24 óra, 2012. április (23. évfolyam, 78-101. szám)

2012-04-24 / 96. szám

2 MEGYEI TŰKOR 24 ÓRA - 2012. ÁPRILIS 24., KEDD Tanácsok politikától teljesen függetlenül Esztergom Egy hírportál ar­ról írt, hogy szolidaritásáról biztosította a zuglóiakat Tété­nyi Éva, Esztergom polgár- mestere egy XIV. kerületi de­monstráción. A tényhez hoz­záfűzött kommentár szerint a városvezetőnek a közeg nem ismeretlen, hiszen az ál­tala képviselt Archicon Stú­dió Bt. 2007 júliusától 2008 októberéig havi 350 ezer fo­rint juttatásban részesült a kerülettől. Zugló nevében a szerződést az akkori, szabad demokrata polgármester, Weinek Leonárd írta alá, akit több ügyben is gyanúsítanak fiktív tanácsadói szerződések miatt. Tétényi Éva közölte, épí­tészként, településterve ző- ként, műemlékvédelmi sz ik- mérnökként, városépítő és városgazdasági szakmára ík- ként szerződéses kapcso at­ban állt a Riz Levente (Fide sz) vezette, XVII. kerületi (Rákosmente) önkormányza­tával, tagja a Borkai Zsolt (Fi­desz) győri polgármester ál­tal felkért tervtanácsnak. Büszke arra, hogy a VI. kerü­letben (Terézvárosban) Far­kas György (Fidesz) polgár- mestersége alatt főépítész­ként kidolgozta az Andrássy úti világörökségi programot, az érintett kerületek MSZP-s, SZDSZ-es városvezetőivel rendszeresen konzultált. Eb­ben az összefüggésben segí­tett Weinek Leonárd (SZDSZ) XIV. kerületi (zuglói) polgár- mesternek is. Izgalmas tényj hogy Esztergomban évekig polgármester elődje, Meggyes Tamás (Fidesz) világörökségi szakértője volt. A polgármester közölte azt is, a Kormányzati Negyed bírá­lóbizottsági tagságát a Magyar Építész Kamara főtitkáraként látta el.- Határozottan visszautasí­tom, hogy jelenlegi polgármes­teri tevékenységemet a köz- tisztviselőként és szakértő­ként végzett munkámmal ösz- szemossák. Kiállók a szakmai függetlenségért és a szakértők becsületéért, hiszen a megala­pozó tanulmányoknak, taná­csoknak nem politikai, hanem minden esetben tudományos alapja kell, hogy legyen - je­lentette ki Tétényi Éva. ■ F. K. Öröm és hála a szemekben hagyomány Fotók, videók, bábműsor az első Hegyháti-napokon A gyermekotthon tanulói részéről elsőként a Kozákok nevű együttes mutatta be produkcióját a szombati hagyományteremtő rendezvényen Csaknem hatvan év gyógypedagógiai munkás­ságát tükrözte az első Hegyháti-napok program- sorozata. Diákok, egykori és jelenlegi nevelők ün­nepeltek együtt. Wágner Zsanett kömlőd „Az idő az élet ajándé­ka, amelyből mindenkinek jut egy-egy szakasz. Hogy ezt az időt ki, hogyan tölti el, rajta mú­lik” - jegyezte Hegyháti Alajos. Az idézet a kömlődi intézmény, szombaton pedig az első Hegy­háti-napok szlogenjéül szolgált. A hagyományteremtés szándé­kával rendezett ünnepen az in­tézmény elmúlt hatvan évét is ünnepelték. Ebből az alkalom­ból a tornaterem falain kronoló­giai sorrendben, tanévek sze­rint összeállított fotósorozat dí­szelgett, amiket az intézmény névadójának és Simonná H. Máriának rajzai tettek teljessé. A terem hátsó falán már-már megsárgult újságcikkek őrizték az évtizedek alatt véghez vitt fejlesztés minden egyes mozza­natát. A pletykasarokban régi filmek árulkodtak, lapozgatha­tó óriástablók és a növendékek munkáit összefoglaló kiállítás mutatta be milyen is a hegyhátis élet.- Öröm és hála párosul min­den tekintetben - összegezte Czunyiné dr. Bertalan Judit kor­mánymegbízott a saját, egyben a jelenlévők érzéseit nyitó beszé­dében. Kitért a falu mindennap­jaira is, melynek szerves részét képezi a sérült, fogyatékos gyer­mekekről való gondoskodás. Szász Lídia Dóra tagintéz­mény-vezető a névadó és az in­tézmény életének főbb fázisait részletesen mutatta be. A veze­tő Krausz Éva „Lojzi bácsi” ha­lálát követően írt nekrológját idézve „A nevelés művésze”- ként emlegette az alapítót. Ez­után felkonferálta a gyermek- és diákotthonos növendékek mű­sorát. Elsőként a Kozákok mu­tatták be azokat a tánclépései­ket, amellyel a vadvirágfesztivál színpadára lépnek, majd utóbbi csoport a Ludas Matyiből adott elő részletet. Ezután a nyugalmazott gondo­zók számára teaház nyílt a zsi­bongóban, míg az épület minden zegzugát megtekinthették az ér­deklődők. A délelőtt folyamán is­mét a tornaterem került a figye­lem középpontjába. Egykori és jelenlegi tanulók bábjátékkal kedveskedtek, majd a szabad­ban sportos vetélkedő várt min­denkit. Eközben már kondérokban fortyogott a gulyás. Addig senki sem hagyhatta el a területet, amíg maradt egy korty is a Hegyháti-gulyásból. Tanuló, három oktató és szponzor kapta az első Hegyháti-díjat- Mondhatnánk azt is, hogy mindenki Hegyháti-díjas, aki valaha intézményünkben dolgo­zott - kezdte Szász Lídia Dóra. Elsőként Helmut Hofmann, a frankfurti Fraport reptér mun­katársát tüntették ki, aki a tatai székhelyintézménnyel már évek óta szoros kapcsolatot ápol. Az intézményi összevonás után a kömlődi Hegyháti Alajos tagin­tézmény is részesülhetett a tá­mogatásból, az immárom ha­gyományossá vált karácsonyi ünnepségekből, a munkatársak cipősdoboz akciójából. A tanu­lók közül Banda Gábort, az in­tézmény lakóját hívták a pódi­umhoz, aki csapatsportban ki­emelkedő teljesítményt nyújtott Kerékpárban 2009-ben többszö­rös magyar bajnok lett, egy év­vel később pedig a Magyar Spe­ciális Olimpiai Szövetség alpesi sícsapatába választották. Továbbá a módszertani mun­kaközösség-vezető Molnár Sándorné, a diákotthon részéről Szabó Kálmán, a gyermekfelügyelők közül pedig Pólyák Csabáné munkáját illette elismerés. A kollegális megbecsülés első kitüntetettjei vehettek át oklevelet ■EfE&XSi Szépen szavaltak a Szent István-osok baj/tata A költészet nap­ja alkalmából vers- és prózamondó versenyt hir­detett a Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tag- intézménye Tata és kör­nyéke 4-8. osztályos ta­nulói számára. A baji Szent István Általános Is­kola három versenyzőt nevezett, akik kiemelkedő eredményt értek el. Bog­nár Róbert 4. osztályos ta­nuló I. helyezett lett. Szoták Patrícia 8. osztá­lyos tanuló II. helyezést ért el, míg Simonfi Ger­gely, szintén végzős diák, a III. helyen végzett. Nevezési feltétel volt a papír nélküli szavalás pilismarót Szavalóver­senyt tartanak ma délután a falu iskolásainak a helyi Bozóky általános iskolá­ban. Mint Fábiánná Gyimesi Lívia iskolaigazga­tótól megtudtuk, a nevezés feltételei közt szerepelt, hogy a verseny előtt egy héttel mindenkinek hibát­lanul el kellett már monda­nia - papír nélkül - a ki­választott verset. Felköszöntötték a vegetáriánus szépkorút tatabánya' Csaknem 30 éve vegetáriánus Erdélyi Imréné, akit a napokban köszöntött kilencvenedik születésnapja alkalmából dr. Kancz Csaba alpolgár­mester. A református Ka­talin néni kedvenc olvas­mánya a Biblia, amelyben mindig talál érdekes feje­zeteket, de a napi sajtó hí­rei is érdeklik. A szépko­rúnak két fia született, menye révén pedig unoká­val is büszkélkedhet. Támogatást kapott a szőlősi Vöröskereszt vértesszőlős A település képviselő-testülete legutób­bi, áprilisi ülésén arról is határozott, hogy az idei év­ben az erre a célra elkülö­nített keretösszegből 80 ezer forint támogatást biz­tosít a Magyar Vöröske­reszt Vértesszőlősi Alap­szervezetének. PROMÓCIÓ Kirándulást érő pályázat utazás Május másodikán indulnak Kárpátaljára Lotti barikéi az óvodában ovigaléria Tavaszi hangulatot idéz a bárányos kiállítás nagyigmánd Háromnapos osz­tálykirándulást nyertek a Pápay József Általános Iskola diákjai, miután sikeresen pályáztak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Határtalanul! prog­ramra. Rendhagyó történelem- óra Kárpátalján: II. Rákóczi Fe­renc öröksége című pályamun­kájukkal. A 1 045 800 forint összegű támogatásnak köszön­hetően harminckét hetedikes és négy kísérő vehet részt az ukraj­nai utazáson. - A tanulmányi kirándulás alkalmával bejárhat­juk a határon túli magyarlakta területeket, felkeressük azokat a helyszíneket, nevezetessége­ket, amelyek II. Rákóczi Ferenc­hez és a szabadságharchoz köt­hetők - tudtuk meg Karsai Bá­lint iskolaigazgatótól, aki a prog­ramelemeket a történelem, iro­dalom, ének-zene, földrajz, bio­lógia tantárgyakhoz egyaránt igazította.- Programjaink között szere­pel Tiszaújlak, Salánk, Bereg­szász, Beregszentmiklós, Mun­kács, Szerednye-Nevicke, Ung- vár nevezetességeinek megte­kintése, e mellett ellátogatunk a Vereckei-hágóhoz is. Látogatást teszünk a nagydobronyi általá­nos iskolában és a helyi gyer­mekotthonban, ahol hetven ár­va és rokkant gyermek él. Mind­két intézményt előzetes ado­mánygyűjtő akciónkon össze­gyűlt felajánlásokkal támogat­juk majd, reményeink szerint a kirándulás ideje alatt szorosra fűzzük az együttműködésünket - tudatta az igazgató. Az utazás előtt három előkészítő órát is tar­tanak a gyerekeknek, melyeken történelmi, hon- és népismereti, országismereti áttekintést kap­nak Kárpátaljáról és az ott élő magyarokról. rflhatártalanul! % BethlenGábor Alapkereté N onprofit Zrt. Bábolna Szabó Lotti kedves plüssbárányai díszítik a Száz­szorszép Óvoda folyosóján meg­nyílt Ovigalériát. A fehér plüss- barikák több mint hatvanan van­nak, lábuk alatt textilből zöldell a pázsit, a képet színes filcvirá­gok teszik tavaszian üdévé. Lotti, az intézmény egykori óvodása öt éve kezdett bele a báránygyűj­tésbe. Az első darab egy kará­csonyi meglepetés volt, amit az­tán újabb báránykára cserélt. Születésnap, névnap, lehet bár­milyen családi esemény a kis­lány mindenkitől plüssbárányt kap, a pihe-puha társaság ágyá­nak egy sarkában kuporog, így elalvás előtt akár bárányokat számolhat... ■ Az ovisok körében igen népszerű a barikiállítás

Next

/
Oldalképek
Tartalom