24 óra, 2011. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-03 / 1. szám

2 MEGYEI TÜKÖR 24 ÓRA - 2011. JANUÁR 3., HÉTFŐ Ezredes ikrek a hadseregben dandárparancsnok Meglepődtek a NATO-tisztek, hogy két egyforma Sándort látnak Sándor Zsolt ezredes, parancsnok a tatai laktanyában, kezében a dandár zászlajával Jelentősen csökkent a bűnesetek száma császár A község terüle­tén ismertté vált bűncse­lekmények száma 597-ről 550-re csökkent abban a statisztikai időszakban, melyről a képviselő-testü­let tagjait is tájékoztatták. Figyelemre méltó adat az is, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma 397-ről 317-re mérséklő­dött. Ugyanez a tendencia nem mondható el a közle­kedési balesetekről. Köszönet a segítőknek kisbér A Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi cso­portjának vezetője, Varga Jánosné az év végi ünnepek után kifejezte köszönetét mindazoknak, akik segítet­ték a nehéz sorsú emberek karácsonyát egy kicsit is szebbé tenni. A szervezet köztiszteletben álló vezetője az új esztendőben is várja munkatársaival együtt a tá­mogatásokat, amiket az An­gol park 2. alatt vesznek át, vagy máshol, a 20/343- 9109, illetve 30/3976809 te­lefonszámokon történő egyeztetések után. Januárban nem lőnek a katonák TATA/SZOMÓD A vizek váro­sában állomásozó Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár pa­rancsnoksága úgy döntött, hogy az új esztendő kikép­zési feladatait nem a fegy­verhasználat elmélyítésével kezdik, ezért január végéig nem tartanak lövészetet a szomódi lőtéren. Folytatódik a vallástörténeti sorozat tata A 2011-es év első nép­főiskolái programjára vár­ják kedden 17 órára a régi és új hallgatókat a vallás- történeti sorozat 3. évfolya­ma keretében kedden a Ta­tai Református Gimnázium (Kossuth tér 11.) aulájában. A középkor azon időszaka lesz a téma, amikor jelen­tős változások indultak el a reneszánsz és a humaniz­mus eszméinek elterjedése nyomán. A hadseregben jelenleg is több ikerpár szolgál, kö­zülük viszont csak Sán­dor Zsolt és Sándor Ta­más érte el az ezredesi rendfokozatot. Ők még tá­bornokok is lehetnek. Az viszont biztos, hogy a né­hány perccel idősebb fér­fiú jelenleg a 25. Klapka György Lövészdandár pa­rancsnoka. Palásti Péter tata A vizek városában állomá­sozó alakulat élére augusztus 2- án nevezték ki Sándor Zsoltot, akit az elmúlt hónapokban itt szerzett tapasztalatairól is fag­gattunk az új év alkalmából. Ám ezt megelőzően arról kérdeztük, hogy ő is megérzi-e, ha valami fontos történik az ikertestvéré­vel? Válasza rövid volt. Csupán egyetlen szó: nem. Aztán sietve hozzátette, hogy ennek ellenére több mint negyvenévesen is gyakran találkoznak. Ráadásul nemcsak hivatalos értekezlete­ken, hanem magánemberként, | mert ma is fontos nekik a szemé- § lyes kapcsolat. Hasonlóságukat sokszor ki­használhatták volna, de csak egyetlenegyszer tették meg. A katonai főiskolára jártak, amikor Zsolttól valami miatt megvonták a hétvégi kimenőt, pedig randira várta a barátnője. Tamással ak­kor kicserélték okmányaikat, s ő Sándor zsolt Budapesten született 1968. június 4-én, né­hány perccel korábban, mint ikertestvére, Tamás. Érettségi után együtt kezdték katonai szolgálatukat is 1986-ban a Kossuth Lajos Katonai Főisko­la általános szakán, amit lö­vésztisztekként fejeztek be. Ő Mezőtúrra került, testvére Hódmezővásárhelyre. Először 1990-ben léptették elő, később a 2. Gépesített Lövész Zászló­alj törzsfőnökeként is dolgo­zott. Két évvel később ugyan­ennek az alakulatnak a pa­rancsnokává nevezték ki. A későbbiekben szintén sok fon­tos beosztást töltött be. Első nemzetközi szerepvállalása feltűnés nélkül kisétált a kapun. Senki sem vette észre a turpissá­got. Még a fenyítést elrendelő Fe­kete százados sem, aki képes volt bemenni, hogy ellenőrizze a büntetés végrehajtását. Az persze jóval többször elő­Bécsben volt, ahol katonai megfigyelői tanfolyamon vett részt, majd 2000-2001 között Kuvaitban szolgált. Hazatérte után három éven át az MH 1. Könnyű Vegyes Ezred parancs­nokhelyettesi beosztását látta el, amíg 2003-ban az USA-ba vezényelték a békeműveleteket tervező tanfolyamra. Ezt köve­tően újra idehaza szolgált, majd másodszor is Ameriká­ba került. Ezredessé 2007. no­vember 1-jén nevezték ki, s már ezzel a rendfokozattal utazott 2008. szeptember 16- án az afganisztáni Baglan tar­tományba, ahol ikertestvérét, Tamást váltotta a parancsno­ki beosztásban. fordult, hogy összetévesztették őket. Például első lövészgyakor­latukon, amit a Szeged közelé­ben lévő Dócon tartottak. Testvéréék már leküzdötték a cé­lokat, amikor Tamás jelentette, hogy rosszul érzi magát, ezért „KÉT GYERMEKÜNK VAN, de mindkettő egykeként nő(tt) fel. ” Sándor Zsolt ezzel a mon­dattal érzékeltette a nagyfia és kislánya közötti korkülönbsé­get, amit nem így terveztek fe­leségével, akivel 1989. június lőén kötött házasságot. (Pon­tosan hat héttel később iker- öccse is megnősült.) A dandár parancsnoka úgy fogalmazott, hogy családjának cseppet sem könnyű alkalmazkodnia az ő szolgálatához. Főleg Flórá­nak, aki három és fél évesen került először Amerikába, ahol az állami óvodába nem vették fel, a magánt meg nem tudták megfizetni. Idővel egy egyházi intézménybe járhatott, bevitették a gyengélkedőre. Ezt követően jelent meg saját cso­portjával a lőtéren Zsolt, akit a parancsnok felelősségre vont „szimulálás” miatt. Persze gyor­san tisztázódott a helyzet, mint ahogy Afganisztánban is, ahol a ahol percek alatt be tudott il­leszkedni, pedig akkor még se­mennyire sem beszélte az an­golt. Egy év elteltével viszont jobban, mint az édesapja. Meglepő volt az is, hogy haza­érkezésük után viszont nem használta az idegen szavakat. Amikor másodszor is kikerül­tek az USA-ba, akkor Flóra angolul tanult meg írni, olvas­ni és számolni. Ráadásul olyan jól, hogy ő lett az iskola „díszpolgára”, aki az év végén megkapta a „StarStudent” mi­nősítést is. Második hazajöve­tele után csak azt furcsállta, hogy Tatán a hétvégére is ad­nak házi feladatot, ami Ame­rikában nem volt szokás. NATO-tisztek ugyancsak megle­pődtek, hogy a parancsnokvál­tás alkalmával két Sándor ezre­dest látnak. Külsőre valóban megszólalá­sig hasonlítanak egymásra, de benső énjük némüeg eltérő az ik­rek jegyében született ikreknek. Zsolt valamivel nyugodtabb ter­mészetű, és gyakorlatiasabb is a szerelgetések, javítgatások terén, mint Tamás, bár ő is jó kézügyes­ségű. Kiderült ez a Nemzetvédel­mi Egyetem katonai vezetői sza­kán az Egyesült Államokban szintén, ahova 2006-2007 között járt Wasingtonban. Szerencséjé­re vele mehetett felesége, az ak­kor 16 esztendős nagyfia Roland, és a mindössze négyéves Flóra, akit 2002-ben 24 órával később „hozott a Mikulás”, hiszen de­cember 7-én született. Másodszor 2009 júliusában kellett az USA-ba mennie, s ak­kor is vihette magával a család­ját. Ekkor NATO-beosztást látott el Norfolkban, ahol ő volt a ki­képzési munkacsoport vezetője a múlt esztendő júliusának 11. napjáig. Nem sokkal előtte hamarabb kapott gratulációt e-mailben, mint hivatalosan közölték volna vele, hogy ő lesz a tatai dandár parancsnoka. Ez a kinevezés vá­ratlanul érte, mert korábban azt mondták neki, hogy hazajövete­le után Szentendrén lesz törzsfő­nök. A változásnak azért örült különösen, mert a 25. Klapka György Lövészdandár parancs­noki pozíciója a magyar hadse­reg egyik álombeosztása. Megfo­galmazása szerint azért, mert neki is nagy kihívást jelent e nagy múltú alakulat vezetése. Az első hónapok tapasztalatait úgy összegezte, hogy kellemesen csalódott a katonák fizikális és mentális felkészültségében, alak rendkívül elkötelezettek válasz­tott hivatásuk iránt Emiatt nem is kellett jelentős változásokat kez­deményeznie, csupán a belső ve­zénylési rendszert tette egysze­rűbbé a vezetés megszüárdításá- val és egységesítésével párhuza­mosan. Emellett kezdeményezte, hogy jövőre senkit se vezényelje­nek külföldi misszióba, hogy az alakulat még jobban összeková­csolható legyen. Ebben a szándé­kában Sándor Zsoltot helyettese­ként Benda László ezredes segíti, és január elsejétől törzsfőnökként Sipos Antal alezredes. Tamást váltotta a parancsnoki beosztásban Amerikában nem volt hétvégi házi feladat Munkát és teljes életet biztosít lakóinak a Mécses otthon feladat Apró alkatrészek készítésével kezdték, ma főképp a köztisztaságért dolgoznak több településen is nyergesújfalu Az Életűt Egyesü­let Mécses Lakóotthona és Napra­forgó Napközi Otthonának meg­születése egy, a 90-es évek legvé­gén Németh György és néhány kollégája által életre hívott civil kezdeményezésnek köszönhető. Az ifjú szakember célja a munkaképes, értelmi fogyatékos fiatal felnőttek munkalehetőség­hez juttatása volt, melynek ér­dekében - miként fogalmazott: - „a legmerészebb álmokat kellett összeegyeztetni a realitásokkal”. Habár a végeredménnyel nem teljesen elégedett az egyesület elnöke, összességében elmond­ható, a megváltozott munkaké­pességűek nem profitorientált foglalkoztatása területén kiemel­Ketten a lakók közül a nyergesújfalui intézményben kedő eredményeket mondhat magáénak az intézmény. A nyergesújfalui önkormányzattól bérelt, majd megvásárolt épület tizennégy enyhe, ületve közép­súlyos fogyatékkal élő ember ott­hona, és további húsz fő hétköz­naponként! befogadásának, ellá­tásának színtere. A tudatosan családiassá alakított környezet­ben a zsúfolt, százakat „elnyelő” komplexumokkal ellentétben elegendő idő és energia jut a sze­mélyes törődésre. Hatórás munkaidő, munkavi­szony, munkabér - az egyesület minden feltételt biztosít patro­náltjai számára. Németh György ezzel kapcsolatban elmondta: kezdetben apró alkatrészek ösz­szeszerelésével, olykor kézmű­vességgel, manapság a térség önkormányzatainak - elsősor­ban a nyergesújfalui és az eszter­gomi városvezetés - megbízóle­velével leginkább köztisztasági feladatok ellátásával foglalkoz­nak az otthon lakói, állandó láto­gatói. Mindezeken túl kiváló kapcsolatot ápolnak a térség töb­bi intézményével és a környéken élőkkel egyaránt, akiknek - ha a szükség úgy hozza - jól felsze­relt gépparkjuknak köszönhető­en érdemi segítséget képesek nyújtani. ■ Barlangi Gergő Nem hirtelen jött katasztrófa A finanszírozásra vonatkozó kérdésekre válaszolva Né­meth György kifejtette, az ál­lami normatíva a működési költségek hatvan százalékát fedezi, ehhez jön az 55 000- 60 000 forintos havi térítési díj. Az adományozók felkuta­tására vonatkozó felvetést az elnök azzal hárította el, an­nak igen rossz üzenete volna, hiszen „a fogyatékos lét nem egy hirtelen jött katasztrófa, hanem az élet velejárója”. Igaz és bölcs, megfontolásra érdemes gondolat. r i t f

Next

/
Oldalképek
Tartalom