tagjai közül 3 fő POLGÁRI VÉDELEM RÉSZÉRŐL: Berber József, Csökmei Annamá­ria, Dakó Dávid, Gyarmati Ste- ven, Janosütz József, Kaptás Bé­la, Katona Gyula, Katona László Zoltán, Kosztin Arnold, Kovács János, Kovács László, Krasz- lán Péter, Malagurszki György, Nagy Zsolt, Obola Csaba, Sinkó Zoltán, Somberki Mihály, Sza­bó Gábor, Taferner István, Tö­rök Róbert, Varga Ferenc, Vörös Sándor, Székács Zsolt, Csökmei János, Katona Gergő ÖNKÉNTESEK: Tóth Zoltán (polgármester), Menner István, Göncz Tibor, Ja­nosütz Zoltán, Galó József, May- er Tamás, Mayer Dávid, Horváth Boglárka, Kovács Attila, Ifj. Ko­vács János, Lévai István, Farkas Gyula Julio, Szabó Péter, Szabó- né Molnár Etelka, Füléné Mol­nár Henriett, Sinkó Ferenc, Sin­kó Ferencné, Borbély Jenő CSOLNOKRÓL Csolnoki Polgárőr Egyesület (Paragi Sándor elnök) ESZTERGOMI VÉDEKEZÉS: Nógrád Megyei Katasztrófavéde­lem igazgatója (Berecz György) és a Palóc Mentőcsoport, KÖVI- ZIG Gyula (Szabó János), ÉDU- VIZIG Győr, Miskolci Rendésze­ti Szakközépiskola, debreceni és tatai katonák, Esztergomi Rend­őrkapitányság (Debreczeni Ist­ván), Esztergom Város Hivatá­sos Önkormányzati Tűzoltósá­ga, Komárom-Esztergom Me­gyei Katasztrófavédelem igazga­tója (Czomba Péter) és az Eszter­gomi Katasztrófavédelmi Kiren­deltség (Molnár Pál és Stolczen- berger Tibor) Dávid Balázs gátőr, Vízmű (Bo­tos Tamás), a KOMTERV mérnö­kei: Széher László, Besey Lász­ló és Csirke József, Géza Fejede­lem Szakképző Iskola, Temes­vári Pelbárt Ferences Gimnázi­um, Dobó Katalin Gimnázium, Szent Imre Gimnázium, Balas­sa Bálint Gazdasági Szakközép- iskola, Kolping Szakiskola, Ár­pád-házi Szent Erzsébet Közép­iskola, Mindszenty József Ka­tolikus Általános Iskola, Án­gyaikért Óvoda, Bánomi Óvoda, Magyar Suzuki Zrt., Kirchhoff Hungária Kft., Lidi, Tesco, BAU- MIT, DALKIA, HunGast Eszter­gom, Prímás Pince Turisztikai Központ, Szent Adalbert Köz­pont, Magyar Élelmiszerbank Egyesület, Ribár -Vili 96 Kft., Hotel Esztergom, All Door Kft., Zöld-út Kft., Eszköz Kft., KTV Esztergom, Strigonium ZRT., Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara , Kutas település önkormányzata -100 ezer forint felajánlás TE Elektronic Kft. - 300 ezer fo­rint felajánlás, Pizza Casa Luigi Don Pepe, Gazsihús Kft, Decsi Attila, Mediterraneo vendéglő, Szerencsés Gergő, Popeye pizzé- ria, Padlizsán étterem, Hévíz ét­terem, Csülök Csárda, DH Gour- met Kft. Solt, Ottáva Húsbolt, Et- tore Cukrászda - Szerencsés Ti­bor, Pócsföldi Hidegkonyha, Ra­jos szóda, Új Molnár Kft., Bilik Tüzép, Gazdabolt a ó-os kőnél, Berze Vasbolt, Maradi Háztartá­si Vegyiáru Üzlet, Műanyag Bolt - Búzás Zsolt, Vasas Horgász Egyesület -Szentkirályi Ádám , Heim pékség, Molnár pékség, Sváb pékség, Jókenyér pékség, Lipóti pékség, Flóra pékség, Resszer pékség, Vincze pékség, Árkád édesség, Grancafe - Bádi Gábor, Nagy zöldséges - Nagy József, Szabó János piaci hentes, Mazsi fagyi, Steak húsbolt, Kert­városi zöldséges, Árkád zöldsé­ges, Almás zöldséges TEHERAUTÓS SZÁLLÍTÁS: Kovács Attila, Teplánszky Zsolt, Studt Gábor, Sovány Tamás, Tóth Trans TELEPÜLÉSEK, AHONNAN SEGÍT­SÉG Érkezett Párkány, Leány­vár, Letkés, Budapest, Dorog MUNKAGÉPEK: Kalmár István, Válent Ferenc, Fodor Attila. az összes plébánia: római ka­tolikusok, görög katolikus, re­formátus, evangélikus, Magyar Vöröskereszt Esztergom Terü­leti Szervezete, Máltai Szeretet­szolgálat, Baptista Szeretetszol­gálat, Új Híd közhasznú Alapít­vány, Veled Érted Egyesület, Hit Gyülekezete, volt Magyar Gár­disták, Jehova Tanúi, Jade Ala­pítvány, Téri Nők, Krea Alkotók boltja. AKIK AZ ÖNKÉNTESEK ÖSSZEFOG­TÁK És koordinálták: Fizel csa­lád, Manga Gyula, Kőszeghy La­jos, Heer Ádám, Szóda Ákos, Tü­csök család, Somody Zsolt, Borz László, Somogyi Éva, Kovács Gé­za, Vozák Attila, Hitz Dávid, Tar­ján Istvánné és Tarján Linda. 70 székely önkéntes A gát bontásánál a követke­ző Polgárőr Egyesületek segí­tettek: Taksony, Érd, Bajót, Lá­batlan, Vértessomló, Kesztölc, Budaörs, Ozora, Nyergesújfa­lu, Németkér, Tárkány, Bököd, Nagyigmánd, Kisbér, Epöl, Ta­ta, Tiszafüred, Budapest-Zugló, Vérteskehely, Gárdony, Enying, Kőszárhegy, Esztergom, Eszter­gom- Kertváros. A polgármesteri hivatalon belül 24 órás szolgálatot adó, a lakos­ság tájékoztatását, a kommuni­káció összehangolását, illetve az önkéntesek irányítását vég­ző polgári védelmi törzs tagjai: Tétényi Éva parancsnok, Vá- czy-Hübschl István tájékozta­tásért felelős törzs vezetője, Dr. Sarkantyú Adrián titkár, Dr. Holicska Judit, Merényi Tamás, Sztojka Gusztáv, Deák Ferenc, Szilas Balázs, Perjésiné Hock Anikó, Tatai Józsefné, Csöppű Mónika, Lóki Henriett, Bognár Krisztián, Lux Éva, Bukovicsné Heckler Margit, Túri Krisztina, Borz Tibor, Bakon Tamásné, Ku- bovics Teofil, Dr. Antalics Ákos, Németh György, Viszolai Nor­bert, Kiss Zoltán, Horák Zoltán­ná, Márkus Péter. DÖMÖS Ágoston Emese, Balázs Edit, Ba­lázs Zoltán, Bálint Nóra, Balogh Gábor, Baltás Balázs, Baltás-Ka- pornai Szilvia, Baris József, Ba- ris Viktor, Bartha Attila, Bartók László, Berke László, Borsos At­tila, Büki Imre, Czabai István, Csankiné Szőke Krisztina, Cson­ka Benjámin, Csonka József, Csönge Áttiláné, Dani Zsolt, Dor- káné Lévai Csilla, Dr. Farkas Ka­talin, Dr. Pálinkási Csaba, Dran- hovszki Ferencné, Erdősi Fe­renc, Fabi Istvánné, Fabi Lász­ló, Fábián Andrásné, Fegyveres Ferenc, Fegyveres Gábor,Fehér Istvánné, Fehér Norbert, Fidler- né Gajdos Judit, Fieszl Károly, Fo­dor Gabriella, Forgács Éva Csilla, Friedmann Róbert Tibor, Gajdos Péter, Gangéi Nikolett, Gerstma- yer Gréta, Gír Tibor, Gizella Vil­mos, Goldner Tímea, Grünwald Zoltán, Gulrich Teodóra, Harmat Adrienn, Herczeg István, Heré- di Zoltán, Hermán Jenő, Heve­si Laura, Hevesiné Jánosa And­rea, Hofftnann István, Horváth István, Horváth Tamás, ifj. Hoff- mann István, ifj. Paulusz József, ifj. Péntek Lajos, Jánka Veroni­ka, Jenik István, Jóni József, Ju­hos Norbert, Kábái Attila, Károly László, Kaspelkienicz Réka, Ka­talin Krisztina, Katona Róbert- né, Kecskés Ákos, Király Atti­la, Kiss Marcell, Kocsis Kriszti­na, Kocsis Zoltán, Kollár József, Koós Zsuzsanna, Kormos Má­té, Kosa Ádám, Kosa Miklós, Ko­vács László, Kozva Péter, Kőmű­ves Márk, Labundy Norbert, Ma- dácsi László, Majer Dénes, Má­té József, Matyasoszky Pétemé, Mester Lajos, Mester Sándor, Mihály Katalin, Molnár Gábor, Nagy Attila, Nagy Dávid, Nagy Katalin, Nagy Mónika, Nagyné Ugrai Rita, Ostván István, Pa- jarné Pölöskei Ivett, Palkovics Balázs, Pálmai József, Papanecz László, Papp Szilvia, Péntek La­jos, Péterfi Gábor, Petkó Ben­ce, Pintér László, Pintér László- né, Podlaviczki Dániel, Polgár István, Ráthgeber István, Resz- ler Gábor, Révész Ildikó, Révész Zsolt, Salk László, Scheili Gábor, Sinka Péter, Sitku László, Somo­gyi Ferenc, Somogyi László, Sö­rös Mónika, Szabó Henriett, Sza­bó József, Szacsé László, Szán­tó Ferenc, Szép Ferencné, Szilá­gyi Dóra, Szilágyi Réka, Szilágyi Zsófia, Sztancsik Csaba, Sztus- ka Gina, Szűcs Géza, Takács La­jos, Tátrai Gábor, Teleki Borbála, Tihanyi Andrea, Tóth Kálmán, Tóth Rita, Tyroler Tamás, Tú­ri Imre, Ugrai Judit, Vanek Ani­kó, Vanek Ferenc, Vanek Károly, Vanekné Vakán Anikó, Vass Szimonetta, Végh Klára, Vérsé­gi Attila, Vérségi Richárd, Vi­rág Ferenc, Virág Krisztián, Vi­rág Róbert, Virág Szilárd, Vi- rágné Szklenár Mária, Vitéz Fe­renc László, Vitéz Ferenc László- né, Vizkert András, Vukics Lász­ló, Zaláné Kovács Mariann, Zöld Balázs, Zöld Zoltán ESZTERGOM Torma Tamás LÁBATLAN Árkádok Kft., Bajót Községi Pol­gárőr Egyesület, Bokodi Polgár­őr Egyesület, Boldizsár Géza Ár­pád, CBA Vega Food Kft., Czi- gány Diána, Czigány Gábomé, Fedor Klára, FETIVIZIG Nyír­egyháza, Horváth Renáta, KÉM Polgárőr Szövetség, Kisbéri Pol­gárőr Egyesület, Kiss Gergely, Kozicz Nándor, Komlód Község Polgármesteri Hivatal, Közsé­gi Polgárőr Egyesület (Szomor), Magyar Ökomenikus Segély- szervezet, Nagyigmándi Polgár­őr Egyesület, O-Ker Kft, Paár Béla, Papp Zoltán, Piszkei Öko Kft., Polgárőr Egyesület (Kom­lód), Szendrei József, Trunka Ta­más, Vagyonvédelmi Egyesület, Vérteskethely Községi Polgárőr Egyesület, Zöldvári Balázs NYERGESÚJFALU Báli Art Café, Barátság Kör Egyesület, Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért, Kalkuttai Te­réz Anya Karitász Csoport, Ma­gyar Vöröskereszt Városi Szer­vezete, Mediái Line Kft., Nyer- gesi Pincegazdák Egyesülete, Nyergesújfalui „Négy Égtáj” Tú­ra és Szabadidősport Egyesület, Polgárőrség Nyergesújfalu, Sza­bolcsi Bence Zeneiskola növen­dékei, Szalézi-Irinyi Középisko­la tanulói, Tesco Global Áruhá­zak Zrt., TIVI Kft. Továbbá: Lábatlan, Bajót, Toyo Seat Kft., Vértesi bányamentők Oroszlányból, Zoltek Nyergesúj­falu Sportegyesület, Zoltek Zrt PILISMARÓT Baraga Gyula, Benkovics József Bohos Józsefné, Bozóky Mihály Általános Iskola pedagógusai, dr. Józsa János tanszékvezető, egyetemi tanár, Globális Üzlet Kft, Hévíz Étterem, Janák Emil Kiss Mihály, Lavinamix Építő­ipari Kft, Lét-Reform Original Kft. Márkakő Kft Mesevár Óvo­da dogozói, Nagy László, Pilisz- szentiváni Polgárőrség és Tűzol­tó Egyesület, Polgármesteri Hi­vatal dolgozói, Sáros István, Sau- bermacher Kft, Sixty Six Bt, Sza­bó László közép-erdélyi régióel­nök,Varga Fuvarozási és Építő­ipari Kft, Viktória Csemege, Vi­segrádi Ásványvíz Kft. (folyta­tás A HOLNAPI LAPSZÁMUNKBAN)

Next

/
Oldalképek
Tartalom