24 óra, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-24 / 69. szám

4 MEGYEI TÜKÖR 24 ÓRA - 2010. MÁRCIUS 24., SZERDA VÁLASZTÁS ­Bemutatkoznak a képviselőjelöltek 2. választókerület Testvérek is vannak az ország házába készülők között Tatán és térségében Dr. Nagy Sándor (LMP) 2006 óta vértesszőlős polgár- mestereként dolgozom, társadal­mi megbízatásban. Az elmúlt években Vértesszőlős dinamiku­san fejlődött a hatékony és takaré­kos önkormányzat, az elnyert pá­lyázati források és a helyi közössé­gek munkájának eredményeként Hiszem, és tudom, hogy lehet­séges a közös célokért összefog­ni, és ezzel településeink ko­moly fejlődést tudnak elérni. Ma sajnos azt láthatjuk, hogy a politika már régóta öncélúvá vált Ne higgyen többé az egymásra li­citáló ígéreteknek, csak hiteles sze­mélyiséget és programokat támo­gasson, akik már bizonyították, hogy valóban az állampolgárok többségének érdekében dolgoztak! Amiket fontosnak tartok: csa­ládtámogatások, a hagyományok ápolása, az oktatás és az egész­ségügy fejlesztése, igazságos köz­teherviselés és nyugdíjrendszer, kicsi, de hatékony állam, a hazai érdekek képviselete, környezetvé­delem, a megújuló energiafor­rások támogatása, a korrupció visszaszorítása, az önkormányzat­ok és a helyi közösségek erősítése. Mindezt demagógia, popu- lizmus, indulatok és szélsőségek nélkül, felelősségteljes munká­val elérni az Ön segítségével, ak­tív részvételével! Ha fenti céljaimmal egyetért, kérem, támogassa szavazatával személyemet és az LMP listáit! A 24 óra kiadója és szerkesz- tősége vállalta, hogy a megye választópolgárainak tájékozta­tására március második felé­ben teret ad az országgyűlési képviselőjelöltek bemutatkozására a lap hasábjain. A múlt héten pén­teken délután 4 óráig eldőlt, hogy megyénk 2. szá­mú választókerületében, Ta­tán és térségében - a tatabá­nyaihoz hasonlóan - öt or­szággyűlési képviselőjelöltre szavazhatnak az erre jogosul­tak április 11-én. Dr. Nagy Sándor (LMP), Jagarics Ferenc (MDF), Michl József (Fidesz- KDNP), Michl Miklós (Jobbik) és Szaniszló Zoltán közül ke­rül ki a vizek városát és a kis­térség településeit a parla­mentben képviselő politikus. Érdekesség, hogy a Fidesz- KDNP és a Jobbik jelöltje, Mich l József és Michl Miklós test­vérpár. A 2. vá­lasztókerületből Jagarics Ferenc az MDF megyei listavezető, Michl Miklós a Jobbiknál a harma­dik, dr. Nagy Sándor az LMP- nél a negyedik, míg Michl Jó­zsef (Fidesz-KDNP) és Szaniszló Zoltán (MSZP) egy­aránt az ötödik pártja listáján. (Csütörtökön a 3. választókerület, Kisbér, Oroszlány és térsége kép­viselőjelöltjei mutatkoznak be.) Jagarics Ferenc (MDF) A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM or­szággyűlési képviselőjelöltje­ként tisztelettel köszöntőm me­gyénk 2. számú választókerü­letének választópolgárait. Huszonöt éve élek Tatán, fele­ségemmel két gyermeket neve­lünk. Másfél évtizede vagyok vál­lalkozó. Cégünk csaknem hetven munkatársamnak és családjának biztosít megélhetést. Lokálpatrió­tának tartom magam, ezért aggo­dalommal tölt el, hogy Tata - a térség zászlóshajója - a megye városai között a sor végén kullog. Településünk jelenleg nem több, mint a „Vizek Városa”. El­adósodott, ezért a polgáraira, az ingatlanfejlesztéshez és a turisz­tikai vonzerő fokozásához nincs forrás. A városvezetés koncepci­ótlansága hatással van a vonzás- körzetben lévő településekre is. Véleményem szerint olyan po­litikusokra van szükség a „Jövő parlamentjében”:- Akik egyéni politikai érde­kek helyett a választók érdekeit képviselik.- Akik a mindenkinek előnyös adópolitikával biztosítják a mun­kavállalók, a kis-és középvállalko­zások tisztességes megélhetését Országgyűlési képviselőjelölt­ként nem kívánok beállni a fele­lőtlen ígérgetők sorába. Ha bizalmukkal megtisztel­nek, cselekedni kívánok Önö­kért, a közös jövőért. Michl József (Fidesz-KDNP) négy Éve vagyok Tata polgár- mestere. Büszkeséggel tölt el, hogy az ország egyre romló helyzete ellenére is sikerült kö­zös erővel saját pátriánkban előrébb lépnünk. Tatán iskolá­kat és óvodákat újítottunk fel, falvainkban az iskolák megma­radásáért, fejlődéséért iskola­buszt indítottunk, tanuszodát működtetünk. Tudom, sok még a tennivalónk. Új munkahe­lyekre, új utakra van szükség. Folytatnunk kell az Öreg-tó és az Által-ér rehabilitációját, vé­delmet kell biztosítanunk a me­zőgazdasági termelőknek, fej­lesztenünk kell az egészség- ügyi ellátás színvonalát. Képvi­selőként azon leszek, hogy dön­téseink a családok megerősödé­sét szolgálják. Magyarország változást akar, új, határozott irányra van szüksége. Le kell zárnunk a kudarcok korszakát! Itt az idő, hogy talpra állítsuk a gazdaságot! Itt az idő, hogy is­mét munkahelyeket teremt­sünk! Itt az idő, hogy újra rend legyen az országban! Itt az idő, hogy legyen elszámoltatás! Itt az idő, hogy megmentsük az egészségügyet! Itt az idő, hogy helyreállítsuk a szociális biz­tonságot! Változtassunk, sza­vazzunk a Fidesz-KDNP jelölt­jére és Komárom-Esztergom megyei listájára! Michl József - www.michljozsef.hu Michl Miklós (Jobbik) kormányzati képviselő volt. 2005 tavaszán, a Hunyadi Lász­ló főkapitány úr vezette, Törté­nelmi Vitézi Rend Nemzetvé­delmi Tagozatának tagja lett. Je­lenleg éjjeliőrként dolgozik csa­ládi vállalkozásukban. A lobbik tevékenységét annak alakulása óta nyomon követi, tagjainak so­rába 2008 decemberében lé­pett. Fontosnak tartja a keresz­tény értékrend hangsúlyosabb megjelenítését a közéletben is, valamint a nemzetközi érdekek­kel szemben a magyar emberek képviseletét. Tatát igazán az ott­honának tekintő emberként mindenképpen szeretne vala­mit tenni a város és környező te­lepülések lakóiért. Ezért döntött úgy, hogy vállalja a megméret­tetést áprilisban, az országgyű­lési mandátumért, a lobbik szí­neiben. Szaniszló Zoltán (MSZP) BAJON ÉLEK A SZÜLEIMMEL. A ta­tai Eötvös-gimnáziumban érett­ségiztem, 2006 óta a győri egye­tem gazdaságinformatikus hall­gatója vagyok. Tanulmányaimat munkám mellett folytatom, ugyanis három éve egy informa­tikai fejlesztéseket végző cég ügyvezetőjeként dolgozom. A választók bizalmából négy éve Bajon önkormányzati képvi­selő valamint a megyei közgyű­lés tagja lehetek. Köszönettel tar­tozom mindazoknak, akik eddi­gi közéleti munkámat segítették. Egy országgyűlési képviselő legfontosabb feladatának azt tar­tom, hogy közvetítő szerepet tölt­sön be a választók, az önkor­mányzatok és az országgyűlés között. A rendelkezésére álló eszközökkel támogassa a pozi­tív kezdeményezéseket, segítse a problémák megoldását, vigye si­kerre a rábízott ügyeket. Tisztes­ségesen képviselje választókerü­letét, és felelős döntéseket hoz­zon a parlamentben. Bízom ben­ne, hogy az áprilisi választáso­kat követően képviselőként le­hetőségem lesz bebizonyítani: képes vagyok munkámmal, önáUó javaslatokkal és új megol­dásokkal szolgálni a választóke­rületünkben élők életkörülmé­nyeinek javítását és települése­ink fejlődését. Olyan képviselő leszek, akire büszkék lehetnek választói. michl Miklós 56 éves, hat gyer­mek boldog édesapja. A katoli­kus egyház életében tevéke­nyen részt vesz. 1989 tavaszától rövid ideig az MDF tagja volt. Lelkipásztori kisegítő munkája mellett cserkészcsapatok alapí­tásában vállalt kiemelkedő sze­repet. 1996-ban feleségével és gyermekei unokatestvéreivel megalapította a Nemzetség a Fi­atalokért Társaságot, melynek fő célkitűzése a rokoni kapcso­latok megerősítése. 2002-től egy cikluson át független ön­Nagy értékű beruházásokra készülnek egyensúly A költségvetés bevételi és kiadási főösszege egyaránt 9,6 milliárd A szoros költségvetésből alig tudtak tartalékolni A koppánymonostori bölcsőde látványterve már elkészült, a beruházás pedig hamarosan indul Komárom Március 18-án a vá­ros képviselő-testülete elfogadta a 2010-es évre vonatkozó költ­ségvetést. Bevételi és kiadási fő­összege egyaránt 9,6 milliárd fo­rint. Az idei évben is több milli­árd forint áll majd a város ren­delkezésére, melyet beruházás­ra fordíthatnak. Mint azt Zatykó János polgár- mester elmondta, először a költ­ségvetési irányelvet fogadták el a képviselők. Ezt követően 2-3 hó­napon keresztül egyeztettek, pontosítottak, míg végül a múlt héten csütörtökön megszületett a végleges változat. - A költségve­tés bevételi és kiadási főösszege 9,6 milliárd forint. Hiányt nem tartalmaz. A városnak sem kö- 2 zép-, sem hosszú távú hitele | nincs. Azt szeretném, hogy eb- | ben a ciklusban ne is legyen. Fel- | újításra 240 millió forint jut, míg I beruházásra 2,6 milliárd áll ren­delkezésre. A képviselők elfogad­tak egy 50 millió forintos pályá­zati alapot. Ezek a pénzösszegek határozzák meg fejlődési lehető­ségeinket. Véleményem szerint kevés város rendelkezik ilyen költségvetéssel, mint Komárom - mondta a polgármester. A fejlesztések közül folyamat­ban van a Feszty Árpád Általá­nos Iskola, a Csillag Óvoda és a Napsugár Óvoda komplex felújí­tása. 150-160 millió forint össz­értékben elindult a városban egy járdafelújítási program. Az önkormányzati minisztériumnál pedig a szőnyi bölcsőde felújítá­sára pályázott az önkormányzat. Jelenleg elbírálásra vár a belvá­ros rehabilitációs pályázata. Az 1,7 milliárdos beruházás fele uniós pénzből, fele pedig önerő­ből készülne el. A tervek szerint az idén szeptemberben sor ke­rül a Komáromot délről elkerülő út átadására is. Koppány- monostoron 5 utcát szeretnének aszfaltburkolattal ellátni. Emellett támogatják a város­ban működő civil szervezeteket és egyesületeket is. Évek óta lé­tezik egy színházi alap, melyből a Jókai Színház, a Magyarock Dalszínház vagy a Lovas Szín­ház működését támogatják. A polgármesteri keret az idén is 15 millió forint maradt. Kiadási főösszeg 9,6 milliárd Bevételi főösszeg 9,6 milliárd Felújításra szánt összeg 240 millió Beruházásra szánt összeg 2,6 milliárd Pályázati alap 50 millió Színházi alap 20 millió Polgármesteri alap 15 millió tárkány Kiadási és bevételi ol­dalon is egyaránt kétszáznegy­venötmillió forintban határoz­ták meg a település idei költség- vetését. Mint Futó Lajos polgár- mester fogalmazott, az idei bü­dzsé nagyon szoros, ilyen még a tizenhat éves településvezetői munkája során soha nem for­dult elő.- Nagy erőfeszítés árán sike­rült 1,3 millió forint tartalékot képeznünk. Ez minimális fej­lesztésre elég. Nagy kérdőjel az iparűzési adó, mert ha nem pon­tosan történik a befizetés, pil­lanatnyi likviditási gondja­ink adódhatnak - mond­ta Futó Lajos. Az idei év a csatornáé, és van egy nyertes pályázatuk idősek nappali intézménye létesítésére, bár még nincsen aláírt szerző­désük, a polgármester reméli, hogy már nyáron kezdhetik a munkát. Az ülésen volt egy kisebb vita a cafeteria rendszerről, az érin­tettek szerették volna a tavalyi összegben megkapni a juttatást, s kérték, hogy az önkormányzat mint munkáltató ne vegye el eb­ből az összegből a huszonöt szá­zalékos adót. Végül emiatt csak a második fordulóban tudták el­fogadni a költségvetést, s si­került úgy átcsoportosí­tani a pénzeket, hogy a közalkalmazottak és a köztisztviselők is meg­kapják a tavalyi ösz- szegnek megfelelő cafeteriát. K.M.H.

Next

/
Oldalképek
Tartalom