24 óra, 2010. május (21. évfolyam, 101-124. szám)

2010-05-01 / 101. szám

24 ÓRA - 2010. MÁJUS 3., HÉTFŐ MEGYEI TÜKÖR 3 ■ MTW» Új főút építése után jön a buszpályaudvar Esztergom Folytatódik az ipari park főútjának kialakítá­sa, meglévő szakaszainak szélesítése. Nagy teherbírású útpályaszerkezet épül kétezer négyzetméternyi felületen an­nak érdekében, hogy még jobban ki tudják szolgálni az idetelepült üzletházakat. A most létesítendő útszakasz­hoz kapcsolódik az évtizedek óta halogatott új autóbusz-pá­lyaudvar kialakítása is. Három nemzet szakácskönyve Komárom Háromoldalú együttműködés jött létre egy svéd, egy olasz és a komáro­mi Kultsár-szakközépiskola között. Túri Bálint igazgató­tól megtudtuk, hogy Pescara és Södertelje diákjainak va­lamint az ő tanulóiknak egy nemzeti, vallási ünnepkö­rökhöz kötődő szakácsköny­vet kell készíteniük. Április utolsó napjaiban Komárom­ban fejezték be a munkát. Fürst Sándorból Kálvin János lett lábatlan A képviselő-testü- let megtárgyalta a reformá­tus egyházközség kérelmét, amely a Fürst Sándor utca nevének megváltoztatásáról szólt. A lakók aláírásukkal támogatták a módosítást, amelyet a képviselők egy el­lenszavazattal elfogadtak. A lakcímváltozás költségeit a református egyházközség magára vállalta. Az utca Kál­vin János nevét kapta. Képviselői támogatás az ifjú horgászoknak nyergesújfalu A önkor­mányzat képviselő-testülete ötvenezer forintnyi támoga­tást szavazott meg a Kerns- tok Kupa ifjúsági és gyermek- horgászverseny rendezésére. A házigazdák, a Kemstok Károly Általános Iskola, illet­ve a Viscosa Horgász és Kör­nyezetvédő Egyesület hatod­szor hívja a fiatalokat a ha­lastavakhoz. Ötven-hatvan indulóra számítanak. KEMMA.hu További híreket, háttérinformációkat talál a KEMMA.hu weboldalon. A bőség zavara Komáromban napok Tisztelgés Lehár emléke előtt. Régi és új járműcsodák. A Balatonfüredi Fúvószenekar térzenével vezette be Észak-Komáromban a Lehár Napok gazdag rendezvénysorozatát A Komáromi Napok zárá­saként május első hétvé­géjén családi programok vártak mindenkit a Duna jobb és bal partján is. Sárai E.-Kovács L. KO MAROM/ÉSZ AK-KOMÁROM Csütörtökön délután nyílt meg a kézművesek és a borok utcája. A fesztiválhangulat vasárnap dél­utánig vonzotta az észak-komá­romi Klapka térre a nézelődőket. A kirakodóvásárban a sok feles­leges kacat mellett az erdélyi népművészet remekeit is meg­találták a bámészkodók. Az ügyes kezű gyerekek saját ma­guk készíthették el karkötőjüket vagy babájukat. Természetesen a szülők sem unatkoztak. A bor­sétányon finomabbnál finomabb nedűket kóstolhattak, hiszen be­mutatkoztak a szlovákiai és a magyarországi borászok. A kor- gó bendők megtöltéséről pedig a helyi éttermek gondoskodtak. Pénteken megkoszorúzták Komárom híres szülöttének szobrát és ezzel hivatalosan is kezdetét vette a Lehár Napok rendezvénysorozata. Az ünnep­ségen megjelentek Észak- és Dél-Komárom vezetői, küldöttei és az intézmények képviselői. A Balatonfüredi Fúvószenekar közreműködésével térzenét hall­gathattak az egybegyűltek. Mint azt Bastrnák Tibor, Észak-Komá- rom polgármestere elmondta: a koszorúzással nem csupán Le­hár Ferenc előtt tisztelegtek, de mindazon zeneművészek és komponisták előtt, akik tovább haladnak a halhatatlan zene­szerző által kezdett úton. A Komáromi Szakállasok és Barátai Közhasznú Egyesület tagjai az idén már tizedik alka­lommal mérték össze kötélhúzó tudásukat szlovákiai társaikkal. Szombaton is a két országot összekötő Erzsébet hídon talál­koztak. Az idén nehezítettek egy ki­csit a szervezők. Most már úgy kellett a másik csapatot áthúzni a másik ország területére, hogy a híd közepén egy olyan guruló szánkót helyeztek el, amelyet három rekesz sör nehezített. A tét tehát nem volt kicsi... Akárcsak tavaly, most is a magyar csapat bizonyult erő­sebbnek, a „sörszánkó” a ha­zánkban állt meg. A mieink azért nem voltak irigyek, meg­osztoztak az italon szlovákiai társaikkal. A hangulatos ren­dezvény után mindenki hang­súlyozta, most is az volt a cél­juk, hogy a két város lakosai to­vább mélyítsék barátságukat. Az észak-komáromi Anglia park környékén arcfestés, ugrálóvár, a Kard rendjének be­mutatója szórakoztatta a kicsiket. A Monostori-erődben pónira pattanhattak a gyerekek, bemu­tatót tartott a Légió Brigetio, a rendőrség és a tűzoltóság is. Az eredetileg hadászati léte­sítmény történelmi falai közt nem mindennapi látványban volt részük az autók szerelmese­inek is - a bejáratnál szebbnél szebb luxusjárgányok fogadták őket. Bentley, Porsche, Ferrari, Mercedes, bizony volt miből vá­logatni. Míg a Monostori erődben a lu­xusjárgányokban gyönyörköd­hettünk, addig az Öregvár bejá­rata előtt felvonultak a történel­mi autók. A főleg Skodákból ál­ló gyűjtemény is nagy sikert ara­tott, sőt a bámészkodók rálelhet­tek egy, az 1940-es években ké­szült Mercedesre is. Az autók többsége működőképesnek bizo­nyult, hiszen saját kerekeiken gördültek be a térre. Nagy sikert arattak a ma is jól szuperáló öreg Skodák JEGYZET SÁRAI EVELYN Hömpölygünk barátságban ALIG KEZDŐDÖTT EL, máris véget ért a Komáromi Na­pok több mint egy héten át tartó rendezvénysorozata, így van ezzel az ember már tizenkilenc éve. Minden évben izgatottan várja, várja április 26-át, aztán hirtelen azt veszi észre, hogy itt a május, a fesztivál pedig máris a múlté. Újabb egy év a várakozási idő. Várni kénytelen arra, hogy találkozzon a rég nem lá­tott ismerősökkel, barátok­kal, akik nem csupán a környékről, de az ország más szegletéből is szívesen ellátogatnak ilyenkor Ko­máromba. ÚJABB EGY ÉVET kell várni arra, hogy az egyik pincé­szet legfinomabb borát megkóstolhassa, vagy hogy megvásárolhassa a tizenkilencedik teljesen fe­lesleges kacatot a kirako­dóvásárban. Újabb egy év, amíg a zenekarok betöltik a teret, amíg a sörsátorban csapolni kezdik a sört, amíg az utcákon folyama­tosan gyermekzsivaj vidá- mítja a hangulatot. Persze lehet koncertre járni, sört inni és bóvlit vásárolni év közben, más rendezvé­nyen is. De nem a Komá­romi Napokon. Van ennek a fesztiválnak egy különös hangulata, amit vélemé­nyem szerint talán az ad meg, hogy a két város kö­zösen szervezi a progra­mokat, szívét, lelkét bele­adva. Szó szerint határok nélkül hömpölyög az em­bertömeg a Duna egyik partjáról a másikra. MOST EGY CSÖPPET SEM Szá­mít, hogy az egyik rendez­vény Szlovákiában, a má­sik pedig Magyarországon van. Ha csak egy hétre is, de eggyé válnak az embe­rek a várossal. Ez adja a Komáromi Napok varázsát, melyre most újabb egy évet várnunk kell. Zoborvidéki hagyományőrzők érkeztek tánc Pörgő szoknyák, kopogó csizmák, fergeteges koreográfiák tata A város önkormányzata és a Pötörke Táncegyüttes szerve­zésében nemzetközi jótékonysá­gi műsorral tisztelegtek a „Tánc Világnapja” előtt vasárnap. A Magyary Zoltán Művelődési Ház termeiből és az udvarából áradt a muzsika és a derű. Határontúli táncosok és mu­zsikusok váltották egymást a színházterem nagyszínpadán, a bevételt, melyet produkcióik­kal teremtettek elő, jótékonysá­gi célra használják fel. Nyitra- gesztéről érkeztek a „Zobor- vidéki Hagyományőrzők” akik színvonalas műsorukon túl színpompás viseletűkkel hív­ták fel magukra a figyelmet. ■ H. N. Különleges színfoltja volt a rendezvénynek Nyitragesztéről érkezett „Zoborvidéki Hagyományőrzők" fellépése VITRIOL A Jobbik első jó ötletei aligha tetszenek a nagyobb pártoknak „Senki sem akar a Jobbik mel­lé ülni a parlamentben”. Ez a cím is olvasható volt lapunk áp­rilis 30-i számában, ám sokkal fontosabb információk jelentek meg 24 órával korábban ugyan­csak a 24 Órában. Szintén a ha­todik oldal hasábjain adtuk köz­re, hogy a parlamentbe került „47 jobbikos képviselő esküvel erősíti meg visszahívhatóságát arra az esetre, ha nem teljesíte­nék a saját magukkal szemben támasztott, a jogszabályoknál jóval szigorúbb elvárásokat. A Jobbik már korábban megtiltot­ta a pozícióhalmozást, így a képviselőik nem vállalhatnak önkormányzati tisztséget” Nos, az előbbi elhatározás gyakorla­tát majd meglátjuk, egyelőre nem hangzik rosszul. Az meg kifejezetten szimpati­kus, hogy ellenzik a pozícióhal­mozást. Ennek tilalmát már sok­kal korábban el kellett volna ren­delni, hiszen az összes álszent érvelés ellenére sem normális, hogy egy fenékkel valaki megül­hesse a képviselői bársonyszé­ket és a polgármesteri bőrfotelt. Sem a jobb-, sem a baloldalon! Ha ezt már az alakuló ülésen megtiltaná az új parlament, ok­tóberben máris lenne sok új munkahely! «Palásti Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom