24 óra, 2012. április (23. évfolyam, 78-101. szám)

2012-04-02 / 78. szám

2 MEGYEI TŰKOR 24 ÓRA - 2012. ÁPRILIS 2., HÉTFŐ | KöRNYEZETVÉc®LEM-Szűkebb hazánk nem először csatlakozott A síkvölgyi területen elsősorban ipari hulladékkal, építési törmelékkel telt meg a konténer Vetőmaggal segítik a házi kertészetet, bevezetik a Bábolna tárgyat Bábolna A Százszorszép Óvoda gazdaságos működtetése érde­kében foglalkoztak a létszám­helyzettel, a témára az áprilisi beiratkozások után ismét visz- szatérnek a döntéshozók - ha­tároztak a március végi testüle­ti ülésen. A szűkös büdzsé mi­att még pályázattal sem épül új műfüves pálya Bábolnán, a tér­figyelő-kamerarendszert azon­ban bővítené a testület. A képviselők megállapították az óvoda és az iskola intézmé­nyekben a felnőtt étkezési téríté­si díjat is, a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás va­lamint a bábolnai gyermekön­kormányzat beszámolójának el­fogadását követően pedig egysé­ges döntés született a Termelj otthon mozgalom gyakorlati megvalósításáról. Azok a kérel­mezők, akik a múlt évben se­gélyben részesültek, biztosan megkapják a burgonyát, borsót, babot, sárga- és fehérrépát tar­talmazó vetőmagcsomagot. Popovics György kezdemé­nyezésére bevezetik a Bábolna tantárgyat az iskolában, a helytörténeti tantárgyat évi öt órában minden évfolyamon oktatják. ■ H. D. Tatabányai pályázatot adtak be Szentesen? tatabánya/szentes Másolta a pályázatát a szentesi gimnázi­um igazgatói székéért egyedü­liként induló jelentkező, a je­lenlegi intézményvezető az interneten fellelhető dokumen­tumok tanúsága szerint - állítja a Dél-Magyarország. A Csong- rád megyei napilap azt írja, a Horváth Mihály Gimnáziumot jelenleg is igazgató H. Szabó Ré­ka pályázata szinte teljesen azo­nos egy 2010-ben, Tatabányán íródott anyaggal, amelyet az ott tanító Varga Istvánná nyújtott be a Bárdos László Gimnázium ve­zetésére kiírt felhívásra. A tatabányai pedagógus azt mondta, nem ismeri a szente­si kolléganőjét, és meglepte a dolog. ■ KEMMA Szemetet szedtek, lekap­csolták a díszkivilágítást, ötletbörzét indítottak, par­kosítottak szerte a megyé­ben a világméretűvé nőtt, Föld Órájára keresztelt szombati kampánynapon. Wágner Zsanett megyei információ Három konté­ner, azaz harminc köbméter sze­méttől tisztították meg önkénte­sek a megyeszékhely három pont­ját a TeSzedd akció keretében. Az AVE Tatabánya Zrt., a Tata­komárom Még mindig nem csi­tultak az indulatok kórházügy­ben, Némedi Józsefné, a kórház nyugalmazott gazdasági munka­társa az elmúlt pénteken az in­tézmény megmentéséért meg­tartott szimpátiatüntetés után aggódva figyelte a történéseket. Mint mondta, 2007-ben is tün­tettek az aktív kórház ellehetet­lenítése ellen, ugyanazon a hely­színen, ugyanolyan érvekkel, pártállás nélkül.- Miért nem egyeztettek az osztályvezető főorvosokkal egy lehetséges más gazdálkodási for­mában történő, jelenlegi struk­bányai Vadásztársaság, a polgár- mesteri hivatal és a Vértesi Erdő Zrt. valamennyi tagja szemét- gyűjtést szervezett Környebá- nyán, Felsőgallán és a Szent Bor­bála Kórház mögötti területen. Síkvölgynél elsősorban ipari hulladékot rejtett a szemetes­zsák, de autósok által az aszfalt szélére dobált műanyag flako­nok is gyűltek szép számmal. Nagy Zoltán kerületvezető er­dész elmondta, a lakosság válto­zatlan lendülettel szemetel - így a Rugógyár menti út is készen állt egy alapos nagytakarításra. túrában magvalósuló továbbmű- ködésről? Miért pont a mi kórhá­zunk? Miért nem a forrásterem­tésen dolgoznak? Miért hirdetik, hogy aktív marad a kórház, ami­kor csupán 20 reumatológiai ágyra lehet a szakma szabályai szerint az aktív jelzőt használ­ni? - sorolja most is kérdéseit. A válasz joga azonban csupán dr. Ferencz Péter főigazgatóé, aki a napokban államtitkári ta­lálkozón egyeztetett a gyermek- osztály és a kórház megmaradá­sa érdekében. Mint elmondta, az átalakulás nem csupán a ko­máromi kórházat érinti, ha­- Már tíz esztendeje segítünk, természetes, hogy a természetjá­rók óvják a környezetet - mond­ta Horváth Zoltán, a megyei ter­mészetbarát-szövetség elnöke. Menoni Imre, a tatabányai er­dészet vezetője köszönte meg a segítséget, és mindenkit egy, az autópályán napokban kilőtt vad­disznóból készített ízletes pör­költre invitált. Ugyanezen a napon Vértes­tolnán Harmados Oszkár polgár- mester vezetésével ugyancsak bolygónk védelméhez igazodva szerveztek hulladékgyűjtést. nem az egész egészségügyet.- A fő filozófia, hogy a buda­pesti többletkapacitás vidékre kerüljön, a másik cél, hogy az ellátás a betegutak mentén szerveződjön. A városi kórhá­zak két típusban működhetnek, nálunk az átalakítás támoga­tott. Szakmai szempontból a se­bészet itt qem tartható fenn, a kórház elveszítette a nagy műtéteket, hiszen a komoly be­avatkozásokhoz diagnosztikai háttere nincs. A szakmai kollé­gium csupán az egynapos sebé­szeti ellátás lesz. A nő­gyógyászat esetén számos úton Sötétségbe borult a Turul Az idén is csatlakozott az „Egy óra a Földért" akcióhoz a me­gyeszékhely: a Turul-szobor díszkivilágítása szűnt meg este fél 9 és fél 10 között Vértesszőlős faluszépítő és parkosító akcióval csatlakozott. A település Vértes László parkjában csillagász bér mutató várt mindenkit Orosz­lány Barátainak Köre pedig Tíz cselekedet a klímaváltozás ellen címmel versenyt hirdetett, ami­nek eredményét a Föld napján, azaz április 22-én közlik. kerestük a megoldást, de csak 700-800 szülés teszi finanszí­rozhatóvá a rendszert. A napok­ban az is kiderül, hogy megma­radhat-e az aktív gyermek- gyógyászati osztály azzal az ön- kormányzati vállalással, hogy az osztály által termelt hiányt a város kipótolja. ■ Hajnal A komáromi kórház helyzetének előzményeiről a kemma.hu-n tudhat meg még többet a QR-kód leolvasásával. Jankovics Marc ‘II a Szivárvány vendége volt tata A Kossuth- (s Balázs Béla-díjas rajzfilr írendező volt az Eötvös-Szi várvány programsorozat' endége. Jankovics Marcel l a közön­ségtalálkozón mf sélt a Ma­gyar népmesék s arozatról, a Fehérlófiáról, a nely máso­dik egész estés a íimációs filmje volt. A má ■ hetvenes éveiben járó rém ezőre sok diák volt kíváncs i, ráadásul nem csak az Eötí ös József Gimnáziumból. Központban a rendezvénytér-igy SZÁKSZEND A po: ta és a bolt közötti terű étről, a rendezvénytér k ialakításá- ról is szó volt a cözség- házbéli közmegl allgatáson. Az utóbbi a tervi ik szerint létrejön a közeljt vőben. Ja­vaslat érkezett a ra, hogy a területen kültéri pingpong­asztalt valamint kosárlabda- palánkot lehetni elhelyezni a fiatalok szabac idejének kulturált eltöltés e érdekében. Eddig tizenhat mesét dolgoztak fel a diákok tarján A hagyor lányos „7 mérföldes esi imában he­ted 7 határon át! országos mesevetélkedő 4. területi fordulóját rende íték meg a helyi művelődés i házban. A versenyen 6 ií kóla 9 négyfős csapata közül 1. he­lyezést a tatabár yai Dózsa György Általános Iskola „A 4 kis bányász” nevű csa­pata érte el. Második lett a Sárberki Általános Iskola „Napsugár” csapata. Felzárkóztató program indul oroszlány A társadalmi felzárkóztató programokat összefogó Türr István Inté­zettel valamint Pécs, Veszprém, Székesfehérvár, Kaposvár önkormányzatá­val írt alá együttműködési megállapodást a város. A Komplex Telep Program a Nyíres- és Német-dűlők, illetve egyes belvárosi ré­szek közbiztonságát óvja, hátrányos helyzetű tagjait látja el munkatapasz­talatokkal. A napokban eldől a gyermekosztály sorsa átalakulás Államtitkári találkozón tárgyaltak a komáromi kórház ügyében Iskolai játszóház óvodásoknak „Már 35 éve tanoda a híres Váci-iskola, gyere légy az elsősünk, öregbítsd a hírnevünk” - ezzel a verssel, számos játékos feladvánnyal, kézműves- és sportfoglalkozással várt minden leendő első osztályos gyermeket az intézmény. A szombati beiratkozáson több helyiség átalakult, köztük a tornaterem táncházzá vált. Áprilisban igazgatói tájékoztató, különböző bemutatóórák várnak mindenkit. Pálcanyúl „nőtt” és kartoncsibe „kelt” program Együtt készültek a húsvétra két óvoda gyermekei és a Puskin tatabánya Tárt kapukkal várt mindenkit szombaton a Puskin Művelődési Ház egy kis húsvéti szöszmötölésre. Az időjárás nem kegyelmezett a rendezvénynek, mégis a gyermekek egymásnak adták a kilincset. Bár 10 órakor kezdődött a móka, akadt olyan lelkes „versenyző”, aki idő előtt érkezvén hamarabb kezdhetett bele számos teendőjébe. Az ér­deklődők a Turul Óvoda szerve­zésében kézművessarokban te­hették próbára kézügyességü­ket. Készült hurkapálcikára ag­gatott nyuszi, matricákkal díszí­tett tojássereg, de nem hiányoz­hatott csibesablont körbevágó apróságok hada sem. Pető Attila, a rendezvény A Turul Óvoda húsvétváró kézművesstandjánál apró kezek díszítettek egyik szervezője szólt a prog­ramsorozat fontosságáról.- Egy évben kétszer, a karácso­nyi és húsvéti ünnepek előtt szer­vezünk összejövetelt - mondta. Annak ellenére, hogy az ud­varra szervezett tojáskereső ak­ciót elfújta az eső kíséretében érkezett szél, a művelődési ház falai között tovább folytatódha­tott a programsor. A gyermekek nagy örömére a Benedek Elek Óvoda bábszínház-előadása kez­dődött. A Takács Zsoltné vezet­te óvónők egy orosz népmesét, A Vajaspákót, illetve az intéz­mény névadójától A sót mutat­ták be. Horváth Sanyi bácsi hús­véti műsora is tartogatott némi meglepetést. ■ W. Zs. „Földmentő" akciózások

Next

/
Oldalképek
Tartalom