24 óra, 2011. július (22. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-29 / 176. szám

EGY PERCBEN Lassú javulás a foglalkoztatásban Nagyjából a várakozásoknak megfele­lő volt a legfrissebb munkanélkülisé­gi adat, a 10,8 százalékos arány azon­ban még mindig messze a válság előt­ti szint felett van. Szakértők csak jö­vőre számítanak érezhető javulásra, miközben az aktivitás már jelenleg is növekszik. ► 6. oldal HIRDETÉS /\ derűs napok fd^°dafóJa A |/énuS2. LsLik IA2 étel lelke. IDŐJÁRÁS Ma felhős, időről idő­re naposabb Idő lesz. Jelentős esőnek kicsi a valószínűsége. Északnyugati szél fúj. A jellemző hőmérsék­let délután 26 fok kö­rül alakuL 11. OLDAL PILLANATFELVÉTEL AKEMMA.hu olvasóitól Ön szerint biztonságosak a játszóterek? A felújítottak Sajnos még már igen. nem eléggé. A szülői figyelem a legfontosabb. JO REGGELT! Egyszer csak hirtelen fékez mellettem egy autó. A járgányból egy kedves, mosolygós, tűzről pattant menyecske száll ki. Rövid, ámde velős eszmecse­rét követően a hátsó ülésre mutat. Duális üveget szorongatva egy hatal­mas, tágra nyílt, ébenfekete szempár mered ránk. - Marci baba! - örven­dezik. Kopp! Pólyában egy csemete, részemről pedig földre pottyanó áll jelzi a változást. Nemrégiben még nagy pocakkal és némi plusszal szelte az élet szerpenti­nét. Hihetetlen, mennyire szalad az idő, vele ő is és mindeközben mi mindenről maradok le. ■ W. Zs. Becsületesen dolgoznak közmunkások Több mint kétszázan serénykednek az erdőkben MEGYEI INFORMÁCIÓ A 45 ezer hektáron gazdálkodó Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. aktív részese, „élvezője” a közmun­kaprogramnak. Az idén janu­árban kezdődött a cégnél a közmunkások felvétele, alkal­mazása. Kocsis Mihály, a tár­saság vezérigazgatója ki­emelte, ebben a rendszerben a dolgozókat olyan feladatok elvégzésével bízhatják meg, olyan egységeknél foglalkoz­tathatják, amelyek nem pro­fitorientáltak. A Vértesi Erdé­szetnél a fűrészüzem ilyen „terület”. A részvénytársaságnál az idei tervezett közmunkás átlaglétszám százötven. Je­lenleg több mint kétszázan serénykednek a vállalat er­deiben. A vezérigazgató szólt arról is, hogy pályázat útján 207 millió forintos tá­mogatást nyertek a köz­munkaprogramhoz az ál­lamtól, a zrt. pedig a forrá­sokat további 30 millió fo­rinttal egészítette ki. A vál­lalat első embere azt is hangsúlyozta, hogy a hozzá­juk került közmunkások többsége szívesen és becsü­lettel dolgozik. Éppen ezért jó lenne, ha ez a központi projekt a jövőben is folyta­tódna. Mert aki a hasznos munkát választja az álláske­resés helyett, annak csak­nem egy évre biztosított a vértesi erdészetnél a megél­hetése... ► 3. OLDAL Világháborús gránát miatt ürítették ki a tó környékét TATA Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség csütörtök délután Tatára. Egy második vüághábo- rús gránátot találtak az Öreg-tó partján lévő Építők parkjában egy árokásás közben. Léber Gabriella, a Komá- rom-Esztergom Megyei Rend­őr-főkapitányság sajtóreferen­se arról tájékoztatta lapunkat, hogy a munkások azonnal ér­tesítették a rendőrséget és a tűzszerészeket. Hogy a bom­bát biztonságosan el lehessen szállítani, százméteres suga­rú körben kiürítették a terüle­tet. Szerencsére a tűzszeré­szeknek baleset nélkül sike­rült elszállítaniuk a robbanó­szert, így rövid idő múlva újra átadták a környéket az embe­reknek. ■ Nyári szünetben megtelt az iskola: gépek is érkeztek pilismarót Ez év januárjában fejeződött be a Bozóky Mihály Általános Iskola infrastruktu­rális fejlesztése, mely mára kiegészült az informatikai struktúra fejlesztésével. A pá­lyázat eredményeként 17 is­kolai PC-csomag, 4 tantermi csomag, szerver- és WIFI-cso- mag jutott az intézménybe, amelyet ünnepélyesen vettek át és mutattak be az érdeklő­dőknek. A jelen lévő Perger István polgármester és Popovics György, a megyei közgyűlése elnöke örömmel szólt az iskola fejlődéséről. ► 5. OLDAL Megbízás nélkül helyettesít kiderült Csatlakoztak az új aszfaltcsíkról álmodókhoz HIRDETÉS Visszavonták tegnapi ülésükön a hónap eleji határozatukat a nyerge- si képviselők. Kiderült, anélkül is megvan az iskola igazgatóját he­lyettesítő tanár. Fenyvesi Károly nyergesújfalu Lejár vasárnap a Kemstok Károly Általános Iskola igazgatója, Szlávik Jó­zsef öt évre szóló megbízása. A tisztségre megfelelő időben pá­lyázatot írt ki az önkormányza­ti képviselő-testület. Három je­lentkező volt, közülük ketten nem feleltek meg a kiírás fel­tételeinek. Az egyetlen érvé­nyes pályázat a jelenlegi intéz­ményvezetőé volt, ezt viszont nem fogadta el a helyi német kisebbségi önkormányzat. A nemzeti és etnikai kisebbsé­gekről szóló törvény szerint az igazgatót csak az egyetér­tésükkel lehet kinevezni. Az eredménytelen pályázat helyett újat írtak ki. Augusz­tus l-jéig lehet jelentkezni, az állás október 1-jétől tölthető be. Erre az időszakra a testü­let júüus elején Nyitrai Fe­renc igazgatóhelyettest bízta meg az intézményvezetői fel­adatokkal. Tegnapi rendkívü­li ülésükön a képviselők ezt a határozatot visszavonták. A szóbeszéddel ellentét­ben nincs semmi gond az igazgatóhelyettessel. Egy­szerűen kiderült, hogy az is­kola szervezeti és működési szabályzata alapján Nyitrai Ferencre vár a helyettesítés - a határozat nélkül is. A testület döntött arról is, hogy a város csatlakozik ah­hoz a komáromi önkormány­zat vezette konzorciumhoz, amely Duna menti kerékpár­út kialakításának előkészíté­séhez pályázik támogatásra. Az aszfaltcsík az 1., illetve a 10. számú főutat nem érintő kerekezésre adhatna lehető­séget a Duna mentén - Vé­nektől Dömösig. ► 4. OLDAL Tata belvárosában 92 nm-es, exkluzív, 2. emeleti, 3 szobás, 3 erkélyes, amerikai konyhás LAKÁS ELADÓ Teremgarázs lehetősége adott. Budai lakás vagy szántó cserét beszámítunk. Érdeklődni: 06-30/929-7948 A 4 HIRDETÉS____________________________________ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Jfe 2011. július 29., péntek xxii. évfolyam, 176. szám, ára: 130 ft, előfizetve: 88 ft jfíkHÉr jBl ™ /'Hj J|Í: rendszeresen fi "0 B j^B^ jjgjl Ez derült az AXN online munkanapokon flH j ; lynek értelmezésére Tar! ■/ 8-16 óra között ? j jfjN| |p|g!i ' J| % Annamária pszichológus vál- 1 r ; HFv E-maii: ' /f ] j ►'fiSöT* I JHH i BE lalkozott. Szerinte a sorozg­nézésé nem az keresse? KÉM MA. mmoh: NEM IGÉNYELHETŐ VISSZA AZ ÁFA ,, ÍME, A SZEGYENUSTA: ISMERJE MEG A nrnT ,,rOT1TTT ., í,, ... A SOROZATNEZÉS LEGNAGYOBB ADÓSOKAT! www.kemma.hu - PERT VESZTEIT AZ ALLAM ,7 0LDAl SZENVEOMp ] JU.Tm ^S^3ö£rv/» Pénz helyett hivatástudat MEGYEI TÜKÖR 2 ■ Versenyeznek a <^?pasag------------------6 . minisztériumok, közélet _________8 : ho gy melyikük tud életmód________9 : vo nzóbb életpálya- tv-műsor 10 : modellt felvázoliű. horoszkóp 11 : Csak a pénz hiány- sport________14 ■ Zi k. ► 8. OLDAL MOZAIK_______16 j MA I LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Szőts István 9 77 1 4 1 6 8 6 5 0 57 1 1 1 7 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom