24 óra, 2010. november (21. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-02 / 254. szám

2 24 ÓRA - 2010. NOVEMBER 2., KEDD MEGYEI TÜKÖR Kisvárost álmodott a nagy „falu” helyére lakatos béla Az ácsi polgármester szerint a viták ideje lejárt, ideje van az összefogásnak A dinamikus vezetést szeretem, nem szeretek totyogni a dolgokon - mondja Lakatos Béla Az iskolaigazgatóként népszerűvé vált Lakatos Bélát választották polgár- mesterüknek az ácsiak. A roma származású poli­tikus neve a nagypolitiká­ban is ismerősen cseng, ám ő arra tette fel az éle­tét, hogy a szülőfalujából igazi kisvárost építsen. Takács Zoltán- A választások éjszakáján azt mondta, hogy ez a győzelem egyfajta elégtétel azokért a tá­madásokért, amelyek az el­múlt ciklusban érték. Mit ér­tett ez alatt?- Igazából azt, ami már a köz­mondásban is benne van, hogy senki nem lehet próféta a saját hazájában. Én a budapesti, sze­gedi tevékenységem alatt soha nem kaptam annyi támadást, mint itt, Ácson, és ennek ellené­re azt gondolom, hogy az ácsi közoktatást egy jó közepesről or­szágos szintűre emeltük mind technikailag, mind szakmailag. Nem véletlen, hogy a múlt héten Soros György volt a vendégünk, és csak egyedül Ácsot nézte meg, illetve azt az iskolát, amit ő támogatott. Ettől függetlenül en­gem többen feljelentettek a kép­viselő-testületben azért, mert el­herdálom a pénzt, vagy nem jól használom.- Akkor iskolaigazgatóként érték támadások?- így van. Mégpedig olyan ko­holt vádakkal, mint például hogy én megszüntetem a másik intézményt. Tény, hogy gyerek­létszám alapján jelenleg Ács egy intézményt bírna el, de a testü­let megértő volt, így a másik in­tézményt is felújítottuk. Amióta idejöttem, 2004 óta csaknem 400 millió forintot nyertünk pá­lyázatokon közoktatási célokra. Természetesen ezt az önkor­mányzat nyerte, de a pályázatok 90 százalékát vagy én mene­dzseltem, vagy felügyeltem, vagy írtam. Ettől függetlenül rengetegen támadtak olyanok­kal, hogy én 70 millió fointot tet­tem zsebre, vagy hogy 40 milli­óért a saját házamat építettem fel ebből. Természetesen mindig bebizonyosodott, hogy ez buta­ság, de elég volt ahhoz, hogy vé­gül egy alkalommal kitértem a hitemből és a béketűrésemből, és ezeket az embereket kicsit ki­osztottam. Ebből sajnos lett be­csületsértési perem, rágalmazá- si perem, és ezért engem elma­rasztaltak. Nem kaptam bünte­tést, de megrovásban részesítet­tek. Úgy gondolom, hogy a ma­gyar társadalomban épp az a legnagyobb probléma, hogy egy­mással vannak elfoglalva az em­berek, ahelyett, hogy azzal tö­rődnének, miként kellene fej­leszteni egy települést.- Ez a történet meglep, mert nem tűnik egy „balhés” em­bernek.- Annyiban vagyok balhés, hogy vannak dolgok, amiket sze­retek végrehajtani, és ezekért a legvégsőkig elmegyek. Még ak­kor is, ha valaki azt mondja, ezt így nem lehet, mert itt ez eddig nem így volt szokás. Ácson szü­lettem, itt nőttem fel, ez egy nagy falu. Ebből a nagy faluból most már egy kisvárost kellene csinál­ni, de ehhez le kell törni a régi szokásrendet. Az, hogy mi a szo­kás, az egy dolog, és az, hogy mi a jó, az egy másik dolog.- Azok az emberek, akik tá­madták annak idején, most is a testület tagjai?- Erre azt kell mondjam, hogy nekem nagy elégtételt adott a település ebből a szem­pontból, mert senki nem került be közülük a testületbe. A tele­pülés lakosságának nagyon nagy köszönettel tartozom, mert egy kérésem volt feléjük, hogy mindenkinek tiszteletben tartom az indulását, de gondol­ják meg jó erősen, hogy Ácsot előre akarják vinni, vagy azt akarják, ami négy évig volt, hogy vitatkozunk a testületi ülé­seken. Ezt a lakosság megértet­te, és a mostani nyolc képvise­lő olyan, akikkel nagyon jól tu­dok együtt dolgozni.- Azt is elmondta első polgár- mesteri nyilatkozatában, hogy különös jelentőséggel bír az, hogy roma polgármestere van Ácsnak. Miért?- Ez azért óriási jelentőségű, mert szerintem ez az integráció szempontjából többet jelent, mint amit eddig a rendszervál­tás óta elértek a roma vezetők. Eddig ugyanis mindig valami­lyen párt érdekeitől befolyásolva tették a lépéseiket. Én ugyan fideszes vagyok, de azért válasz­tottak vezetőnek az emberek, amit eddig letettem az asztalra. Hiába támadtak nyíltan a szár­mazásom miatt befolyásos em­berek Ácson, csak a munkámat nézték a városlakók. Ez példa le­het az összes roma értelmiségi fiatalnak, hogy úgy is el lehet ér­ni nagy dolgokat, ha vállaljuk a romaságunkat.- Ha már itt tartunk, akkor lé­tezik romaprobléma Ácson?- Itt nem nagy a romaarány, legföljebb tízszázalékos. Ácson fő­ként tiszteletben tartott, beillesz­kedett zenész romacsaládok él­nek. Inkább a külterületen van­nak problémáink. Azonban ennél a kérdésnél mindig hangsúlyoz­nom kell, hogy én Ács polgármes­Névjegy 1969. december 6-án szüle­tett Ácson. 1988-ban érettségizett a Jókai Mór Gimnáziumban Komá­romban. 1993- ban végzett a szegedi József Attila Tudományegyete­men történelem-földrajz tanári szakon. 1999- ben ugyanitt szerzett kul­turális menedzser diplomát 1994- től 1996-ig a Dél-ma- gyamrszági Tankerületi Okta­tási Központ etnikai oktatási referense. 1996-tól a Roma Kutató Inté­zet igazgatója. 2000- től a hátrányos helyzetű romák beilleszkedését célzó PHARE-programban dolgo­zott, illetve az Európai Tanács romaügyi képviselője volt 2002-től az OM-PHARE For­rásközpont igazgatója. 2002-től az Oktatási Minisz­térium miniszteri biztosának helyettese, kabinetvezetője. 2004-től az ácsi Gárdonyi Gé­za Általános Iskola és Szak­iskola igazgatója. 2010-től Ács polgármestere. Egyedülálló, legfőbb szenve­délye a magyar bor. tere vagyok, a település érdekeit képviselem. Tehát nem igaz az el­lenlábasaim támadása, amely sze­rint a kisebbségi vonalon akarok tevékenykedni. Én a választáskor is azt mondtam, hogy abból, hogy ki milyen származású, nem sza­bad sem előnyt, sem hátrányt ko­vácsolni, és nem is fogok.- Milyen jó hírekről tud majd beszámolni reményei szerint a közeljövőben az ácsi posta­galamb?- A településen nem rózsás az anyagi helyzet, de a pá lyáza- tok nyújtotta fejlesztési lehető­ségeket mind meg kell ragadni. Tény, hogy Bábolna és Komá­rom - valószínűleg benne volt az is, hogy országgyűlési kép­viselők voltak a polgármeste­rek - szinte minden nagyobb pályázatból nyerőként jöttek ki az elmúlt időszakban. Ugyan­akkor Ács nem az őt megillető helyen foglal helyet, és szeret­ném mindenképpen az ázsióját növelni a településnek. Ahhoz, hogy igazi kisváros legyünk, ki kell alakítani a település köz­ponti részét. Ácsnak nincs vá­rosfejlesztési koncepciója, te­hát az alapokról indulunk. Most például már látszik, hogy a vízgazdálkodással, a belvíz­zel kapcsolatban is óriásiak a gondok, mert nem volt vízkár­tervünk, vízelvezetési tervünk sem. Erről már tárgyal is a tes­tület. Négy hét alatt már sok mindent előkészítettem, szor­galmazom, hogy kezdjük el. A dinamikus vezetést szeretem, nem szeretek totyogni a dolgo­kon. Fontos a településnek egy rendezett, városias képet adni, bevonva az itteni vállalkozókat és a lakosokat. Ehhez persze lobbizni kell, meg kell írni a pá­lyázatokat, és úgy kell odamen­ni, hogyha kidobnak az ajtón, be kell menni az ablakon.- Ha már a lobbi szóba került: mi várható az ipari parkban?- Leültem azokkal, akik az ipari parkban érdekeltek, és szerintem meg tudunk egyez­ni. Belementek abba, hogy a város képviselje a jövőben az ipari park ügyeit, közös érdek­ből, mi tárgyalunk a befekte­tőkkel. Az ácsi emberek nagy részének nincs helyben állása, el kell utazniuk Győrbe, Komá­romba. Jó lenne, ha itt helyben tudnának munkát kapni.- Nagy lendülettel vetette bele magát a munkába, de hogy lazít?- Nagyon szeretem a jó ma­gyar borokat, ezért nagyon jó­ban vagyok a borászok nagy többségével. Szoktam borkósto­lókra járni, borversenyekre is elmegyek, igazából nekem ez egy kikapcsolódás. Itt jegyzem meg, hogy november 13-án ér­kezik hozzánk épp ebből faka­dóan egy bor- és sajtkóstoló ren­dezvényre az Év Pincészetének tulajdonosa, Szöllősi Mihály és György-Kovács Imre, akit Somló hercegének hívnak. Én ezt a faj­ta gasztronómiát nagyon szere­tem, de ezen kívül megmondom őszintén, hogy őrületes ember vagyok, mert folyamatosan fo­gyókúrázom. Tehát nagyon vi­gyáznom kell ezekre, mert a ha­samat nagyon szeretem, sajnos, azt hiszem, én vagyok a legsú­lyosabb polgármester a megyé­ben. Az is egy célom, hogy ezen változtassak, így valószínűleg el fogok járni úszni Komáromba. A vörösiszap károsultakért zenéltek shadows A Hobo Blues Band egyik alapító tagja volt a vendég Ismertette programját a bokodi polgármester tatabánya Még csak a máso­dik összejövetelét tartotta a hét végén a 60-70-es évek nép­szerű brit együttes zenéjét ját­szó banda, a Shadows Live Group, mindjárt nemes cél ér­dekében léptek porondra az együttes tagjai. A kertvárosi Bányász Műve­lődési Otthonban működő klub legutóbbi programját és annak bevételét a vörösiszap káro­sultjainak megsegítésére szán­ták. Kár, hogy kevesen jöttek el. A szombat esti 'láz fényét emelte még a Hobo Blues Band egyik alapító tagja is, Kőrös Jó­zsef, alias „Buksi”, aki szintén kedvenc gitárjával bűvölte el a közönséget. Török Gyula, Kőrös József (vendégként), Varjú Szilárd, Minka József és Malomsóki Tamás a Shadows Live Group tagjai bököd Jó és kevésbé örömteli hírekkel is szolgált a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolójában Szöllősi Mik­lós polgármester, aki az ülésen részletesen ismertette prog­ramját, melyben kiemelt sze­repet kap az egészségház ki­alakítása, az általános iskola fűtésének korszerűsítése, a la­kótelepi óvoda épületének hasznosítása valamint az ön- kormányzati tulajdonú utak, járdák és csapadékvíz-elveze­tők rekonstrukciója. - Bár nem az önkormányzat dönt a Vért sorsáról, az Erőműi lakótelep hőellátásának esetleges kivál­tásával összefüggő szervező munkában is aktívan részt kí­vánok venni - szögezte le a polgármester. Csonka László alpolgármester a programból a prioritásokat és költségeket hiányolta, Szöllősi • Miklós viszont leszögezte, hogy a fejlesztések, beruházások csakis pályázati támogatással valósíthatók meg, így nehéz rangsort készíteni. A program összefogással megvalósítható - fogalmazott Czunyiné dr. Berta­lan Judit országgyűlési képvise­lő, aki a Vért kapcsán azt is hoz­zátette, Bököd önkormányzata még soha nem ült ilyen közel a kérdésben döntést hozókhoz, és ő természetesen mindenről tá­jékoztatja a falu vezetését. ■ Nagy László

Next

/
Oldalképek
Tartalom