24 óra, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-09 / 57. szám

2 24 ÓRA - 2010. MÁRCIUS 9., KEDD Ez az este nem csak Tibetről szólt a könyvtárban tatabánya Körösi Csorna Sán­dor, a nagy utazó a legendári­um szerint egy ültő helyében [ olvasott el tízezer tibeti köny­vet. Ez lett az alapja az elhíre- sült tibeti-angol szótárnak. Egyebek mellett ezt is meg­tudhattuk azon az előadáson, amelyet hétfőn rendeztek a Jó­zsef Attila Megyei Könyvtár­ban. Jász Attila, az Új Forrás főszerkesztője faggatta a kö­zönség előtt Sári László kelet­kutatót, írót. Óriási érdeklődés övezte a rendezvényt, még a könyvtá­rosok helyén is érdeklődők kucorogtak a pult mögött. A program egy filmetűddel kezdődött. Szemző Tibor zené­jéhez „Tibet hangját” Törőcsik Mari színművész adta köl­csön. Sári László pedig a törté­netért „felelt”. A zsúfolásig telt teremben szinte áhítatos volt a csend. A mesés, ismeretlen Kelet han­gulata pillanatok alatt kerítet­te hatalmába az érdeklődőket. Sári László elbeszéléséből kiderült, hogy a tibetológia iránti vonzódása Körösi Csorna Sándorig vezethető vissza, hi­szen gyerekkora mesehősének tekintette a világutazót. Ebből következett a folytatás, illetve pályája kezdete. Az estet Szamódy Zsolt fotó­művésznek a Félfal Galériá­ban helyet kapott tárlata, an­nak megnyitója tette teljessé. A felvételek - természetesen - „érintett” helyen, Indiában és Kínában készültek. ■ P. J. Sári László és Jász Attila (hátul) Diákparlamenti küldötteket választottak tata Diákparlamentet tartot­tak hétfő délután a tatai kis­térségben élő, a város és kör­nyéke csaknem húsz oktatási intézményét képviselő tanu­lók számára. A fiatalokat és ta­náraikat Robozné Schönfeld Zsuzsanna alpolgármester kö­szöntötte, majd a fiúk és lá­nyok bemutatták saját közös­ségeik diákönkormányzatai­nak munkáját. Tremmel Józseftől, a polgár- mesteri hivatal ifjúsági refe­rensétől megtudtuk, hogy szá­mos javaslatot tettek az infor­mációcsere kibővítésével, a di­ákjogok megismertetésével és a szabadidős programok szer­vezésével kapcsolatban is. Ezeket továbbítani kell az or­szágos tanácskozásra küldött- i ként megválasztott szomódi Tomton Ágnesnek és a refor­mátus gimnáziumba járó Rajj Rékának is. ■ P. P. MEGYEI TÜKÖR A diplomácia válaszútján konferencia Az ötszáz éve tartott országgyűlés kuli Bár csak július elején lesz a vizek városában tartott országgyűlés 500. évfordulója, az ehhez kapcsolódó ünnepségso­rozat egy tudományos konferenciával már hét­főn elkezdődött. Varga Dániel és Bereznyei András, a Talentum gimnázium végzős diákjai hétfőn is elfutottak az 1510-es országgyűlés emlékét őrző óratorony mellett Palásti Péter tata A „téli álmát alvó” Kuny Domokos Múzeum kapuit ide­iglenesen megnyitották a vár­ban, hogy annak egyik termé­ben a cseppet sem nagyszámú érdeklődő meghallgathassa azt a sok információt, melyek a Ta­tán megtartott 1510. évi ország- gyűlés történelmi hátterével, lebonyolításával, helyszínével voltak kapcsolatosak, de szó esett még a vár akkori állapotá­ról is, amit az eddig végzett ásatások és dokumentumok alapján gazdagon illusztráltak. A diplomácia válaszútján cí­mű program keretében először dr. C. Tóth Norbert, majd dr. La­katos Bálint, később dr. Neu­mann Tibor, végül dr. Búzás Ger­gely ismertette kutatásaik ered­ményét, akiket a rendezvény há­zigazdája, Schmidtmayer Ri- chárd régész-helytörténész mu­tatott be a hallgatóknak. Ők először arról a régmúlt időszakról beszéltek, mely megelőzte a tatai országgyű­lést. Ennek kapcsán sok érde­kesség került szóba a velencei köztársaság, I. Miksa német­római császár, XII. Lajos fran­cia király, II. Gyula római pápa és I. Zsigmond lengyel király követeivel kapcsolatban, akik ugyancsak részt vettek a törté­nelmi eseményen. A tanácskozás összehívására valójában miattuk, pontosabban az általuk képviselt hatalmassá­gok miatt kellett sort keríteni, hiszen az egymással hadakozók mind szövetségest kerestek ak­kori királyunkban, II. Ulászló­ban. Neki viszont, a választ kés­leltető, halogató taktikájához ki­váló ürügyet szolgált az ország- gyűlés összehívása, aminek csu­pán a kitörő pestisjárvány miatt lett a helyszíne Tata. Ma is tudható a külföldi kö­vetek neve, de nem jegyző­könyvekből, hanem az általuk készített jelentésekből, melyek ugyan meglehetősen foghíja­sán maradtak fenn, de azért így is kideríthető, hogy ki emelte meg a hangját, s ki igyekezett szelíden kibékíteni az egymással vitázókat. Nem meglepő, hogy beszámolóikat kézzel írták, az viszont igen, hogy a szövegben a velenceiek például már akkor titkos kódo­kat helyeztek el, amiket jel­kulcsokkal fejtettek meg Itália földjén. S ha már Olaszország, akkor említést érdemel, hogy sok titkot rejt ezzel a diplomá­ciai eseménnyel kapcsolatban ma is a Vatikán levéltára. Az viszont pontosan tudható, hogy II. Ulászló 1510. március 21-én érkezett Esztergomba, ahonnan május 23-án költözött Tatára, ahol június 15-22. kö­zött fogadta a külföldi követe­ket, s miután Székesfehérvárról megérkezett a köznemesek 40 fős küldöttsége is, július 2-5. között megtartották a tatai or­szággyűlést. Az akkori határo­zathozatalra jogosultak döntése jól tükrözte a konszenzuskere­sést az egymással szembenál­lók között, viszont II. Ulászlót nem kötelezte semmire. Kirá­lyunk a diplomácia válaszújá­nak e kedvező pillanatát kihasz­nálva a törökellenes összefogás­ra buzdította Európa uralkodóit, s ugyan bejelentette, hogy haj­landó hadjáratot indítani a törö­kök ellen, ha a pápa ad rá neki pénzt, de erre sosem került sor. Tizenhat esztendővel később a mohácsi vészre viszont igen. A magyar nagyhatalom hanyatló fénye és ellentéte a vizek városában Naponta nagyon sokan elmen­nek Tatán az Országgyűlés té­ren, de érdemes lenne egyszer felmérni, hogy hányán tudják a közterület névadásának az okát Annak ellenére, hogy a Komá­rom Megyei Idegenforgalmi Hi­vatal 1959-ben elhelyezett táblá­ján is olvasható annak a Ha­ranglábnak a falán, ami 1763- ban készült el Éder József ács­mesternek köszönhetően, hogy abban szólalhasson meg az átel­lenben lévő kapucinus templom harangja Ezen jellegzetes épü­let sajátossága az volt eredetileg, hogy egyetlen fémszög felhasználása nélkül készült. Ez ugyan nincs feltün­tetve az em­léktáblán, de a szöveg máso­dik bekezdésében szó szerint ez olvasható: „A középkori magyar nagyhatalom hanyatló fényét hozta Tatára az országgyűlés, amelynek emlékét ez a tábla is idézi. ” Ez a megállapí­tás annak tükrében méltó igazán figye­lemre, hogy az egyik előadó szerint Tata kö­zéletében nem számít korszaknak Ulászló uralkodása. Dobogón Hunyadi katonái és az Őrállók történelmi verseny Korabeli híradót is készítettek a lakitelki döntőben TATABÁNYA/KOMÁROM/LAKI­telek A tizenötödik alkalom­mal meghirdetett „Ne bántsd a magyart!” című országos tör­ténelmi verseny döntőjét ren­dezték meg a hét végén a Bács- Kiskun megyei településen. A többfordulós megmérettetésre hatvanöt általános iskolai csa­pat nevezett, a legtovább, a hu­szonöt legjobb közé megyénk­ből a tatabányai Váci Mihály és a komáromi Feszty Árpád Általános Iskola tanulói jutot­tak be. Lakitelken nehéz kérdések vártak a fiatalokra: többek kö­zött titkosírást kellett megfejte­niük, korabeli híradós műsort készíteniük, a korszakkal kap­A Váci-iskolát képviselő Hunyadi katonái felkészítő tanárukkal csolatos feladatok az 1301-1699 közötti időszakot ölelték át. A versenyt a kalocsai általános iskola diákjai nyerték. A dobogó második fokán a Váci-iskolát kép­viselő Hunyadi katonái (Csonka Máté, Kiss Máté, Skoflek Dávid, Tyukodi Dániel; felkészítő taná­ruk: Mátraháziné Dómján Erzsé­bet) végeztek, míg a harmadikok - a kalocsai „Tömöri Pál” nevű csapattal megosztva - a fesztys Őrállók (Győrfi Dániel, Horváth Márk, Jordán Zsófia, Horváth Zsófia; felkészítőjük: Hermann Veronika) lettek. A középiskolások döntőjének ugyancsak a Lakitelek Népfő­iskola ad otthont március 18- 19-én. bK.T.J. Lábatlani rokonok fővárosi bemutatkozása LÁBATLAN/BUDAPEST A KÓka Ferenc Művészeti Alapít­vány a főváros XIII. kerüle­tében (Visegrádi utca 6.) szervezi a Rokonok című ki­állítássorozatot. Március 16- áig a Lábatlanon élő Corvin- díjas festőművész, A. Bak Péter, illetve az alkotó édes­apja, P. Bak János festőmű­vész és Zichó Gabriella, a fiú grafikus-festőművész élettársa képei várják az ér­deklődőket délután három órától este hétig. Te rongyos élet a huszadik évfordulón dörög A városi ipartestület, az esztergomi, a nyergesújfalui és a párkányi szervezetekkel együttmű­ködve, újjáalakulásának hu­szadik évfordulóját - nyug­díjastagjainak jelenlétében - a nők köszöntésével ünne­pelte a József Attila Művelő­dési Házban. A meglepetés a Te rongyos élet című ope­rettműsor volt. Negyven ágy a kórháznak tata A Magyar Máltai Sze­retetszolgálat országos és területi vezetői úgy döntöt­tek, hogy negyven speciális ágyat adományoznak az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórháznak. A fekvőbe­tegek gyógyulását szolgáló berendezési tárgyakat ma déli 12 órakor adják át a város és az intézmény ve­zetőinek. Élelmiszergyűjtést szerveznek TATABÁNYÁN Ismét feltölti a kríziskamrát a tatabányai Családsegítő Szolgálat a Mo­solygós Gyermekekért Ala­pítvánnyal együtt. A krízis­kamrába tartós élelmiszere­ket várnak, amelyeket a Családsegítő Szolgálat Pla­tán téri központi irodájában adhatnak le szerdán és csü­törtökön reggel nyolctól dél­után négyig. KEMMA.hu További híreket illetve háttérinformációkat talál a KEMMAJwweboldalon. msmnmm MSZP A párt szakmai fóru­mán, március 9-én, délután 5 órakor a komáromi Kempe- len Farkas-középiskolában dr. Újhelyi István, a Nemzeti Turisztikai Bizottság elnöke lesz a vendége a helyi ország- gyűlési képviselőjelöltnek. • • • Szaniszló Zoltán országgyűlési képviselőjelölt választási fóru­mot tart március 10-én, dél­után fél öttől Nagysápon, a művelődési házban, majd este hattól Héregen, a művelő­dési házban. MDF Bokros Lajos, az MDF mi­niszterelnök-jelöltje március 11- én, este 6 órától előadást tart Esztergomban, a Hotel Eszter­gom különtermében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom