24 óra, 2010. szeptember (21. évfolyam, 203-228. szám)

2010-09-16 / 216. szám

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmim 2 MEGYEI TÜKÖR __________ 24 ÓRA - 2010. SZEPTEMBER 16., CSÜTÖRTÖK FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS Moratóriumot hirdet a Fidesz tatabánya A megyeszékhelyen sem támogatják a távhődíjemelést 3 PERCBEN Tavasszal költözhet a rendőrkapitányság Léber Gabriella, a megyei rendőr­főkapitányság sajtószóvivője- Miért költözik át a Bécsi útról a rendőrség?- A Dorogi Rendőrkapitány­ság jelenlegi épülete, a régi Schmidt-villa az idő múlásá­val olyan leromlott állapot­ba került, hogy annak felújí­tása nem végezhető el oly módon, hogy a munkálatok alatt ott zavartalan legyen a rendőrök munkája. A Má­tyás király úti új objektum­ban tágasabb irodákban tudják majd ellátni napi fel­adataikat a kollégák, és az állampolgárokat is az eddi­ginél kulturáltabb környe­zetben fogadhatják.- Az önkormányzatnak ad­ják vissza a régi Schmidt- villa épületét?- A rendőrkapitányságnak jelenleg helyet adó Bécsi úti épületet nem visszakérte az önkormányzat, hanem a Ko- márom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság és Do­rog önkormányzata az Ál­lamkincstár jóváhagyásával egy csereszerződést kötött, így tud átköltözni a Dorogi Rendőrkapitányság a Mátyás király úti épületbe. Az önkor­mányzat sokat segített a jobb, munkakörülmények kialakí­tásában. A régi Schmidt-vU- lát jelenlegi állapotában ad­juk vissza az önkormányzat­nak. A Mátyás király úti in­gatlant is a felújítás előtti ál­lapotában vettük át- Mikor fejeződik be a be­ruházás? Ki finanszírozza a felújítást?- A projekt az Országos Rendőr-főkapitányság feje­zeti beruházásából és KEOP pályázati pénzből valósul meg. A munkálatok febru­árban kezdődtek és várha­tóan 2011 tavaszán fejeződ­nek be. A Dorogi Rendőrka­pitányság a megyei átlagnál jobb helyzetben van, ami a kapitányság létszámát illeti. ■ Madarász Tímea Az idei évben a világpia­ci folyamatok miatt meg­növekedtek az energiabe­szerzési költségek. A szolgáltatóknál már több­ször felmerült a lakossá­gi hó'díjak megemelése. Schmidt Csaba ügyvezető alpolgármester szerint a gazdasági szempontokat is mérlegelve, megvaló­sítható a távfűtési díjak „befagyasztásához” szük­séges megegyezés. Landorn István tatabánya Schmidt Csaba em­lékeztetett arra, hogy a kor­mány és a Fidesz országgyűlé­si képviselőcsoportja az idén júniusban döntött az energia­árak befagyasztásáról, a parla­ment pedig megszavazta az ár­moratóriumot. A tatabányai távfűtés hőjét termelő erőmű kisebbségi tulajdonosa, az ELMIB Zrt. is tartja magát ko­rábbi álláspontjához, mely sze­rint a kormányzati ármoratóri­tardos Közös munkával szépült, épült és gyarapodott Tardos az elmúlt években. Ez persze nem meglepő, hiszen a falu túl kicsi ahhoz, hogy megosztott legyen. A gazdasági válság persze megnehezítette a munkát, de a község elavult, passzív és rugal­matlan modellen alapuló gazdál­kodását így is, úgy is meg kellett újítani. Az önkormányzat két­éves programjával (amelyben át­szervezések és létszámleépíté­sek is helyet kaptak, de költség- racionaliázás is), tizenhétmillió forintot sikerült megtakarítani, s ez bizony nagy könnyebbséget jelent, hiszen így a válságot is könnyebben vészelte át a falu, olyannyira, hogy még hitelt sem kellett felvenni a mindennapi működéshez - ez pedig nagy szó, hiszen sok település volt kénytelen kötvényt kibocsátani, hiteleket felvenni, hogy biztosít­sa mindennapi működését. Tardoson ezzel szemben még fej­űm ideje alatt nem emeli fel a hődíj árát.- Mindez annak ellenére így van, hogy a tatabányai MSZP egyik önkormányzati képvise­lője, Fekete Miklós augusztus 5-én levélben kezdeményezte a Tatabányai Erőmű Kft.-nél a hődíj emelését - mondta az lesztésekre is jutott, s a költség- vetés is stabil. Jelenleg, mond­juk, nem pesszimistán, inkább reálisan - ugyanis a belvíz okoz­ta károk jelentősek, mintegy ti­zenhétmillió forintra rúgnak, s az árkokat, utakat, átereszeket, épületeket mindenképpen rend­be kell hozni, ez a feladat elsőbb­séget élvez.' Tardoson az együttműködés kiváló példái a programok, ame­ügyvezető alpolgármester, aki hangsúlyozta: az illetékes hiva­talok ilyen irányú javaslatai sem léphetnek életbe az ármo­ratórium alatt. Schmidt Csaba ismertette, hogy a Fidesz a fűtést szolgál­tató Komtávhő Zrt.-nél - önkor­mányzati tulajdonú cégről van lyekből bizony jó pár akadt. Min­den nyáron volt egy-egy nagy koncert, amelyek megszervezé­séhez a támogatók segítségével nem kellett külön forrást biztosí­tani, a falunapok, operettgálák és egyéb programok is építették a közösséget. így a helyieknek is volt alkalmuk otthon kikapcso­lódni, s a látogatók is mind job­ban megismerhették, megsze­rethették az apró települést. szó - kezdeményezi a négyta­gú igazgatóság megszünteté­sét, és helyette egy vezetőre bízná az irányítást. - Ez mint­egy húszmillió forintos megta­karítást eredményez, amit a fo­gyasztók távhődíjának támoga­tására lehet fordítani - tette hozzá. Persze nem csak a programok szervezéséből, .látogatásából állt az élet Tardoson, az emberek so­kat dolgoztak js falujukért. Há­rom alkalommal a Budapesti Művelődési Intézet szervezésé­ben egyetemisták járták a falut, feltérképezték az igényeket, ja­vaslatokat és a kritikákat. Ilyen­re nemhogy hasonló kis faluk­ban, de még városokban se na­gyon van példa. A meglévő de kihasználatlan óvoda épülete új funkciókkal gyarapodik majd: itt lesz a könyvtár, az előadóterem, a kony­ha és iskolai menza, több közös­ségi helyiség. Mindez ruhatárral, illemhelyiségekkel, úgy, hogy a mozgás-korlátozottak számára is minden hozzáférhető. így újra életre kel az épület, hiszen nap­pal az egész az óvodásoké, este pedig mindenki más használhat­ja. A művelődési ház is a helyén marad, fel akarják újítani, most éppen új forrásokat keresnek. □ nm Dr. Körmendi Géza újabb könyvvel jelentkezik tata Dr. Körmendi Géza hely- történész, az Eötvös József Gimnázium nyugalmazott igazgatója pénteken 17 órakor mutatja be legújabb könyvét, amelynek címe: Közök és ut­casarkok Tata-Tóvároson. A Magyary Zoltán Művelődési Ház Vízimalom termében a könyvet dr. Vízkelety András akadémikus, volt tatai gimná­ziumi diák ajánlja az érdeklő­dők figyelmébe. Angolt tanulhatnak a nagycsoportosok Esztergom Új elemmel bő­vült az idei nevelési évtől a Szent Miklós Program. A vá­ros óvodáiba járó nagycso­portosoknak októbertől heti egy alkalommal egy negy­venperces - a nevelési év fo­lyamán harminc - ingyenes angol nyelvórát biztosítanak a Katedra Nyelviskola szak­mai támogatásával, az önkor­mányzat finanszírozásában. Dorog: Otthon, édes otthon dörög Kijelölte Dorog he­lyét az Univerzumban Szép­laki Imre. Az Arc plakátkiál­lítás pályázatának Hol élsz Te? kategóriájában harma­dik helyezést ért el a fiatal­ember Otthon, édes otthon című képe. A pályázatra több ezer alkotás érkezett. Évindító tapasztalatok óvodában, iskolában 1.1,7 )Z9J sárisáp Az önkormányzati képviselő-testület tagjai leg­közelebbi ülésüket pénteken délután négy órától tartják a polgármesteri hivatalban. Többek közt megvitatják az óvoda és az iskola tanévindí­tásának tapasztalatait. Budaörsi fúvószene sírkövek felújítására bajna A temetőben állított műemlék sírkövek további felújítására használja fel a Kalmár Zoltánná elnökleté­vel működő Bajnai Barátok Köre annak a jó hangulatú koncertnek a 44 ezer forin­tos bevételét, amelyet a Sándor-Metternicht-kastély udvarán adott a Budaörsi Fúvószenekar. Közös munkával lendületesen fejlődnek hitel nélkül A délutáni, esti órákban rendezvényekkel töltenék meg az óvodát is A falu fölé magasodó templomtorony meghatározó látványt nyújt Táborban is fújták A mogyorósbányai fúvószenekar (fotónkon) nagy sikerű koncertet adott a pillsszentlváni nem­zetiségi találkozón. A vastaps azt a sok gyakorlást is jutalmazta, amelynek helyszíne a balatonkeresztúri zenekari tábor volt. Az együtt töltött egy hét alatt már a hagyományos helyi karácsonyi koncert darabjait is próbálták. Kirándulókat vár a Prédikálószék és a Ránhszakadék dömös Az ősz a kirándulások szezonja. Szerencsére megyénk egyik legszebb része, a Pilis és a Visegrádi-hegység szurdokain futó turistautak gyalogosan már járhatók. Lomniczi Gergelytől, a Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatási főmunkatársától megtudtuk, hogy a tavaszi, nyári esőzések nagy károkat okoztak az erdők­ben, de munkatársaik már meg­tisztították a területet a kidőlt, veszélyes fáktól. A Rám-szaka- dékot, a Prédikálószéket és a Vadálló köveket is felkereshetik a kirándulók, de fontos, hogy megfelelő túrafelszereléssel és csak felkészült túrázók vágja­nak neki az amúgy sem könnyű utaknak. ■ M. T. Cselemmel ismerkedtek, nem csak vizes helyeken pilismarót A víz volt a közpon­ti eleme a tanév első hetében megtartott témahétnek a Bozóky Mihály Általános Iskolában. A szakmai megújulást támogató uniós program, a TÁMOP ered­ményeként minden évben más­más őselem köré szervezik a pe­dagógusok a témahetet. - Tavaly a föld, az idén a víz, mint őselem szerepelt a palettán. Jövőre a le­vegővel ismerkednek a gyere­kek, úgy, hogy az összes tantár­gyat érintik, de a klasszikus tan­órai keretek közül kilépve ismer­kednek majd a létfontosságú elemmel, ahogy tették az elmúlt napokban is a vízzel - tudtuk meg az igazgatónőtől, Fábiánné Gyimesi Líviától. A múlt héten a diákok a hét min­den napján különböző helyszíne­ken ismerkedtek az őselem jelen­tőségével. A felsősök még a Vi- segrád és Nagymaros között hú­zódó víz alatti alagutat is meglá­togathatták. A Magyarországon egyedinek számító 550 méteres alagút száraz mederben, a 2,8 m átmérőjű előregyártott betongyű­rűk felhasználásával készülhetett el. A nagyobb gyerekek mégláto­gatták a Tropicariumot a főváros­ban, sőt interaktív órán is részt vehettek az esztergomi Duna Mú­zeumban. Pénteken Benkovics László polgármester a helyi víz­kár-elhárítási feladatokról beszélt a nemrégiben megújult épületbe költözött bozókys tanulóknak. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom