24 óra, 2010. szeptember (21. évfolyam, 203-228. szám)

2010-09-01 / 203. szám

2 24 ÓRA - 2010. SZEPTEMBER 1., SZERDA MEGYEI TÜKÖR A jövőt építik a jelenben bölcsőde Fiatalokat szolgál a község egyik legrégebbi épülete Bódis Jánosné, Lázár Lászlóné, Gútainé Cziráki Ilona és Csatári Istvánné az új bölcsődében úgy játszott a babákkal, ahogy mától a kicsik fognak Emberközpontúbb, ügyfélcentrikusabb ügyintézés a városházán Komárom Több mint 21 millió forintos szoftverfejlesztést haj­tottak végre a komáromi polgár- mesteri hivatalban, melynek köszönhetően könnyebbé és gyorsabbá vált az ügyintézés. Mint az dr. Szeidl Bernadett aljegyző elmondta, a fejlesztés nem közvetlenül, hanem köz­vetetten hat majd a lakosságra, mert emberközpontúbb, ügy­félcentrikusabb ügyintézésre nyílik mód. A projekt elsősor­ban az önkormányzat alkalma­zottainak munkáját segíti, ám a pontosabb, precízebb és gyor­sabb ügyintézés kedvezően hat majd az ügyes-bajos gondjaikat intézőkre is.- Komárom városa nem csu­pán a látványos beruházásokat preferálja, de gondot fordít arra is, hogy a túlbürokratizálás el­kerülésével európai színvonalú legyen a közigazgatás. Ehhez szükséges a fejlett informatikai háttér, másrészt a szakmailag felkészült köztisztviselői réteg - fogalmazott az aljegyző. A pályázat megvalósításában két cég vett részt, akik kialakí­tottak egy csoportmunka por­tált, mely elősegíti a hivatal ve­zetői, munkatársai és a képvi­selő-testület tagjai közötti infor­mációáramlást. Az alkalmazottak továbbkép­zése már megtörtént, az új rendszer augusztus közepe óta üzemel. ■ Sárai E. Régi álom vált valóra ked­den, amikor hivatalosan is átadták Kocs új bölcső­dei csoportját, ahol 14 há­rom év alatti kisgyermek­kel foglalkoznak mostan­tól a szakemberek. Palásti Péter kocs A jövőt építik a jelenben a település vezetői, hiszen a ját­szótér közelmúltbéli átadása és a zöldfelületek bővítése után teg­nap felavatták az új bölcsődei csoportot, s a folyamatban lévő, nagyszabású felújítások befe­jeztél követően még az idén visz- szaköltözhetnek az óvodások is a megszokott helyükre. Abba a 110 éves épületbe, mely a község egyik legpatinásabb ingatlana. Megóvása igazi értékmentés, ahol a jövőben a legkisebbek fej­lesztését is megvalósítják Gútainé Cziráki Ilona szakmai irányításával, aki óvónőből ké­pezte át magát. Dadusként Némedi Bálintné, gondozónő­ként pedig Csatári Istvánné lesz a segítségére. Kilencvenöt négyzetméteres önálló birodalmukban minden új. A falak egy részétől kezdve a be­rendezési tárgyakon át a játékokig. Az avatóünnep résztvevői Bódis Jánosné polgármestertől azt is megtudhatták, hogy a 8,6 millió forint értékű beruházás nagyobb részét, 5,6 milliót pá­lyázaton nyerték, így az önkor­mányzatnak azt csak három­millióval kellett kiegészítenie. A kivitelezők nagy odafigyelés­sel dolgoztak, amit oklevél átadá­sával is elismertek. A díjat Süvegh István vette át, s ugyanilyen elis­merésben részesült a műszaki el­lenőr, Sáfrány József is. Az eseményen többen utaltak rá, hogy a két intézmény egy épületen belüli elhelyezése nem csak műszaki okok miatt ideális megoldás, hanem azért is, mert a picik életkori sajátosságainak ez ugyancsak megfelel. POLITIKAI HIRDETÉS Szilágyi László LMP-s parla­menti képviselő 3-án, pénte­ken 16-18 óra között foga­dóórát tart a párt irodájá­ban, Tatabányán, a Gál-ltp. 412. szám alatt. Ötlete és témája van? Mi jutott eszébe? 24 ÓRA SMS: 30-303-0024 Mi a véleménye? E-MAIL: SZERK.KOM@AXELS.HU FAX: (34) 5144)11 Szebben ragyog a nagysápi Napsugár fásítottak Természetes anyagokkal korszerűsítették a megszépült óvodát nagysáp A Napsugár Óvodában kedden délelőtt az utolsó játékot is a helyére tették a felnőttek, fő­próbát tartottak a gyerekek a ké­ső délutáni átadási ünnepségre. A régi iskola helyén ötven éve működő intézmény épülete telje­sen megújult egy 8,5 millió forin­tos beruházás eredményeként. Fából készültek az új ajtók és ablakok, a műanyag lapok he­lyett fa lambériát, a műpadló he­lyett laminált parkettát kaptak a helyiségek. Az összes radiátort újra cserélték, az új belső festés színeinél figyeltek a látvány kör­nyezetre gyakorolt hatására. A külön épületben működő kiscso­portos foglalkoztató teljesen Siklósiné Faragó Ildikó, Ipolyi Zoltánné és Sándor Tamásné az utolsó játékot teszi a helyére a teljesen megújult kiscsoportos foglalkoztatóban megváltozott, újak a bútorok, a függönyök, a térítők. Az új nevelési év szerdai első napján 20 kiscsoportostól, 25-25 közép-, illetve nagycsoportostól hangos az óvoda. Ha az időjárás engedi, akkor természetesen a megszépült épülethez tartozó, az összesen több mint ezer négy­zetméternyi parkosított udvar és a füves, fás, ligetes ovikert is. A lehetőségek szerinti legtöbb időt töltik majd az apróságok jó leve­gőn, kint a szabadban - mint Siklósiné Faragó Éva intézmény- vezető elmondta, az óvoda neve­lési programjában kiemelt he­lyen szerepel az egészséges élet­módra nevelés. ■ Fenyvesi K. ■E533391 Szent István-díj az olimpikonnak Esztergom Szombaton ad­ják át a Szent István-díjat. A Vármúzeumban délelőtt ti­zenegy órakor kezdődő ün­nepségen Egerszegi Kriszti­na, ötszörös olimpiai bajnok veheti át a Körzeti Televízió tulajdonosa által alapított megbecsülést. A díjazottat és a vendégeket Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke köszönti. Segítőkész polgárok az árvízkárosultakért leányvár A település lako­sai 236 ezer forintot gyűj­töttek össze az árvízkáro­sultaknak. Az összeget Ónod település kapta. Új szakellátások a felújított rendelőben NYERGESÚJFALU A felújított rendelőben új szakellátá­sok is várják majd a bete­geket. Dr. Trexler Ilona az UH-, dr. Herczeg Zsolt a se­bészeti, dr. Élő György az ortopédiai szakrendelést végzi majd. Legutóbbi ülé­sén az önkormányzati kép­viselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy vállalkozási formában dolgozzanak. Fizetett a biztosító, de kell még pénz DUNASZENTMIKLÓS A SŰTŰ esőzések miatt nem csak a község bevezető útja ment tönkre, de az orvosi rendelő épület» is. A biztosító ko­rábban 1,5 millió forintnyi előleget fizetett ki, a napok­ban pedig még 3,5 milliót. Ez a két tétel viszont együtt sem elegendő a károk hely­reállítására, ezért azt az ön­kormányzatnak még ki kell egészítenie. Vízelvezető árkokat tisztítanak a főúton neszmély Elkezdték a köz­munkások a 10-es számú főút melletti vízelvezető árkok tisztítását. A Du- naalmáshoz közeli falu­széltől indulva a tervek szerint a hajdani határőr laktanyáig haladnak. Elő­ször az egyik, aztán a má­sik oldalon, az időjárás függvényében. Hamarosan megújul a Jávorka épülete átadásA beruházás befejezését október közepére tervezik A kötélpálya népszerűbb a piszkein, mint a Zalkán tata Augusztusban befejeződött a megyei önkormányzat Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élel­miszeripari Szakközépiskola, ' Szakiskola és Kollégium új épü­letszárnyának kivitelezése. A műszaki átadás-átvételt és a használatba vételi engedélyt kö­vetően a 2010/11-es tanévben már az új tantermekben tanul­hatnak a diákok. A megyei önkormányzat még 2008 januárjában nyújtotta be elsőfordulós pályázatát az in­tézmény oktatási funkcióinak integrálására, a szakképzés megújítására. A pályázat az Új Magyaror­szág Fejlesztési Terv keretében, a Közép-dunántúli Operatív Programban, a közoktatási inf­rastrukturális fejlesztésre kiírt pályázat második fordulójában is sikeresen szerepelt a projekt, és kiérdemelte az állami és az uniós támogatást is, amelynek összege meghaladta a 245 millió Ft-ot. A fejlesztéshez a megyei önkormányzat több mint 100 millió forinttal járult hozzá. Az új épületszárnyban 9 tan­termet, fejlesztő termet, könyv­tár és kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki. A tantermekként használt régi mezőgazdasági szí­neket elbontották. Az új létesít­mény teljesen akadálymentesí­tett. A bejáratnál rámpa, az épü­letben lift és szintenként 1-1 akadálymentes mosdó áll a moz­gáskorlátozottak rendelkezésé­re. Az udvaron két akadálymen­tes parkoló is készül. Az új helyi­ségek alkalmasak korszerű in­formatikai oktatásra. A fejlesz­tés során olyan bútorokat vásá­roltak, amelyek a képzés céljai­nak megfelelően variálhatók. A főépület mögött esztétikus belső udvar létesül, pingpongasztalok­kal, így sportudvarként is hasz­nálható. A fejlesztés lehetővé te­szi, hogy az intézmény rendel­kezzen a fakultatív oktatáshoz szükséges számú és méretű tanteremmel. Az oktatásszerve­zés központja ténylegesen az is­kola központi épülete lehet. Ja­vulnak az önképző köri foglal­kozások feltételei, körülményei is. A sportudvar felújítása a sportolást segíti. Az új könyv­tár megfelelő alap a szolgáltatá­sok bővítésére, aminek egyik lényeges eleme a könyvtári szolgáltatások elérhetősége a városlakók számára. A fejlesztés kedvezményezett­je: a Komárom-Esztergom Me­gyei Önkormányzat. ▲ lábatlan A Zalka Máté-lakóte- lepen és a Piszkei lakótelepen egy-egy új játszóteret alakíttat ki az önkormányzat - hallottuk a hírt a Gerenday Közösségi Házban kedden tartott sajtótá­jékoztatón Török István polgár- mestertől. A helyszínek kiválasztását kérdőíves lakossági felmérés előzte meg. A válaszok összeg­zése alapján dőlt el, hogy a Pisz­kei lakótelepen hintaállványt, ülőkét, bölcsőülőkét, játszóvá­rat, rugós játékokat, indítóállo­mással rendelkező kötélpályát és lelátós mászókát telepítenek majd. A másik gyermekparadi­csomban lesz fészekhinta, hegymászó mászóka és mérleg­hinta is. Padokat, kerékpártá­rolót, ivókutat is elhelyeznek a kerítéssel védett, zárható, év­szaktól függő nyitvatartási idő­vel működő két új játszótéren. Mindkét létesítménynek lesz gondnoka. A város polgármesterétől megtudtuk azt is, hogy a kivi­telezés ezen a héten elkezdő­dik, a tervek szerint október közepéig befejezik a munkát. Tehát, ha az időjárás engedi, a főpróbát még az idén megtart­hatják a gyerekek. A beruhá­zás költsége 36 millió forint, ebből a város 32,4 milliót tá­mogatásként megkap a Közép­dunántúli Regionális Fejleszté­si Ügynökségtől. ■ F. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom