24 óra, 2010. augusztus (21. évfolyam, 178-203. szám)

2010-08-02 / 178. szám

2 24 ÓRA - 2010. AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ 3 PERCBEN Udvaronként terveznek tisztítókat a faluban Mór Antal polgármester- Mi történik ezekben a na­pokban az aprócska ba- konyaljai faluban? - kér­deztük Mór Antal akai pol­gármestert. '- Most fejeztünk be egy út­felújítást, a Béke utcát kötöt­tük össze a Kossuth Lajos ut­cával, ez egy körülbelül nyolc­száz méteres szakasz. Önerő­ből tudtuk elvégezni a mint­egy tízmillió forintos beruhá­zást. Ezzel együtt már elmond­hatjuk, hogy Akán nincsen po­ros út. Más ok is közrejátszott a fejlesztésben. Télen a buszok nehezen mentek fel a mere­dek Kossuth utcán, a mostani út megkerüli a dombot.- Kik dolgoznak a falu rendbetételén?- Jelenleg három közmun­kásunk van, ők végzik a fűka­szálást. Augusztustól még két ember áll munkába, nekik már ároktisztítás lesz a fel­adatuk.- Májusban elmaradt a falu­nap. Később megrendezik?- A képviselő-testülettel kö­zösen úgy döntöttünk, hogy nem. Próbáltam előadókkal egyeztetni egy új időpontot, de mindenki foglalt volt már. Fél­retettünk az ünnepségre pénzt, de majd másra fordítjuk.- Kis falu Aka, egymaguk pályáznak csatornára. Mi­lyen sikerrel?- Már megjelent a pályázat Egyeztettem a pályázatíróval, aki időt kért, hogy kiszámol­ja a fajlagos költségeket. Az a baj, hogy túl kicsik vagyunk, most kétszáznegyvenen. A si­kerhez a fajlagos költségek­nek egymillió forint alatt kel­lene lennie ingatlanonként, mi most másfél millióval szá­molunk. Jövőre megpróbá­lunk egy új megoldást, udva­ronként alakítanánk ki tisztí­tókat. Erre is pályáznánk, de még az is idő, amíg elkészül a szennyvízkezelési progra­munk. ■ K. M. H. SEGÍT A MEGYE! A Komárom-Esztergom Megyei önkormányzat segélyalapjából támogatást igényelhetnek a 2010. május júniusi esőzé­sek során kárt szenvedett megyei magánszemélyek és szervezetek. Kérje a pályázati adatlapot a település polgármesteri hivatalában! További tájékoztatást a polgármesteri hivatal és a megyei önkormányzat (34/517-103, 20/912-Ó2-99, Dohlmullner.tamas@kemoh.hu ) nyújt. Részletes tájékoztató a www.kemoh.hu honlapon olvasható. Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke ▲ Albérlet vagy kollégium az ideális? felvételi után Ismerni kell a gyermek igényét, hogy a legjobbat választhassák ki MEGYEI TŰKOR Esztergomban, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán 285 hallgatónak tudnak kollégiumi szállást biztosítani Sikerült a felvételi, a nagy kérdés most már csak az, hogy hol lakjon a gyerek. Kollégiumban vagy albérletben, melyik mennyibe kerül. Vagy in­kább bejárjon az ifjú? Szűr Annamária MEGYEI INFORMÁCIÓ A kollégiu­mi férőhelyekre mindenhol pá­lyázni kell. Tatabányán, a Mo­dern Üzleti Tudományok Főisko­lájának két kollégiumában azo­nos térítési díjat kémek a hallga­tóktól. Államilag finanszírozott képzésben 13 500, költségtéríté­sesen 18 000 forintot havonta. Az előbbi összeget a lakhatási támogatás csökkentheti. A Stú­dium téri szakkollégiumban 3 emeleten, 45 db kétágyas, mos­dófülkés szobákban laknak kol­légistáink. A Komáromi úti kol­légium a főiskolától gyalog tizen­öt, busszal 3 percre található. Négy emeleten 270 hallgató szállhat itt meg. Esztergomban, a Pázmány Pé­ter Katolikus Egyetem Vitéz Já­nos Karán 285 hallgatónak tud­nak kollégiumi szállást biztosíta­ni. Államilag finanszírozott kép­zésben 9250, költségtérítéses formában tanulóknak pedig 23 000 forintos térítési díjat kell megfizetniük havonta. A kollé­giumi helyigénylésnél figyelem­be veszik a jelentkező szociális helyzetét, tanulmányi ered­ményét, közösségi és erkölcsi magatartását, lakóhelye és a fő­iskola közötti távolságot. Megnéztük Budapestet is, az Eötvös Loránd Tudományegye­temnél érdeklődtünk, mennyibe kerül, ha valaki a kollégiumot választja. Az ELTE hét hagyományos és öt szakkollégiumot üzemeltet, melyekben összesen mintegy 3900 férőhely van és egysége­sen 9000 Ft a havi kollégiumi díj. Az alap- és mesterképzésben tanuló első évesek számára a fé­rőhelyek 30 százalékát tartják fenn. Zettisch Viktória, a 24 Óra Pécsi Tudományegyetemről ér­kezett gyakornoka elmesélte ne­künk: Baranyában az albérlet 45 000 forint volt, plusz rezsi.- Mi hárman voltunk, így ti­zenötezer forintot fizettem, plusz a rezsi rám eső költségét. Nyáron az egészet megúsztam huszon-egynéhány ezerből, té­len viszont volt, hogy 35 000-et is fizettem, mert gázfűtés volt, támogatás nélkül. A 42 000-es gázszámlának kifejezetten örül­tünk - ironizált fiatal kollégánk, aki a kollégiumi életbe is bele­kóstolt.- A kolesz 16 500 forint volt, mindennel együtt. Hozzáteszem, tavalyelőtt adták át, szóval fullextrás, négy főre saját vizes­blokkal és kétfős szobákkal, internettel, 5 lifttel, klubbal, kon­dival és menzával a földszinten. Szóval jó dolgom volt - mosolyo- dott el.- Az albérlet előnyei, hogy na­gyobb fokú a szabadság, mivel gyakorlatilag saját költségből kell fenntartani magad. Te fizeted a számlákat, te hívod a szerelőt, ha valami elromlott, neked kell ta­karítani a konyhát és a fürdőszo­bát. De ez egyben a hátránya is. A kollégium a társaság szempont­jából jobb megoldás, sokkal több barátot lehet így szerezni. A tö­meg viszont a vizsgaidőszakban nem túl szerencsés - vélekedik Viktória. Rónáné dr. Falus Júlia gyerek­pszichológus szerint egyénfüg­gő, hogy albérletet, kollégiumot vagy a bejárást választja egy fi­atal, illetve választják a szülei. Ismerni kell a gyereket, hogy mennyire találja fel magát, hogy tudja-e felelősséggel kezelni a nagyfokú szabadságot és hogy megtalálja-e az egyensúlyt a ta­nulás és a felnőttebb élet között.- Felvették, vagyis tanulni megy. Bármennyire is rosszul esik neki, az első évben inkább kezelje a szülő még gyerekként, hogy beletanuljon az önálló élet­be. Ha hetente jár haza, akkor hetente adni neki a zsebpénzt, megbeszélni,!'hogy min lehet spórolni. A gyerekek nagy része nincs teljesen felkészülve arra, Vegyünk három tatabányai hall­gatót, egyikük Győrbe, másikuk Budapestre, harmadik társuk pedig Pécsre jár egyetemre. No de mennyibe is kerül ez? Vonatbérletet „vettünk” 30 nap­ra, de a retúrjegyeket is megles­tük, megnéztük, hogy mennyi­be kerülnek az albérletek. Átla­gos, ötven-hatvan négyzetméte­res, két-három szobás lakokat kerestünk. A rezsi összegét van, ahol előre meghatároz­zák. Pécsett nyolcezer forintos­ami várja, ha elhagyja a bizton­ságos családi fészket. Van, aki ilyenkor bezárkózik, nem tud kapcsolatokat kiépíteni, más át­eshet a ló túloldalára. Persze a szülőnek is fel kell erre készül­nie, de hát mást sem tesz a gye­rek hatéves kora óta. A nyári hó­napokban fokozatosan nagyobb szabadságot, önállóságot enged­ve lehet trenírozni szülőt, gyer­meket is te szeptemberi tiágyobb betűs életre - vélekedik a gye- rekpszichölógus. sál éppúgy találkoztunk, mint negyvenezressel. Persze az ősz- szeg osztódik az ott élők szá­mával. Akad olyan város, ahol szobát is lehet bérelni. Győrben talál­tunk is ilyen ajánlatot, tízezer forint per hó áron. És ezekhez az árakhoz még jön a jegyzetvásárlás, az étkezés, a ruházkodás. Csak az étkezésre napi ötszáz forintot minimum kell számolni, vagyis az is leg­alább tízezer forint plusz. Budapest Győr Pécs Havi vonatbérlet 4 900 4 900 17 500 Albérlet 35-120 ezer 25-60 ezer 30-75 ezer Vonatjegy 640 640 2 290 Bejárni vagy lakást bérelni? - ez a nagy kérdés Díjtalan jogi segítség: Egy Hajóban Homályban maradt a rétesek nagy titka főzőverseny Flasztnis marhalábszárak az Ördöglovas kastélyának parkjában lábatlan A Mobil Jogsegély Program keretében a kiemelke­dően közhasznúan működő Egy Hajóban Alapítvány ingye­nes jogi segítséget ad csütörtö­kön délután két és három óra között a városi polgármesteri hivatal tanácstermében min­den olyan lábatlaninak, akinek az egy főre jutó igazolt havi jö­vedelme vagy szociális rászo­rultsága ezt a támogatást indo­kolja. Tanácsokat adnak, közre­működnek okiratszerkesztés­ben. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők jövedelemigazo­lásaikat, személyi okmányai­kat, illetve a szociális rászorult­ságukat igazoló okmányaikat vigyék magukkal. ■ bajna A kastély melletti parkban a szombat déli harangszóra tizen­négy bogrács alatt lobbantak fel a lángok gázpalackok nélkül, kizá­rólag fahasábok alatt a Szent Do- nát Borbarát Egyesület hatodik fő­zőversenyén - egy-egy lábatlani, illetve zsanai csapattal is.- A pincegazdák borai is je­lentős szerepet kapnak a verse­nyen, szakmai napként szervez­tük ezt a szombatot, de fontos, hogy a falu közössége is tovább tud erősödni a közösen eltöltött órák alatt - hallottuk Pallagi Ti­bor polgármestertől, a házigazda egyesület elnökétől. Versenyen kívül sütött réteshadat barátnőivel, menyé­vel Horváth Gyuláné, Eszti néni. Egy-egy kóstoló szelethez némi titok felfedése is társult, de a lé­nyeg - akárcsak egy közelmúlt­beli tévéfelvételen - homályban maradt. A fővárosi Hotel Inter­Continental séfhelyettese, Bakó László és Tanka Viktor szakács alkotta zsűri döntése alapján a Vándorfakanalat a Horváth Gyula irányításával főző Ördögízek angyalai csapat ve­hette át flasztnis - az inakat is felhasználó - marhalábszár- pörköltjéért. A legszebb főzőhe­lyet a Kiss János vezényletével ténykedő Avartiprók csapata alakította ki - szarvaspörköltet készítettek zöld ceruzababbal. ■ F.K. Horváth Gyuláné, Eszti néni és csapata a bajnai főzőversenyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom