24 óra, 2010. augusztus (21. évfolyam, 178-203. szám)

2010-08-18 / 192. szám

4 24 ÓRA - 2010. AUGUSZTUS 18., SZERDA iskolafelújítás Pilismaróton és Banán még dolgoznak a munkások. Bakonyszombathelyen már csak az összekötő épületre várnak. Lábatlanon elkezdődött az átadás-átvétel. HAJRÁ TANÉVNYITÓ ELŐTT A NAP TEMAJA ; Két hét múlva minden is­kolásnak becsengetnek. Több intézményben nem csak a tanévkezdést meg­előző napokban dolgoz­tak. Amíg a diákok nyári szüneten voltak, számos helyen jelentős felújításo­kat, fejlesztéseket fejez­tek be több intézménynél. Munkatársainktól pilismarót A Bozóky Mihály Általános Iskola bővítése és fel­újítása a kezdeti döccenőket kö­vetően tervszerűen halad, jelen­leg is mindennap, így hét végén is dolgoztak/dolgoznak az épü­leten. Az Új Magyarország Fej­lesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program által 243 mil­lió forinttal támogatott, 329 mil­lió forintos teljes beruházási költségű fejlesztés eredménye: korszerű, a minőségi oktatás fel­tételeinek megfelelő intézmény lesz. A jövőben az új és a felújí­tott termekben, egy épületben lesz az eddig két helyen folyó oktatás. Az épület tetőterét gyö­nyörűen beépítették, készült egy új épületszárny, lesznek csoport- és egyéni féjlesztőszo- báik, és készül egy melegítő­konyhás étkező is. A felújítás fontos eredménye, hogy megol­dódik az iskola komplex aka­dálymentesítése. Már az utolsó simításoknál tartanak A projektgazda igazgató, Fá­biánná Gyimesi Lívia elmondta, hogy 1400 négyzetméteren tör­ténik a felújítás, az új rész 490 négyzetméteres, s korszerűsö­dik az iskola udvara és sportpá­lyája. lelenleg a főutcai ablakok végső befejezése, a tetőfedés ki­alakítása a feladat. Benkovics László polgármester hangsú­lyozta: - Pilismarót Község Ön- kormányzata számára mindig is fontos feladat volt és a jövőben is az lesz az alapfokú oktatás helyben történő biztosítása. Szí­vesen látjuk itt a dömösi gyere­keket is, hiszen iskolánk jó hírű, továbbtanulási mutatóink ked­vezőek. Erre kötelez minket elő­deink öröksége, hiszen az okta­tásnak Pilismaróton a középko­Bajnán a szalagot együtt vágta át dr. Paskai László, Michl József, Hudoba Gyula iskolaigazgató, Pallagi Tibor és Imre István, az IMV vezetője AKI ISKOLÁT ÉPÍT, jÖVŐt épít - mondta köszöntőjében Pallagi Tibor polgármester a felújított, bővített általános iskola keddi avatóünnepségén. Michl Jó­rig visszanyúló hagyományai vannak. A pálos rend már az 1600-as évek végén iskolát működtetett a településen, felekezeti isko­lákban történt az oktatás egé­szen azok államosításáig. A nagy hírű elődök, mint az isko­lai névadó Bozóky Mihály kán­tor-tanító nyomdokain halad a tantestület. kisbér Augusztus huszonnegye­dikén adják át a felújított Gyöngyszem Óvodát, a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakkö­zépiskolát és a Petőfi Sándor Ál­talános Iskolát valamint a Bánki Donát Szakképző Iskola új épü­zsef, a térség országgyűlési képviselője gratulált a bajnaiaknak a falu életében jelentős és fontos beruházás eredményes befejezéséhez, letszárnyát. A kisváros vala­mennyi közintézményét felölelő beruházásra mintegy félmilliárd forintot nyertek az Új Magyaror­szág Fejlesztési Terv jóvoltából. Készül az összekötő épületrész is bakonyszombathely Egész nyá­ron dolgoztak az iskola főépület­én és a júniusban átadott multi­funkciós csarnokot összekötő épületen; Pintérné Ballabás Már­ta igazgatóhelyettestől megtud­tuk, hogy szeretnék az augusz­tus harmincegyedikéi tanévnyi­tón ünnepélyesen átadni. Igaz, addigra csupán az épület alsó majd dr. Paskai László bíbo­ros vázolta az intézmény épít­tetője és névadója, Simor Já­nos hercegprímás életútját. A pályázatíró cég, Búzás János tervező, a kivitelezést végző IMV Kft., Varga Mihály mű­szaki ellenőr munkáját aján­dékkal köszönte meg a polgár- mester. szintje készül el, a felső emeletet pályázati forrás hiányában nem tudják befejezni. Az alsó szinten egy tantermet és öltözőket alakítanak ki, az it­teni lesz majd szeptemberben a leendő ötödikesek osztályterme, így felszabadul a főépületben a nyelvi labor, amelyet a helyhi­ány miatt eddig osztályterem­nek is használtak. A felső szint­re képzőművészeti szaktanter­met, irodát és szertárat szeret­nének. Ugyancsak júliusban - több helyben tanító pedagógus rész­vételével - egy jótékonysági Rejtő-előadást szerveztek az építkezés megsegítésére, pá­lyázni is szeretnének az össze­kötő épület befejezésére. Az es­ten valamivel több mint kilenc­venezer forint gyűlt össze, ezt mind el is költik szeptemberig. Az építkezés miatt az udvart is rendezni kell. A június tizenegyedikén át­adott multifunkciós csarnok egyébként annak a KDOP-s pá­lyázatnak a része volt, amelyre a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás nyert félmilliárd forin­tot, ebből a bakonyszombat- helyiekre mintegy nyolcvanmil­lió forint jutott. így lett hosszú évek után saját sportcsarnoka a bakonyszombathelyi iskolának, eddig ugyanis a művelődési ház­V.I'MtÜUtó ***** l S« Még mindig dolgoznak a banai iskolán. Önkormányzati önerővel együtt A pilismaróti Iskola épületén nyár eleje ót a hétvégeken is dolgoznak, hogy szeptemberben elkezdődhessen a tanítás tizenötmillióból újul meg az intézmény ban tornáztak, az edzésekre a kerékteleki csarnokot bérelték. Pintérné Ballabás Mártától megtudtuk: a szeptembert a ki­ás beköltözésekkel együtt száz- kilencvenegyen kezdik, kettővel kevesebben, mint amennyivel az előző tanévet befejezték. KívüHbelül szépítenek a Jókaiban bana Sürögnek-forognak ezek­ben a napokban a lókai Mór Ál­talános Iskola körül. Az intéz­mény ugyanis egy pályázati for­rásnak és az önkormányzat tá­mogatásának köszönhetően kí- vül-belül megújul. Hónapok óta tartanak már a munkálatok, hogy szeptemberre mindennel elkészüljenek, és a gyerekek megújult környezetben kezdhes­sék meg a tanévet. Az iskola igazgatónője, Biczóné Kőműves Krisztina elmondta: összesen 15 millió forint állt rendelkezésük­re, hiszen a pályázati összeghez hozzájött még az önkormányza­ti önerő is.- A pénzből alávasalták az épületet, megszüntetve ezzel a nedvesedést. A felújítás során az iskola új külső és belső hőszige­telést kap, kicserélik a nyílászá­rókat. Négy új tantermet alakíta­nak ki, ezen kívül két zuhany­zót, öltözőt, és megújul a teljes vizesblokk is - tudtuk meg a/ intézmény vezetőjétől. 1 Az intézményben természete­sen továbbra sem állnak le a fej­lesztésekkel, több pályázatuk is elbírálásra vár. A jövőben első­sorban az informatika és a sport területén szeretnének előbbre lépni. A banai iskolában körülbelül száztizenöt diák kezdi meg a 2011-es tanévet. Háromszázhetvenmilliós saját erős beruházás lábatlan A felújított, bővített Arany lános Általános és Alapfo­kú Művészeti Iskola műszaki át­adás-átvételi eljárását hétfőn tartják, az átadást szeptember 25-re időzítették, az oktatás a tanév első napján elkezdődhet. Saját erős beruházásban az önkormányzat 370 millió forint­ból felújította az alagsort, a föld­szintet és az emeleti helyisége­ket, valamint új szárnyként két­szintes épületrészt kapott az in­tézmény. A változásokkal ősztől 16 tanterem, egy-egy számítás- technika-, természettudományi- és rajzterem, tornaszoba, öltöző, vizesblokk, négy fejlesztő szoba, négy szertár várja a diákokat. Igazgatói iroda, titkárság, igaz­gatóhelyettesi iroda, tanári szo­ba, társalgó, teakonyha, orvosi szoba és több kiegészítő helyi­ség javítja a pedagógusok mun­kafeltételeit. Az akadálymentes közlekedést felvonó segíti. Az új épületrész hasznos alapterülete 1100 négyzetméter. Az építke­zéssel egy időben húsz parkoló­helyet is kialakítottak. Az iskola energetikai korsze­rűsítésére az önkormányzat 120 millió forint támogatást kapott az Energia Központ Energiahaté­konysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft-től, a beruházás 152 millióba került.

Next

/
Oldalképek
Tartalom