24 óra, 2011. május (22. évfolyam, 101-126. szám)

2011-05-26 / 122. szám

2 Állandó kiállítás nyílik Füzifőn Kumpost Éva kerámiáiból ALMÁSFÜZITŐ Fontos kulturális helyszínnel gazdagodik pénte­ken Almásfüzitő, miután a Községi és Iskolai Könyvtár­ban (Fekete István park 1.) ál­landó bemutató nyílik a tele­pülés híres szülötte, Kumpost Éva Munkácsy-díjas kerami­kus iparművész (Almásfüzitő, 1943. - Budapest, 1994.) alko­tásaiból.- A kiállítás létrejötte a csa­lád, Andróczi Alajos és az al- másfüzitői önkormányzat tá­mogatásának, összefogásának köszönhetően jött létre - mond­ta Miglinczi Éva Tatabányán élő bábkészítő, Kumpost Éva unokahúga. „Almásfüzitőről származom. Úgy indítottak útnak, hogy őrizzem meg családom tisztes­ségét... Ennek ellenére kerami­kus lettem. Az iskolában kari­katúrákat készítettem, főleg a tanárokról. Azt hiszem, innen ered, hogy mindent humoro­san fogalmazok... Nekem úgy tűnik, a forma kitalálása já­ték...” - nyilatkozta egy helyütt Kumpost Éva. A Kortárs Magyar Művészeti Lexikon pedig a többi között így ír róla: Játékosan naiv, ironikus hangvétele és bravúros techni­kai tudása sok szálon rokon a hazai folklór hagyományokkal és a naiv művészettel.” A holnap délután öt órakor tartandó kiállításmegnyitón Karánsebesy Lukács polgár- mester köszöntője után Né­meth János Munkácsy-díjas ke- ramfkúsművész mond szak­avatott ajánlót. ■ R. Z. MEGYEI TÜKÖR 24 ÓRA - 2011. MÁJUS 26., CSÜTÖRTÖK Állampolgári esküt tettek honosítás Erdélyből költöztek át Magyarországra, Oroszlányba Egyszerűsített honosítási eljárás után kedden dél­után állampolgári esküt tett Oroszlány polgármes­tere előtt, anyakönyweze- tő jelenlétében öt erdélyi honfitársunk. Munkatársunktól oroszlány Alrnási Péter és fele­sége, Almásiné Bakó Erzsébet, kislányuk, a kétéves Adrienn, illetve Demeter Gábor és Kovács Csaba voltak az ünnepeltek. Alrnási Péter 1994 óta él Ma­gyarországon, Kóstelekről érke­zett. Itt ismerkedett meg felesé­gével, a magyarhermányi szüle­tésű Erzsébettel. 2009-ben há­zasodtak össze, kislányuk, Ad­rienn is a jelen ünnepséggel nyerte el a magyar állampolgár­ságot. A család Oroszlányban találta meg boldogulását, az apa a bánya után a BorgWagner cég munkavállalója lett. Kovács Csaba Baráton szüle­tett, 2004-ben „jött ki Magyaror­szágba” - ahogy minden rendes erdélyi mondja. Ő is az ipari park­ban, a Wescastnál kapott mun­kát, csoportvezetőként dolgozik. Kollégája, Demeter Gábor a Wescast CNC gépbeállítója, 2005-ben érkezett Székely- J száldobosról. ■ £ Takács Károly polgármester köszönti a városházán a háromtagú Alrnási családot A frakciótárs támadása Tétényi Éva ellen csődeljárás Szócsata az esztergomi önkormányzat számlájáról £ •C' Z 5 i 1 Esztergom A napokban Kosa Lajos Fidesz-alelnök, Meggyes Tamás volt esztergomi polgár- mester parlamenti frakciótár­sa a Ma Reggelben támadta Té­tényi Évát, Esztergom mostani vezetőjét, mert szerinte a váro­si önkormányzat számláján volt annyi pénz tavaly, amiből ki lehetett volna fizetni az ak­tuális követeléseket. Tétényi Éva ennek kapcsán nyilatkozott: „A mai nap folya­mán személyesen kerestem Kosa Lajost, azt kérve tőle, hogy mielőtt nyilatkozik Esztergom ügyében, a másik felet is hall­gassa meg, mivel úgy látom, egyoldalú tájékoztatást kapott. Debrecen polgármesterét tar­Tétényi Éva polgármester Kosa Lajos országgyűlési képviselő tóm annyira korrektnek, hogy a kérésemet megfontolja, és leg­közelebb nem tesz olyan nyilat­kozatot, melynek igazságtartal­máról ő saját maga nem bizo­nyosodott meg. A Meggyes-cso­port az előző ciklusokban fel­halmozott 25 milliárd forintnyi adósság jelentőségét a tavalyi választási kampányban elbaga­tellizálta, majd a választás után szembesült az adósságrendezé­si eljárást megkövetelő helyzet fennállásával. Ezek ismereté­ben nem maradt más törvényes választásom, mint kérni az adósságrendezési eljárás meg­kezdését, a bíróságnak pedig nem volt más választása, mint elrendelni azt.” ■ Tűzpiros dízel akár már két és fél millióért NYERGESÚJFALU Mivel a tele­pülés tűzoltó-parancsnoksága nemrégiben új vízszállító jár­művel gazdagodott, az önkor­mányzat a feleslegessé vált, 1965-ben gyártott, ám alig több mint negyvenezer kilo­métert futott, csaknem hat­tonnás monstrumot június KLén nyilvános licittárgyalá­son megvételre kínálja. A há­romezer literes víztartállyal rendelkező gépkocsi induló ára két és lel millió forint A bakonyi skanzen hamarosan kinyílik ászár Bár még készülnek a jellegzetes bakonyi épületek kicsinyített másai, a leendő miniskanzen területét már kialakították. A faluház mel­letti területet tetszetős fűzfa­kerítés fogja közre, amit azért öntöznek, hogy idővel zöldbe boruljon. Kiszáradtak már a makettek betonalapjai is, amiket nem a földre he­lyeztek, hanem egyméteres magasságban annak érdeké­ben, hogy a látnivalóikat könnyebb legyen szemügyre venni június közepétől. Három faluban rendel az orvos csép Dr. Madjet Hassan csa­ládorvos lassan tíz éve látja el a helyieket, akik hétfőn­ként és péntekenként keres­hetik őt fel. Más napokon Csémen, illetve Kisigmándon vizsgáltathatják meg magu­kat vele, mert a szakember három faluban is rendel. Egyébként nemcsak a csépi­ek mehetnek hozzá a másik két településre, hanem az ot­taniak is felkereshetik őt Csépen, a közelmúltban át­adott szép új rendelőben a községháza mellett. Virágosabb lett a falu több utcája tárkány Egy helybéli vállal­kozó felajánlásának köszön­hetően lényegesen több virá­got tudtak kiültetni a telepü­lés közterületeire, mint azt eredetileg tervezték. A mun­ka jelentős része a közmun­kások feladata volt, de sokan dolgoztak rajtuk kívül társa­dalmi munkában is, s nem csak a saját portájuk előtt. Kiadó helyek a nagykorúvá váló Vértes Expóra Nemhiába gyűjtötte a dalokat énekverseny Bozóky Mihályra emlékeztek Pilismaróton MEGYEI INFORMÁCIÓ/TATABÁNYA Napjainkban már a gyermekek tanítják meg szüleiket szelektí­ven gyűjteni a hulladékot, gon­dosan elzárni a csöpögő csapot és kikapcsolni az éppen nem használt elektromos eszközöket. Ám ez csak a jéghegy csúcsa. Augusztus utolsó hétvégéjén minden együtt lesz Tatabányán, ami az egészségünkhöz, a „zöld életünkhöz” kell. Az idei Vértes Expo szlogenje: Takarékosan az energiával! A fűtéskorszerűsítéstől a meg­újuló energiáig, a környezettuda­tos magatartástól a hulladékhasz­nosításig minden szóba kerül majd. A szakmai programok és a konferencia fővédnöke Bencsik János klíma- és energiaügyért fe­lelős államtitkár. A XVIII. Vértes Expo nagyko­rúsága egyben megújulást is je­lent. Nyitás a fiatalabbak felé, öt­letek az egészségmegőrzés érde­kében. Lesz ifjúsági sziget gye­rekprogramokkal, bűnmegelőzé­si és drogprevenciós kiállítások­kal, életviteli tanácsadással. A megyei kórház szűrővizsgálatok­kal és tanácsadással szolgál. A látogatók számára a belé­pés díjtalan. A színes progra­mok és az érdekes témák várha­tóan nagy közönséget vonzanak a tatabányai sportcsarnokba és környékére. Kiállítóknak szabad helyek még korlátozott számban kiadók. ■ pilismarót A Bozóky Mihály Ál­talános Iskola és a katolikus templom éneklő gyerekektől volt hangos a napokban. Az iskola ti­zenöt éve vette fel a településen a 18-19. század fordulóján élt kántor, tanító, egyházi énekeket gyűjtő, korának kiemelkedő mű­veltségű személyiségének nevét. Hagyományosan egy olyan énekversennyel emlékeznek rá, amelyen a névadó gyűjtötte éne­kek, illetve a tanulók kedvenc népdalai hangzanak el. Szilágyi Éva szervező elmond­ta, hogy a gyermekek teljesítmé­nyét ismert művészek értékelték: Bozóky Mihály leszármazottja, Pastinszky Krisztina művészet- történész, továbbá L. Kecskés András lantművész, Petrás Má­ria népdalénekes, keramikus mű­vész, Döbrentei Kornél költő, Pásztóiné Nádudvary Erika zene­tanár és Pálmai Árpád zenetanár. A legjobbak a Kecskés együt­tes, illetve Petrás Mária leme­zeit és könyvjutalmakat vehet­tek át. A dalverseny dobogós diákjai: 3-4. osztály, egyéni: 1. Herte lendy Ágnes (Árpád-házi Szent Er­zsébet Iskola, Esztergom), 2. Fél­egyházi Borbála (Visegrád), 3. Kovách Donát (Visegrád) és Ko­vács Richárd (Mindszenty József Katolikus Iskola, Esztergom). 3-4. osztály, kamara: 1. Faragó Bálint, György Krisztián, Kosa Krisztián, Molnár Csanád (Szent Erzsébet), 2. Juhász Adrienn Mir- tm, Kiss Bettina, Kongrácz Anett, Torma Eszter Sára (Mindszenty), 3. Molnár Kamilla, Horváth-Gál Hanna, Jung Sára, Veres Réka (Dunabogdány). 5-8. osztály, egyéni: 1. Kosa Anita (Mindszenty), 2. Wéber Tamás Bence (Mindszenty), 3. Dubányi Dóra (Bozóky). 5-8. osztály, kamara: Megosz­tott 1. hely: Kómár Rebeka, Mara­di Adrienn, Szendrő Dorottya, Varga Dominika (Mindszenty) és Dubniczky Szonja, Fekete And­rea, Dubányi D. (Bozóky), 2. Csa­bai Zsófia, Kosa A. (Mindszenty), 3. Berla Dávid, Bégányi Gábor, Novák Bálint, Wéber Tamás Ben­ce (Mindszenty). ■ F. K. Két középiskola élére is új igazgató kerülhet tatabánya Négy éve a munkabal­esetben elhunytak és megrokkan­tak nemzetközi napja Tatabányán egyben a Bányász Hősök Emlék­napja. Schmidt Csaba polgármes­ter előterjesztésében azonban ja­vasolja, hogy teremtsenek „saját”, tatabányai ünnepet azzal, hogy december 30-án, az 1950-ben tör­tént legnagyobb tatabányai bá­nyaszerencsétlenség napján em­lékezzen meg a város a jövőben a hősökről - várhatóan erről is sza­vaz ma a megyeszékhely képvise- lő-testülete. Döntés születhet arról is, hogy a közgyűlés kiket nevez ki a ke­reskedelmi és a Mikes-iskola élé­re, kik tölthetik be augusztustól az igazgatói posztot. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom