24 óra, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-04 / 53. szám

2 24 ÓRA - 2010. MÁRCIUS 4., CSÜTÖRTÖK 3 PERCBEN Emlékérem járt a közös munkáért Békási Imre elnök- Milyen elismerést vett át a közelmúltban? - kérdez­tük Békási Imrét, a kisbéri Perczel Mór Honvéd Hagyo­mányőrző Egyesület elnökét.- Február huszonhetedikén a Honvédelmi Minisztérium­ban Tömböl László vezérezre­destől, a Honvéd Vezérkar ve­zetőjétől kaptam meg a bajtár­si egyesületek és a honvédség közös munkájáért huzamo­sabb időn át végzett kimagasló tevékenységért a Bajtársi Egye­sületek Országos Szövetsége elismerő oklevelét és emlék­plakettjét. Az eseményen jelen volt Szekeres Imre honvédel­mi miniszter és dr. Vadai Ág­nes honvédelmi államtitkár és a BEOSZ-tól Sipos Géza elnök. Nagyon váratlanul ért az elis­merés, de persze nagyon örül­tem neki.- Mikor és hogyan alakultak?- Kétezerhatban alakultunk, s a civil szervezetek között na­gyon aktívan dolgozunk, a ta­gok például minden szomba­ton gyakorlatoznak. Ott va­gyunk a kisbéri ünnepsége­ken, a doni áttörés emlékére túrát szerveztünk. Tagok va­gyunk a Bajtársi Egyesületek Szövetségénél.- Az idei terveikről mit tud­hatunk?- Ott leszünk a Simon Lász­ló Emlékversenyen Kisbéren, május tizenötödikére Győrbe hívtak. Június tizenkettedikén Kisbéren mi rendezzük meg a Katonanemzedékek Találkozó­ját, két-háromszáz nyugdíjas katonát várunk, s jön egy ka­tonazenekar is. Két-három gar­nitúra ménes korabeli egyen­ruhát varratunk, ezekben jele­nünk meg a kisbéri rendezvé­nyeken. Rendbe tesszük a ménesbirtokhoz kapcsolódó sírokat, az elesett katonalovak tiszteletére emlékművet állí­tunk, a Kisbér területén elesett magyar, német és orosz kato­náknak ökumenikus emlékhe­lyet állíttatunk. ■ K. M. H. rmwmmm MSZP Március 4-én, délután fél öttől Szaniszló Zoltán országgyű­lési képviselőjelölt Bajnán, az is­kolai étkezdében, majd este hat­tól Gyermelyen, a Civilházban tart választási fórumot. PELCZNÉ GÁLL ILDIKÓ, a Fidesz alelnöke, országgyűlési képvise­lő lesz az egyik vendége a Fi­desz-KDNP kampányrendezvé­nyének a 4-es számú választó- körzetben, az almásfüzitői Petőfi Sándor Művelődési Flázban, március 5-én 18 órakor. SZENTPÉTERI ESZTER, a Hír TV műsorvezetője lesz a vendég március 6-án 18 órakor a vértesszőlősi művelődési ház­ban a Fidesz-KDNP választási fórumán. MEGYEI TÜKÖR Petőcz Imre banai polgármester megmutatta, hogy milyen zavaros a csatorna vize. A háttérben, pár méterre, a glóbusz jelzi az ívóvízkutak közelségét Bűzös víz a kutak mellett fertőzésveszély? Mindenki a másikra hárítja át a felelősséget Mintegy száz méterre folyik el a Bana-Bábolna csatorna Bana ivóvízkút- jaitól. A környéken most is bűz terjeng, a meg­emelkedett belvíz kritiku­san megközelítette a táro­lókat. A helyiek fertőzés­től tartanak. Sárai Evelyn bana A csatornába belefolyik a szomszédos Bábolna szenny­víztisztítójának vize is, ezért a banaiak attól tartanak, hogy ivóvizük megfertőződhet. Most, hogy a belvíz is elárasztja a te­rületet, még aggasztóbbá vált a helyzet. Mint kiderült, a probléma nem új keletű, hiszen minden év tavaszán, ha megindul a hó olvadása vagy jelentősebb csa­padék esik, a csatorna kilép a medréből, mely mindössze 100 méter távolságra húzódik az ivóvízkutaktól. A napokban, amikor a csatorna vize ismét ki­öntött, ez a távolság 20-25 mé­terre csökkent.- Több lakos is megkeresett személyesen és írásban. Arra a kérdésre szerettek volna választ kapni, hogy a bábolnai szenny­víztisztítóból kibocsátott víz nem jelent-e fertőzésveszélyt az ivóvi­zünkre. Persze nem állítom, hogy tisztítatlanul folyik bele a csatornába a víz, de kétségtele­nül most is nagy a bűz és a víz za­varos, koszos - mondta el Bana polgármestere, Petőcz Imre. A problémát az önkormányzat már többször jelezte az illetékes szer­veknek másban, környezetvédők is megvizsgálták a területet, de érdemi előrelépés azóta sem tör­tént. Állítólag nincs elég pénz a végleges megoldásra. Ezzel szemben Bábolna pol­gármestere, dr. Horváth Klára ál­lítja: nem kell fertőzésveszélytől tartaniuk a banaiaknak, hiszen a szennyvíztisztító-állomásról nem szennyvíz ömlik a csatorná­ba. - A környezetvédelmi ható­sággal többször bevizsgáltattuk a tisztítóból kifolyó vizet, és min­dig mindent rendben találtak - mondta a város polgármestere, aki egyben a csatornát kezelő Komáromi Víztársulat elnöke is. Az Észak-dunántúli Környe­zetvédelmi és Vízügyi Igazga­tóság Tatai Szakaszmérnöksé­gének vezetője, Molnár András állítja: tavaly, akárcsak koráb­ban, kétszer is megtisztították az ér medrét. Felelős tehát egyelőre nincs, mindenki a másikra mutogat. Amennyiben a kutak mégis el­fertőződnek, az az egész falu la­kosságát, mintegy 1750 embert érintene. Mivel minden család a kutakból kapja a vizet, és Bana nem kapcsolódott rá a regionális vízvezeték-hálózatra, így csak lajtos kocsiból tudnák megolda­ni a helyiek ivóvízszükségletét. Főszerepben a Bana-Bábolna csatorna, a Cuha-ér Dr. Horváth Klára: Belvízi gondok a Cuha-ér miatt A csatorna esése rendkívül ki­csi, így ha bármi belekerül, az eldugaszolja. Ezért a Komáro­mi Víztársulat minden évben elvégzi a meder kotrását és a nád vágását. Dr. Horváth Klá­ra szerint a belvízi gondokat a Bana közelében található Cuha-ér okozza. A Bakonyból ugyanis sok víz folyik le, a csatorna pedig tolul vissza. Ezért elsősorban a Cuha-ér medrét kellene rendbe tenni. Molnár András szakmérnök elmondása szerint az okozza a problémát, hogy a Bana- Bábolna csatorna belefo­lyik a Cuha-érbe. A csa­tornának nincs esése, ezért nem tud elfolyni a víz. Egy megoldás kínálkozna: zsilipet kellene kialakítani a csatornán, ahová szivattyút helyezné­nek el ■B33EÖ1 Helytörténeti kiállítást terveznek a szertárba bajót Nagy munka folyik a falu főútja mellett sokáig lerobbant állapotban álló tűzoltószertárnál. Elkezdő­dött a felújítása az épület­nek, amely új tetőt is kap. A tervek szerint a szertár­ban egy kis helytörténeti ki­állítást alakítanak ki, az em­lékek között ott lesznek az egykori önkéntes tűzoltócsa­pat eszközei, a ténykedésü­ket elismerő oklevelek is megtekinthetők majd. Fákat vágnak ki három utcában vértesszőlös Az Arany Já­nos, a Petőfi Sándor és a Múzeum utcákban kivágják a közterületen álló fákat. Utak felújítása, kiszélesítése miatt van erre szükség. A munkáról előre tájékoztat­ták fórumokon a település lakóit. A közterületek nem maradnak sokáig zöldellő növények nélkül, március végén csemeteültetési akciót szerveznek, hogy egységes legyen a falu képe. Pályázatban bíznak a falunap szervezői sárisáp Az önkormányzat az idei, hagyományosan szombaton és vasárnap zajló falunapi programsorozatá­nak költségeihez pályázaton is szeretne támogatást kap­ni. A Nemzeti Vidékfejleszté­si Hivatal LEADER-program- ja keretében ötszázezer forin­tot, illetve egy huszonöt per­ces kulturális műsort kértek. Batikolt párnahuzatot készítettek az óvodások süttő A falu óvodájában működik az ügyeskedni vá­gyó gyerekeknek szervezett Fakopáncs barkácsovi. Leg­utóbb az apróságok izgal­mas mintájú batikolt párna­huzatot csináltak. A beleva­ló elkészítését sem bízták másra, igaz néha keményre, máskor túl puhára sikere­dett, de mindenkinek siker­élménye lehetett, valóban saját kispárnájuk van már. KEMMA.hu További híreket, illetve információkat talál a KtMMA.hu weboldalon. Vörösök és fehérek jubileumi csatája borverseny Háromszázan voltak kíváncsiak az ünnepélyes eredményhirdetésen sárisáp A településen huszon- ötödször rendeztek borversenyt. A jubileumi esemény házigazdá­ja a Bányász Művelődési Házban a Schummel Tamás elnökletével ténykedő Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnői­nek Egyesülete volt. A térségi seregszemlére har­mincegy település száznegyven­hét gazdájának 346 bora sora­kozott az öt csoportban bíráló zsűri asztalán. Az ítészek elnöke Dezsényi Ágnes borász volt. Az ünnepélyes eredményhir­detésen háromszázan vettek részt. A megjelenteket Nyerge- si Rezső, a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend nagy­mestere köszöntötte. Kollár Munkában a zsűri: Segesdi Nóra Dunaszentmiklósról, a tolmács, Niezl József a szlovákiai Nemcianyból és Szivek Péter Kesztölcről Károly sárisápi polgármester emléklapot és szépen gravíro­zott poharat adott át a korábbi versenyeken szerepelt borá­szoknak, illetve az elhunyt gaz­dák családtagjainak. A zsűri 22 arany-, 76 ezüst- és 86 bronzérmet ítélt oda a 199 fehér-, 110 vörös-, 33 rozé- és 4 sillerbort csatába küldőknek. Champion-díjat nyert a sárisápi Motesiczki Ottó 2008-as évjára­tú jégborával. A legtöbb érmet Solymosi Attila pilisvörösvári borász vitte haza. Az élmezőny­ben végzett Solymosi Attila há­rom mintával, továbbá Vitek Já­nos és Varga Zoltán két-két re­mek nedűjével is. ■ Fenyvesi Károly Csak négy és fél százalékkal lett több a szemétdíj tata Március elsejétől csak­nem 4,5 százalékkal kell töb­bet fizetni a szilárd hulladék el­szállításáért. Az új díjak össz­hangban vannak a hulladék- gazdálkodásról szóló törvény­nyel. Az ürítési díj tartalmazza a gyűjtés-szállítás és az elhe­lyezés ellenértékét, ami literen­ként 2005-ben még csak 1,37 forint volt, mostantól viszont 2,34 forint, ami a tavalyi esz­tendőhöz viszonyítva mindösz- sze 12 fillérnyi drágulást jelent áfa nélkül. A módosítás a leg­gyakrabban használt 110 lite­res kukák esetében 257 Ft+áfa megfizetését jelenti, míg az 1100 literes konténerek vonat­kozásában 2574 Ft+áfát. ■ P. P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom