24 óra, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-03 / 52. szám

24 ÓRA - 2010. MÁRCIUS 3., SZERDA 3 MEGYEI TÜKÖR Tizennyolcán jönnek szeptemberben bakonysárkány Hagyomány már az iskolában, hogy a le­endő elsősök meglátogatják az iskolát, és a jelenlegi el­sősökkel közösen nézik meg az intézményt. Benisné Manner Melinda igazgató elmondta, hogy hét­főn az óvodásokból és az is­kolásokból vegyes csoporto­kat alkottak, és foglalkozáso­kon vettek részt, megnézték az épülő iskolrészt is. Szep­temberben egyébként ugyanannyi elsős lesz, mint az idén, tizennyolc. Közmeghallgatáson adják át a díjakat gyermely Közmeghallgatás­ra várják a falu lakóit márci­us 18-án Gyermelyen. A ta­valyi év értékelése és az idei tervek ismertetése mellett ünnepélyes pillanatok is lesznek. Ekkor adják majd át a tíz legszebb közterüle­tért járó elismeréseket is. Cégvezetőkként versenyeznek a főiskolások tatabánya A Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának hallgatói is részt vesznek a Diák Menedzsment Bajnok­ság 2010 versenyen. A meg­mérettetésen egy virtuális cég vezetőiként próbálhat­ják ki magukat a hallgatók, háromfős csapatokban. A főiskola vállalata egy hiper­market, amelyet versengő köntyézetben, a piaci kihívá­sokra reagálva irányítják, és stratégiai menedzsment döntéseket hoznak a marke­ting, pénzügy, HR területein. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó csapatokat díjazzák. Aranyos oroszlányi fúvós fiatalok oroszlány A Bakfark Bálint művészeti iskola AMI. rézfú­vós együttese (Demeter Ad­rienn - trombita, Bános Ro­xána - trombita, Deák Sza­bolcs - tenor, Szécsi Balázs - tuba) a Veszprémben meg­rendezett a XIII. Nyugat-du­nántúli Zeneiskolai Rézfú­vós Kamaraegyüttesek Ver­senyén tizenkét kamaracso­port közül a legmagasabb pontszámmal nyerte el az arany fokozatú minősítést. Másfél kátyú egy méteren foltozás A javított úton is a vonatra emlékeztet a futómű hangja Szinte már járhatatlan a kátyúk miatt a Szomor- Zsámbék közötti útszakasz - kaptuk a panaszt Szo- morról. Ezért kátyútúrára indultunk, hogy megnéz­zük, tényleg annyira tragi­kus-e a helyzet, mint hal­lottuk. Kiderült, nem túloz­tak a telefonálók. Mudri Anna megyei információ Már a Tar- jánt Gyermellyel, a Gyermelyt Szomorral összekötő és a két te­lepülésen átvezető főút is csipke­szerűvé vált a felfagyástól. Még szakértőnek sem kell lenni ah­hoz, hogy az ember lássa, a ve­szélyesebb, úgynevezett ütőká­tyúkkal van dolgunk. De mint kiderül, ez még csak a „bemele­gítés” a három megye határán fekvő, Szomort Zsámbékkal ösz- szekötő szakasz előtt. Kiérve Szomorról, már a vonat hangjára emlékeztet a futómű, zakatol, és nincs az a profi sofőr, aki a kátyúkból álló szlalompá­lyát hibátlanul teljesíteni tudná. Egy szakaszon aztán megállunk, hogy száz méteren megszámol­juk, hány kátyút és foltozást lá­tunk. De a pontos mérés remény­telen feladatnak bizonyul. Az ugyanis látszik, hogy rend­szeresen toldozták-foltozták az utat. Az egymáson lévő javítá­sok azonban helyenként már újabb bukkanókat, lyukakat eredményeztek. Ezért úgy dön­tünk, csak azokat a kátyúkat számoljuk meg, amely már az < i I < «ß I RUGALMAS KISVALLALKOZO összes folton áthatolt. így száz méteren százhetvenet találtunk. Az érintett út ráadásul nagy átmenő forgalmat bonyolít le. A Dunakanyartól ugyanis a fővá­ros és az MO-s felé ezen a szaka­szon át mennek az autósok. Az út mentén gyümölcsárusí­tással foglalkoznak. A gyermelyi Tóth Ferenc csak legyint, ami­kor az út állapotáról faggatjuk.- Az nem ér semmit, amit itt csi- nálnak.Betömködik a kátyúkat, de már az első autó kereke kiszedi az anyagot Itt már csak teljes útépítés segítene. A legnagyobb baj, hogy ez a senki földje. Komárom-Eszter- gom, Fejér és Pest megye határán van, az út egyik felén Gyermely, a másikon Szomor fekszik. Nincs gazdája a területnek - mondja. Tóth Ferenc szerint akkor kap­kodnak majd a megoldásért, ha komoly baleset történik a szaka­szon a kátyúk miatt.- Igaz, tavaly volt egy csú­nya baleset, de már a Pest me­gyei részen. Az egyik autós ki­kerülte a kátyút, de közben frontálisan ütközött a szembe jövő vele A baleset miatt az egyik sofőrnek amputálni kel­lett a lábát - meséli a szomorú történetet. . Visszatérve Szomorra, a temp­lommal szemben munkásokra figyelünk fel. Kiderül, az önkor­mányzatnak dolgoznak. A falu ugyanis önerőből igyekszik a te­lepülés útjain lévő kátyúkat be­tömni. Ahogy beszélgetünk a munkásokkal, egy autó áll meg mellettünk, és arról érdeklődik, merre tud a 10-es útra kijutni.- Mindenhol ennyire rossz az út? - kérdezi, miután útbaigazítják, viszont nem érti, miért mosolyo- dunk el az érdeklődése hallatán. A nagy felületű burkolatjavításból kimaradt megyénk az érintett útszakaszok a Ma­gyar Közút Nonprofit Zrt. keze­lésében vannak. Pécsi Norbert Sándor, a cég kommunikációs menedzsere úgy tájékoztatta lapunkat, hogy a társaság ke­zelésében lévő 30 ezer kilomé­teres közúthálózaton folyama­tosan javítják a burkolatot - A szomori úton a múlt hé­ten több balesetveszélyes ká­tyút is megszüntettünk a ke­vésbé tartós, úgynevezett hi­deg kátyúzó anyaggal. A kö­vetkező hetek tervében is sze­repel a Szomort Zsámbékkal összekötő út legveszélyesebb kátyúinak kijavítása már a tartósabb, meleg aszfaltos technológiával. Az út ugyan­akkor teljes felújításra szorul, de jelenleg erre nem áll ren­delkezésünkre a szükséges több 10 millió forint - tudtuk meg Pécsi Norberttól. A Zsámbék-Szomor közötti útszakasz 0-4 kilométer kö­zötti része ugyanakkor szere­pel a tavaszi nagy felületű burkolatjavítási programban, de ez a Komárom-Esztergom megyei részt nem érinti. Szomor központjában hétfőn délután javították az úthibákat JEGYZET SZŐTS ■■n? ml István A kátyú örök körforgása amióta megnyíltak a hatá­rok és nagyon sokan utaz­nak nyugatra is, még inkább szembetűnő, hogy a kátyú leginkább magyar vagy in­kább kelet-európai sajátos­ság. Ennek nyilván történel­mi okai vannak, mint sok mindennek. A dolog valószí­nűleg onnan indult, hogy a szocializmusban - Hofi után szabadon - a „miénk a gyár, hazavisszük” szemlélet ural­kodott, vagyis az útépítők (is) ellopták az alapanyag egy részét, ami aztán hasz­nosult otthon a kapubejáró­nál meg a főnök telkén stb. Magyarul, az utak silány mi­nőségben, tessék-lássék munkával készültek. a baj az, hogy ez - legalább­is kis hazánkban - a kapita­lizmus beköszöntével sem változott alapjaiban. Az útépítők az új rendnek meg­felelően már nemcsak az alapanyagot, hanem a pénzt is lopják, főleg az állam zse­béből, amely aztán különféle csatornákon visszavándorol oda, ahová éppen kell. A ká­tyú meg csak gyarapodik. persze, ha belegondolunk, az ebben az üzletágban dol­gozó cégeknek egyáltalán nem érdeke, hogy jó minő­séget építsen, pláne, hogy kiválóan javítson. Mert ak­kor hosszú távon kevesebb lenne munka. örök És szép körforgás ez. Az útjavítóbrigád már most számolhat azzal, hogy jövő­re ismét lesz bőven megren­delése. Hiszen az ideiglene­sen befoltozott kátyú nyár elejére ismét javításra szo­rul majd. Akkor, a jó időben jöhet a végleges megoldás, ami egészen a következő té­lig tart. S akkor kezdődhet minden elölről. a polgár reklamál, a mé­dia szörnyülködik, az állam fizet, az építő meg röhög. Rajtunk. Csak azt érteném, hogy Németországban mitől tükörsimák és tiszták a mellékutak is? Erdélyieken segítettek a lánglovagok tűzoltók Nélkülözhetetlen felszereléseket és egy autót juttatnak el Kiskerekre Komárom Egy erdélyi kis telepü­lés tűzoltóságán segítettek a ko­máromi tűzoltók. A Bihar megyé­ben található Kiskereki Önkén­tes Tűzoltóság interneten kért se­gítséget, mert felszerelésük na­gyon rossz állapotba került és el­avult. A felkérés a lehető legjobb helyre érkezett, hiszen a komáro­mi Magyarország egyik legjob­ban felszerelt parancsnoksága. A kiskereki küldöttség az év ele­jén látogatott el Komáromba. Na­gyon örültek a felajánlott fecs­kendőknek, tömlőknek, védőfel­szereléseknek és a sok más, nél­külözhetetlen eszköznek. Idő­közben azonban kiderült az is, hogy a kiskerekiek nem rendel­keznek megfelelő gépjárművel.- Megszólítottuk az önkéntes egyesületeket, hátha találunk valahol egy használaton kívüli tűzoltóautót. Az Ácsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület felajánlott egy ZUK típusú járművet, me­lyet a komáromi tűzoltók újítot­tak fel. Szabadidejükben azon fáradoztak, hogy újra használ­hatóvá tegyék az autót - mond­ta a Komáromi Tűzoltóság pa­rancsnoka, Simon István alez­redes. A tűzoltókon kívül több vállalkozó is besegített a mun­kába, volt, aki a hegesztést vál­lalta, más a festéket biztosítot­ta. A tökéletesen felújított és felszerelt tűzoltóautót március 11-én kapja meg a kiskereki tűzoltóság. ■ Dózsa Miklós tűzoltó törzsőrmester az indulásra kész ZUK mellett VITRIOL Köszönő viszonyban sincs a valóság és amit a tévéreklám mutat számlák, számlák és számlák. Monoton egyhangúsággal for­gatja a borítékokat egyik isme­rősöm a postahivatalban, s köz­ben joggal méltatlankodik, hogy a szolgáltatók neki min­dig pontosan küldik a csekke­ket, bezzeg az ő munkáltatója gyakran több napot is késik fi­zetésének az átutalásával. Ez pedig neki néhány ezer forint­nyi veszteséget jelent, hiszen az összes multi kapásból hoz­záadja a következő hónapban a késedelmi pótlékot, mert őket cseppet sem érdekli, hogy nem az ő hibájából tudta késve ki­egyenlíteni a borsos számlákat. Nincs persze ezzel egyedül. So­kan bosszankodnak emiatt, mint ahogy azon is, hogy az or­szág egyik legnagyobb pénzin­tézete hónapok óta nem képes elhelyezni egy pénzkiadó bankautomatát a tatai Kossuth téren, a posta közelében, ahol a korábbit azért kellett leszerel­niük, mert nem fizették a bér­leti díját. Itt tartunk! Már azok is saj­nálják ügyfeleiktől a pénzt, akik egyébként tele vannak ve­le, s ezt még reklámozzák is. A látottak és a valóság persze kö­szönő viszonyban sincsenek egymással. ■ Palásti

Next

/
Oldalképek
Tartalom