24 óra, 2011. augusztus (22. évfolyam, 178-203. szám)

2011-08-01 / 178. szám

2 MEGYEI TŰKOR 24 ÓRA - 2011. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ Egy kis község nagy napja volt összetartozás Palcsó Tamás is fellépett a rendezvénytér színpadán Sztárvendégként Palcsó Tamás énekelt a szépszámú közönségnek, nem csak a Megasztárból jól ismert, de saját dalai közül is Ma délelőtt emelik le a toronysisakot a templomról vértesszőlős Talán leglátvá­nyosabb részéhez ér ma Vértesszőlősön a templom to­ronysisakjának felújítási mun­kája. Az előző héten megtörtén­tek az előkészületek, a Kisbol- dogasszony plébániatemplom körülötti rész építési területté történő lekerítése, és elkészült az ideiglenes védőtető is. Ma reggel érkezik meg a daru a templomhoz, amely 10 és 11 óra között leemeli a toronysisa­kot, majd felteszi az ideiglenes védőtetőt a toronyra, amíg a föl­dön el nem készül az új épít­mény. Ha az időjárás is úgy akarja, akkor a falu búcsújára, szep­tember elején kerülhet fel az új, végleges sisak a toronyra. ■ Székelyföldön a városi fesztivál fúvószenekar tatabánya Elutazott Székely­földre Tatabánya Város Feszti­vál Fúvószenekara. Székely­udvarhelyen tizenkettedik al­kalommal rendezik meg a „Mí­ves Emberek Sokadalma" ren­dezvényt. A programban a tata­bányai fúvósok is részt vesz­nek - három alkalommal ad­nak koncertet a vásári forga­tagban. Útjukon elkíséri őket Bereznai Csaba tatabányai al­polgármester is. Az utazás ér­dekessége, hogy bár Tatabánya testvérvárosa Székelyudvar­hely, mégis ettől függetlenül, az Artera Alapítvány közremű­ködésével került kapcsolatba a rendezvénnyel a zenekar. Az alapítvány működésének leg­fontosabb területe az évente megrendezett Székelyudvar­helyi Ünnepi Játékok és ezen belül is a Míves Emberek Soka­dalma. Összegyűlnek Ide Er­dély, Magyarország, Újvidék, Felvidék legjobb előadói, kéz­művesei. «P. I. KEMMA Hírek percről percre www.kemma.hu Sztárvendéggel, zenés­táncos, élménydús mű­sorral tarkított szombati napnak nézett elébe a fa­lu, immáron 21. alkalom­mal. A zsúfolásig megtelt rendezvénytéren kézmű­ves- és egészségsátor vár­ta a látogatókat, mind­eközben vadpörkölt és halászlé Totyogott az üstben. Wágner Zsanett bököd Megkegyelmeztek az égi- ek a 21. bokodi falunap szervező­inek, fellépőinek és az érdeklő­dőknek egyaránt. Bár egy-két al­kalommal a szél megmutatta erejét, de a lakosok és a faluna­pot ünneplők jó hangulatának egy-két erősebb fuvallat sem ve­tett véget. A község főútja mentén gyüle- | kező tömeg jelezte, nagy nap g lesz ez a helységben. Szombat 1 délelőtt a vadászháznál szervez­tek programokat. Az érdeklődők solymász- és lovasbemutató mel­lett íjászkodtak is. Déltől a ren­dezvénytéren folytatódott az ün­nep. A tér hátsó szegletében ősi hun ruhadarabokat öltő íjászok oktatták a mesterséget. A helyiekből összeállt csapat Czunyi Gábor vezetésével ifjú Robin Hoodokat képzett, a pon­tos célzás minden fortélyát meg­tanítva a jelentkezőknek.- Őseink körében közkedvelt visszacsapó íjakkal érkeztünk. A gyerekek nyilazhatnak ujjra erősített szarugyűrűvel, de a há­romujjas mediterrán - és a két- ujjas fáraó fogást is szívesen megtanítjuk - mondta az íjász, miközben az úgynevezett „fruflu” nyílvesszőt húzta fel. Mint megtudtuk, az angoloktól származó elnevezés a nyíl süví­tő hangjára utal. A gondosan elkerített terep mellett környezetvédelmi, krea­tív sátor várta a látogatókat. Ujj Tamás projektmenedzser végte­lenül egyszerű és gyorsan elké­szíthető játékokra hívta fel nem­csak a gyermekek, hanem egy­ben a szülők figyelmét is. A ki­csik például képzeletbeli mo­csárjáráson vehettek részt az előtérben, de volt arcfestés, gyöngyfűzés, vetített képes állat­felismerés és gyurmázás is. A Tatáról érkező Poscher Renáta digitális festményeiből hozott ázsiai (manga) és magyar motí­vumok ötvözte képeket. A nagyszínpadon ezalatt el­kezdődtek a programok. Első­ként a Genkina Shotokan Kara­te Sportegyesület tartott bemu­tatót, majd a tatabányai Váci Mi­hály Általános Iskola produkci­ója következett. A polgármester, Szöllősi Miklós köszöntőjében a rendezvény támogatóinak segí­tőkész munkáját köszönte meg, majd azokat a bokodi lakosokat is köszöntötte, akik ugyan a fa­luban születtek, de „kicsit rit­kábban jönnek a községbe mun­kájuk vagy a családjuk miatt, így szembesülhettek az elmúlt évek fejlődésével”. Czunyiné dr. Bertalan Judit, a megyei kor­mányhivatal vezetője is tisztele­tét tette a rendezvényen. „Egy kis közösség nagy napja ez” - hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Majd a Pusztavámról érkezett Ruff Nikolett - mindössze 15 év­vel a háta mögött - varázsolta el a közönséget elsősorban ma­gyar, majd külföldi slágerekkel. Minden terv szerint a tehetsé­ges énekes az X-Faktor követke­ző szériájában tűnik fel, és dal­ban mondja el tudását. Eztán ugyancsak a pusztavá- mi Német Nemzetiségi Énekkar lépett színpadra, akik egy pohár nedűvel a kezükben, kalapjukat pedig magasba emelve adtak hangot Wein ist gut, Wein ist besser nótájuknak. Az együttes afiap sztárvendé­gének, Palcsó Tamásnak kezébe adta a mikrofont, aki saját, első és második lemezének címadó-, majd a Megasztár második felvo­násából jól ismert slágereit adta elő. Demjén Ferenc dallamait énekelve a közönség fiatal jég­szívei közül szemmel láthatóan felolvasztott néhányat. A Lazányi Mónika vezette, Ta­táról érkező Country Dancers produkciója következett. Az együttes AC/DC - rock - szóla­mokat épített be a stílushű dal­lamok közé. A szabadba szervezett progra­mokkal párhuzamosan az ön- kormányzat épületében trófea­bemutatót és Kozma László fafa­ragó kiállítását csodálhatták meg az érdeklődők. A négy éve főként portrékat és vadakat alko­tó nyugdíjas gyűjteményének legkedvesebb, egyben legfris­sebb - azaz négy nappal ezelőtt elkészült - darabjához kísért. Egy fekete diófából „barkácsolt” asztalt mutatott. A nap végén a Major Adrienn konferálta tombolahúzás és a kispályás labdarúgótorna, illet­ve a gyermek horgászverseny eredményhirdetése következett. A bokodi falunap méltó megko­ronázásaként pedig 21 órától a Favorit zenekar teremtett báli hangulatot. A mulatságnak csak a következő nap kezdete vetett véget. A Country Dancers csapata - már öltözetükkel is - Dél-Amerikába repítette a bokodi közönséget Születésnap Kilencvenedik születésnapján köszöntötték a közelmúltban a tardosi Király Józsefet. Az ünnepeknek - akiről a vele egy házban élő Száraz család odaadóan gondoskodik - az önkormányzat nevében Csa­bán Béla polgármester gratulált a kerek évforduló kapcsán. Józsi bácsi vi­rágcsokorral, ajándékcsomaggal és egy miniszterelnöki emléklappal gaz­dagodott a neves nap alkalmából. Sokakat vonzott a szomódi falufesztivál programok A régi búcsúk nyüzsgő hangulatát szeretnék feleleveníteni szomód Rendhagyó jelleggel az idén egyszerre tartották Szomó- don a búcsút és a falunapot.- Szerettük volna visszahozni a szomódi búcsúk hangulatát - hangsúlyozta Cellár József, a te­lepülés polgármestere. A három­napos rendezvény ideje alatt minden generáció megtalálhatta a számára kedves elfoglaltságot, hiszen a szervezők kulturális, könnyűzenei és sportprogra­mokkal is készültek. Pénteken kistérségi gyermek asztalitenisz -verseny és perem­fesztivál várta az érdeklődőket, szombaton délelőtt pedig a leg­különfélébb fellépőknek tapsol­hatott a falu sportpályáján felál­lított sörsátrat teljesen megtöltő közönség. Az ovis mazsorettek nyitották a színpadi programot, majd a polgármester ismertette a focikupa és az asztalitenisz­verseny eredményeit. Ezt köve­tően köszöntötte Geiling János- né, Irma óvó nénit, aki a köz­ségben végzett munkájáért ka­pott elismerést, majd Cellár Jó­zsef elmondta, kezdeményezik, hogy a sporttelep a továbbiak­ban Török Pál nevét viselje. A zumbabemutató és a helyi énekkar fellépése után megér­kezett a Megasztárból ismert Tóth Gabi is, majd bál zárta a szombati napot. Vasárnap dél­előtt az ünnepi szentmisére ke­rült sor a templomban Szent Ja­kab tiszteletére. ■ Pataki Nagy sikert aratott a vicces jelmezes szumóbirkózás 0 A A 1 % K > i

Next

/
Oldalképek
Tartalom