24 óra, 2012. április (23. évfolyam, 78-101. szám)

2012-04-11 / 85. szám

2012. ÁPRILIS 11., SZERDA 12 SZOLGÁLTATÁS MA NAPKELTE 6.02 - NYUGTA 19.28 HOLDKELTE - - NYUGTA 9.16 A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA LEÓ, SZANISZLÓ napja LEÓ. Az eredetileg Leonnak becézett összes görög névből önállósult a rómaiaknál. Je­lentése: oroszlán. Védőszent­je: Nagy Szent Leó pápa. Több pápa választotta ezt a nevet, közülük I. vagy Nagy Leó, aki arról nevezetes, hogy megállította Attila hun vezért és hadát Róma falainál. Bölcs Leó bizánci császár feljegyez­te a honfoglaló magyarokról, hogy taktikusan eredményes, „körmönfont politizálás” jel­lemzi őket. Frankéi Leó szoci­alista politikus volt, Párizsban megismerkedett Marx Ká­rollyal és tanaival, az 1871-es párizsi kommün munkaügy megbízottjává választották. Ő volt a kezdeményezője a Ma­gyarországi Általános Mun­káspárt megalakításának. szaniszló a szláv Stanislav névből alakult, jelentése: ál­landó dicsőség. Ismert viselő­je a lengyel Stanislaw Lem, aki számos tudományos-fan­tasztikus regényt írt. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Szent Leó, Szent Szaniszló emléke­zete, Glória napja. A reformá­tus naptárban Leó, Szaniszló napja. Az evangélikus naptár­ban Leó, Szaniszló, Glória napja. A zsidó naptárban Niszán hónap 19. napja. napi igék. Katolikus: ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35. Református: 5Móz 1,34-46; Róm 1,8-17. Evangélikus: lKor 15,35-49; lPt 1,13-16. Ezen a napon történt 1842-BEN meghalt Körösi Csorna Sándor magyar orien­talista és világutazó. 1896-ban Hajós Alfréd úszó 100 méteres gyorsúszásban megszerezte az első magyar olimpiai aranyérmet. 1900-ban született Márai Sán­dor író, költő, újságíró. 1905-ben született József Atti­la költő. 1924-ben született Horkai Já­nos színész. 1941-ben született Ellen Good­man amerikai újságírónő, aki kommentárjaiért 1980-ban Pulitzer-díjat kapott. 1956-BAN született Hernádi Judit színésznő, énekesnő, komika. 1966-BAN született Lisa Stans- field énekesnő. 1982-ben meghalt Havas Gertrúd bábművész, Mazsola megalkotója. 1984-ben meghalt Járóka Sán­dor prímás, zenekarvezető, a népművészet mestere. 1987-ben meghalt Váradi Hé­di színésznő. 1997 óta a Parkinson-kór vi­lágnapja. Forrás: ezenanapon.hu AZ ÁPRILIS 10-EI SUDOKU MEGFEJTÉSE 2 6 3 5 1 9 4 7 8 1 5 8 7 4 2 9 3 6 4 9 7 3 6 8 5 2 1 7 1 9 8 5 4 2 6 3 5 3 4 2 7 6 1 8 9 8 2 6 1 9 3 7 4 5 9 8 1 6 2 7 3 5 4 6 4 2 9 3 5 8 1 7 3 7 5 4 8 1 6 9 2 Szex, következmény nélkül vény Sürgősséggel is elkerülhető a terhesség A sürgősségi fogamzásgátló gyógyszer Magyarországon vényköteles, tehát a védekezés nélküli együttlét után mielőbb orvoshoz kell fordulni. Fiatal olvasónk bevallotta, kör­nyezetében, az éjszakába nyúló bulik után a lányok könnyen „adják magukat”. Arra kíván­csi, milyen fogamzásgátlásra van ilyenkor lehetőség? Az előre nem tervezett szexuális együttlétek nem kívánt követ­kezményeit kivédő módszerek­nek számtalan elnevezése volt az elmúlt években világszerte. A WHO 2005-ben definiálta, hogy a „sürgősségi fogamzásgátlás” az a nemi aktus utáni beavatko­zás, amely a terhesség létrejötté­nek megakadályozására szolgál. A fogamzásgátlás története több ezer éves. Ókori feljegyzések szólnak róla, még az Ószövetségi Szentírásban is szerepel. A mai módszereket két cso­portra oszthatjuk: hormonális úton hatnak a szexuálszteroid tartalmú gyógyszerek, de példá­ul sürgősségi módszer az aktust követően felhelyezett méhen be­lüli eszköz is. A sürgősségi fo­gamzásgátlók attól függően fej­tik ki hatásukat, hogy a menst­ruációs ciklus melyik szakaszá­ban kerülnek alkalmazásra. Megakadályozhatják a fogam­zást, a petesejt beágyazódását, befolyásolhatják a tüszőérést. A tabletta az aktustól számított 72 órán belül, illetve van olyan is, amelyik öt napon belül alkal­mazható. A hatékonyságot illető­en 56-89 százalék közötti ada­tok ismertek. Az eredményesség szoros összefüggésben van a tab­lettabevétel és az aktus közt el­telt idővel. A nagyobb hatékony­ság érdekében tehát minél előbb használni kell. A gyógyszer Ma­gyarországon vényköteles. Tehát az „esemény” utáni délelőttön orvoshoz kell fordulni. Sajnos, a sürgősségi fogamzásgátlás mód­szereinek részletei nem eléggé ismertek még az orvosok köré­ben sem. Kevesen tudják, hogy a tabletta felírásáért nem csak nő­gyógyászhoz lehet fordulni, bár­mely receptírásra jogosult orvos, főként háziorvos is felírhatja. A sürgősségi tabletta használata után azonban tanácsos felkeres­ni a nőgyógyászati rendelőt vagy tini ambulanciát a további, immár tervezett védekezés meg­beszélése érdekében. A sürgős­ségi fogamzásgátlás révén a vé­dekezés nélküli szeretkezés után is van tehát lehetőség a nem kívánt terhesség elkerülé­sére, és ennek következtében a terhesség-megszakítások szá­mának a csökkentésére. ■ Dr. Patakfalvi János, osztályvezető főorvos Olvasónk kislevelű hársát fél­ti, mert minden évben tele van takácsatkával. Hiába per­metezi, átfertőződnek a leán- derei is. A hársat viszont nem szeretné kivágni. A takácsatka olyan kártevő, amelynek az összes fejlődési alakja egyszerre van jelen a növényen. Folyamatos növény- védőszer-borítottságot kell biz­tosítani a növényen, és még akkor sem lehetünk biztosak benne, hogy el tudjuk kerülni a kártételt. Ma már többféle szer felhasználható a takács­atka ellen, ezekről tájékozód­janak a szaküzletekben. Emel­lett nagyon fontos a növények megfelelő tápanyag-utánpót­lása, mert egy legyengült szervezetet a kártevők és kór­okozók könnyebben megtá­madnak. ■ Vági Ágnes, okleveles kertészmérnök és növényvédelmi szakmérnök Olvasónk a lakása rendben tartásához venné igénybe a szomszédasszonya segítségét, amelyért fizetne neki. Ennek mik a feltételei? - kérdezi. A természetes személyek kö­zött háztartási munkára léte­sített jogviszony adórendsze­ren kívüli keresettel járó fog­lalkoztatásnak számít. Háztartási munka a minden­napi élethez szükséges feltéte­leket biztosító tevékenység, például a lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, kert­gondozás. A foglalkoztató az adóhivatalnak havonta vagy több hónapra előre a mun­kavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a foglal­koztató adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társa­dalombiztosítási azonosító jelét, a tényleges foglalkozta­tás kezdő napját. ■ Bővebben: nav.gov.hu SUDOKU 5 9 1^ 9 5 2 8 1 4 6 3 9 2 7 1 8 9 2 7 5 6 cn 3 3 4 9 8 1 .5 8 7 6 4 8 1 6 SKANDINÁV REJTVÉNY FŰRÉSZ­BAK TUDJA, KI VAGYOK CSORDUL­TIG BOZONT KIJÁRO­GAT HÍM ÁLLAT A MEG­FEJTÉS HŐSIES L ? ▼ ▼ TUDÁS ÓCEÁNIÁ­BAN ÉLŐ TISZTÍTÓ ► I* V HIBÁZ­TAT KORABELI ► ÓVODA ► ▼ TITKON FIGYEL NEM NAGYON L AKOL GONDOL ► ▼ BUJTO­GAT CIGÁNY ► ELLEN­BEN ► l DÜLÖNG ► BAL­KEZES ► J-NEK EJTJÜK ► ■tcnsmgíE­KOS (III. 21-IV. 20.). Pénzügyei jól alakulhatnak, csak meg kéne látnia végre a kínálkozó lehe­tőségeket. És persze, élni is kell velük. Ha hagyja, hogy minden lehetőség kihulljon a markából, akkor hamarosan nem fogják keresni. bika (IV, 21-V. 20.), A mostani helyzetét nem látja még ró­zsásnak, de hamarosan válto­zik a helyzet. Új lehetőségek bukkannak fel, talán még egy új állást is találhat. Vagy a ré­gi helyén vannak változások, amiket meglovagolhatna. ikrek (V. 21—VI. 21.). Úgy érezheti, öné a világ, sikerült elérnie mindent, amit az utóbbi idő­ben célul tűzött ki magának. A tavasz is teszi, hogy opti­mistábban látja a dolgait. Sok múlik azon, hogyan értékel. A jókedve másképp láttatja önt. rák (VI.22-VII.22.). Vigyázzon a jó hírére. Az utóbbi időben tá­madások érhették, de ezeket csak annyira kell komolyan vennie, amennyiről valóban szólnak. Talán némi igazsá­guk is van az önt kritizálók- nak. De semmi nem megvál­toztathatatlan. oroszlán (VII. 23—Vili. 23.). Figyel­jen jobban oda a munkájára. Ön akár a csúcson is érezheti magát, de ez nem ok arra, hogy lazítson, hogy ne figyel­je a külvilág visszajelzéseit. Ma minden változik, de hely­zetéből adódóan ön követheti a változásokat. szűz (Vili. 24—IX. 23.). Mostanában talán túlzott érzékenységgel reagálhat bizonyos dolgokra. A lelki reakciói pedig akár testi tüneteket is produkál­hatnak. Minél inkább lefojtja azokat, annál inkább. Válo­gassa meg, hogy miket eszik! mérleg (IX. 24—X. 23.). A pénznek nagy jelentősége lesz az életé­ben: a mai napon akár még valami nyereségre is számít­hat. A kockázat persze az öné, ezért legyen nagyon mérték­letes. Főleg akkor, ha szeren­csejátékra adja a fejét. SKORPIÓ (X.24—XI. 22.). Egy új kap­csolat lehetősége merül fel az életében: csak annyira kösse le magát, amennyire képes­nek tartja magát. Ha pedig társkapcsolatban él, akkor semmiképp se kockáztasson: az új nem ígérkezik valami tartósnak. nyilas (XI. 23-XII. 21.). Ma nagyon sok pozitív hatás éri, amitől igazán kivirul, napsütésessé válik a kedve. Azért még ne hanyagolja el a kötelességeit. Annál is inkább, mert ma kü­lön elismerésre is számíthat a főnökei, munkatársai részéről. bak (XII. 22-1.20.). Kedve támad­hat kipróbálni valami' szokat­lan tevékenységet. Ne féljen az újtól, mert nagyon is jól sülhet el, amit tesz. Még ha pénzbeli nyereségre nem is számíthat azonnal, maga is élvezni fogja, hogy kiszakad a monotóniából. vízöntő (1.21-11.20.). A humorér­zékére ma különösen nagy szüksége lehet. Szerencsére önnél ebben aztán nincs hi­ány. A baj inkább abból adód­hat, ha átlendül a ló túlsó ol­dalára: nem mindenki tekinti viccesnek azt, amit ön. Le­gyen kíméletes! halak (II. 21-111.20.). Jó lenne, ha a mások igényeire is éppúgy oda tudna figyelni, mint a sa­játjáéra. Ön a megérzések nagymestere, így ez aligha je­lenthet nehézséget önnek. Ha így tesz, új mederbe terelheti a kedvesével való kapcsolatát is. Fizetne szomszédjának a főzésért, takarításért Takácsatka ellen folyamatos növényvédő szerezés

Next

/
Oldalképek
Tartalom