24 óra, 2011. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-29 / 24. szám

2 MEGYEI TÜKÖR 24 ÓRA - 2011. JANUÁR 29., SZOMBAT Gyönyörű a megújult Bozóky Mihály-iskola avatás Széles körű összefogás, áldozatkészség és türelem is kellett a beruházás megvalósulásához Három éve, 2007-ben in­dult az agymunka, fej­lesztésre készültek a ki­nőtt iskola tanárai és az * önkormányzat. A sikeres pályázat sok-sok bevezető lépcsője után az iskolabő­vítés mindezt 2009 nya­rán követte. Több halasz­tással, őszről tél végére csúszva, pénteken hivata­losan is átadták a telepü­lés kibővített oktatási in­tézményét. Rafael Balázs pilismarót „Nézd meg a han­gyát, micsoda terheket cipel” - mondja gyönyörűen az ősi nor­vég verset Kábái Ákos harmadi­kos tanuló az iskolaavatón. Sza­vai tökéletesen illenek a helyzet­re: hihetetlen mennyiségű szer­vezőmunkát végeztek a telepü­lés vezetői, az iskola tanárai, a projekteturányító igazgató asz- | szony annak érdekében, hogy si- 5 kerrel büszkélkedhessenek. A település önkormányzata | 2007-ben sikerrel pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv Kö- zép-dunántúli Operatív Program­ja által kiírt közoktatási Intézmé­nyek infrastrukturális fejlesztése pályázaton. 248 millió forintot nyertek, ezt a település 340 milli­óra egészítette ki - akkor, amikor igencsak kellemeüen gazdasági háttérrel, ellenszélben működik az önkormányzat, s éppen válság­ból lábal ki (?) az ország. Az egy tanulóra jutó támogatás mértéke 1 millió 391 ezer forint. 1406 négyzetméteren újítot­ták fel a főépületet, 489 négyzet- méternyi teljesen új született. Hétszáz négyzetméteres az át­alakult udvar, háromszáz a sportpálya. A tíz tanulócsopor­tos, csaknem 190 tanulós Bozóky Mihály Általános Iskola a TÁMOP 3.1.4 pályázat kereté­ben tökéletesen, a XXI. század igényeinek megfelelően meg­újult. Egy épületbe költöztek a kicsikkel a nagyok, közelebb van a sportcsarnok, kaptak szak­Minden közreműködő joggal büszke lehet az Intézményre tantermeket, melegítőkonyhát, Sportpályájuk műfüves, s bár ebédlőt, itt a legkorszerűbb most a hó vastagon takarja, szé- infokommunikációs technika, lein látjuk, gyönyörűen burkolt Nem „csupán” megszépült es korszerűsödött a község kinőtt iskolája, de bővült is fontos légyzetméterekkel — _. az épületszárnyak ölelte udvar. Magától értetődő az akadály- mentesítés; még lift is várja a di­ákokat, tanárokat. Van egy han­gulatos, bőséges méretű, két­szintű aulájuk, ahol nemcsak sa­ját programjaik, hanem községi rendezvények is elférnek. Mint azt az. igazgató asszony­tól, Fábiánné Gyimesi Líviától megtudjuk, a tantestület is meg­frissült, új módszertani eszkö­zökkel, továbbképzésekkel ké­szültek a további munkára. Benkovics László, az előző cik­lusok polgármestere örömmel mondta el, hogy egy olyan pro­jekten vannak túl, amelypek eredményeit senki nem kérdő­jelezheti meg. A település tovább fejlődik, az iskola vonzereje is se­gíthet abban, hogy még többen telepedjenek le a községben - közismert, hogy folyamatosan érkeznek ide fiatal családok. Kétlépcsős átadási ünnepsé­get szerveztek: péntek délelőtt a hivatalosságé, az építőké volt a terep, délutánra a falubelieket és a dömösieket várták egyfajta „tárlatvezetésre”, beszélgetésre, majd estére táncházba - tudva­levő, nemcsak a helyi gyerekek, hanem a szomszéd község mint­egy ötven diákja is itt tanul. Ebből a nagy fejlesztő munká­ból nemcsak a korábbi polgár- mester, a szülők, tanárok vették ki részüket, hanem hivatalba lé­pésével segített benne az utód, Pergel István Csaba is. Mindany- nyiuknak gratulálunk! ▲ A Nemzeti Bank is támogatja a szakköröket tatabánya Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezé­sére létrejött Pénziránytű Ala­pítvány és a Modern Üzleti Tu­dományok Főiskolája az intézmény „Könnyedén a pénz­ügyekről” elnevezésű kezde­ményezésének támogatására. A fiatalok pénzügyi kultúráját fejlesztő programban a hallga­tók a környező középiskolák­ban pénzügyi szakköröket tar­tanak, a tíz előadásból álló so­rozat a legfontosabb gazdasági témákat érinti. ■ Partnertalálkozó az együttműködés jegyében nagyig mán d A nagyközség kép­viselő-testületé a napokban kö­tetlen találkozón fogadta partne­reit a Magos Művelődési Ház­ban. Az eseményen Hajduné Farkas Erika polgármester kö­szöntötte a megjelent vendége­ket, köztük Czunyiné dr. Berta­lan Juditot, a térség országgyűlé­si képviselője valamint a község díszpolgárát, a nagy adózónak számító IKR Zrt. vezérigazgató­ját, Szaxon J. Attilát. A település első embere tájékoztatta az ön- kormányzattal együttműködő­ket a 2010. évben megvalósult fejlesztésekről, a gazdálkodás menetéről, az intézmények mű­ködéséről és a 2011. évi fejlesz­tési tervekről. ■ B. G. HIRDETÉS Befejeződött a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási infrastrukturális fejlesztése Pilismarót Község Önkormányzata 2007-ben sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-du­nántúli Operatív Programja által kiírt közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázaton. A 248,8 millió forinttal támogatott projekt eredményeként mára gyönyörű, modern, az infokommunikációs technikák fo­gadására alkalmas iskola, és szakmailag megújult tantestület várja az itt tanulókat. A felújítás és a bővítés be­fejeződött: egy épületbe kerülhet az oktatás, elkészültek a szaktantermek, a tálaló konyha és az ebédlő, a mű­füves sportpálya és a burkolt udvar, teljes körű akadálymentesítés... Az iskola aulája nemcsak a tanulóifjúság rendezvényeinek színtere lehet, hanem községi rendezvényeké is. A FELÚJÍTÁS. BŐVÍTÉS MÉRTÉKE: ■ Főépület felújítás 1400 m2 ■ Új építés, bővítés 500 m2 ■ Udvar felújítása 700 m2 ■ Műfüves sportpálya 300 m2 ■ Parkoló 500 m2 Pilismarót község a beruházás eredményeként a XXI. század igényeit kielégítő, európai színvonalú intézmény tu­lajdonosa, mely képes az itt tanuló diákok oktatási esélyegyenlőségének megteremtésére, ahol minden rendel­kezésre áll a versenyképes tudás megszerzésére. A Bozóky Mihály Általános Iskola ünnepélyes projektzáró rendezvényére 2011. január 28-án került sor. Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási infrastrukturális fejlesztése KD0P-5.1.1 /2F-2f-2009-0017 Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata A beruházás teljes költsége: 336 497 989 Ft A támogatás összege: 248 873 912 Ft Az egy tanulóra jutó támogatás összege: 1430 310 Ft A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. & Nomzeti F«|lo»rtéti Ügynökség '1 ÚMH-ktimt’06 40Á38Ő38 m nM8nfu.gcw.hu • wwwnfu.hu Borozó is lehetne a kisbéri kiskastélyban kisbér A kiskastély alagsorát szeretné hasznosítani egy vállal­kozó, akinek kérelméről a képvi­selő-testület tagjai is tárgyaltak legutóbbi ülésükön. Dr. Udvardi Erzsébet polgármester azt mondta, hogy a helyszín alkal­mas lenne egy hangulatos boro­zó kialakítására, dr. Dörnyei Vendel jegyző pedig úgy vélte, hogy az ingatlan hasznosítását meg kell hirdetni a komplex üz­leti terv beadásával együtt. Vé­gül a többség ezt a javaslatot fo­gadta el azt követően, hogy Bozori Endre képviselő megje­gyezte: az Eldorádó nevű diszkót is cukrászdának építették erede­tileg, aztán módosították az üz­letkörét. ■ P. P. A Batthyány család építészeti öröksége A kistérség központjának ki­emelkedő épületegyüttese a Batthyány család által építte­tett kastély és az ahhoz kap­csolódó létesítmények sora, köztük a kiskastély. Az épület felújítása során a he­lyi honismereti kör kutatásai nyomán a külső homlokzatot az eredeti állapotba állították vissza, cseréptetőre cserélték a korábbi eternitet, az épület to­ronyrésze pedig az eredetinek megfelelően horganylemez borí­tást kapott A kiskastély belső tereit is az eredeti alaprajz sze­rint állították helyre, a kis he­lyiségekre szabdalt épületből hét, egyenként 30-40 négyzet- méteres termet alakítottak ki. A kiskastélyban ma még csak a helytörténeti gyűjtemény látható á { I A i

Next

/
Oldalképek
Tartalom