24 óra, 2010. június (21. évfolyam, 125-150. szám)

2010-06-01 / 125. szám

>T'3fabár>v® HELEN MIRREN A LEGJOBB KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 2010. JÚNIUS 1., KEDD XXI. ÉVFOLYAM, 125. SZÁM, ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 80 FT A hatvanötödik évében járó angol színésznő csöppet sem királypárti, mégis kétszer is játszott már Erzsébet királynőt. Heten Mirren II. Erzsébet megformálásáért Oscar-díjat kapott. www.kemma.hu Rendelje meg telefonon \ 06-80-514-030 ingyenes zöld szám, munkaidőn kívül üzenetrögzítő fogadja hívását MINDEN NAP EGYÜTT KERESSE A EBI MA.hu OLDALON: HASZNOS TIPPEK A DOHÁNYZÁS ELLEN ÉS HELYETT www.kemma.hu A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA LESZ JÚNIUS 4-E ► 8. OLDAL EGY PERCBEN Hat könyvtár fejleszthet A komáromi önkormányzat 41,5 mil­lió forintos uniós támogatást nyert könyvtárfejlesztésre. A pénzösszegből lehetőség nyílik a könyvtári elektro­nikus katalógusok, adatbázisok kiala­kítására, a könyvtári munkatársak képzésére is. ► 2. oldal Változásokat várnak Az uniós pénzek­hez való hozzáju­tás egyszerűsíté­sét, a hitelfelvétel könnyítését vár­ják cégvezetők az új kormánytól. ► 6. OLDAL TARTALOMÉI MEGYEI TÜKÖR 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 TV-MŰSOR 10 FÓRUM 13 SPORT 14 MOZAIK 16 időjárás!, m Ma borongós, hi­deg idő lesz. To­vábbi ismétlődő, de már kissé ke­vesebb eső esik. A jellemző hőmér­séklet maximuma 11 fok körül ala­kul. ► 16. OLDAL Csiszolás a látszatért A sérült mű­anyag alkatré­szek még egy fia­tal autónak is le­strapált jelleget kölcsönöznek, így érdemes javí­tani. ► 9. OLDAL Bnzmanaai flKEMMA.hu olvasóitól Ki döntsön abban, hogy ki legyen egy iskola igazgatója? (százalék) Csak Csakis Független bizottság a fenntartó. az iskolai a fenntartó és az közösségek, intézmény egi-egy delegáltjával. Életveszélyes turistautak lezárták Ömlött az eső, megteltek a patakok, kidőltek a fák Az ügyészség vádat emelt az edzőtábor volt igazgatója ellen pilis Az elmúlt időszak viha­rai, esőzései váratlan esemé­nyekként nehezítik azon el­képzelések megvalósítását, amelyhez a Pilisi Parkerdő Zrt. 460 millió forintot nyert el pályázaton egy európai uniós program keretében. A terveknek megfelelően az el­múlt évben több mint egy­millió őshonos facsemetét ül­tettek el, átvizsgáltak hu­szonötezer négyzetméternyi sziklafalat, két kilométer hosszban kerítést építettek ki. Megyei településeink kö­zül Pilismarótot és Dömöst érinti a jelentős beruházás. A célok között szerepel a vé­dett területek egyes élőhelye­inek védelme, rehabilitáció­ja, az erdők őshonos fákkal történő pótlása, átalakítása. A feladatok sorrendje ala­posan megváltozott ezekben a napokban. A lezúduló esők miatt életveszélyes a Pilis és Visegrádi-hegység völgyeinek, szurdokainak látogatása. A folyamatos fa- kidőlések miatt nem java­solt az erdőterület többi ré­szén sem a kirándulás. A viharok, a patakok mintegy félmilliárd forintos kárt okoztak a megyénkbeliek egyik kedvelt kirándulóhe­lyén, a Pilisi Parkerdőben. Mintegy tizenegyezer köb­méter fa dőlt ki. A területet kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivőjétől, Lomniczi Ger­gelytől megtudtuk, a Rám- szakadékot is lezárták. A látogatási tilalom feloldá­sát a Pilisi Parkerdő honlap­ján azonnal közzé teszi, en­nek megjelenéséig a tilalom érvényben van. ► 3. oldal A lezúduló esők miatt életveszélyes a Pilis és Visegrádi-hegység völgyeinek, szurdokainak látogatása tata Vádat emelt a Komárom- Esztergom Megyei Főügyész­ség a Tatai Edzőtábor volt ve­zetőjével, Orbán Istvánnal szemben. A vádhatóság költ­ségvetési szerv önálló intéz­kedésre jogosult dolgozója ál­tal üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette, hűtlen kezelés bűntette, sikkasztás bűntette, csalás bűntette va­lamint készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette miatt nyújtott be vádiratot májusban a megyei bíróságra. Az ügyészség tájékoztatása szerint Orbán ötvenmillió fo­rintot meghaladó kárt okozott a Nemzeti Utánpótlás-nevelé­si és Sportszolgáltató Intézet­nek. A további gyanúsítottak közül egy személlyel szem­ben bizonyítékok hiányában, míg hat elkövetővel szemben megrovással szüntette meg a főügyészség a nyomozást. ■ Még keresik a beruházás finanszírozását kisbér Szerdán találkoznak a csatornaprojektben érintett tíz település vezetői, hogy az önerő-biztosítás finanszírozá­sáról beszéljenek. Még nem tudják, hogy miből finanszí­rozzák a mintegy hatszázmil­lió forintos költséget - tudtuk meg Pölöskei József rédei pol­gármestertől, a Kisbéri Több­célú Kistérségi Társulás elnö­kétől és a csatornaberuházás felelősétől. ■ K. M. H. JÓ REGGELT! Eleven, kedves madár, az erdőszélek ékessége. Ő a feketerigó. Az évtizedek alatt urbanizálódott, ám csak részben. Ott ugrál a játszótereken, gilisztát cibál a homokozóból, de közlekedni még nem tud. Sajnálom, ha sünt, cicát vagy ku- tyust látok kiterítve az aszfalton. Elütött rigóhoz tegnapig nem volt „szerencsém”. Hím volt, sárga csőrrel és okuláréval a szeme körül. Nem tudom, hogy a feke­terigó egy életre választ-e párt, de a szegélykő melletti bokorban egy kisebb feketerigó billegett izgatottan. Azt hiszem, a papát „siratta ”. m P. J. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Szöts István, Ribáry Zoltán 771416 865026 10 12 5 Visszavonuló pedagógus vezetőket köszöntöttek előünnep Reflektorfényben a megyeszékhely óvónői és az iskolák tanárai tatabánya Bár csak a hét vé­gén lesz pedagógusnap, me­gyeszékhelyünkön már tegnap rendeztek egy bensőséges han­gulatú előünnepet. A Puskin Művelődési Házban találkoz­tak egymással a település okta­tási intézményeinek vezetői, akiket többnyire helyetteseik is elkísértek. Az ünnepélyes hangulatot a Bánhidai Szlovák Általános Művelődési Központhoz tar­tozó azon óvodások és iskolá­sok biztosították, akik a Jókai Mórról elnevezett intézmé­nyekbe járnak hétköznapon­ként, de felléptek a puskinos énekkar tagjai is alkalomhoz illő műsorukkal. A városszerte ismert peda­gógusok jelen lévő képviselőit Lévai Ferenc alpolgármester köszöntötte, majd azokat mél­tatták, akik a közeljövőben igazgatóként vonulnak nyug­díjba vagy megszűnik vezetői megbízatásuk. Név szerint Georgi Antalnét (Kodály Óvo­da), Sándor Jánost (Bárdos­gimnázium), Jóna Imrét (Sár­berki Általános Iskola), Csa­bai Józsefnét (Kodály Zoltán Általános Iskola) és Kovács Zoltánnét (Bolyai János Általá- ű nos Iskola). Valamennyien § olyan emléktárgyakat vihet- | tek haza, melyekről bizonyára f- mindig eszükbe fog jutni pá- 2 lyafutásuk. ■ Palásti A visszavonuló vezetők virágcsokraikkal és emléktárgyaikkal a tegnapi ünnepséget követően 977141686502610125

Next

/
Oldalképek
Tartalom