24 óra, 2012. november (23. évfolyam, 256-280. szám)

2012-11-02 / 256. szám

2 MEGYEI TÜKÖR 2012. NOVEMBER 2., PÉNTEK 3 PERCES INTERJÚ Kormányzati segélycsomag jöhet DR. VÖLNER PÁL, A FIDESZ MEGYEI ELNÖKE Ötezer fő alatti települések­től a tejes adósságot átve­szi az állam, a többi önkor­mányzattól átlagosan a tar­tozások 40 százalékát. En­nek országos mértékét, a 612 milliárd forintos csoma­got, Orbán Viktor minisz­terelnök október 27-én je­lentette be. Szűkebb hazánk körképéről szerdán Völner Pál, a Fidesz megyei elnö­ke tájékoztatta a sajtó kép­viselőit.- Mi indokolta a lépés szüksé­gességét?- Normatív segítséget je­lent a hitelátvállalás. Nem lehet különbséget ten­ni az önkormányzatok kö­zött, hogy mi vezetett idáig. Meg kell oldani a problémát, ezért egy határvonalat húz az állam, és ezt a segítséget nyújtja.- Mit várnak ettől a csomag­tól?- A jövő évtől működé­si hitelt nem tervezhetnek be a költségvetésbe az ön- kormányzatok. Ezzel a dön­téssel a további eladósodott­ságnak akarunk gátat vet­ni. Vannak a megyében ra­cionálisan gazdálkodó te­lepülések. Többek között Tarján, Tát, Komárom. De vannak kevésbé jól műkö­dő önkormányzatok. Esz­tergom 23-24 milliárd fo­rintos adósságából az állam 9-10 milliárd forintot vállal át. Jövőre a remények sze­rint a település likviditása helyreáll.- Tatát mennyiben érinti a be­jelentés?- A város 3,5 milliárd fo­rint értékű kötvényt bocsá­tott ki svájci frank alapon, ennek jelenlegi árfolyamon számolt értéke 5,6 milliárd forint. Tata az adóerő-képes­ség alapján várhatóan a 40 százalékos sávba esik, így a mostani árfolyamon 2,2 mil­liárd forintot érint a hitelát­vállalás. ■ W. Zs. Csendes és már deres is a határ agrárium Letörték a tengerit, elvetették az árpát, szépen fejlődik a repce A kukoricatáblák idei terméshozamai még egy adott település határában, illetve egy adott termőhelyen belül is óriási eltéréseket mutattak A kukoricában az utóját fal­ják a kombájnok. Aztán a masinák végleg a színbe ke­rülnek. Még a répa makacs- kodik, de előbb-utóbb elcsen­desül a határ. Pihenőre „tér” a hántott tarló, szunnyadnak az ekeforgatta rögök. Petrik József A július első hetében megkez­dődött búzaaratás megyénkben augusztus első napjaiban befe­jeződött be. Ez évben 31085 hek­tárról került le ez a kalászos. Szűkebb hazánkban az átlag­termés 3422 kiló lett és össze­sen 106 ezer tonna terményt ta­karítottak be a gazdák. A korai fajták hozama 1-3,8 tonna kö­zött szóródott. A később érő faj­ták eredményei húzták fel vé­gül a megyei összátlagát, amely így is ez az utóbbi évek leggyen­gébb termése. Tavaly például 4 tonna fölött volt az átlag hozam. A gazdákat csak a rohamosan emelkedő felvásárlási árak vi­gasztalhatják. A minőségi para­méterek közül a sikértartalom 30 százalék feletti. Nem volt rit­ka a 37-39 százalékos érték sem. A csapadékhiány az esésszámo­kat is 320-350 felett tartotta, és a nedvességtartalommal sem volt idén probléma, végig 11-12 százalék körül mozgott. A csök­kent értékű szemek aránya is megfelelő volt, sőt a fuzárium sem okozott problémát. A cukorrépa betakarítása a csapadékos időjárás miatt kicsit megtorpant. Az eddig betakarí­tott termés átlaga 39 tonna. A répatest átlagos cukortartalma viszont 17,9 százalék, javuló. A napraforgó betakarítása a megye teljes területén befeje­ződött. A termésátlag 2 tonnás, 47 százalék körüli olajtartalom­mal. A tengeri törésével is gya­korlatilag végeztek. A hosz- szabb tenyészidejű fajták éré­se is előbb következett be, víz­leadásuk megfelelő. Az időjárás idén csak a kukorica aratásá­nak kedvez. A betakarított ter­més 14 százalék körüli víztar­talommal kerül a felvásárlók­hoz, vagy raktárakba. Sok eset­ben szárításra sincs szükség. Ez költségmegtakarítást ered­ményez, ami jól jön a gazdák­nak, hiszen a rossz hozamok jö­vedelem kiesést okoztak. A na­gyobb terméskieséseket köz­vetlenül az aszályból követ­keztetik. A szárazság okozott stressz a növényben olyan fo­lyamatokat indít meg, amelyek fogékonyabbá tették egyes kór­okozókkal, kártevőkkel szem­ben. A megyei termésátlag: 4,5 tonna/ha. Mivel a kapások nagy részét betakarították, időben meg­kezdhették a talaj előkészítést. Megfelelően alakult a jó mag­ágy kialakítása is. A rendkívül csapadékszegény nyár miatt, meggondolandó volt a mélyebb talajforgatás. A tarlón sok eset­ben fennmaradt gyökér és szár maradvány, viszont lelassította a felszíni párolgást. Az őszi káposztarepce veté­sek egyenletes fejlettséget mu­tatnak. A jelenlegi állapot alap­ján várható hogy a repcék op­timális fejlettségi állapotban mennek majd a télbe. Az őszi árpa nagy része már magágy­ban. A rozs, a tritikálé vetése is a végéhez közeledik. Legnagyobb vetésterületen az őszi búza - 26620 ha - kerül a földbe, amely azon kívül, hogy jó szerkezetű talajt hagy maga után, az elővetemény-értéke is jó. A korábban vetett táblák a csapadékok hatására szépen so­rolnak. A tavalyi őszi vetések állapotához képest, amelyek az aszály miatt nagyon gyengék voltak és foltosán keltek, idén jóval biztatóbb a kép. Fejlettebb az állomány és egyöntetűbb. A növény tápanyagigényétől füg­gően a vetéssel egy menetben kiszórták a műtrágyát is. A starter trágyázás során a nit­rogén felét, a foszfor és kálium egészét szórják ki általában. A megfelelő dózisú nitrogén elen­gedhetetlen a csírázás, kezdeti fejlődés, bokrosodás szempont­jából. A komplex műtrágyák al­kalmazásával a kiszórás költsé­gei csökkenthetők. Az egyes ha­tóanyagok kedvezően befolyá­solják egymás hasznosulását, a növények tápanyagigénye job­ban kielégíthető. Búzaterületek és -hozamok körzetenkénti bontásban A megye kukoricaterülete és átlagtermése az aratás 98%-ánál A termények felvásárlási ára Az országos tendenciát követ­ve, térségünkben is csökkentek a felvásárlási árak(az adatok forintban, illetve tonnában ér­tendők): KUKORICA: 62-67000 Ft/t TAK. BÚZA: 63-65.000 Ft/t MALMI BÚZA: 66.000 Ft/t ÁRPA: 61-62.000Ft/t TRITIKÁLÉ: 61-62.000Ft/t NAPRAFORGÓ: 127-132.000 Ft/t REPCE: 127-131.000 Ft/t SZÓJA: 143-144.000 Ft/t A hulladékok elhelyezéséről döntött a grémium Visszatérés a munka világába munkaerő A hátrányos helyzetűeket szólították meg Egyszerűbb mobilfizetés a tatabányai parkolásért tatabánya A hulladék-gazdál- kodási törvény módosítása mi­att szerdán rendkívüli testü­leti ülést tartottak. A képvi­selő szavazataikkal hozzájá­rult, hogy átmeneti időre, egy évre közbeszerzési eljárást ír­janak ki a hulladék elszállí­tására vonatkozóan. A grémi­um - bár egyes tagjai nem fog­laltak állást - kinyilvánította, hogy a megyeszékhely, mint a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társu­lás tagönkormányzata, a „Du­na-Vértes Köze Regionális Hul­ladékgazdálkodási Program” című projekt részeként elké­szült megvalósíthatósági tanul­mány szerint jár el. ■ MEGYEI INFORMÁCIÓ „Együtt a hátrányos helyzetű emberek megsegítéséért” címmel fóru­mot tartottak a megyeházán. A munkaügyi központ és a kor­mányhivatal szervezte esemé­nyen az elhelyezkedést segítő programokat kínáltak. A pálya­kezdők, az ötven felettiek, a ro­mák számára elindított projek­tekről szólt több előadás. Popo- vics György, a megyei közgyű­lés elnök köszöntőjét Czunyi- né dr. Bertalan Judit kormány- megbízott a civil szervezetek és a közigazgatás együttműködé­séről szóló tájékoztatója és Pá- kozdi Szabolcs igazgató megyei munkaerő piaci körképe előzött meg. ■ Pákozdi Szabolcs, a megyei munkaügyi központ vezetője tájékoztat tatabánya A városközpontban nyáron bevezetett fizető parkolá­si rend először október 1-jén vál­tozott, amikor lakossági kérésé­re a Mártírok útja 35-51. számú társasházak közötti és a Köztár­saság útja 23- 40. számú társas­házak közötti parkoló is fizetős­sé vált. November 1-től újabb bő­vítés történt: az eddig használt mobiltelefonos rendszer mellett a parkolási díjat már SMS ala­pon is lehet rendezni. Korábban a város olyan mo­bil díjfizetési rendszert válasz­tott, amellyel az autósoknak nem kellett többet fizetniük, mint parkolásuk ára. A rend­szerről azonban kiderült, hogy nem mindenki szereti használ­ni. A lakossági igényekre a vá­ros ismét reagált: immáron lehe­tőséget biztosít az egyszerű SMS alapú parkolódíj fizetésre is. A parkolást indító SMS-ben csak a rendszámot kell elkülde­ni a parkolókban található in­formációs táblán is feltüntetett telefonszámra. Érdemes tud­ni, hogy ez a fizetési a parkolá­si díjon felül plusz költségekkel jár. Ez zónától függően 112 vagy 122 forint, valamint a két elkül­dött SMS ára. A régebbi fizetési lehetőségek továbbra is megmaradtak, tehát ezentúl is lesz lehetőség többlet- költség nélkül, illetve városkár­tyával akár ingyenesen is par­kolni. ■ A. P. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom