24 óra, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-08 / 56. szám

2 MEGYEI TÜKÖR 24 ÓRA - 2010. MÁRCIUS 8., HÉTFŐ Élethosszig kell tanulni mütf Szombaton negyvennyolcán kapták meg a diplomájukat Kovács Bettina dr. Kandiké József rektortól veszi át a diplomáját és a vele járó kitűzőt a Jászai Mari Színházban, a szombati ünnepségen 3 PERCBEN Szolgáltatások több idős embernek Lippayné Barassó Julianna Márciustól elsejétől változá­sok történtek Komárom Vá­ros Gondozási Központjában. A részletekről az intézmény vezetőjét, Lippayné Barassó Juliannát kérdeztük.- Milyen alapvető változá­sok történtek?- Hároméves munka után a képviselő-testület februári ülé­sén elfogadta azt a javaslatot, melyben az étkezés és a házi gondozás térítési díjánál a csa­ládban az egy főre jutó jövede­lem alapján határozták meg a kategóriákat Az öregségi nyug­díjminimum összegéhez iga­zodva ez az ingyenes ellátástól a minimális 50 forinton át a maximális 500 forintig változ­hat Korábban a térítési díj sok­kal magasabb volt, így keveseb­ben tudták igénybe venni eze­ket a szolgáltatásokat. Ez most már nem jelenthet akadályt- Mit takar a házi gondozás fogalma?- Tulajdonképpen a mentá­lis segítségnyújtástól kezdve a környezet tisztán tartásán át az igényre szabott gondozási feladatokig minden beletartoz­hat. Jelenleg tizenkét ember igényli ezt az ellátást, négy szakképzett gondozónővel dol­gozunk. Hét közben reggel hét és délután 15 óra közt lehet igénybe venni a szolgáltatást. Tavaly nyáron vált óradíjassá a házi gondozás.- Milyen egyéb szolgáltatá­sokat kínál a gondozási központ?- Az időseknek a jelzőrend­szeres segítségnyújtást, mely­nek hála, baj esetén percek alatt megérkezik a segítség. A központban működik egy klub, ahol színes és érdekes programokkal várjuk az ér­deklődőket. Legutóbb farsan­gi mulatságot szerveztünk, most meg a nőnapra készü­lünk. Illetve az étkezést, mely történhet helyben, de vállaljuk a kiszállítást is. ■ Sárai E. tatabánya Negyvennyolcán vet­ték át a diplomájukat szombat délelőtt a Modern Üzleti Tudo­mányok Főiskolája ünnepségén, a Jászai Mari Színházban. Ötvenhármán csak igazolást kaptak, nekik nincsen még nyelvvizsgájuk. A helyszín rend­hagyó volt, öt év kihagyás után szervezték újra a színházba az ünnepséget, az indokok között most az is szerepelt, hogy szeret­ték volna a hallgatók családtag­jainak is megmutatni a felújított teátrumot. Az eredeti elképzelés MEGYEI INFORMÁCIÓ Kiváló Hor- gász Egyesületté választották a Munkáséri Horgász- és Környe­zetvédő Egyesületet valamint a súri Táncsics Sporthorgász Egye­sületet a megyei Horgászegyesü­letek Szövetsége szombati kül­döttgyűlésén. A Horgászsportért kitüntető címet kapta meg ugyan­ezen a napon Kállai Ferenc, Mauterer Mihály és Vilcsek Imre. Az ülésen a többi között el­hangzott: a megye horgászsport­ja eredményes és sikeres évet zárt. A megyei szövetséghez tar­tozó ötvenegy egyesület horgász­létszáma ha nem is jelentősen, szerint a budapesti tagozat diák­jai is Tatabányán vették volna át az oklevelüket, erre helyhiány miatt nem volt lehetőség. Dr. Kandiké József rektor ün­nepi beszédében kiemelte: rend­hagyó, hogy év közben adják át a diplomát, de ez a hét féléves Bologna-módszer szerint tanu­lók miatt lehetséges. A MÜTF- ön szombaton először ünnepel­ték a Bologna-módszer szerint végzett hallgatókat. A rektor sze­rint bár a felsőoktatásban terve­zett reform nem sikerült, azért a de emelkedett, elérte a tizenkét- ezer-ötszáznyolcvanhetet. Kü­lönböző pályázatokon öt egyesü­let és a megyei szövetség 5,110 ezer forint pályázati támogatás­hoz jutott. Az állami halasítás ke­retében kilenc egyesület és a me­gyei szövetség kilencezer kilo­gramm kétnyaras pontyot tele­pített. A megyei szövetség a tá­mogatási alapból tórekonstruk­ciós munkákra, vízminőség és környezetvédelem javítására, infrastruktúra-fejlesztésre 2,800 ezer forintot kapott, ifjúsági hor­gászrendezvényekre 1,000 ezer forintot. ■ M. H. Bologna-módszer előnyei között emelte ki: a végzettek jogosultak hazánkban és külföldön is mes­terképzésre. A MÜTF is várja vissza az egykori diákjait is, mi­vel 2010 szeptemberében elin­dul a marketing területen a mes­terképzésük. Hangsúlyozta: az élethosszig tartó tanulás elkez­dődött, ezért minden most vég­zett diákot arra biztat, tanuljon majd munka mellett is. Bencsik János polgármester beszédében azt hangsúlyozta: a diplomaosztó családi ünnepség, úny A település szennyvízcsator­na-hálózatának kiépítéséhez anyagi támogatást kérő pályázat egyelőre nem ért révbe, így az önkormányzat némiképp kény­szerpályára kényszerült. A vízjo­gi létesítési engedély eljárási dí­ját befizették a pályázat benyúj­tása előtt. Hogy ez a pénz ne vesszen el, folytatni kell az el­kezdett utat. A létesítési enge­dély két évig érvényes, illetve két évre meg lehet hosszabbítani. Áz önkormányzat hiánypótlási felszólítást kapott, a hálózat tisz­títóművének területére talaj­hasznosítási tervet kellett készít­s reméli, hogy a végzettek hama­rosan szép számmal vállalnak gyereket, hiszen ez mindannyi­unk közös jövője. A diplomaosztón ott volt Kösz Zoltán olimpiai bajnok vízilab­dázó, aki a főiskola sportnagy­követeként népszerűsíti a MÜTF-öt. Az Alapítvány Diákja elismerést Deák Marianna első évfolyamos hallgató kapta a pes­ti tagozat ünnepségén: egyszeri százezer forintot, gravírozott tol­lat, díszoklevelet. ■ Karóczkai-Müllner Helga tetni. Ez már megvan százezer­ből, áfa nélkül. A falunak június utolsó napjáig háromoldalú szerződést kell köt­nie az állami közutak érintett terü­leteire az MNV Zrt.-vel és a közút­kezelő céggel. Ehhez az MNV ZrL független értékbecslést kért. Nem ingyen. Költségként jön a haszná­lati díj. Ez legalább háromszáz fo­rint négyzetméterenként. Négy­száz négyzetméterről van szó. A tervező szerint az önkormányzat fizet. A folytatás első körében a képviselő-testület úgy döntött, egy esztergomi bt. ajánlatát fogadja el az értékbecslésre. ■ F. K. IHBüSÜjEESUHÍI A legnagyobb adózókat köszöntötték dad Az önkormányzat bevé­telei 2009-ben megközelítet­ték a 79 millió forintot, ami­nek 13 százalékát az ipar­űzési adó teszi ki. Ebből lát­ható, milyen jelentős tételt vállalnak a helyi vállalko­zók a település költségveté­séből - mondta pénteken Szűcs Attiláné polgármester azon az ünnepségen, ahol a legnagyobb adózókat kö­szöntötte. Új funkciót kapott a parókia komlód Újabb fejezet kezdő­dött a kömlődi Kerényi Béla Református Diakóniai Intéz­mények életében, átadták azt a teljesen felújított mű­emlék parókiát, amiben mű­helyeket és közösségi helyi­ségeket alakítottak ki az el­látottak részére. Mindez 44,3 millióba került, ebből 39,9 millió volt az eu-s és ál­lami támogatás, 4,4 millió pedig az önerő. Saját antológiáját mutatta be oroszlány Ürge László, a szlovákiai Csemadok lévai alapszervezetének választ­mányi tagja nem első alka­lommal volt a Rákóczi Szö­vetség oroszlányi szerveze­tének vendége. Ürge Lász­ló, aki Léva városában évek óta szervezője és vezetője a Társsal-hangzó című kultu­rális összejöveteleknek, most a saját verseiből ösz- szeállított antológia bemu­tatására érkezett Orosz­lányba. Sportcélú támogatások tata Minimum ötven-, ma­ximum ötszázezer forint­nyi támogatást nyerhetnek az eredménnyel pályázók az önkormányzat által lét­rehozott sportalapból. A szándék szerint főleg a szabadidősportra, a testi és szellemi fogyatékosok ren­dezvényeire, a városi szin­tű vagy a Tatán rendezett regionális és országos programokra igényelhető pénz, de a városi egyesüle­tek szakosztályainak mű­ködtetésére is. Több ezer kilogramm halat Kényszerpályán csordogál telepítettek a tavainkba a szennyvízcsatorna álma cmmimm MSZP Szaniszló Zoltán ország- gyűlési képviselőjelölt választási fórumot tart március 8-án 16.30-tól Vértestolnán, a műve­lődési házban, március 9-én, es­te 6 órától pedig Tarjánban, a művelődési házban. FIDESZ-KDNP Michl József or­szággyűlési képviselőjelölt márci­us 8án 17 órától a tatai Jávorka Sándor-szakközépiskolában, majd 10-én 17 órától az agostyáni könyvtárban tart évértékelőt. LMP Dr. Nagy Sándor, a Lehet Más a Politika országgyűlési képviselőjelöltje lakossági fóru­mot tart március 8-án 18 órától Kocson, a művelődési házban, és március 9-én, szintén 18 órá­tól Környén, a tájházban. Fele területen is elfértek az utazás kiállításon megye Új vállalkozások valamint már évek óta főszereplők is részt vettek a nagy találkozón megyei információ A vártnál többen, a megszokotthoz képest kevesebben látogattak el vasár­nap estig a 33. Utazás Kiállítás­ra Budapesten, a Hungexpo terű-, létén. Megyénk nevezetességei­re, szálláshelyeire, programjai­ra is igyekeztek felhívni a figyel­met. Voltak köztük új vállalkozá­sok: a tatai Kiss Hotel, az Old Lake Golf Club, a komáromi Lovas Színház, a Tatabánya és Környéke Turisztikai Egyesület; olyanok is, akik már évek óta ré­szesei e nagy találkozásnak. Utóbbiak közé tartozik például a komáromi teremgokart vezető­je, Kosa Bence, a kesztölci Gimeskövin Borház, a Monosto­ri-erőd, a kisbéri Kincsem Hotel, a várgesztesi villapark munka­társai. Hiába kerestük az esztergomi, a komáromi önkormányzat önál­ló standját, egyiket sem találtuk. Több ismert utazási iroda sem jelent meg, így a belföldi és kül­földi utakat kínálók az idén fele akkora területen elfértek, mint tavaly. Ebből a tényből is érzékel­hető volt, hogy - nyilván a gaz­dasági válság hatására - a meg­csappant kereslet miatt a kínálat is szerényebbre sikeredett. En­nek ellenére, aki keresett, az * megtalálhatta a kedvére valót. £ Más kérdés, hogy a hazavitt | prospektusok jelentik-e majd a | pótélményt, vagy jut pénz uta- § zásra is. ■ Palásti P. A békéscsabai standon az idén Is kolbászból volt a kerítés, amit sokan megnéztek, de nem kóstoltak meg

Next

/
Oldalképek
Tartalom