24 óra, 2010. április (21. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-01 / 76. szám

2 MEGYEI TŰKOR 24 ÓRA - 2010. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK ■BEeEaíM Annnavölgyön tartják a megyei polgárőr napot ANNAVÖLGY/SÁRISÁP A Kun Csaba vezetésével működő Sárisáp Annavölgy Polgárőr Egyesület tizenöt évvel ez­előtt alakult. A születésnap megünneplésére remek le­hetőség, hogy az egyesület rendezi júniusban a megyei polgárőr napot. Megtartot­ták az első egyeztető megbe­szélést, 700-800 részvevőre számítanak Annavölgyön. Templomfelújítást terveznek a hívők VÉRTESTOLNA Beadta pályá­zatát az Új Magyarország vidékfejlesztési program ke­retében meghirdetett lehető­séghez kapcsolódva az egy­házközség. A dokumentu­mok elkészítésében az ön- kormányzat tagjai és a pol­gármesteri hivatal munka­társai is segítettek. Ha sike­rül nyerniük, 13 millió fo­rintból újíthatják fel a temp­lom homlokzatát és tornyát. Nyílászárókat, kazánt, radiátorokat cserélnek KOCS A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás által elkészített közös pályázat eredményességének kö­szönhetően hamarosan elkezdődik a község óvo­dájának fűtéskorszerűsítése. Ennek keretében kicserélik az összes nyílászárót, új ka­zánt és radiátorokat is vásá­rolnak, S 'elvégzik az épület utólagos hőszigetelését. Megújul a bekötőút a bányásztelep felé csolnok A tervek szerint április 9-ig tartanak a volt XII-es akna nevű bányászte­lepre vezető bekötőút re­konstrukciós munkálatai: mintegy hatszáz méteres szakaszt újítanak fel a szak­emberek a horgásztanyáktól kifelé. Megerősítik az alap­zatot, felújítják az útpályát. VÁLASZTÁS 2010 LMP Batyikné Csőke Ágnes, az LMP országgyűlési képviselője­löltje választási fórumot tart áp­rilis elsején 17 órától a Hotel Esztergomban. Kálloy Molnár Péter mesélt klub est A művelődési házban sokan voltak kíváncsiak a színészre Kálloy Molnár Péter akusztikus gitárral érkezett a tatai Klub Estre, ahol műsorával nagy sikert aratott Első alkalommal szerveztek Klub Estet a fiataloknak a Magyary Zoltán Művelődé­si Központban. Sokan vol­tak kedden kíváncsiak Kálloy Molnár Péter szín­művészre, a rendezvényso­rozat első vendégére. Szűr Annamária tata Az emeleti kuckóban Pol­gár Anna Rózsa, a Klub Est fő­szervezője köszöntötte a vendé­geket. Mint mondta, az volt a cél, hogy a rohanó világban egy szel­lemi töltekezőhelyet biztosítsa­nak a fiataloknak, a húszas, har­mincas éveikben járóknak, hogy találkozzanak egymással és kö­zös élményeket szerezzenek. A köszöntő után Kálloy Molnár Péter színművész csapott a hú­rok közé. A hallgatóság között idősebbek éppúgy helyet foglaltak, mint fi­atalabbak. Az első kérdést Polgár Anna Rózsa tette fel, s azt tuda­kolta a színésztől, hogy honnan a kapcsolat a zenéhez. Kálloy Mol­nár Péter elmesélte, hogy már fi­atalabb korában is muzsikált, az­tán amikor a színművészeti pá­lyát választotta, ez egy kicsit hát­térbe szorult. A jelenlévők azt is megtudhatták, hogy kiket tart nagyra a mai magyar zenei élet­ből. A színész említette Hrutka Róbertét, Fekete-Kovács Kornélt és Szolnoki Pétert, a Bon Bon együttes énekesét is, aki az első albumán vokálozott. A Tatára akusztikus gitárral ér­kező színművész arról is mesélt, hogy a pályán milyen előnyei, il­letve hátrányai vannak annak, ha az ember egy színházhoz szerző­dik, vagy ha szabadúszó. Kálloy Molnár Péter többször járt már Tatán, s elmondta a kö­zönségnek: a városban tapintha­tó a történelem, éppen ezért nem szabad lemondani sem erről sem a hagyományokról. Az is kiderül, hogy a szabad­úszó színész metróval jár az elő­adásokra, de arról is beszélt, hogy a Beugró című, helyzetko­mikumokra épülő műsor bebi­zonyította: az emberek igenis szeretik a színházat, hiszen sze­rinte ez a produkció is az. Az esten több kérdést is feltet­tek Kálloy Molnár Péternek, majd teázással és közös beszél­getéssel ért véget a program. Áprilisban és májusban is szer­veznek még egy-egy hasonló rendezvényt, aztán a nyári szü­net után ősszel - reményeik sze­rint kávéházi környezetben - újabbakat. Április 13-án Bus Ist­vánnal, a Nők Lapja korábbi publicistájával beszélgetnek majd arról, hogy mi kell a nőnek és mi a férfinak. KIRfy. S/> .XfltOX Tíz új rendőr enyhíti a létszámhiányt toborzás A pályaválasztási kiállításon is népszerűsítik a hivatást MEGYEI INFORMÁCIÓ Tíz frissen végzett rendőr szakközépisko­lással gyarapodnak a Komárom- Esztergom megyei rendőrkapi­tányságok, számukra a járőri munkához elengedhetetlen új rendőrautók slusszkulcsait szer­dán adta át dr. Gorgosilits Fábi­án dandártábornok, megyei fő­kapitány.- Bár tizennyolc Komárom- Esztergom megyei fiatal kapott most bizonyítványt, ők nem itt kezdik meg a munkát, mert másik megyébe vezényelték őket. Tavaly negyvenegy rend­őr kollégát köszöntöttünk az ál­lományban, ma huszonketten Dr. Gorgosilits Fábián nyújtotta át a kocsikulcsot Reményi Ritának nem dolgoznak már nálunk, mert kérték áthelyezésüket a lakóhelyük szerinti kapitány­ságokra. Szeretnénk a megyé­ből beiskolázni fiatalokat, hi­szen a helyi gyökerek és a he­lyi ismeretek is fontosak a munkájukhoz - hangsúlyozta dr. Gorgosilits Fábián. A főkapitány hozzátette: re­ménykedik abban, hogy a többi most végzett fiatal megyei rend­őr is kéri majd az áthelyezését Komárom-Esztergom megyébe, hiszen a megye is létszámhi­ánnyal küzd, még legalább öt­ven rendőr munkájára lenne szükség. ■ K. M. H. Ünnepségen teszik le a tornaterem alapkövét nagysáp Az Új Magyaror­szág Fejlesztési Terv régiós programjának egyik pályá­zata kedvezményezettje lett a Bajna-Epöl-Nagysáp Intéz­ményfenntartó Társulás. Az elnyert támogatásnak kö­szönhetően tornaterem épül a nagysápi iskola udvarán. Az épület alapkövét ünnep­ségen helyezik el szomba­ton, délelőtt tizenegy órakor. Ismét jön a szűrőbusz a fürdő parkolójába Komárom Ma ismét a város­ba érkezik a mammográfiás szűrőbusz. A termálfürdő előtti parkolóban található mobilbuszon két héten át vár­ják a 45 és 65 év közötti ko­máromi, szőnyi és koppány- monostori hölgyeket. A behí­vólevéllel rendelkezők számá­ra a vizsgálat díjtalan, a mo­dem gépnek és a felkészült szakembereknek hála, fájda­lommentes is. Kertbarátok metszették a közterületen álló fákat sárisáp Az Annavölgyi és Sárisápi Kertbarátok és Bor- barátnők Egyesületének ti­zenegy tagja elvégezte a te­lepülés közterületein álló mintegy száz díszfa ritkító metszését. Az tapasztalták, hogy több helyen szükség van a fák pótlására, illetve máshol a tetejezésére - en­nek időpontja !az' ősz lesz. Versmondók májusban sorban a Féjában ESZTERGOM-KERTVÁROS Hetedik alkalommal tartják az Ister-Granum Eurorégiós Vers- és Mesemondó Ver­senyt a Féja Géza Közösségi Házban. Az érdeklődő gyere­kek egy szabadon választha­tó maximum négyperces verssel vagy egy hatperces mesével készülhetnek. Az al­sósok és a felső tagozatos di­ákok külön versenyeznek. Az érdeklődők április 30-ig jelentkezhetnek, a verseny május közepén lesz. KEMMA.hu További híreket, háttérinformációkat talál a KE MAJiuweboldalon. HIRDETÉS KÖZLEMÉNY A Mazda gépkocsik magyarországi importőre, a Mazda Motor Hungary Kft. közleményben tudatja Komárom és környéke lakosságával, hogy korábbi hivatalos márkakereskedője, az T-AUTÓ-MAX Kft. (Komárom, Petőfi S. utca 38/b.) és a Mazda Motor Hungary Kft. közötti, újautó-értékesítésre vonatkozó szerződéses viszony 2010. március 31-én megszűnt. A T-AUTÓ-MAX Kft. a továbbiakban kizárólag szerviztevékenységet végez a Mazda hazai szervizháló­zatában. A www.mazda.hu weboldalon további információk állnak rendelkezésre a lakóhelyükhöz legközelebb eső hivatalos Mazda márkakereskedések elérhetőségeiről. A változások az elmúlt évben mérnöki kamara Tavaly számtalan jogszabály módosult MEGYEI INFORMÁCIÓ Az elmúlt év az országos kamarai válasz­tásokról, a bizottságok felállítá­sáról, a kamarai törvény változá­sairól szóltak, kezdte bevezető­jét Komjáthy László, a megyei mérnöki kamara elnöke, a szer­vezet közelmúltban tartott tata­bányai ülésén. Mivel ezekkel a már-már fo­lyamatos változásokkal szinte képtelenség lépést tartani, ezért a kamara folyamatos tájékozta­tókkal, képzésekkel igyekezett tagjainak segítséget nyújtani. Előrelépés történt az építés­felügyeleti vizsgálatok terén. A korábbi esztendőkhöz viszonyít­va, lényegesen többször vonták be a szervezet szakembereit az ellenőrzésekbe. A kamarai tör­vény felhatalmazása alapján az érdekérvényesítés terén is újabb távlatok nyíltak meg a testület, a tagság előtt. Az országos választás legfőbb eredménye, hogy olyan vezetés vette kezébe az ügyeket, amely erős szakmai kamarát akar, amelynek súlya, neve, tekinté­lye van. Ennek figyelembevéte­lével a megyei kamara is átte­kintette a szervezet stratégia programját. A program része a taglétszám növelése is. 2009- ben csaknem negyven új tag lé­pett a kamara soraiba, de nagy­jából ugyanennyien kérték tag­ságuk felfüggesztését, illetve léptek ki a testületből. A kamara elnöke annak a félelmének is hangot adott, hogy egyes szakér­tői jogosultságok megszűnése miatt további kilépési, tagság- szüneteltetési hullám indulhat el a kamaránál. A kamarai ülé­sen többen szakmai elismerés­ben is részesültek. ■ P. J. Díjazottak, örökös tagok A 2003-ban alapított Miko- vinyi Sámuel-díjat Bakos Tamás és Tóth Mihály vehet­ték át Bosnyákovics Kálmánt, Hartl Tibort, Eck Ferencet és dr. Szijj Ferencet pedig a kamara örökös tagjai sorába választotta a testület.

Next

/
Oldalképek
Tartalom