24 óra, 2011. július (22. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-29 / 176. szám

6 2011. JÚLIUS 29., PÉNTEK GAZDASÁG Javult a foglalkoztatás statisztika A munkakeresés átlagos időtartama még hosszú Munkanélküliségi ráta GDP-változás Forrás: KSH VG-CRAFIKA Nagyjából a várakozások­nak megfelelő volt a leg­frissebb munkanélkülisé­gi adat, a 10,8 százalékos arány azonban még min­dig messze a válság előtti szint felett van. Szakértők jövőre számítanak érezhe­tő javulásra, az aktivitás már jelenleg is növekszik. Egyre többen vannak a munka­erőpiacon, de elhelyezkedni nem sokkal könnyebb, mint a válság mélypontján. A Központi Statisz­tikai Hivatal 10,8 százalékos munkanélküliségi adatról szá­molt be az idei második negyed­évről, ez 0,3 százalékponttal ala­csonyabb az egy évvel korábbi­nál. A javulás az év elejéhez ké­pest ennél is jelentősebb, de ez fő­ként arra vezethető vissza, hogy télen szezonális okokból keve­sebb dolgozóra van szükség. Szám szerint még mindig több mint 460 ezren próbálnak ered­ménytelenül állást találni, a fog­lalkoztatottak száma 3,808 mil­lióra emelkedett. Utóbbi majd­nem 30 ezer fős javulás éves szin­ten, amelyet a nemzetgazdasági tárca kommentárja is kiemelt. Ez azonban még mindig kisebb ütem, mint amire a kitűzött fog­lalkoztatási célok eléréséhez szükség lenne, hiszen átlagosan évi 75 ezer új munkahely kellene ahhoz, hogy 2014-re 300 ezres növekedés következzen be. Az elemzői várakozásoknak nagyjából megfelelt a friss mun­kanélküliségi statisztika, és kü­lön örvendetes, hogy az aktivitá­si ráta tovább emelkedett - mondta Árokszállási Zoltán, az Erste Bank elemzője. Utóbbi 55,6 százalékos a 75 évnél fiatalabbak körében, 0,3 százalékponttal ma­gasabb, mint egy évvel ezelőtt. Az újonnan megjelenők okozzák részben, hogy továbbra is magas marad az álláskeresők aránya. „Az kedvező, hogy már látszik némi javulás a foglalkoztatottak számában” - mondta lapunknak Barta György, a CIB Bank vezető elemzője, azonban szerinte a A májusi adatok alapján Ma­gyarország valamivel erőteljes- ebben érintett a munkanélküli­ségi gondokkal, mint az uniós átlag. A 27 tagállam állásta- lansága 9,9 százalékon áll há­rom hónapja. A negatív rekor­der Spanyolország már közelíti a 21 százalékos szintet, mig munkanélküliségi rátában látha­tó emelkedés elsősorban csupán szezonális okokra vezethető visz- sza. Ennek megfelelően az év vé­gi adat még megegyezhet az egy évvel korábbival, vagyis ugyan­úgy 10,8 százalék körül lehet, mint jelenleg. „A munkakeresés átlagos időtartama továbbra is hosszú, ami azt jelzi, még mindig Hollandiában régóta csökkenő a tendencia, és csak 4 százalé­kos az állástalanság. A vi­szonylag kedvező adatok mö­gött Németország sikere is áll, a legnagyobb uniós gazdaság­ban több évtizedes rekordszint­re, 6 százalékra csökkent a munkanélküliségi mutató. nehéz elhelyezkedni” - tette hoz­zá a közgazdász. Árokszállási 10,7 százalékos éves átlagos mu­tatóra számít, amely még jövőre is 10 százalék felett ragadhat. Csak 2013 második felére vár drasztikus előrelépést. Némi javulást csak 2012-re vár Barta, amikor év végére egy számjegyűvé válhat az állástalan­ság. A korábban nyugdíjba vonul­tak munkaerőpiacra történő visz- szavezetése is kedvezőtlenül hat­hat a munkanélküliségre. A szakértő szerint az egy évvel ez­előtti társaságiadó-könnyítés sem hozta meg a remélt sikert. Árokszállási úgy vélte, a kor­mányzat munkaerő-piaci rugal­masságot növelő csomagja tartal­maz ellentétes hatású lépéseket is. Ilyen a szabadnapok számá­nak korlátozása, ez ronthatja a munkavállalási kedvet. A közfog­lalkoztatásban szereplők képzett­sége alacsony, ugyanígy hozzá­adott értékük is, ilyen feltételek mellett pedig kérdéses, hogy a magánszektor fel tudja-e szívni ezeket a tömegeket. Kedvező fejlemény, hogy a pá­lyakezdőket sújtó munkanélküli­ség jelentősen, éves szinten 2,4 százalékponttal mérséklődött, így is majdnem minden negye­dik 25 év alatti keres hiába mun­kát, ez pedig igen rossz képet fest a hazai képzési rendszerről. Benke Dávid Vegyes számok az unióban ■mi Könnyebb lesz az állatok vágása A HELYI TERMELÉST ÖSZtÖnÖZ- ve felemelte a vidékfejleszté­si tárca a levágható állatok számát. A vágóponton éves átlagban hetente 100 ser­tést, juhot, kecskét, 20 szar­vasmarhát, és évente legfel­jebb 250 ezer baromfifélét lehet levágni, a beszállítási távolság az eddigi 50 kilo­méterről 100 kilométerre nő. A helyi tenyésztők a le­ölt állatok húsát ezután sza­badon értékesíthetik. Nőtt az adóhatóságnak tartozó személyek száma jóval több magánszemély és egyéni vállalkozó tartozik tartósan az adóhatóságnak, mint 2010 végén, a tartósan adós cégeké ugyanakkor alig gyarapodott. Június vé­gén 2015 vállalkozás tarto­zott egyenként több mint 100 millió forinttal, vala­mint 3473 magánszemély és egyéni vállalkozó egyenként több mint 10 millió forinttal folyamatosan, 180 napon túl az adóhatóságnak. Átalakítaná a finanszírozást Szabó egyszerűbb és igazságosabb üzemanyagköltség-elszámo­lást tart szükségesnek az ál­lampolgári jogok országgyű­lési biztosa. Szabó Máté sze­rint a jelenlegi szabályozás egyes fogyasztókat hátrá­nyos helyzetbe hoz és állan­dósítja az adóigazgatási eljá­rások elhúzódásának veszé­lyét. A kormányrendeletben egyes típusok alapnormája tételesen, másoké alapnor­ma-átalányként szerepel. Szabó: Új elszámolást! Előírják két év múlva a dolgozói létszámot a patikáknak határidő A gyógyszertári tulajdonszerkezet-váltás felértékeli ugyan a szakmát, de csökken az árréstömeg Két évük van a gyógyszertárak­nak arra, hogy eleget tegyenek a működésükhöz szükséges új sze­mélyi minimumfeltételeknek. Ezek a gyógyszertárak nyitvatar­tási idejéhez és a náluk kiváltott vények számához igazodva hatá­rozták meg a dolgozók létszámát. A felkészülési időt követően a váltakozó idejű nyitva tartáshoz és szakmai munkához igazodva 1-4 gyógyszerész, illetve gyógy­szerészenként két gyógyszerki­adásra jogosult szakasszisztens lesz az előírt létszám. A személyi jogos gyógyszerész heti munka­ideje legfeljebb 48 óra lehet, ami összhangban áll a munka tör­vénykönyve munka- és pihenő­időre vonatkozó szabályaival. „Egyetért a szabályozással a Magyar Gyógyszerészi Kamara” - mondta lapunknak Hankó Zol­tán alelnök. Annál inkább, mivel a gyógyszertárak egészségügyi intézmények, ám amíg a gyógyí­tó intézményekben előírta a ha­tóság a működéshez szükséges minimum feltételeket, a szabá­lyozásból a közforgalmú patikák kimaradtak. Ha mégis gond len­ne a létszámmal, úgy módosítják a rendeletet. A szaktárcától ka­pott ígéret szerint jövő januártól ugyanis monitorozzák a gyógy­szertárak nyitva tartását, forgal­mát és a szaklétszámot. Az alelnök emlékeztetett ar­ra, hogy 2014. januárig kell megfelelni egy másik előírás­A nyitva tartáshoz és a kiváltott vényekhez igazítják a dolgozók számát nak, ami alapján a gyógyszertá­rak működésének feltétele, hogy azokban 25 százalékos gyógyszerészi tulajdon legyen, rá három évre pedig el kell ér­nie az 50 százalékot. így a sze­mélyi feltételrendszerrel együtt történhet meg a vagyonértéke­lés, felértékelődik a szakma. A Patikai bevételek* Tb-támogatott gyógyszer ________38 Be tegek térítési díja 14 Nem támogatott szerek_________23 Eg yéb (étrendkieg., segédeszk.) 5 Forgalmazói kedvezmények_______9_ Ös szesen 89 (2010, MILLIÁRD FORINT) FORRÁS: MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA kamara szerint a gyógyszertá­rak jelentős hányada egyébként ma is megfelel a szakmai lét­szám előírásainak. „Ha be kell zárni patikákat, annak nem a szakemberhiány, hanem a gazdálkodási feltétel lesz az oka” - mondta Hankó Zoltán. Hiszen a 2007-es gyógy­szertár-létesítési liberalizáció után az akkor 2000 működő pa­tika mára ötszázzal bővült, ám az árrés jellegű bevételek - eb­ből tartják fönn magukat - nem nőttek. A Széli Kálmán-terv alapján pedig tovább csökken­het a gyógyszerforgalom, már az idén 26,3 milliárdot kell megta­karítani a 300 milliárdos tb- kasszában. ■ N. T. E. > A 1 k * flBUX index 2011. július 28-án 21600 Nyitóérték: I Záróérték: ,15M 21 313 21323 zi suu y-Nr— n t 21400 /V ............................t-j 21 300f 21200 w -j 21100 Előző napi [ Változás: -0,45% | 21000 *** 15.30, a NexYorlt-U ^ tőzsde nyitása i 20 900^--------------------------1-----------/1-------­po nj/ 09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 / FORRÁS: BÉT NYERTESEK 2011. oz.m. Részvény , Utolsóáf(Ft) Változási*) MHóFt Estmedia 331 14,93 97 TVK 2 900 0,69 4 OTP_________5 450 0,55 3979 Émás z 19 000 0,50 0 MTelekom 537 0,18 339 VESZTESEK forrás: bét HU®HIS HIHHHHHHHHHi Synergon 294 -2,64_______1_ FHB _ 863 -2,26 8 Mól 19 750 -1,76 2228 dC Pannónia 831 *fo65 f;’.'tH ORC 2125 -1,62 1 A BUX index az elmúlt napokban 22400 22200 22 000 21928 21891 21800 yJ~~C2i869NS|?l *25 21600 / \ 21400 215M 21419 21200 .............. 21 000_____________________________ pont 07.20 07.21 07.22 07.25 07.26 07.27 FORRÁS: BÉT BÉT-áruszekció (forint/tonna, 07.28.) Új elszámolási ár EUROBÚZA 2011. augusztus__________53000 MA LMI BÚZA 2011. augusztus_______53 0 000 TAKAR MÁNYBÚZA 2011. augusztus_______48 500 TAKARMÁNYKUK ORICA 2011. szeptember 63 800 OLAJ NAPRAFORGÓ 2011. október__________105000 MN B-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam 2011. július 28-án 1€ 1$ 1CHF itt 267,26 Ft 185,95 Ft 232,00-0,39 Ft +1,27 Ft +1,09 Ft Euró-valutaárfolyamok (forint/euró, 07.28.) Vételi Eladási Budapest Bank 260,64 276,76 CIBBank 257,85 279,33 Citibank__________257,55 279,01 Ers te Bank 260,98 276,02 FHB Bank_________260,71 276,29 K& H Bank________260,88 275,90 MK B Bank________261,54 274,96 OT P Bank 261,59 275,01 Ralffelsen Bank 262,28 274,08 Munkanélküliség régiónként (százalék) Közép-Magyarország__________8,9 Kő zép-Dunintúl_____y 10,4. Ny ugat-Dunántúl______________9,5 Dél-Dunántúl 11,8 Észak-Magyarország ______16,0 És zak-Alföld . ^_________14,3 Dé l-AHőld__________________10,3 Ös szesen "A ' ■: FORRÁS: KSH

Next

/
Oldalképek
Tartalom