24 óra, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-11 / 59. szám

2 MEGYEI TŰKOR 24 ÓRA - 2010. MÁRCIUS 11., CSÜTÖRTÖK 3 PERCBEN Egyénileg legyártott kerekes székek Fink István titkár- Kerekes széket kaptak ked­den a megyei mozgáskorláto­zottak. Kiktől érkezett az adomány? - kérdeztük Fink Istvánt, a Mozgáskorlátozot­tak Komárom-Esztergom Me­gyei Egyesületének titkárát- Súlyos mozgáskorlátozot­tak pályázhattak az Utolsó Na­pok Szentjeinek Jézus Krisz­tus Egyházához, országosan háromszáznegyvenegy igény érkezett be, a megyében hu­szonhat mozgáskorlátozott ka­pott ilyen módon segítséget.- Milyen értékű adomány­ról van szó?- Ezeket a kerekes széke­ket mindenkinek személyre szólóan gyártották le Ameri­kában, értékük darabonként százötven-százhatvan ezer fo­rint. Az ünnepélyes átadó után, akik kipróbálták, azt mondták, hogy könnyű, jól fordul és strapabíró.- Hány taggal bír most az egyesület?- Háromezer-kilencszáz- nyolcvannégy a tagságunk száma, rajtuk kívül ötven-hat- van nem mozgáskorlátozott támogató tagunk is van. \a- Pályáztak a közelmúltban?- A Nemzeti Civil Alaphoz működésre adtunk be igényt, a polgármesteri hivatalhoz, mint minden évben, kisebb pályázatokat adtunk be szoci­ális és kulturális témában, ezeken általában jól szerepe­lünk. Az elnyert összeget ren­dezvényekre költjük, így az egyesület augusztus huszon- nyolcadikai nagyrendezvé­nyére, ide kétszázötven em­bert várunk. ■ K. M. H. FIDESZ-KDNP Michl József, a 2. választókerület ország- gyűlési képviselőjelöltje március 11-én, csütörtökön délután 5 órától Dunaszent- miklóson, a Közösségi Ház­ban tart fórumot. MSZP Nagy Zoltán ország- gyűlési képviselőjelölt prog­ramismertető fórumot tart március 11-én 17.30 órától Ácson, a pénzásási általá­nos iskolában. Szaniszló Zoltán szocialista országgyűlési képviselője­lölt választási fórumot tart március 12-én, délután öttől a vértesszőlősi művelődési házban. lmp Dr. Nagy Sándor, a Le­het Más a Politika ország- gyűlési képviselőjelöltje la­kossági fórumot tart márci­us 12-én 18 órakor Bajon, a Közösségi Házban. MSZP Kovács László egykori MSZP-elnök, volt külügymi­niszter és EU-biztos válasz­tási fórumot tart március 12- én, délután 5 órától Eszter- gom-Kertvárosban, a Féja Géza Közösségi Házban. Nem április elsejei tréfa idényben Bonyolódik a munka az egyszerűsített foglalkoztatással Bár a hideg nem kedvez a szőlőültetvényeknek, sok helyütt már elkezdték, a nagy gazdaságokban már be is fejezték a metszést Több tízezer alkalmi munkás foglalkoztatása, több ezer idénymunkás­nak munkát adó mező- gazdasági üzem jövője ke­rül veszélybe április első napjától - kongatta meg a vészharangot a Magyar Agrárkamara (is). Fenyvesi Károly- Mi a gond, és miért pont áp­rilis elsejétől? - kérdeztük dr. Marton Lászlót, a Komárom- Esztergom Megyei Agrárka­mara elnökét.- Ekkor lép hatályba az egysze­rűsített foglalkoztatásról szóló tör­vény. Indokoltnak tartjuk az alkaL mi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatásról szóló törvény korszerűsítését. Az eddigi szabá­lyozást sok konfliktus terhelte. De az új törvényben alig lehet felfe­dezni az egyszerűsítés, a közérthe­tőség jeleit. A gondok megmarad­nak. A törvény előkészítői nem, vagy alig vették figyelembe a Ma­gyar Agrárkamara és több más szakmai szervezet véleményét- Az adminisztrációs kötele­zettség kicsit tényleg soknak tűnik.- Életszerűden, megvalósítha­tatlan, hogy egy dolgozóról hu­szonöt-harminc adatot kell mun­kakezdés előtt a foglalkoztatási szerződésben rögzíteni, majd ezt követően ezeket még a munkába állás előtt, elektronikus formá­ban a hatóságokhoz is el kell jut­\ Dr. Marton László megyei elnök az idénymunka a munkavég­zés különleges fajtája, amely az előállított áru vagy a nyúj­tott szolgáltatás természete mi­att - a munkaszervezés körül­ményétől figgetlenül - évszak­hoz, az év adott valamely id& szakához vagy időpontjához kötődik [Mt. 117. § (1) bekez­dés j) pontja]. Az idényjelleget mindig az adott munka tekintetében kell vizsgálni, nem a munkáltató egész tevékenysége szempont­jából. Ebből következően a tatni. Az, hogy sms-ben is meg­tehető a bejelentés, nem nagy se­gítség, hiszen munkafázison­ként sokszor száznál is több fog­lalkoztatottról van szó. A tör­vényt előkészítők elfelejtették azt is, hogy a dolgozók csapatá­nak összetétele napról napra is nagyon sokat változhat. Aztán az időjárás is félbeszakíthatja az elkezdett munkát.- Pontos óraszámokat is előír a törvény.- Hiába tiltakozott a szakma többször is.. A jogszabály szerint agrárgazdaságonként egy évben legfeljebb tízezer munkaórában lehet foglalkoztatni alkalmi munkásokat. Nem vették figye­lembe, hogy például a hibrid ku­munkáltatónál több munka­rend is lehet, és a munkarend munkakörönként változhat. Vasárnap rendes munkaid& ben többek között az idény­munkát végző munkavállaló kötelezhető munkavégzésre [Mt. 124/A § (1) bekezdés]. Ha az idénymunkás vasárnap végez munkát, arra is kötelez­hető, hogy rendes munkaid& ben az ezt közvetlenül megelő­ző szombaton is dolgozzon [Mt. 124/A § (4) bekezdés]. Forrás: A Munkaadó Lapja korica kézi munka igénye elér­heti hektáronként az ezerötszáz órát. A szakmában azonban köz­tudott, hogy harminc-negyven hektár alatt a szigorú agrotech­nikai, minőségi, illetve gazdasá­gossági okok miatt csak ritkán termesztenek hibrid kukoricát. Az adminisztrációs terhek növe­kedése és a munkaórakorlát a szőlő- és gyümölcstermesztést is hasonló módon sújtja.- Bízhatnak legalább abban, hogy rugalmas lesz a végre­hajtási utasítása - Megyénkben nagyüzemi méretekben folyik a kalászos gabonák vetőmag-szaporítása, a hibrid kukorica előállítása, a hibrid vetőmag feldolgozása. Korszerű, jelentős a szőlészeti, gyümölcs szakágazat is. Terme­lőinket érzékenyen érinti az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló új törvényi előírás. A szak­tárca kommunikációjából vilá­gosan látszik, hogy a törvény megváltoztatására nincs lehető­ség. Az is érzékelhető azonban, hogy az FVM megértette az ag­rárszervezetek törvénnyel kap­csolatos alapproblémáját, és kész arra, hogy a végrehajtási rendelet kidolgozásába bevonja a Magyar Agrárkamarát is. Ettől azt reméljük, hogy a végrehajtá­si utasítás rugalmas lesz, mér­séklődnek az egyszerűsített fog­lalkoztatási törvény szakma ál­tal kedvezőtlennek ítélt hatásai. így fogalmazza meg a törvény az idénymunkát Akadálymentesítés a községházán neszmély Elkezdődött a polgármesteri hivatal aka­dálymentesítése. A csak­nem kétmillió forintba ke­rülő munka során nem csak a bejáratot építik át, de az épületen belül olyan mellékhelyiséget is kiala­kítanak, mely a mozgássé­rültek számára is használ­ható lesz. A beruházás be­fejezése április közepén várható. EKG-készüléket kapott a települési háziorvos nagysáp Az önkormányzati képviselő-testület nevében - egy korábbi döntés alap­ján - Balogh Miklós polgár- mester kedden a rendelő­ben egy szívpanaszok vizs­gálatára használatos elekt- rokardiográfiai (EKG) ké­szüléket adott át dr. Gurin Ferenc háziorvosnak, aki vállalkozói formában gyó­gyítja a faluban élőket. Az eszközt 650 ezer forintért, vásárolta a falu. Térköveznek a ravatalozónál súr A vállalkozóval kötött megállapodás szerint már­cius végéig be kell fejezni a ravatalozót érintő építési munkálatokat. A kivitele­zők már térköveznek. Az egészségház építésére be­adott pályázat eredményére várnak, amelynek végered­ményét várhatóan április­ban közlik. Meghatározzák a térítési díjakat tatabánya Meghatározzák az Egyesített Szociális In­tézmények idei évi térítési díjait, nyersanyag-, és re­zsiköltségeit a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társu­lás csütörtöki ülésén. A polgármesterek napirend­re veszik az ESZI foglalko­zás-egészségügyi feladatai­nak finanszírozását, az Ut­cai Segítők Egyesülete fel- adatátvállalási szerződését is. A tanácskozáson dönte­nek a mozgókönyvtári megállapodásokról a Jó­zsef Attila Megyei Könyv­tár és a kistérségi közsé­gek között. Versmaratonnal emlékeztek Petőfire, a névadóra költészet Negyvennyolcas dalok zengtek az iskolarádióból. Kortársak költeményeit is szavalták. Komárom A Petőfi Sándor Álta­lános Iskolában már évtizedek óta hagyomány, hogy március 15-e előtt egy héten át az intéz­mény névadójára emlékeznek. Az idén sem történt ez más­képp, mert hétfőtől péntekig min­dennapra izgalmas versenyeket • szerveztek - az egyik legkülönle­gesebbet, egy versmaratont ép­pen tegnapra. Reggel nyolc és délután négy óra között az isko­la diákjai Petőfi-verseket szaval­tak. Az eseményre kétszáz gyer­kőc nevezett be, az első évfo­lyamtól egészen a nyolcadik osz­tályig. A nap hangulatát megha­tározták az iskolarádióból szóló 48-as dalok és a Petőfi életútját bemutató vetítés is. Szorgalmasan tanultak a diákok a komáromi iskola versmaratonjára A hét elején az iskola adott ott­hont a területi Petőfi-szavalóver- senynek. A komáromi iskolák di­ákjain kívül Mocsáról és Ácsról is érkeztek szavalok. A hét folyamán volt még olva­sás-szövegértés, nyelvtan-he­lyesírás, történelem és termé­szettudományos verseny is. szákszend Első alkalommal csat­lakoztak a Bokod-Szákszend- Kecskéd intézményfenntartói társulás általános iskolái ahhoz a szavalóversenyhez, melynek gyökerei Ácsról erednek. Hu­szonhárom diák három korcso­portban állt a szülők, érdeklő­dők s a Tóth Bertalanná nyugdí­jas pedagógus elnökölte zsűri elé, hogy a „Múlt és jövő” elne­vezéssel meghirdetett forduló so­rán eldőljön, kik képviselhetik szűkebb környezetüket a megyei bemutatón. A diákok pedig igazi tartalom­mal töltötték meg a „múlt és jö­vő” szavakat, hiszen a délután folyamán Arany János, Petőfi Sándor, Móra Ferenc, Radnóti Miklós alkotásai mellett kortárs költők szójátékos, humoros, jö­vőt vagy fantáziavilágot vázoló művei is elhangoztak. Az áprilisban Ácsott tartandó döntőn az intézménytársulás képviseletében Ráduly Xénia, Szabó Réka, Müller Fanni, Fadil Dominika, Simon Zoltán és Valkó Petra vehet részt. ■ Sárai E. - Szűr A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom