24 óra, 2011. július (22. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-27 / 174. szám

24 ÓRA - 2011. JÚLIUS 27., SZERDA MEGYEI TÜKÖR 3 Történelmünk sötét foltjai koszorúzás Politikai foglyokra, hősökre, áldozatokra emlékeztek Bereznai Csaba alpolgármester megemlékezésében utalt rá, hogy két emberöltővel ezelőtt számolták fel a megyeszékhelyen a rabtábort Nyári karbantartásra leáll a Suzuki Esztergom A Magyar Su­zuki Zrt.-nél - a korábbi mintegy két évtized gya­korlatának megfelelően és a japán anyacéghez hason­lóan - az idei nyáron au­gusztus 8. és 22. között tel­jes lesz a leállás - tudtuk meg Ruska Viktória szóvi­vőtől. A gyártási szünetben a karbantartók veszik bir­tokukba a gyárat, valamint előkészülnek az új modell, a Swift Sport változatának gyártására is. Az új hazai autógyárak építése, illetve bővítése viszont nyáron sem szünetel. Bemutatják az iskola új informatikai eszközeit pilismarót Csütörtökön tartja a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola az informatikai fejlesztési projekt záróünnepségét. A rendezvényen bemutatják az új eszközparkot, és bár éppen nyári szüneten pi­hennek a diákok, egy be­mutató foglalkozásra is le­hetőség nyílik. Központi szerepben a körzeti megbízott tát Befejezték az Esztergomi Rendőrkapitányság kötelé­kébe tartozó körzeti megbí­zott szolgálati helyiségének kialakítását a 10. számú fő­út mellett, a nagyközség központjában. A helyi rend­őri bázist csütörtökön dél­előtt rövid ünnepség kereté­ben adják át. Csak egy szabálytalan járművet találtak tata/mi Úgynevezett ADR, vagyis veszélyes anyagokat szállító járműveket ellen­őriztek a katasztrófavédelem szakemberei hétfőn, az Ml­es autópályán, a tata­remeteségi pihenőhelynél. Az ellenőrzés során négy járművet vizsgáltak át. Eb­ből az összes az ADR hatá­lya alá tartozott. Egy eset­ben találtak szabálytalansá­got, ami miatt hatósági eljá­rást indítottak. Az ellenőrzé­sen részt vettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komá- rom-Esztergom megyei munkatársai is. „Mért legyek én tisztessé­ges? Kiterítenek úgyis! /Mért ne legyek tisztessé­ges? Kiterítenek úgyis.” írja József Attila. Elmúlt századunk történelmét hí­ven kifejező gondolatok. Petrik József tatabánya Péterfy László bronz­szobra előtt tegnap csendesen gyülekeztek az egykori politikai foglyok, az ötvenes években a környékbeli bányák rabtáborai­ban senyvedők. Idős urak hajlot- tan, ám méltósággal, őszülő höl­gyek könnyekkel küszködve, csokrokkal kezükben. A magasból két marcona for­radalmár tekintett le rájuk, az emlékezőkre, a túlélőkre. A már­ványtáblán: In memóriám '56. A megyeszékhelyen 58 évvel ezelőtt alakították ki a politikai foglyok táborait. Voltak, akik „új­várost” építettek, voltak, akiket „széncsatára” kényszerített a diktatúra. Kövesdi Ferenc, az 1945-56 között raboskodó Politikai Elítél­tek Közössége (PÉK) nevében ar­ról szólt, hogy a fent nevezett al­kotás nemcsak az áldozatokra, a hősökre emlékeztet, hanem a bolsevista időszak elmúlására. Bereznai Csaba alpolgármes­ter megemlékezésében utalt rá, hogy két emberöltővel ezelőtt szá­molták fel a megyeszékhelyen azt a politikai foglyokkal „telt” rabtá­bort, amely történelmünk máig sötét foltja. Ez volt az a korszak, amikor kevesen és kevesek vállal­ták a szabadságvágy kinyilatkoz­tatásával járó meghurcoltatáso­kat. De az jó, hogy még sokan most is köztünk járnak. El tud­ják mondani, mekkora a felelős­ségünk, mi a kötelességünk.- Az ötvenes években sokan tűrtek, hallgattak - mondta a po­litikus. - Akadtak, akik árulóvá váltak. Akadtak, akik fegyverrel a kézben életüket, családjukat, egészségüket tették kockára egy ügyért. Nehéz időszak nehéz döntéseit kellett ekkor meghoz­ni. A családról, az utódok jövőjé­ről, elvekről... Napjainkra megada­tott a szabadság, élnünk kell vele! Az emlékmű talapzatához a megemlékezés első virágait az alpolgármester helyezte el. Ezt követően a PÉK képviselői ko­szorúnak, majd Birkés Kele­men, a Politikai Foglyok Orszá­gos Szövetsége megyei szerve­zet elnöke valamint Pozsonyiné Baksa Katalin, a városi szervezet vezetője tisztelgett főhajtással. A történelmi visszatekintés a Szent István lejtakna felújított be­járata előtt folytatódott. Kattogtak a fényképezőgépek, egyre-másra „törtek felszínre” a személyes tör­ténetek. Idős sorstársak karolták át egymást - most már felszaba­dultan - egy-egy fotó erejéig. Az ünneplők között ketten is akad­tak, akik ténylegesen is megfor­dultak ennél a bányánál, átmen­tek ezen az aknabejárón. Az események felidézése során Dobrovits Miklós, a PÉK vezetősé­gi tagja megjegyezte, a bányából csak „Farkas Pistának” sikerült megszöknie negyedmagával a fo­golytábor egész működése alatt...- Aztán elkapták őket is, és vé­gül Nosztrán futottunk újra ösz- sze, a cellában - gondolt vissza a vérzivataros korszakra a „múlt­idéző”. - Amikor ideérkeztünk, alaposan előkészítette az akkori politika a terepet. Azt hangoztat­ták a bányászoknak, hogy ezek, mármint mi, az ellenségeik va­gyunk. De a bányászok nem bu­ták... Emberségből példát mutat­tak. Amennyire tellett tőlük, eny­hítettek nehéz sorsunkon. Végezetül felcsendült a Bá­nyászhimnusz és a márványtáb­la alját elborították a nemzetiszí­nű szalaggal díszített szirmok. A Szent István akna A XTV-es (Szent István) ak­na 1937-ben kezdett működ­ni és 1985-ig üzemelt. Itt volt a legvastagabb a szénte­lep, elérte a 34 métert is. A termelés érdekében - a ma is működő - XTV/A vtak- nán keresztül intenzív vízki­emelés zajlott, amelynek ha­tására a karsztvízszint 135 m-ről 90 m alá süllyedt. JEGYZET Bilincsbe vert kezek, lelkek archív fotók, sercegő kópi­ák őrzik Tatabánya első tömblakásainak épülését. Az új városrész, Újváros születését. A filmeken az egykori narrátor a szocialis­ta építőipar diadalát zengi. Falak nőnek a földből, há­zak, otthonok készülnek. A munkás-, a bányászembe­reknek a szénmedence kö­zepén. Ez jó... húsz évvel ezelőtt aztán új­ra „szinkronizálták”, újra „vágták” a szalagokat. Gép- pisztolyos fegyőrök tűnnek fel a dokumentumfilme­ken. A dolgozókon furcsa, csíkos egyenruha. Foglyok építik a szebb jövőt, a szebb jövő reménye nélkül. Úgy nevezik őket, „politi­kaiak”. Rabok. A rendszer számkivetettjei. Bilincsbe vert kézzel, lélekkel. A kül­világtól, rokonaiktól, sze­retteiktől, barátaiktól elszi­getelve, elzárva. Teljes lét­bizonytalanságban. politikai foglyok vívják az ötvenes évek széncsatáit is. Itt nálunk, ez nem nehéz. Bánya tárna hátán. közben a szabadság a ten­geren túlra költözött. A sza­badságvágynak viszont a cella, a megaláztatás és az óceán sem szabhat határo­kat. Van, aki véleményéért a meghurcoltatást választja, van, aki tűr, van, aki hall­gat. Ám a város gyarapszik, a kályhákban tatabányai barnakőszén izzik... aztán újabb válaszúihoz ér­kezünk. Fegyver, lyukas zászló, élet és halál? Család, gyerekek, szülők, jövő? rácsok, beszélő, havonta egyetlen levél a távolból. Ugye, nem is olyan könnyű hőssé válni, ugye, nem is olyan könnyű dönteni? Van, aki véleményéért a meghurcoltatást választja, van, aki tűr, van, aki hall­gat. A féltés bilincset ver csuklóra, lélekre egyaránt. Ma is van mire emlékez­nünk. A magasból két marcona forradalmár tekint le az emlékezőkre Nullára csökkentek a strandi lopások őrszemek Rendvédelmis középiskolások segítik nyáron a rendőrök munkáját Komárom A bűncselekmények hatékony megelőzését szolgálja az a diákrendőr program, amit a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság dolgozott ki, és melynek előnyös hatásait már második éve élvezheti a vá­ros és annak lakossága. Komáromban a Kempelen Farkas Szakközépiskola és a ló­kai Mór Gimnázium diákjai vál­lalnak önkéntes munkát a szün­időben. A két iskolából tizenhá­rom diák erősíti a rendőri jelen­létet a város idegenforgalmilag frekventáltabb helyein és ren­dezvényein, a strandokon, a kempingek környékén, a forgal­masabb közterületeken, parko­lókban és a város megújult tere­in. Feladatuk, hogy felhívják a lakosok és a turisták figyelmét a bűnmegelőzési lehetőségekre, háromnyelvű információs szóró­lapot osztogatnak, hogy még szé­lesebb körben lecsökkentsék a nyári időszakban jellemző bűn- cselekmények: a zseblopások, strandi lopások és gépkocsifel­törések számát. A város ifjú őrszemei részt vesznek a szolgálatvezénylésen, és az eligazítás után gyalogosan, vagy az Országos Baleset-meg­előzési Bizottság által rendelke­zésre bocsátott kerékpárral telje­sítenek önkéntes szolgálatot, melynek leteltével beszámoló la­pon dokumentálják az aznapi te­vékenységüket. Gálfy Csilla köz­Munkában a diákrendőr lekedési főelőadó foglalkozik a baleset-megelőzéssel és a diák­rendőr program irányításával a Komáromi Rendőrkapitányság berkeiben. Véleménye szerint a kezdemé­nyezés előnye, hogy kis ráfordí­tással nagyon jó eredményeket tudnak elérni, hiszen a diákok jelenlétével a strandi lopások szinte teljesen megszűntek, és a gépkocsifeltörések száma pedig jelentősen lecsökkent. - Az sem elhanyagolható, hogy a nyári gyakorlat során a középisko­lások jobban belelátnak a rend­őrség munkájába, és a pályavá­lasztás alkalmával magabizto­sabban kötelezik el ipagukat a rendőri hivatás mellett. ■ VITRIOL A nagy magyar valóság: íme, a dolgozás állama! Ismét csoda történt: fűtésszolgál- tatónknál, miként tavaly is, fél­százezres többletünk keletkezett. Hogy csinálják...Tavaly október­től ebből vonogatták le aztán szé­pen a következő havi fogyasztá­sokat, így volt is pénzünk, nem is (jobb azt tapintani....). Ezért egy telefon: utalják át a fölös ló­vét az ismert bankszámlára. Áááá, a dolog nem ilyen egy­szerű. Ezzel munka jár. írjak levelet, kérelmezzem, meg uta­sításra is várnak, hogy utal­hassanak. Fogom a fejem. Nálunk, a di­cső munka és becsület államá­ban, a halódó Nyugatnak jövőké­pet mutató szuperországban ezt kérelmezni kell? Hogy ne hasz­nálják az én pénzem a maguk ja­vára?! Hát hogy fogja így össze­esni magát előttünk a döglődő Ósztria, Németország, USA? Érdekes, önként vállalt cascó- szolgáltatóm külön levélben hívja fel a figyelmemet, hogy visszajár nekem egynéhány tíz­ezer, már utaltuk is, köszönjük, hogy minket választott. Ja, így is lehet? Akkor... mert fűtésszol­gáltatót nem választhatok, csak azért? Aranyos ország, példaér­tékű... sőt, példa nélküli! Na ezt kapd el, Nyugat, ha tanulni akarsz! ■ rb V 4 \ V

Next

/
Oldalképek
Tartalom