24 óra, 2010. július (21. évfolyam, 151-177. szám)

2010-07-01 / 151. szám

2 24 ÓRA - 2010. JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK MEGYEI TÜKÖR 3 PERCBEN Örömzenélésre várják a gitárosokat a téren Anda Bálint főszervező- Örömzenélésre hívják a gitárosokat az esztergomi Széchenyi térre július 25- én. Mit takar a Thank’s Jimi fesztivál elnevezés? - kérdeztük Anda Bálint fő­szervezőt, a Tűzkerék xT gitárosát.- Jimi Hendrix tiszteletére 2003 óta rendeznek Lengyel- országban, Boroszló főterén hatalmas gitárfesztiválokat, ahol legutóbb már több mint hatezren csaptak a húrok kö­zé és játszották el közösen a Hey Joe!-t. Két éve Budapest is bekapcsolódott a gitáros tár­sadalmat megmozgató feszti­válsorozatba. Én is részese voltam a fantasztikus közös­ségi élménynek! Éppen ezért szeretném, ha Esztergomban is hasonlóan népszerű hagyo­mányt tudnánk teremteni.- Kik várhatók a térre?- Eddig mintegy száz gitá­ros jelezte, hogy a Széchenyi téren részt venne a közös zené­lésben, de várjuk a további je­lentkezőket. A tuzkerekxt.hu honlapon kell regisztrálni. Bárki részt vehet a Thank’s Jimi fesztiválon, aki valaha fo­gott gitárt a kezében, és öt ak­kordot le tud játszani.- Hogyan képzelhetjük el ezt az alkalmi együttest?- A színpadon neves gitáro­sok - Lattmann Béla, Tóth Ta­más, Káfer Bálint - adják meg majd az alaphangot, a téren pedig remélhetőleg több száz gitáros fiatal és idősebb zene­szerető csap a húrok közé.- A közös gitározás után koncertek várják a nagyér­deműt.- Beat, jazz, punk, blues és black metal zenekarok lépnek majd fel a téren, mindegyik együttes saját értelmezésé­ben, átiratában játssza majd a Hendrix-nótákat. ■ M. T. Versenylázban a tűzoltók csapat Az ifjúsági gárda ezüstérmes. Most a felnőtteken a sor. A vértessomlói fiatalok a tavalyi győzelem után ezúttal a dobogó második fokára állhatták az országos megmérettetés után vértessomlő Bár végre az időjá­rás is a nyarat idézi, a Vértes­somlói Önkéntes Tűzoltó Egye­sület háza táján nagy a sürgés­forgás, s szó sincs tétlenkedés­ről, pihenésről. Az ifjúsági gárda a hét végén az országos bajnok­ságon szerzett ezüstérmet, a fel­nőttek pedig szombaton Ausztri­ában méretik meg magukat. A Magyar Tűzoltó Szövetség ezúttal a Csongrád megyei Pusz­tamérgesen rendezte meg az Or­szágos Ifjúsági Tűzoltó Versenyt, melyen szűkebb hazánkat az oroszlányi és a vértessomlói fia­talok képviselték. A bajnokság­ra 30 fiú-, 9 lánycsapat érkezett magyar színekben, s vendég­ként egy-egy gárda Szerbiából és Horvátországból. Az együttesek akadálypályán, majd stafétafutásban mérték össze tudásukat, s a vértes­somlói csapat igazolta, hogy nem eredménytelenül készült- négy hónapon át a versenyre: az akadálypályán második, stafétá­ban harmadik, így összetettben második helyezést értek el, azaz három éremmel állhatták fel a dobogó második fokára. „Ez nagyon szép eredmény. Viszont az egyik szemem sír, a másik pedig nevet” - fogalma­zott a verseny után Schäffer László. Az egyesületi elnök in­doklásként hozzátette: jó érzés lett volna ismét megszerezni a bajnoki címet, ám az egy újabb, hatalmas feladat elé állította vol­na őket, hiszen az első helyezett jogot szerez a tűzoltó-olimpián való részvételre, ők pedig már tapasztalatból tudják, mekkora szervezési feladattal jár a kiuta­zás, a szükséges anyagiak előte­remtéséről már nem is beszélve. Az oroszlányi csapat is szépen szerepelt, ők összesítettben a nyolcadik helyet érték el. Közben a vértessomlói felnőt­tek is versenylázban égnek, ők két hónapja készülnek a hétvé­gi osztrák országos versenyre, amely a „sógorok” számára olimpiai minősítő lesz, de a me­gyebeli gárda vendégként vesz részt a megmérettetésen. Poys- dorf városában nem akármi­lyen összecsapás várható, hi­szen a részt vevő több mint 2500 csapat egyszerre 19 pá­lyán küzd majd a minél jobb minősítő fokozatért. A vértes­somlói férfiak és hölgyek a bronz fokozat megszerzését tűz­ték ki célul. ■ Segítséget kap két bajba jutott család házak A cigány kisebbségi önkormányzat száz-százezer forintot ajánlott fel bajőt Mint megírtuk, az elmúlt hetek nagy esői következtében a hatgyermekes Imre család há­za lakhatatlanná vált, átmeneti­leg az általános iskola egyik ter­mében húzhatták meg magu­kat. Az önkormányzat úgy pró­bál segíteni nekik, hogy érték- becslés után megvásárolja az otthonukat, ez a pénz lesz az önrész induló tőke egy másik ház vásárlásához. A számla­szám, amelyre a segíteni aka­rók és tudók befizetéseit kérik: 58600465-1Í039622. A Kovács család házát is tönkretette a víz. Folyamatosan mozog a talaj az épület körül. Az itt élők napközben otthon fi­gyelhették a változásokat, éjsza­kára őket is az iskolában kiala­kított alkalmi szálláson várták. Az elkészült statikai szakértői vélemény rossz hírekről szólt. Ez az épület sem tehető már lakhatóvá. Szerdán a településre érkező Vörös István, a megyei cigány kisebbségi önkormányzat el­nöke és Tóth Zoltán polgármes­ter együtt nézték meg a két épületet, majd a segítségnyúj­tás további lehetőségeiről egyeztettek. A megyei cigány kisebbségi önkormányzat 100-100 ezer fo­rintot ajánlott fel a két család­nak, a helyi kisebbségi önkor­mányzat is döntött már arról, Vörös István elnök hogy az Imre családot 70 ezer fo­rinttal segítik új otthonuk meg­találásában. ■ F. K. Erdő Péter imája elődje sírjánál Esztergom Szerda reggel a bazilika altemplomában Er­dő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mondott imát főpásztor elődje, Lékai László bíboros sírjánál. A néhai egyházi vezető 1986-ban halt meg. Hetvenhat éves volt, tíz évig állt a magyar katoli­kus egyház élén. Emlékére a szertartás kezdetekor megszólalt a főtemplom nagyharangja. Akadálymentesítik a polgármesteri hivatalt bakonysárkány A nyáron a polgármesteri hivatal tel­jes épületét akadály­mentesítik egy sikeres pá­lyázatnak köszönhetően. Több mint ötmillió forintot kapott az önkormányzat. Az épület udvari bejáratánál rámpát építenek, az odave­zető járdát is térkővel látják el. A hivatal előtt mozgás- korlátozottaknak parkolót alakítanak ki. A teljes aka­dálymentesítéshez ki kellett cserélni a hivatalban lévő ajtókat. Számítógépes tanfolyam a gyermekotthon lakóinak Komárom A Csillag lakóte­lepi gyermekotthonok la­kói többrétű informatikai tanfolyamon vehetnek részt. Képzésüket az Alapy Gáspár Szakközép- iskolában tartják. Az okta­tás során a fiatalok húsz­fős csoportokban ismer­kednek meg a számítógép­kezelés alapjaival és az internet használatával. A tanfolyam végül vizsgával zárul, melynek során egy tesztet kell kitölteniük a tanulóknak. Bútorokat cserélnek a városi középiskolában nyergesújfalu Lux Amb­rus, a Szalézi-középiskola igazgatója az önkormányza­ti képviselő-testület segítsé­gét kérte az általa vezetett intézmény használhataüan- ná vált, balesetveszélyes bútorainak cseréjéhez. A képviselők 450 ezer forint támogatást szavaztak meg a vásárláshoz. Az ^közigazgatásnak a falvakban a helye konferencia Európában a könyvtárak az információs társadalom részei Beomlott árkok miatt javítanák a csatornázást tatabánya A városi könyvtárigaz­gatóknak is bemutatkozott szer­dán az igazgatói konferencián dr. Voit Pál, a megyei könyvtár új igaz­gatója. Röviden ismertette céljait, elmondta, minden intézménynél lényegesnek tartja a fenntartóval való személyes kapcsolatot, hiszen így lehet megmutatni, a könyvtá­raknak információs haszna van.- Úgy gondolom, a vidék ver­senyképességét azzal növelhet­jük, ha az e-közigazgatást elvisz- szük a falvakba. A megyei < könyvtár segítségével a vidéki 1 bibliotékákban lehetne létrehoz- § ni ezeket a pontokat. így tudunk * az európai trendekhez igazodni, § ahol a könyvtárak nem a kultu- Dr. Voit Pál mellett Szűcs Imréné, az oroszlányi intézmény vezetője és rális szféra, hanem az informá- L. Dürgő Brigitta, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese ül ciós társadalom részei - mond­ta dr. Voit Pál. Bemutatkozása után bejelentet­te, hogy L. Dürgő Brigitta lesz a helyettese, majd át is adta neki a szót, hogy elmondja, megyénk könyvtárai kétmillió forintot hasz­nálhatnak az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat prog­ramjaira. A pénzt a Nemzeti Kul­turális Alaptól nyerték.- Október 4-10. között lesz az országos könyvtári hét, amely a Könyves Vasárnappal zárul. Másnap, immár tizedik alkalom­mal, a József Attila Megyei Könyvtár rendezi meg az Orszá­gos Dokumentumellátó Rend­szer konferenciáját - mondta L. Dürgő Brigitta. ■ M. A. bakonyszombathely Iskolai té­máról is szó volt a képviselő-tes­tület legutóbbi ülésén. Az intéz­ménnyel kapcsolatban például most aktuális téma, hogy a fő­épületet és a nemrégiben át­adott multifunkciós csarnokot összekötő épületrész az időjárás miatt még nem készült el. Pin­tér Lajos polgármester azonban leszögezte, hogy az alsó szintjét szeptemberig mindenképpen szeretnék befejezni. Az egyik te­rem ebben az épületben annyi­ra beázott, hogy vis maior támo­gatást is igényeltek rá, a szakér­tő négy és fél millió forint kárt állapított meg. Kiderült: az iskola kompeten­cia eredményei átlagon felüliek, néhol a városi átlagot is megha­ladják. Az intézmény gyermek- létszám-csökkenését áttekintve megállapították, hogy csupán minimális, ezért a költségvetést nem érinti.- Az elmúlt időszak esőzése rávilágított arra, hogy a belvíz- rendszerünk nagyon sebezhető - fogalmazott Pintér Lajos pol­gármester. - Az árkok több utcá­ban nincsenek aszfaltozva, ahol igen, ott pedig legalább harminc éve végezték el a munkát, és az rézsűk sok helyen beomlottak. Ezért elhatározták, hogy pályáz­nak a rendszer megerősítésére, a beruházás végösszegét körülbe­lül tíz-tizenkét millió forintra sac- colja a polgármester. ■ K. M. H.

Next

/
Oldalképek
Tartalom