24 óra, 2010. november (21. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-02 / 254. szám

A bájos színésznő a maga jogán is lehetne híres. Hogy mennyire, ez már soha nem derül ki. Tom Cruise, a férje és a házasságuk több szóbeszédre ad alkalmat, mint a filmszerepei. Este a Kísérleti patkányok című filmben láthatjuk. www.kemma.hu KATIE HOLMES: TÉNYLEG IRIGYELNI VALÓ FELESÉG? >1». KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2010. NOVEMBER 2., KEDD XXI. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM, ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 88 FT www.topaukcio.hu XEEZZZ3EE3 November 3-án újra indul Termékek akár 50 %-kal kedvezőbb áron! mái? csak: 2 NA Az oldal a KEMMA hu-ró/ is elérhető KtMgg a KIMMAta «MŰN: EGYMILLIÓ AUTÓS VÁLTHAT BIZTOSÍTÓT EBED ELŐTT KATTINTSON: NAPI MENÜK A KEMMA.HU-N www.kemma.hu AZ IDEI KAMPÁNYBAN ► 9. OLDAL Az ötöslottó 43. heti nyerőszámai: 6 28 38 49 69 Jo1^ Találat darab nyeremény 5 l 77 415 030 Ft 4 28 1 566 735 Ft 3 3 045 15 255 Ft 2 78 623 1 150 Ft A hatoslottó 43. heti nyerőszámai: 4 10 15 19 34 44 EGY PERCBEN Kínai kapcsolat: Orbán is erősíte­né a magyar-kí­nai kapcsolatokat a sanghaji világ- kiállításon tett lá­togatásán szerzett tapasztalatai alap­ján. ► 6. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 13 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS 4 ,J Ma gyenge délkeleti szél fúj. Időnként meg­növekszik a fel­hőzet, de eső nem várható. A hőmér­séklet délután 16 fok körül alakul. ►16. OLDAL Teljesítés válságadókkal Hét éve vállalt kö­telezettségét telje­síti Magyarország jövőre, 2011-ben ugyanis 3 száza­lék alá süllyed az államháztartás hi­ánya. ► 8. OLDAL PILLANATFELVÉT AKEMMA.hu olvasóitól Halottainkra emlékezünk temetők Virágok, koszorúk, mécsesek díszítik a sírokat A tatabányai újtelepi temető - ahol felvételünk készült - is megszépült a hét végén, hiszen több ezren rótták le kegyeletüket a síroknál Rendszeresen, Évadonként egy-egy Nem bérletem is érdekes előadást járok van. megnézek. színházba. GYfj információ Korábban mdenszentekkor, halottak napján a mostaninál sokkal gyorsabban ért véget egy-egy körséta a tarjám, illetve a nyer­ges. temetőben. Nagypapák, nagymamák, nagybácsik sír­jára tettünk virágot, gyújtot­tam gyertyát szüleimmel. Az­tán újabb nagybácsik, majd már nagynénik nyugvóhelyén égett a körmömre a gyufa lángja, mire a szinte mindig fújdogáló szélben ébren ma­radt a mécses. Már szüleim fejfája alatt is gyertyát gyújtok, és felesé­gem elhunyt - és nekem is kedves - szerettei sírjához is keresgélés nélkül elsétálok a dorogi temetőben. Többnyire úgy szervezzük a megemlékezést, hogy min­denszentekkor ott égjenek a gyertyák a sírokon, virágja­ink várni tudják a halottak napi hajnali fagyokat. Pedig tudjuk, hogy népi kultú­ránkban a mindenszentek­hez szinte egyetlen szokás sem kötődik. Ezzel szemben a halottak napjának nagyon színes ha­gyományai vannak. A halot­tak napja nem csak katoli­kus ünnep, a reformáció több vallása is elfogadja. Szent Odilo clunyi apát 998- ban rendelte el, hogy a halot­takról zsolozsmákkal és szentmiseáldozatokkal emlé­kezzenek meg. A szokás Nyugat-Európában a XII- XIII. században mindenhol elterjedt, így nálunk is. Azon kevés hagyományok egyike, amely napjainkig megma­radt. ■ Fenyvesi Károly JÓ REGGELT! A temető felé tartva, mécsesekért még megálltunk egy rövid utca kis virág­boltja előtt. Egy aprócska lány és talán vele egy osztályból egy kissrác balla­gott előttünk az út közepén. Régi, szép emléket idézve nagyon közel egymás­hoz. Beszélgettek, nézték egymást. - Fogadjunk, mindjárt megfogják egy­más kezét - tippelte lelkesen friss há­zas vejem. Tévedett. Az útkeresztező­désnél a gyerekek megölelték egymást. Aztán a fiú jobbra, a lányka balra. Jó volt látni őket. Aztán megvettük a gyer­tyákat. m F. K. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Szőts István MHMHNMMI Újra eljött a téligumicsere szezonja változás A járműnek és a sofőrnek is alkalmazkodnia kell a hideghez megyei információ November elejére megváltoznak a közle­kedési viszonyok, rövidebbek lesznek a nappalok, eső áztat­ta utakkal, ködös szakaszok­kal találkozhatunk. A rendőr­ség hosszú éves tapasztalata szerint az őszi hónapokban a közúti közlekedési balesetek jellemző oka az lesz, hogy a gépjárművezetők nem a meg­változott időjárási, látási és út­viszonyoknak megfelelően ve­zetik a járműveiket. A legtöbb problémát többnyire a változó tapadó képességgel rendelke­ző útburkolat okozza. Ezért lé­nyeges, hogy mindenki megfe­lelően felkészítse járművét a A gumicsere is részét képezi az autó téli felkészítésének megváltozott körülményekre, és legyen önmaga is tisztában azzal, hogy az őszi közlekedé­si viszonyok más járművezetői magatartást követelnek. Gu­micsere, folyadékcsere, akku­mulátor ellenőrzése, fényvisz- szaverő eszközök beszerzése, a világítás és a fékrendszer ál­lapotának felmérése mind el­engedhetetlen a tél előtt. A ve­zetési technikát is meg kell változtatni a jeges idő bekö- szöntével. A téli felkészítés legfonto­sabb elemeit és jó tanácsokat gyűjtöttünk össze egy gumi­szerviz vezetőjével. ► 3. OLDAL Országszerte biztonságosak a vörösiszap­tározók megyei információ Megfele­lő állapotú az ország vala­mennyi zagy- és iszaptáro­zója, így az almásfüzitői és a neszmélyi is, nincs szükség védelmi intézkedésekre - ál­lapította meg a rendkívüli hatósági vizsgálat, amely­nek eredményét Petróczi Tí­mea, a katasztrófavédelmi kormánybiztos szóvivője is­mertette vasárnap. Az október 4-én bekövet­kezett vörösiszap-kataszt- rófát követően Illés Zoltán környezetvédelmi államtit­kár rendelte el, hogy a kör­nyezetvédelmi felügyelősé­gek azonnal vizsgálják felül az országban találha­tó zagytározók engedélyét és azok állapotát. ■ A kazetták oldal­falain nincs szivárgás, repedés. Üzemelő zagy- és iszap­tározók találhatók a Dél- Dunántúlon, az Észak-Du- nántúlon, Észak-Magyar- országon, a Közép-Dunán- túlon valamint a Nyugat­dunántúli és a Tiszántúli Környezetvédelmi, Termé­szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség területén. A soron kívüli, helyszíni el­lenőrzés október 5-én kez­dődött. Petróczi szerint a vizs­gálat arra jutott, hogy a vörösiszap- és zagytáro­zók rendeltetésszerűen működnek, a kazetták ol­dalfalain szivárgás, repe­dés nem található, jelen­tős részüket már rekul- tiválták, állapotukat folya­matosan ellenőrzik. ■ Igazi kisvárost álmodott a nagy „falu” helyére ÁCS Az iskolaigazgatóként népszerűvé vált Lakatos Bé­lát választották polgármes­terüknek az ácsiak. A roma származású politikus neve a nagypolitikában is ismerő­sen cseng, ám ő arra tette fel az életét, hogy a szülőfalujá­ból igazi kisvárost építsen. Véleménye szerint Ács nem az őt megillető helyen foglal helyet, ezért szeretné min­denképpen az ázsióját növel­ni a településnek. - Ahhoz, hogy igazi kisváros legyünk, ki kell alakítani a település központi részét - mondta a 24 Órának adott interjúban. ► 2. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom