24 óra, 2011. július (22. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-01 / 152. szám

PÉNZ - SIKER - VÁLLALKOZÁS 24 ÓRA - 2011. JULIUS 1., PENTEK * -Vlfl JW 3— f MÓROCZ KÁROLY Bürokrácia, te drága! EGYSZERŰ ÁLLAM. Ez a jel­szó. Csökkenteni kell a bürokráciát. Ezzel sok pénzt meg lehet takaríta­ni. A tervek szerint az el­ső lépcsőben százmilliárd forintot, a következőben négyszázmilliárdot, és így tovább. Ilyen egyszerű lenne? Hát... Ezerfejű sárkány a bürokrácia, méghozzá az újranövesztős fajtából. Ha egy hatósági engedéllyel kevesebb kell majd, akkor könnyen elképzelhető, hogy a másik kettőt kér. És ennek a fele se tréfa: hetente károsodnak tízez­rekkel a mikro-, százez­rekkel a kis- és milliókkal a közepes vállalkozások a várakozás miatt. Amíg elindulhat egy épít­kezés, vagy kinyithat egy üzlet, többkilónyi papírt kell kitölteni, lepecsétel- tetni, elküldeni, majd nemsokára következnek a hiánypótlások. Van egy www.egyszeruallam.hu honlap. Érdemes olvasgat­ni, és a saját öüeteinket megosztani másokkal. Utá­na következik a minisztéri­um, majd a kormány fele­lőssége: mit valósítanak meg az egyre duzzadó ötlethalomból, miből lesz törvény, rendelet, sza­bályozás. Persze, mindez megint csak pénzbe kerül. És majd csak egy-két év múlva kö­vetkezhet a puding próbája, akkor derül ki, hogy gyor­sabban és olcsóbban intéz- hetjük-e ügyeinket. Remélem megérem... Éppen tucatnyi tatabányai felszámolás megyei információ Júniusban újra felerősödött a felszámolá­si hullám megyénkben. A Csődfigyelőben megjelentek szerint a napokban huszonki­lenc cég ellen indult felszámo­lási eljárás, egy esetben pedig végelszámolás. A megyeszék­helyen tizenkét vállalkozás szűnik meg, Esztergomban há­rom, Nagyigmándon kettő, Ácsteszéren, Bakonyszombat- helyen, Gyermelyen, Bokodon, Ácson, Tatán, Dömösön, Dadon, Sárisápon, Komárom­ban, Bajon, Oroszlányban és Dorogon pedig egy-egy. A rész­letekről a www.kemma.hu honlapunkon olvashatnak. ■ Az átvilágítás után felgyorsultak ügynökség Dr. Temesvári Balázs: A közös munka meghozta eredményét Mozgalmas, eseménydús tíz hónapról és a jövőről beszélgettünk dr. Temes­vári Balázzsal, a Közép­dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (KDRFÜ) ügyvezető igaz­gatójával. Mórocz Károly régió - Tavaly szeptember el­sején nevezték ki Önt a KDRFÜ ügyvezető igazgatójá­vá. Ügy tudom, átvilágítással, átszervezéssel teltek az első hónapok.- így van, és ennek még ma sincs teljesen vége. A jogi átvilá­gítás következményeiről nyár vé­gén tudunk beszámolni, akkor visszük a Közép-dunántúli Regi­onális Fejlesztési Tanács elé az eredményeket. Munkaügyi perek nincsenek, de öt-hat büntetőügy­ben folyik az eljárás, az ügyész­ség nyomoz. A gazdasági átvilágí­tás több hónapig tartott. Ez alap­ján kellett az átalakításokat vég­rehajtani. Először még úgyneve­zett finomhangolásra gondoltam, de tudomásul kellett vennem, hogy markáns átszervezés szük­séges a hatékony működés érde­kében. A felépítés, a stratégia tel­jesen megváltozott. Ma három egység van az ügynökségen be­lül: a gazdaságfejlesztő, a város­rehabilitációs és turisztikai, va­lamint a környezetvédelmi és közlekedési. Ezeken belül együtt dolgoznak a döntéselőkészítők, a végrehajtók, valamint a pénz­ügyi szakértők.- Miben más, mennyiben jobb ez, mint az előző felállás?- Az együttgondolkodás, a kö­zös munka meghozta az eredmé­nyét. Segítik egymást a kollégák, és nem hátráltatják. A határidők régebben gyakorta a 100 napot is meghaladták, most 60-65 nap az áüag egy-egy ügyben, ezt a nyár végére tovább szeretnénk csökkenteni 40-45 napra. A pá­lyázatokkal kapcsolatban most már tartjuk a határidőket, és bí­zom benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Az Egységes Monito­ring Rendszer (EMIR) alapján az elmúlt fél évben a hiányosságo­kat gyakorlatilag százszázaléko­san kiküszöböltük. Rendbe tet­tük a katasztrofális állapotban lévő irattárunkat is.- Az idei év elejének fontos feladata volt az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályáza­tok előkészítése. A várakozás­nak megfelelően fogadták a régió vállalkozói a lehetősége­ket? Melyek a legnépszerűbb témakörök?- A népszerű pályázatokra - például a telephelyfejlesztés, a klaszterekkel kapcsolatos - nagy az érdeklődés, várjuk még a jelentkezőket. A turisztikához kötődő lehetőségekre első kör­ben, a szezon előtt, nem volt nagy az érdeklődés, de lesz újabb kiírás hamarosan. A belte­rületi utak fejlesztésére a napok­ban jelent meg, az ipari parkok fejlesztésére és az inkubátorhá­zak kialakítására július közepén várható több pályázat is. Fontos­nak tartom, hogy a pályázatok beadása előtt terveink szerint te­matikus napokat szervezünk a régió három megyéjében, ahol válaszolunk az érdeklődők kér­déseire. Nyertes pályázókat is hívunk ezekre a fórumokra, akik elmondják tapasztalataikat- A felszámolások, csődeljá­rások száma rekordokat dönt az utóbbi időben. Mikorra vár­ható egyértelműen pozitív vál­tozás a mikro-, kis- és közepes vállalkozásoknál?- Elöljáróban fontosnak tar­tom, hogy akiket támogattunk, azoknál egy szerves fejlődés fon­tos állomása, hogy pályáztak és nyertek. Ahol stabil, kiszámítha­tó a menedzsment és az ügyfél­kör jó része, ott tud igazán lendí­teni az európai uniós támogatás. Ugyanakkor sok a feltételes mód: ha jóval többen tartják be a fizetési határidőket, ha az ön- kormányzatok egy-egy közbe­szerzési eljárásnál jobban odafi­gyelnek az előírásokra, akkor lesz kiszámíthatóbb a piac, an­nak dinamizmusa, ezzel párhu­zamosan a cégek jövője. Úgy gondolom, a pozitív változás jö­vőre vagy két év múlva jelenik meg markánsan a gazdaságban. Mi mindenben tud segíteni az ügynökség? Alapvető feladata a KDRFÜ- nek a kérdések megválaszolá­sa, a segítségadás a különféle ötletek kidolgozásában. Akár telefonon, akár e-mailen érkez­nek kérdések, rövid időn belül választ adnak Van lehetőség személyes konzultációra is. Szorosan együttműködnek a várhatóan heteken belül elin­duló Új Széchenyi Programiro­dával. Dolgoznak egy úgyneve­zett forrástérkép kialakításán; a www.kdrfu.hu honlapon a vállalkozók ez alapján megta­lálhatják egy-egy elképzelésük­höz kapcsolódva a lehetséges utakat a forrásokhoz. PROMÓCIÓ Pályázatdömping (4. rész) válasszunk! Nemcsak a cégeknek érdemes figyelni Az idén eddig már több mint száz pályázatot írtak ki az Új Széchenyi Terv keretében, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) égisze alatt, s még majd' kétszáz várható. Ugyanakkor máshol is érdemes keresgélni! A mostani két legnépszerűbb ki­írásra hívjuk fel a figyelmet, amelyeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlap­ján találhatunk. Ezek az 5000 fő alatti települések számára érhe­tők el. Az egyik a mikrovállal- kozások létrehozása és fejleszté­se, a másik pedig a turisztikai tevékenységek ösztönzése. Akár 60 százalék támogatottság is el­érhető (hátrányos helyzetű tele­pülésen 65%, nonprofit szerve­zetnek 100%), a támogatás ösz- szege pedig akár 35 millió forint is lehet. Az előbbire július 15-éig lehet pályázni, az utóbbira au­gusztus 1-jéig. Munkahelyte­remtésre négyfajta támogatást lehet kapni, de lehet pályázni munkahelymegőrzésre is. Arra is elérhető állami támo­gatás, ha regisztrált munkanél­küliként indítunk be egy vállal­kozást. Óvodák, iskolák részére szólnak a táboroztatások, játék­napok, továbbképzések téma­körében a kiírások. Az alapítvá­nyok, civil szervezetek figyelje­nek a fenntartási, működési költ­ségekre történő pályázatokra. Az önkormányzatok a többi kö­zött az alkalmazottakat elküld­hetik tanfolyamokra, informati­kai rendszerüket fejleszthetik, térfigyelő kamerákra, új kultúr- házra vagy éppen traffipaxra is pályázhatnak. Hamarosan kiír­ják a magánszemélyeknek szóló két energetikai pályázatot fűtés­korszerűsítésre. Nemrégiben megjelent a 100 százalékos tá­mogatottságú OKJ-s képzésen való részvételről is a kiírás. Ha elakadt a pályázatok útvesztőjé­ben, javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez! (A jövő héten folytatjuk) A FENTIEKBEN SEGÍTSÉGÉRE LEHET: ifntnfi G&M | P*taz*ró ét íbnécsado Kd Hllílli’ .Kjg ttoM 11 *« > »* WHJII G&M Pályázatíró és Tanácsadó Kft Tatabánya, Réti út 148. |/3. Telefon: 06/70-334-9775 E-mail: turai.tibor@gmail.com www.gmpalyazatirokft.hu Német közlekedés: információk, tanácsok frankfurt/régió A Mobilitás Menedzsment és Mobilitás Köz­pontok megismerése céljából a Közép-dunántúli Regionális Fej­lesztési Ügynökség a térség több közlekedésfejlesztésben érdekelt szakemberével együtt frankfurti tanulmányúton vett részt. A Frankfurti Helyi Tömegköz­lekedési Társaság, a traffiQ ne­vű cég mutatta be tevékenysé­gét. A mobilitás menedzsment magját a tájékoztatás, a kommu­nikáció, a szolgáltatások szerve­zése, illetve a különböző utazá­si társaságok tevékenységeinek összehangolása képezi. Mind­ezek alkalmazása elősegíti az új villamosvonalak, kerékpárutak hatékonyságának növelését. A bemutatott gyakorlat főbb területekre terjed ki: • marketing- és promóciós kam­pányok • helyi és helyközi tömegközle­kedési tanácsadás, tanácsadá­si programok iskolásoknak, nyugdíjasoknak és cégeknek •gyalogos- és utastájékoztatás (módszerek, jelzések, útvonal­keresés) •átfogó információnyújtás, cél­csoportok megközelítése (he­lyiek, ingázók, turisták, beván­dorlók), panaszok kezelése •mobilitás menedzsment az ipari parkokban A helyszíni látogatások során bemutatták a traffiQ cég által működtetett Mobilitás Központ tevékenységét, amely a közleke­dés minden módozatára taná­csokat adó információs pont a belváros sétálóutcáján. A GAZDASÁGI OLDAL TÁMOGATÓI: 2 __ MW IffSBKl aca SS AGCGiass *rr ' ZlniDGesmne Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Tata, HungaiyKft, IPARKAMARA passión fór excellence Tatabánya asg Gépgyártó Kft. Tatabánya ^a1 mRm a Tatabánya eiAtt UNl,MITED I Tatabánya "mukík^ BRIDGESTONE TATABÁNYA TERMELŐ KFT. /WMSavewa^am. J2 ^ H0L(™ anmiERGÜMTNERTATAKFr- RICHTER ===— UU13Tatabánya sanmina-sci ^ Hokim Lábatlan Í \ karoly.moroc*@a*eU|»riii*»r

Next

/
Oldalképek
Tartalom