24 óra, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-01 / 50. szám

2 MEGYEI TŰKOR 24 ÓRA - 2010. MÁRCIUS 1„ HÉTFŐ A töltés alatt átszivárog a víz neszmély Horváth Béla pol­gármestertől megtudtuk, hogy az árvízkapuk megfe­lelő karbantartását ugyan elvégezték, de a vasúti töl­tés alatt így is, úgy is átszi­várog majd a víz, mert an­nak anyagszerkezete annyi­ra fellazult, hogy a közeli házak udvarát a magasabb vízállás mindenképpen ve­szélyeztetni fogja. Ifjú zenészek fesztiválja oroszlány Negyvenötödik alkalommal gyűltek össze szombaton a kamarazené­lés fiatal tehetségei, hogy egy fesztivál keretében mu­tatkozzanak be a Richter János csellóművész vezette zsűri előtt. A bányászváros hetedik alkalommal adott otthont a bemutatónak, amelyen tíz iskola 133 di­ákja, 37 produkcióval lépett színre. Közülük húszán ve­hettek át különböző elisme­réseket. Solymosi Esztert (Nyergesúfjalu), Fenyves Krisztiánt (Esztergom) és Bakos Annát (Oroszlány) név szerint is kiemelték. Bekerítik a játszótereket TATA A város játszóterei­nek fenntartására, bekerí­tésére, bővítésére, no és persze új eszközök beszer­zésére 2,8 millió forintot tervezett az önkormányzat ebben az évben. Ezen felül az előírásoknak megfelelő karbantartás további egy­millióba kerül, míg a ho­mokcserére minimum öt­százezer forintot fordíta­nak majd. Kilátófelújításban is részt vesznek vértessomló Az önkéntes tűzoltóegyesület közgyűlé­sén a parancsnok beszámo­lója után kiderült, hogy az önkormányzat több olyan munkát tervez, amelyben részt vállalnának. így pél­dául a Nagysomló-hegyi ki­látó felújításában, a bitu­menes kézilabdapálya épí­tésében s a tavaly létesített két új tó környékének ren­dezésében is. Letartóztatták a kötözőket rendőrőrs Elfogták a nyergesújfalui pincékbe hívatlanul betérőket Szólt a telefon, az őrs udvaráról percnyi késlekedés nélkül intézkedni indul Horváth Lajos zászlós és Koloszár Krisztián főtörzsőrmester Ha egy autóból ellopják a vezető táskáját, külön bűn- cselekménynek számít pél­dául a személyi igazolvány, a forgalmi engedély, a lak­címkártya és az útlevél el­tulajdonítása is. Fenyvesi Károly tendőben. Ennyi karton végére tudtak pontot tenni a munkára kényszerítő 329 esetben. A lezárt ügyek 55 százalékában eredménytelen volt a ténykedés.- Ha egy-egy feltört autóból például ellopnak útlevelet, sze­mélyi igazolványt vagy lakcím- kártyát, külön-külön bűncselek­ménynek számít - jegyzi meg az adatokat kommentálva Boros- háziné Végh Angéla. Az őrshöz tartozó Bajóton 33, Lábatlanon 152, Nyergesújfalun 285, Süttőn 82 bűncselekmény történt az elmúlt évben. Nyergesújfalun két kiemelke­dő bűncselekmény-sorozat volt. Az egyik meghatározása a rend­őri szakzsargonban különösen NYEBGESÚJFALU TÉRSÉGE A városi önkormányzati képviselőket leg­utóbbi ülésükön többek közt arról tájékoztatta Borosháziné Végh Angéla rendőr őrnagy, az Eszter­gomi Rendőrkapitánysághoz tar­tozó helyi rendőrőrs parancsno­ka, hogy az általa vezetett csapat 266 ügyet zárt le az elmúlt esz­Bűncselekmények a rendőrőrs körzetében 2009-ben Nyergesújfalu Lábatlan Süttő Bajót Lopás 64 29 14 10 Betöréses lopás 26 12 7 1 Testi sértés 12 8 9 7 Garázdaság 8 9 6 0 Rongálás 6 9 3 2 Ittas vezetés 27 17 6 0- A baleseti statisztikát vizs­gálva megállapítható, annak ellenére, hogy területünkön végighalad a 10. számú fő- közlekedési útvonal, a bal­esetek száma nem jelentős. Örvendetes, hogy Nyerges­újfalu területén nem történt halálos kimenetelű baleset az elmúlt évben, viszont je­lentős mértékben nőtt a ko­rábbi esztendőhöz viszonyítva Borosháziné Végh Angéla őrnagy a könnyű sérüléssel járó ese­tek száma. A régi, már majdnem használ­hatatlan analóg telefonvonal helyett digitális vonalat kapott a nyergesi rendőrőrs. Az eddigi egyetlen IRM-vonal helyett min­den előadónak külön száma van. Aki az őrsön dolgozókkal szeretne beszélni, csengesse a 33 514-070-es telefonszámot! A faxszám: 33 514073. nagy értékre elkövetett csalás bűncselekménye. Ennél a meg­fogalmazásnál egyértelműbb, hogy az elkövető előzetes letar­tóztatásban van, az ügyet már a megyei főkapitányság vizsgálja. A másik esetben egy nyergesi vállalkozás telephelyén a késő esti órákban megkötözték az ott munkában lévő alkalmazottat - és vitték, amiből haszonra gon­doltak. A csapat ezt a megoldást Süttőn és még három másik me­gyében is előadta. Az esztergomi nyomozók eredményes munká­jának köszönhetően az elköve­tők már előzetes letartóztatás­ban oszthatnak, szorozhatnak.- Örömmel számolhatok be arról is, hogy a nyergesújfalui rendőrőrs bűnügyi csoportja el­fogta azokat, akik a város hétvé­gi házas övezetében pincéket tör­tek fel. Az ügyben még folyik a vizsgálat - hallottunk egy újabb jó hírt az őrsparancsnok asz- szonytól. V GYORSSZAVAZAS !i ön szerint mi a kulcs a közbiztonság javulásának? Szavazzon honlápunkon » ✓ ma 16 óráig: KEMMA.hu A szavazás eredményét a holnapi számunkban közöljük. HKIB3ÜE9H Csatornázás csak később aka Nem nyert támogatást a legutóbbi csatornázási pályázaton megyénk legki­sebb községe. Ennek elle­nére nem adják fel, várják a következő lehetőséget, amelynek segítségével ta­lán sikerül megoldaniuk régi gondjaik egy részét. Kronburgba készülnek vértestolna A település több civil szervezetének tag­jai az önkormányzati képvi­selőkkel egyeztetve már most készülnek arra az útra, melynek végén a németor­szági Kronburgba érnek. Ott ugyanis nagyszabású fúvószenekari találkozót rendeznek, ahol hazánkat a vértestolnai zenészek és énekesek képviselik majd. Megerősítik a kőfalat dunaszentmiklós A plébá­nia épületének felújításával párhuzamosan megerősítik a templom mögötti kőfalat is, melynek több nagyobb méretű termésköve megla­zult az utóbbi időben. Változások az étkeztetésben Naszály A képviselő-testü­let tagjai legutóbbi tanács­kozásukon módosították az étkezési díjakról szóló ren­deletet. A változások ezúttal nemcsák átlagosan ötszáza­léknyi drágulást jelentenek, hanem érinti azok körét is, akik szociális szempontok figyelembevételével igényel­hetnek ilyen ellátást. Óvodaépítéstől a csatornákig szomód Elfogadták a mű­szaki bizottság beszámoló­ját a legutóbbi képviselő- testületi ülésen. E kisebb létszámú ^csapat” tagjai aktívan segítették az óvoda bővítéssel egybekötött fel­újítását, a közterületeken húzódó csapadékvíz-elveze­tő árkok műszaki állapotá­nak felmérését, és az ön- kormányzati intézmények ereszei cseréjét is felügyel­ték szakmai szempontból. Fórumsorozat vállalkozóknak információk Foglalkoztatási paktum a munkaerőpiacért Gyarapszanak az önkéntesek belépők Egyre többen készülnek a tűzoltó-jubileumra TATABÁNYAI KISTÉRSÉG Tavaly ősszel egy több szervezet, in­tézmény cég alkotta konzorci­um támogatást nyert Tatabá­nyai Foglalkoztatási Paktum - összefogással a munkaerő­piaci helyzet javításáért című projektjével. Mától fórumso­rozatot indítanak vállalko­zóknak. Atervek szerint 2011 máju­sának végére hatékony, szer­vezett foglalkoztatáspolitikai együttműködés alakul ki a ta­tabányai kistérség munka­erőpiacának főbb szereplői között, amelynek keretét az európai uniós „legjobb gya­korlat” szerint létrejövő pak­tum adja. A konzorcium tagjai fontos­nak tartják, hogy már a kez­deti szakaszban a lehető leg­nagyobb nyilvánosságot biz­tosítsák a Tatabányai Foglal­koztatási Paktum számára, ezért vállalkozói fórumokat szerveztek a megyeszékhely és a kistérség településeire az alább felsorolt helyszíneken és időpontokban: Március 1. 17 óra: Gyer- mely, Civil Ház. Március 2.17 óra: Szárliget, Közösségi Ház. Március 3. 17 óra: Tarján, Szi­get Étterem. Március 4.18 óra: Vértesszőlős, Művelődési Ház. Március 8.17 óra: Környe, Táj­ház. Március 9.17 óra: Héreg, Sport Presszó. Március 10. 17 óra: Tatabánya, a megyei kereskedelmi és iparkamara székháza. Március 11. 17 óra: Szomor, Korona Étterem. Már­cius 17. 17 óra: Vértessomló, Krisztina Cukrászda. Március 18. 17 óra: Várgesztes, Falu­ház. A fórumokon tájékoztatót hallhatnak az érdeklődők a pro­jekt keretében megvalósítandó foglalkoztatási paktumban fog­lalt lehetőségekről, illetve a ka­mara vállalkozókat segítő szere­péről. A szervezők szeretnék megvitatni és összegyűjteni a térség vállalkozóit, vállalkozá­sait érintő gazdasági problémá­kat, különös tekintettel a foglal­koztatási igényekre. ■ oroszlány Jövőre ünnepli százéves fennállását az Orosz­lányi Önkéntes Tűzoltó Egye­sület. A péntek esti, tisztújító, tagtoborzó ülésen számosán töltögették a belépési vagy megerősítő nyilatkozatot. Köz­tük Rajnai Gábor polgármes­ter s Drexler István, a legidő­sebb, 56 éve önkéntes tűzoltó, akik megerősítették már meg­lévő egyesületi tagságukat. El­dőlt: az egyesület elnöki teen­dőit a jövőben Tyukodi József látja el, a parancsnok Czupán Norbert lett, tiszteletbeli pa­rancsnokká választották Hu- * bacsek Antalt, míg a búvár 5 szakkör vezetői teendőivel I Varga Károlyt bízták meg. ■ A tisztújító közgyűlésen is sokan csatlakoztak az önkéntes tűzoltókhoz

Next

/
Oldalképek
Tartalom