24 óra, 2011. július (22. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-29 / 176. szám

24 ÓRA - 2011. JÚLIUS 29., PÉNTEK SIKER 5 PÉNZ ­- VÁLLALKOZÁS Folyamatosan csökkennek országszerte a casco-díjak itthon Egy internetes szak­portál adatai szerint a tavalyi mintegy éves 90 ezer forintról az idei első félévben átlagosan 66 500 forintra csökkent ha­zánkban a casco-díjak mérté­ke. A díjcsökkenés egyelőre nem jár együtt a casco-köté- sek jelentős megugrásával: to­vábbra is alig minden ötödik autós rendelkezik ilyen bizto­sítással.- A casco-díjak évek óta tar­tó eróziója a múlt év végi köte­lező kampányban kapott újabb lendületet - állítja Lantos Ló­ránt, a kotelezo.hu szakportál vezetője. - Az együttesen meg­kötött kötelező és casco-biztosí- tás után járó jelentős, több tíz­ezer forintnyi kedvezmény az évközi időszakban is fennma­radt. Jelentős részben ennek köszönhetően egy év alatt csaknem 30 százalékkal csök­kent a casco átlagdíja. ■ Negyven felett a becsődölt cégek száma MEGYEI INFORMÁCIÓ A CsŐdfi- gyelő legutóbbi számában megjelentek szerint negyven­egy megyei cégnél kezdték meg a felszámolási vagy végel­számolási eljárást. Ezek közül tizennégy tatabányai, hat esz­tergomi, öt tatai, négy komáro­mi, kettő dorogi. A következő településeken egy-egy vállalko­zás zárja be kapuit: Tardos, Lá­batlan, Epöl, Tokodaltáró, Le­ányvár, Mocsa, Piliscsév, Dunaszentmiklós, Csolnok és Oroszlány. A további részletek­ről, a hitelezői igények benyúj­tásának határidejéről a www.KEMMfl.hu honlapon adunk tájékoztatást. ■ (jTfansport­cég évek óta a megjelölt helyen működik. A bérköltség teljes el­számolása új foglalkoztatottak­nál történhet meg, két éven át. Itt is 50 százalékot tesz ki a visz- sza nem térítendő támogatás, a legkisebb pályázható összeg 5 millió, a legnagyobb pedig 20 millió forint. Óber Andrea a kiírás óta eltelt két hónapban felmerült, a Kö­zép-dunántúli Regionális Fej­lesztési Ügynökségnél össze­gyűjtött kérdésekre válaszolt. Ezekből is kiderült, hogy nagyon alaposan oda kell figyelni min­denre. Egy érdekes példa: való­színűleg nem sokan gondolnák, hogy a telephelyfejlesztési pá­lyázatok keretein belül idősek Telephely-fejlesztési kisokos szakmai nap Népszerű és nagy lehetőség a régió kisvállalkozásainak otthonát és magánbölcsődét is lehet építeni; nincs kizáró ok. Az előadásokból és a szünet­ben, majd a rendezvény után zaj­ló beszélgetésekből össze lehet­ne állítani egy olyan, a témával kapcsolatban sok mindenre vá­laszt adó „kisokost”, amely min­Szakmai napot tartott a telephely-fejlesztési pá­lyázatokkal kapcsolatban tegnap délelőtt a megye­házán a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség. Mórocz Károly Követendő példa, avagy egy sikeres pályázat ered­ménye. Új tevékenységi kör indításához, munka­helyek létesítéséhez gyártócsarnokot épített Tata­bányán a Transport-Beton Kft., 100 millió forintos európai uniós támogatással. Augusztus elején már meg is indulhat itt a munka. régió/megyei információ Dr. Te­mesvári Balázs, a KDRFÜ ügyve­zető igazgatója köszöntötte az ér­deklődő cégek vezetőit, képvise­lőit. Hangsúlyozta, az Új Széche­nyi Tervben szerepel, hogy olyan vállalkozásokat támogatnak, amelyek fejlődésre képesek, fenntartható fejlesztéseket hoz­nak létre, és nem utolsósorban új munkahelyeket teremtenek. Hoz­zátette: az egyik legnépszerűbb pályázati lehetőség a május vé­gén kiírt, június végétől elérhető telephely-fejlesztési. A felosztha­tó keretösszeg a régióban 2 milli­árd 350 millió forint. Szeptember 19-éig adhatók be a pályázatok, s Az ügynökség tervei között szere- = Dr. Temesvári Balázs pel, hogy a nyerteseknek is tarta­nak majd fórumokat a további kö­telező tennivalókról. Kiss Balázs az A verziót is­mertette, amelynek a keretösz- szege 1 milliárd 950 millió fo­rint. Mikro-, kis- és középvállal­kozások pályázhatnak egyebek között új épület építésére, épü­letgépészeti tevékenységre, át­alakításra, fejlesztésre, bővítés­re. Az előadó kiemelte, hogy a korlátozásokra érdemes nagyon odafigyelni, hiszen több kizáró ok is van. A vissza nem téríten­dő támogatás mellé 50 százalék önerő kell, minimum 10 millió, maximum 100 millió forintra le­het pályázni. A szakmai értéke­lésnél lényeges szempont a munkahelyteremtés. Farkas Vivien a B változatot is­mertette, amelynél a keretösz- szeg 400 millió forint, és kizáró­lag a mikrovállalkozások vehe­tik igénybe. Az építkezés és a meglévők bővítése mellett esz­közbeszerzést, bérleti díjat és bérköltséget is el lehet számolni. A bérleti díj akkor is fedezhető a pályázaton nyert összegből, ha a denki számára hasznos lehet. A www.ujszechenyiterv.gop.hu honlapon rengeteg információ található, de mint kiderült, van új a nap alatt: a személyes talál­kozók alkalmával számos (részlet)kérdésre lehet választ találni. Mindenképpen pályázik, üzemcsarnokot bővít MÓCHER IMRE kisbéri vállalko­zó: - Láttam a kiírást az interneten. A konzultációs lehe­tőség miatt jöttem el a szakmai tematikus napra, a több infor­máció reményében. Nem egy­szerű manapság pályázni, kell a segítség. Ot-hat éve fejlesztet­tük Kisbéren a cégem, a Terinform Kft telephelyét Je­lenleg két telephely van, de sze­retnénk egy helyre koncentrálni a termelést, fontosnak tartom a költségek optimalizálását Min­denképpen pályázni fogunk, az új üzemcsarnokot bővítjük Július végére megtelt a pilismarót! általános iskola interaktivitás Megújult a számítógépes terem, és az intézményben máris újabb pályázatra készülnek Hatalmas beruházáson vannak túl a Duna menti kisközségben - hinné az ember, energia többre nincs. És van, az ellenpél­da: szerverrel, munkaál­lomásokkal, monitorok­kal és interaktív táblák­kal lett gazdagabb a Bozóky-iskola. Rafael Balázs pilismarót A Bozóky Mihály Általános Iskolában jártunk, ahol igencsak megtanult pá­lyázni a közösség. Hivatalosan a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1000 kódszámú pályázat eredmé­nyességével szembesülhet­tünk. A kedvezményezett Pilis­marót önkormányzata, a szigo­rú törzsszámok, a beruházás teljes költsége több mint 7 mil­lió 300 ezer forint. Előbb az aulában szólt mind­erről Perger István polgármes­ter, Popovics György, a megyei közgyűlési elnöke és a főszerve­ző, Fábiánná Gyimesi Lívia igaz­gató asszony, aki fáradhatatla­nul tesz meg minden lehet­ségesei iskolájáért. Nem csinál­ja rosszul: a százkilencven tanu­lót fogadó intézmény, amelynek rangja nem akármekkora - az itt végzettek sorra szerzik a kör­nyék középiskoláiban kiváló bi­zonyítványaikat és tanulnak to­vább a felsőoktatásban - alapin­tézménye Dömösnek is, ahon­nan a gyerekek java ide jár át okosodni. És most mindezt egy fantasz­tikusan megújult számítógépte­remben, valamint három osz­tály három interaktív táblája előtt-mellett tehetik. Úgy lát­szik, ez a jövő, olyannyira, hogy rögtönzött bemutatóra legalább harmincán megjelentek közü­lük, és bemutatták, mit lehet ezekkel a gépekkel csinálni. So­kan álltak Dávid Éva számítás- technikai szaktanár rendelke­zésére, együtt üzemelték be az új rendszert, amely kiválóan teljesít. Igen, az előző évtizedek Spectrum, Commodore, XT gé­pei után itt a jövő, kiváló internetkapcsolattal, nagy ka­pacitású és tudású gépekkel, amelyek ennek a korosztálynak már egyfajta új „anyanyelvi” partnerei. Ne feledjük persze, hogy a gép mellé az emberi agy, a szorga­lom, a könyv ugyanúgy szüksé­geltetik. És miközben minderről be­szélget a vendégekkel az igazga­tó asszony, elhangzik: újabb pá­lyázattal készülnek az oktatási intézmények: fűtéskorszerűsí­tésben szeretnének előbbre lép­ni. Ez egy 36 milliós projekt: Pi­lismarót az alapoknál épít, ott folytatja .a fejlődést. Mert a jövő­be való beruházás, amelynek itt tanúi vagyunk, a létező legjobb befektetés. Távoli a haszna, de egyértelmű a sikere. Erre példa a Bozóky esete is. 1 1 1 2 Perger István, Popovics György, a gyerekek és a digitális tábla a í A GAZDASÁGI OLDAL TÁMOGATÓI:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ i| .rr r| rn. A a. vcDPCiicnn jjRIDGESTOflE KSUMÉMÉSfUfeM ÉX AGCGIass gk KERESKEDELMIES —1 Vniir n,,r d=,cc,v,„ Grundfos Magyarország Gyártó Kft Tata, OTTHON Hungary Kft, IPARKAMARA Y' Tatabánya asg Gépgyártó Kft. Tatabánya Tatabánya olass unum.ted Tatabánya BRIDGESTONE TATABÁNYA TERMELŐ KFT. fifWÖAVETAlABÁNYAZRT. ^ *\ HOLCIM GÜNTNER-TATA KFT. RICHTER (fák [mjálÉlJZJ Tatabánya v ■ ■ HUNGÁRIAZRT. •V*™** Tata GEDEON NYRT. ItáCf.- , r , mmi mm I I SANMINA-SCI HOlCÍm Lábatlan XBX karoly.moroczísaxelspnnger.hu t A ' * i ii t

Next

/
Oldalképek
Tartalom