24 óra, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-03 / 52. szám

2 24 ÓRA - 2010. MÁRCIUS 3., SZERDA MEGYEI TÜKÖR Nőtt a bűncselekmények száma évértékelő Egyre kevesebb ittas vezető okoz balesetet megyénkben Dr. Gorgosilts Fábián megyei főkapitány, dr. Házi István rendőr vezérőrnagy, az ORFK bűnügyi főigazgatója részvételével tartott évértékelő sajtótájékoztatót 3 PERCBEN Verseny után, verseny előtt Csáky Mária oroszlányi táncpedagógus, a Silhouette Balett koreográfusa- Hogyan sikerült a Kecské­den tartott nyílt óra?- Nagyon jól. Eddig csak kö­zépső és nagycsoportosoknak tartottunk balettórákat a tele­pülésen, viszont akkora volt az érdeklődés, hogy kibővítettük a kört, és már kiscsoporto­sokkal is foglalkozunk. Heten jelentkeztek a nyílt óra után, így most tizenkilenc óvodás és tizennégy iskolás növendé­künk van a faluban.- És a Bakfark Bálint Alapfo­kú Művészetoktatási Intéz­ményben tanulóknak ho­gyan telnek a napjaik?- Szorgosan. Egyrészt készü­lünk a tanévzáró gálára, más­részt a versenyek kellős köze­pén vagyunk. Az elmúlt hét vé­gén rendezte meg a Táncpeda­gógusok Országos Szövetsége az előselejtezőt az országos döntőre, másrészt most hét vé­gén az Európai Táncszövetség siófoki, magyarországi selejte­zőjére megyünk. Az előbbi ver­senyen egyébként négy pro­dukcióval indultunk, s mind a négy, a keringő, a My Fair La­dy dallamára készített gé­gékkel teli karaktertánc, a kor­társ darab és a kortárs duett is továbbjutott a dpntőbe.- Mit vár az európai tánc­szövetség selejtezőjétől?- A tavalyi évben támoga­tók hiányában nem sikerült el­indulnunk a versenyen, így azt sajnos nem tudom, hogy Európában most hol áll a nem­zetközi színvonal, de bízom benne, hogy ha az eddigi ered­ményeinket vesszük alapul, akkor most sem fogunk szé­gyent hozni a Silhouette Ba­lettre. Siófokra a klasszikus balettet, vagyis a keringőt nem visszük, ellenben három kicsi lány jön velünk, akik lencsiba- bák lesznek. Összesen öt kore­ográfiával készülünk erre a selejtezőre. A következő ver­senyünk májusban lesz majd. ■ Szűr A. Dr. Házi István rendőr ve­zérőrnagy, az ORFK bűn­ügyi főigazgatója részvé­telével tartott évértékelő sajtótájékoztatót Redden a megyei rendőr-fokapi- tányság. Az elmúlt évben a bűncselekmények szá­ma növekedett, de a köz­lekedési balesetek száma csökkent. Mudri Anna MEGYEI INFORMÁCIÓ Az elmúlt évekhez képest jelentősen megnövekedett a bűncselekmé­nyek száma megyénkben. Ösz- szesen 12 665 bűncselekményt követtek el 2009-ben, míg egy év­vel korábban 9788-at regisztrál­tak. Dr. Gorgosilts Fábián rend­őr főkapitány azonban kiemelte, a növekedés az eddigiektől elté­rő statisztika miatt alakult ki.- Háromezer-nyolcszáz bűn- cselekmény úgynevezett halma­zati bűncselekmény volt. Példá­ul ha most valaki ellopná a pénz­tárcámat, az tizenhárom bűncse­lekményként jelenne meg a sta­tisztikában, mert tizenkét sze­mélyes iratomat is tárcámban hordom. Ugyanis külön kell ke­zelni a pénz és az irataim: sze­mélyi igazolvány, jogosítvány el­lopását is - magyarázta dr. Gorgosüits Fábián. A bűncselekmények számá­nak emelkedésével szemben vi­szont a felderítési eredményes­ség jelentpsen csökönt. Amíg 2008-ban 54,7 százalékos ered­ményességgel dolgo?pftna rend­őrség, addig 2009-ben ez a szám mindössze 35,6 százalék volt. Ez azonban még mindig az orszá­gos átlag felett van. Dr. Házi István vezérőrnagy arról szólt, bár jelentős létszám- hiánnyal küzd a főkapitányság, a lakossági bizalmat megőrizték.- Dr. Völner Pál, a megyei ön- kormányzat elnöke azt mondta, az emberek szeretik a rendőrsé­güket, és megbíznak bennük. Márpedig ez elengedhetetlen a munkánkban - mondta. Megtudtuk, az úgynevezett vagyon elleni bűncselekmények száma az elmúlt évekhez képest csökkent, de a betöréses lopá­sod száma mpgpptt, így, ezekre külön figyelmet kell az idén for­dítani. Kiderült az is, hogy ti­zenöt emberölés volt az elmúlt évben, amely megegyezik a 2008-as adattal.- A lakásbetörések, rablások felderítésében még van adóssá­ga a megyei főkapitányságnak. De örömteli hír, hogy a gépko­csi-feltöréseket visszaszorítot­ták. Ez köszönhető annak is, hogy figyelemfelhívó táblákat helyeztek ki a parkolókban. Po­Javítanák a nyomozás eredményességét áun'í'.n A ,2009-ben meghatározott kiemelt feladatok továbbra is külön figyelmet kapnak me­gyénkben. Ilyen az élet elle­nes bűncselekmények, a rab­lások, a betöréses lopások, a gépjárműlopások, -feltörések, az idősek sérelmére elköve­tett bűncselekmények és trük­kös lopások felderítése. Emel­lett az idén külön figyelnek a kábítószeres bűnözésre és a szervezett bűnözői csoportok elleni hatékony fellépésre. Kiemelt feladatnak tekintik a nyomozáseredményességi- mutató javítását Ennek érde­kében szorosabbra fűzik a napi együttműködést a közte­rületen szolgálatot teljesítő társszervekkel, például a pol­gárőrséggel. zitív, hogy a szervezett bűnözés nem tudott letelepedni Komá- rom-Esztergom megyében, és a kábítószeres bűncselekménye­ket is eredményesen kezelik. Például éppen a napokban szá­moltak be három droglabor fel­számolásáról. Hasonlóan jó eredménynek tekinthető, hogy csökkent a rablások és testi sér­tések száma - tudtuk meg dr. Házj Istvántól, A közlekedési balesetek szá­ma tizenegy százalékkal csök­kent, összesen 588 történt me­gyénkben. Halálos baleset vi­szont eggyel több lett, mint 2008-ban. Az ittasan okozott balesetek száma jelentő­sen, 23 százalékkal csökkent 2009-ben. A sajtótájékoztatón arról is szó volt, bár negyven fiatal kezdte tavaly a megyében a rendőri szolgálatát, az elvándorlás to­vább folytatódott, így csak tizen- ketten maradtak közülük, így hetvenhat rendőr jelenleg is hi­ányzik.- Az állampolgárok panaszait külön figyelemmel kísétjtijk. Het- venötször nyújtottak be panaszt a rendőri intézkedés ellen, de ezek közül mindössze hetet ta­láltunk megalapozottnak, ezek­ben az esetekben fegyelmi eljá­rás indult az érintett kollégák el­len - mondta a vezérőrnagy. IOOOO 8ooo 6ooo 4CHM1 1315g 10980 9788 aa 12665 H 8865 •2000 2005 J(mi6 1007 *«hkS ;oo«) 2009 évben a visszaélés okirattal és a visszaélés készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel külön jelölve Fonás IRM Rendészeti Kodifikánós Főosztály Stetintikai és Elemző OntáJy Mindössze 200 hektár belvizes a földeken Fej trágyázás és magágy-előkészítés előtt MSZP Szaniszló Zoltán, a Ma­gyar Szocialista Párt ország- gyűlési képviselőjelöltje már­cius 3-án, délután fél ötkor Epölön, a Közösségi Házban, majd este 6 órától Szomoron, az iskolai étkezdében tart vá­lasztási fórumot. lmp Dr. Nagy Sándor, a Lehet Más a Politika! országgyűlé­si képviselőjelöltje március 5-én 17.30 órától Szárligeten, a Közösségi Házban tart la­kossági fórumot. FiDESZ-KDNP Michl lózsef, a Fidesz-KDNP képviselője­löltje március 3-án 17 óra­kor Tatán, a Vaszary lános Általános Iskolában értéke­li a 2009-es évet. megyei információ A szokatla­nul elhúzódó téli időszak miatt talán a szokásosnál is indokol­tabb, hogy a tavasz közeledtével szakembertől kérdezzük meg, hogy szűkebb hazánkban mi is történik a határban. Miként zaj­lanak a tavaszi munkák, és az agráriumban dolgozókra milyen feladatok várnak. A termelőket leginkább az őszi vetésűek állapota aggasztot­ta, illetve a közelmúlt csapadé­kos, belvizes időszaka. Tájékoz­tatásunkra ismét Maller László vállalkozott, aki a megyei mező- gazdasági szakigazgatási hiva­tal földművelésügyi igazgatója.- Amint a talajviszonyok meg­engedik, a gazdálkodók pótolni tudják a tavalyról itt-ott elmaradt őszi mélyszántást - magyarázta az igazgató. - A közeljövőben je­lentkezik feladatként az őszi ka­lászosok fej trágyázása és a tava­szi vetésű növények magágy-elő­készítése is. A zord időjárás da­cára az őszi vetésállomány jónak látszik, nem érte károsodás a fa­gyok miatt, illetve a hótakaró megvédte a kultúrát a hideg ked­vezőtlen hatásaitól. A csapadékban dús téli időjárás kedvezően hatott a csírázásra is. Az őszi káposztarepcében a va­dak károkozása jelenti megyénk­ben a legtöbb gondot Az állapot­minősítés munkálatait a földek felszáradása után lehet pontosan elvégezni. Ezért jelen pillanatban nem állnak a hivatal rendelkezé­sére sem pontos adatok.- Néhány körzetben jelentke­zett belvíz, főleg az amúgy is nedves területeken a patakok és tavak mentén - jegyezte meg Maller László. - A vetések nagy részén a csapadék felszívódott, de még ezeken a területeken is találhatók összefüggő vízréteg­gel borított foltok, leginkább a mély fekvésű táblák területén és a vízfolyások melletti környé­ken. Ha a közeljövőben jelentős csapadék nem lesz, akkor csak minimális belvízzel kell szá­molni. A jelenlegi belvízzel el­öntött terület nem haladja meg szűkebb hazánkban a kétszáz hektárt. ■ Petrik J. Jubileumi Kamarazenei Fesztivál Negyvenötödik alkalommal gyűltek össze Oroszlányban a kamarazenélés fiatal tehetségei, hogy fesztivál keretében mutatkozzanak be. A bányászváros hetedik alkalommal adott otthont a bemutatónak, mely során tíz iskola 133 diákja 37 produkcióval lépett színre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom