24 óra, 2010. május (21. évfolyam, 101-124. szám)

2010-05-01 / 101. szám

2 24 ÓRA - 2010. MÁJUS 3„ HÉTFŐ MEGYEI TŰKOR ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■immbmbhmbbí 3 PERCBEN Éless magánszínháza Tatabányára jön Éless Béla társulatvezető- Nem túl nagy merészség magánszínházat működtetni a mostani válságos időkben?- Nem volt más választásom- válaszolta Éless Béla, aki a hatvanas-hetvenes években a tatabányai Népház igazgatója is volt. - Tizenegy év után Bu­daörsön úgy döntött az önkor­mányzat, hogy ne legyek to­vább színházigazgató. Úgy gondolom, van még feladatom, vannak elképzeléseim, ezért alakult tavaly az Éless-Szín. A Fővárosi Művelődési Házban kezdtünk, most a külső kerüle­tekben, Kőbányán, Zuglóban, Pesterzsébeten kapunk helyet. Azokat érjük el, akik nem rendszeres színházba járók.- Milyen darabokat mutat­nak be?- A korábbi színházamból a sikereseket, A néma leventét és a Társasjáték New Yorkban-t. Felújítottam az 1971-es tatabá­nyai Kukabúvárok című dara­bot és a Hátamon a házam cí­műt. Bemutatóra is készülünk. Albee: Mindent a kertbe, má­jus 27-én lesz a premier.- Kedden este a Jászai Mari Szikijáéban láthatják az Éless- Szín két darabját a nézők.- Felhívtam Harsányi Sú­lyom László igazgatót, akivel már régen ismerjük egymást, és nagy örömömre fogad min­ket. Érdekesség, hogy a Kuka­búvárokat olyan fiatalok játsz- szák, akik nem is éltek 1971- ben, amikor a Bányász Szín­padnak ez a sikerdarabja volt. Egy régi szereplő maradt, a Hi­vatalnok, Englerth Miklós. A Hátamon a házam hajléktala­nokról szól, több tatabányai szereplővel. Egykori játszótár­sam, Hodossy Ildikó, Kauf­mann Márta, Gengeliczky László és Englerth Miklós, a fi­atalabb generációból Török Zsuzsa és Veszelka Anikó sze­repel. Mindkét darab létreho­zásában segített a szintén Tata­bányáról induló Tóth Zsóka. ■ Mórocz Károly Várják az új szárligetieket telkek A kisgyermekes családok megtalálhatják^ számításukat • Huszonnégy, 600 és 1200 négyzetméter közötti telek vár gazdára • A helyiek „régi focipályaként” emlegetik ezt a területet • A kijelölés már kész, a közművesítés a soros feladat Friss levegő, festői kör­nyezet az erdő szélén, Szárligeten. A hegy lábá­tól a szomszédos Szár templomtornya is látszik. A gyönyörű területre pe­dig új szárligetieket vár­nak, hiszen huszonnégy, 600-1200 négyzetméte­res telket alakított ki az önkormányzat. Mudri Anna szárliget Tatabányáról alig öt kilométert kell utazni, és meg­érkezünk Szárligetre. Csendes, békés település, és a városból kiszabadulva mélyet lélegez­het az ember, hiszen a szmog után szinte hasít a tiszta leve­gő. A település szívében talál­kozunk Mezei Ferenc polgár- mesterrel, onnan indulunk, hogy megmutassa, hol alakítot­tak ki új építési telkeket, aho­vá már most várják a leendő szárligetieket.- A helyiek „régi focipálya­ként” emlegetik ezt a területet, ahol huszonnégy, 600 és 1200 négyzetméter közötti telket ala­kítottunk ki. Az építési telkek a falu szélén fekszenek, erdő veszi körbe őket. A telekkitűzésekkel már végeztünk, jelenleg a föld­munkák és a közművesítés folyik. De ha valaki közművesí­tés nélkül már megvenné a tel­keket, akkor arra is van lehető­sége - tudtuk meg Mezei Fe- renctől, aki elmondta, foglalóval már most is lehet előszerződést kötni az önkormányzattal. De kiket várnak elsősorban? A polgármester szerint minden leendő szárligetit szeretettel vár­nak, de a kisgyermekes csalá­dok különösen megtalálhatják a számításukat a faluban.- A szülők, akár a fővárosban, akár Tatabányán dolgoznak, könnyen eljuthatnak a munka­helyükre. Hiszen Budapest negyven, Tatabánya öt kilomé­terre fekszik a falutól. A telepü­lésen átmegy a fő vasútvonal, az 1-es főút és itt az Ml-es autópá­lya is, így közlekedési szem­pontból központi területen fek­szik Szárliget. A gyerekeknek A kialakított új építési telkek után a Szárligeti Önkormány­zatnál lehet érdeklődni hivata­li időben a 34/433-896 tele­fonszámon, személyesen az Ist­ván u. 49. szám alatti hiva­talban vagy e-mailben a polghivatal@t-online.hu címen. viszont nem kell utazniuk, hi­szen iskola, óvoda is működik a településen. Sőt, akár a légzési nehézségekkel, asztmával küsz­ködő gyermekeket is fogadni tudják, mert mind a két intéz­ményben működik sószoba. Már vannak olyan tapasztala­tok, hogy jelentősen javult az asztmás gyermekek állapota a sószobai foglalkozásoknak kö­szönhetően. A két,oktatási,,in­tézmény pedagógiai programjá­ban kiemelt szerepet kap az egészségre és a környezettuda­tosságra nevelés - mondta el Mezei Ferenc. A polgármester beszámolt arról is, hogy a szolgáltatások körét bővítik, hogy rövidesen újra megnyílik a települési gyógyszertár, háziorvos dolgo­zik a faluban, az önkormány­zat tervezi, lehetővé teszik azt, hogy egy gyermekorvos fogad­ja a kis pácienseket Szárlige­ten, valamint a fogorvosi ellá­tás is biztosított. Megtudtuk azt is, hogy a „ré­gi focipálya” területén kívül a falu két másik frekventált ré­szén is vannak értékesíthető telkei az önkormányzatnak, összesen további hét telket ala­kított már ki, amelyekre ugyan­csak várják a vevőket. Battán bandukolt negyvenkét diák bajna A Simor János Általá­nos Iskola negyvenkét - ötö­dik, illetve hatodik osztályos - tanulója a százhalombattai régészeti parkban kirándult néhány napja. Az út költsé­geit a Múzeumok Mindenki­nek Program keretében kap­ta meg az intézmény. A százötvenezer forint lehető­séget adott arra, hogy a diá­kok történelmi ismereteiket interaktív foglalkozás kereté­ben bővítsék. Sikeres pályázat a bölcsőde bővítésére dörög A Dr. Magyar Károly nevét viselő bölcsőde bővíté­sére beadott pályázat sikeres volt, támogatást kap az önkor­mányzat a munkálatokhoz. Elkezdődött a megállapodás írásbeli változatának, a kivite­li tervnek és a közbeszerzési felhívásnak az előkészítése. Egymilliárddal lett olcsóbb a papírgyár lábatlan Harmadszor is nyilvános pályázatot írt ki a piszkei papírgyár eladására a felszámoló cég. A korábbi 5,2 milliárd forinttal szem­ben most jelentősen kisebb összeg, 4,2 müliárd forint szerepel a kiírásban. Értéke­sítésre várnak ingatlanok, telephelyek, használaton kí­vüli elfekvő és selejt gépek, alapanyagok, készáruk, a gyártás során keletkezett hulladékok. Jó elsősegélyezők a Mómskolások oroszlány/bokod A Vörös- kereszt városi szervezete el­sősegélynyújtó-versenyt ren­dezett; négy öttagú csapat mérkőzött meg egymással. A feladatok között a mentők riasztásának menetéről épp­úgy számot kellett adniuk, mint az égési sérülés ellátá­sáról vagy az újraélesztés egyszeregyéről, illetve a ge­rincsérültek ellátásáról. A jó hangulatú versenyen a bokodi Móra-iskola csapata végzett az első helyen. KEMMA.hu További híreket, háttérinformációkat talál a KEMMA.hu weboldalon. Flórián ünnepe új szerkocsit hozott a komáromi tűzoltóknak védőszent Dübörgőit az átalakított Trabi is a forgatagban. Gyakorlati jó tanácsok vörösen lobogó lángok közepette. Komárom Pénteken délelőtt a Sza­badság téren tartották a komáromi tűzoltóság Flórián-napi ünnepsé­gét A lánglovagok számára ez egy rendkívüli jelentőségű napnak számított, ahol a gyerekek is jól szórakozhattak. A jó hangulatért a Tatabányai Tűzoltózenekar tagjai is szavatoltak, és tiszteletét tette egy-egy küldöttség Naumburgból, illetve Kiskerekiből. A tűzoltók egy Trabantot át­alakítottak tűzoltóautóvá, melyet a vállalkozó kedvűek ki is pró­bálhattak. Az ünnepségen átad­tak egy új gépjárműfecskendőt, mely 4000 liter víz szállítására alkalmas. Mint azt a komáromi tűzoltóság parancsnoka, Simon István alezredes elmondta, egy A bátrabbak felmászhattak az új tűzoltógépjármű tetejére eszközfejlesztésre benyújtott si­keres pályázaton nyert összeg­ből tudták megvásárolni az új járművet, melynek 20 százalé­kát a fenntartó, vagyis az önkor­mányzat biztosította. Ezzel együtt már 8 bevetésre alkalmas tűzoltóautóval rendelkeznek, melyek mindegyike a legkorsze­rűbb technikával felszerelt. A komáromi tehát nem vélet­lenül az ország egyik legjobb technikai ellátottságé egysége. Működési területükön a komá­romi tűzoltók mintegy 60 ezer ember biztonságáért felelősek. Az ünnepségen az évközben kimagasló teljesítményt nyúj­tott tűzoltókat kitüntették és előléptették. ■ S. E. Vasárnap Tatabányán, a Csónakázó-tó partjánál is átvették a főszerepet a tűzoltók. Már délelőtt több autóval felvonultak, és látványos akciókat mutattak be a közönségnek. Mit tegyünk és mit ne tegyünk! Képünk azt az „akciót” örökíti meg, amikor egy olajjal teli lángoló edénybe öntöttek vizet, mely egy pillanat alatt belobbant. A tűzoltók tanácsára ezért inkább fedjük le az edényt, így a tűz elalszik. Képgaléria: KEMMA.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom