24 óra, 2010. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

2010-02-01 / 26. szám

2 MEGYEI TŰKOR 24 ÓRA - 2010. FEBRUÁR 1., HÉTFŐ 3 PERCBEN Könnyeket csaltak a párizsiak szemébe Mikolasek Zsófia A komáromi Délibáb Színház Franciaországban tölthetett három csodálatos napot. Az utazásról a társulat egyik ve­zetőjét, Mikolasek Zsófiát kér­deztük.- Milyen apropóból utaztak Párizsba?- Színházunk egy korábbi tagja igen jó kapcsolatot ápol a Párizsi Katolikus Misszióval. Az ő meghívásukra látogat­tunk el Párizsba, ahol egy bet­lehemest mutattunk be az ot­tani katolikus közösség tagja­inak. Ezt az előadást már egy évvel ezelőtt láthatta a komá­romi közönség, a párizsi be­mutatóra azonban kissé átko- reografáltuk a darabot, változ­tak a szereplők, a legnagyobb újítás pedig az élőzenei kíséret volt. Társulatunk apraja-nagy- ja több héten át gyakorolt, de megérte a fáradságot.- Ezek szerint jól fogadták a Párizsban élő magyarok az előadást.- Az ottani katolikus közös­ség nagyrészt idős emberek­ből tevődik össze, akik több­sége még 1956-ban hagyta el Magyarországot. Legtöbbjük már az unokájával érkezett a betlehemes bemutatójára. Nagyszerű érzés volt látni, hogy ezek az idős férfiak és nők velünk együtt énekelték a dalokat. Sőt, sokan megha­tódtak az előadáson, egy pár néző szemébe még könny is gyűlt az emlékek láttán. En­nél nagyobb elismerés pedig nem is kell.- Milyen egyéb programo­kon vettek még részt?- A program szerint két na­pot városnézéssel töltöttünk. A francia főváros összes neve­zetességét megtekintettük. A gyerekeknek legjobban az Eiffel-torony és a Diadalív tet­szett. Sétáltunk a Mont- martre-on és a Tuilleriák kert­jében. Ezen kívül vendégül lá­tott bennünket a párizsi ma­gyar nagykövet is. ■ S. E. Ünnepi évet zártak Kecskéden a horgászok kecskéd A horgászegyesület péntek esti közgyűlésén To- mayer Béla egyesületi elnök rö­vid visszatekintés után többek között elmondta, hogy az egye­sület tavaly hat alkalommal ren­dezett horgászversenyt, s a fel­nőtteké a testvértelepülésről, Biedenkopfból érkező vendégek révén nemzetközivé vált. A sike­res pályázatokkal együtt évi 5 millióból gazdálkodó egyesület 2010-et is tartalékokkal indítot­ta. Az elnök azt is hangsúlyoz­ta: mindez nem valósulhatott volna meg az egyesület tagsá­gának összefogása, az önkor­mányzatjelentős anyagi szerep- vállalása valamint számos tá­mogató hozzájárulása nélkül. ■ Négymillió forint jutott támogatásra bököd A szociális bizottság elnöke, Mód István beszá­molója szerint a falu a kü­lönböző támogatási formák keretében tavaly összesen több mint 4 millió forinttal segítette a rászorulókat, en­nek körülbelül a felét tették ki a szociális étkeztetés, há­zi segítségnyújtás költségei, de számos természetbeni juttatásra is számíthattak az érintettek az elmúlt évben. Közfoglalkoztatás, ellenőrzési terv PILISMARÓT A 2010-es ön- kormányzati költségvetés­ről tárgyalnak a hétfői kép­viselő-testületi ülésen. A megbeszélésen szó lesz az idei közfoglalkoztatási terv­ről, a belső ellenőrzési rendszerről, az ügyrendi bi­zottság tavalyi évről szóló beszámolójáról is. Február végéig halasztottak bakonyszombathely A ked­vezőtlen időjárás miatt újból kérte a kivitelező az iskolai multifunkcionális csarnok műszaki átadásának halasz­tását. Február végéig halasz­tották, de még ezzel is idő­ben végeznek, mert a pályá­zat március 31-ei befejezést ír elő. Az összekötő épület­ben pedagógiai műhelyt ala­kítanak ki, amelyhez egy külön pályázatot adtak be. Akadálymentesítés a hivatalban bakonysárkány Az Új Ma­gyarország Fejlesztési Terv operatív programjá­hoz adtak be pályázatot az önkormányzat épületének akadálymentesítésére, s több mint ötmillió forint támogatást kaptak. A munkálatokat március 1- jén kezdik, az épületben akadálymentesített ügyfél­mellékhelyiséget és külön személyzeti mellékhelyisé­get is kialakítanak. A köz­lekedőben a padlóburkola­tot kicserélik, hogy az a gyengénlátóknak megfele­lő legyen, számukra meg­felelő információs táblát is kitesznek, és akadálymen­tesítik a bejáratot. Figyelj ide: ketten vagyok! bemutató Szeretne karaokézni az Éj szexis istennőjével? Rusznák András Jupiter és persze a csábító szerepében Szilágyi Katalinnal (Alkméné) A nevetés iskolája egyik jellemző- kissé erotikus - jelenetében kezett a csatából, hasonlóan járt. Vagy még rosszabbul. Alkméné (Szilágyi Katalin) egy forró éj­szaka után nem értette, miket beszél a férje, aki nem fehér lo­von érkezett, hanem ......nézzék me g, hogyan. Harsányi Súlyom László ren­dező feladta a leckét a beszámo­ló írójának. Egyszerű lenne a jobbnál jobb poénok közül sze­mezgetni, csak attól félek, hogy ezt szellemi gyilkolászásnak te­kintik az istenek, és megbüntet­nek. Jó, a mobil már megszólalt, mondjuk ez jelentette az utolsó becsengetést A nevetés iskolájá­ba. El tudom képzelni egyéb­ként, hogy minden előadás más és más lesz, hiszen Jupiternek nem lehet csak úgy parancsol­gatni. No meg Kleantisz (Márton Eszter), Szosziász kedvese sem tűri, hogy utasítgassák. Látható­an jól érezték magukat a bőrük­ben a szereplők. Feltűnően so­kat mozogtak. Kellett az ügyes­ség a sok veszélyt rejtő díszletek között (Kiss Gabriella tervezte, kihasználva az új színház adott­ságait is). Csattantak a poénok, ütések, de egy gyenge női kacsó­tól származó hatalmas pofon marad nekem igazán emlékeze­tes. A tatabányai komédiázás- nak remélhetően gyorsan híre megy. Ha egyelőre nem is az Olümposzra, legalább Tatára, Esztergomba, no meg a falvakba, Könnyétől Dömösig. Érdemes eljönni a megyeszék­helyre; találkozni a játékos ked­vű, szerelemre éhes istenekkel. Aki a zenét szereti, készüljön fel arra, hogy talán még karaokéz- hat is a színházban. Képzelje csak el, amikor az Éj szexis is­tennője (Fazakas Júlia) éppen Önre mosolyog, várakozóan az Ön szájához tartja a mikrofont, és a fülébe súg... - a másik oldal­ról a felesége: Na de, Jóska! Herczeg Tamás (Merkúr) egyik jelenete az Éj Királynőjével, Fazakas Júliával Két párt győzött a fergeteges kampányban annyit még elárulhatunk, hogy a bemutató végéről a kampány elé tartott görbe tükör sem hi­ányzott Feltétlenül fontos tehát a politikusoknak is megnézni, hogy az istenek és az ókorból idevetődött emberek hogyan próbálták meg- és legyőzni a másikat Annyit is elárulhatunk legutoljára, hogy hiába volt minden mesterkedés és fondor­lat, két győztest hirdettek, és a résztvevők ezt fellebbezés nélkül elfogadták. Nyert a Nevetés Pártja és a Vastaps Pártja. Most érkezett a hír, hogy az utóbbit minden előadás után újraszá­molják. kedett, ahogyan például Merkúr isten, a csábító Éj istennő, no meg Jupiter. Elvegyültek az em­berekkel, hogy néhánnyal jól el­szórakozzanak, több százat pe­dig jól elszórakoztassanak. Mind a kettő istenien sikerült. ' Különben is, a kettes számnak nagy jelentősége volt, hiszen pél­dául Szosziász (Egyed Attila), aki a főhős hűséges szolgája, rá­döbbent, hogy talán nem is azo­nos önmagával. Megjelent egy hasonmása, aki szinte beleverte a fejébe a szörnyű gondolatot: ő, mármint Szosziász, talán nincs is, ha ez a másik átveszi a helyét. Amikor Amphitryon (Sághy Ta­más) hazaér­Megszólalt egy mobil a színházi előadás kezdete után. A nézők először felháborodottan nézeget­ték, ki lehet az elvete­mült, de gyorsan meg­nyugodtak, hiszen csak az egyik görög isten tele­fonált a másiknak. Mórocz Károly TATABÁNYA. Ha Moliére eljött vol­na A nevetés iskolája— Amphit­ryon című darabjának bemuta­tójára... Hogy az úriember meg­halt? Na jó, rendben, de a szelle­me biztosan itt repkedett vala­A családi napköziben együtt élnek a gyerekekkel képzés A Nyitnikék a megyében elsőként szervez komplex képzést Tatabányán tatabánya A Nyitnikék Játszoda és Családi Napközi Tatabánya- Bánhidán egy családi házban - az interneten a www.pontmaga- zin.hu weboldalon érhetők el - elvállalja a gyermekek napköz­beni felügyeletét húszhetes kor­tól tizennégy éves korig, mind­ezt úgy, hogy mellé tartalmas programokat kínálnak. Előnye­ik közé sorolta Sugár Gabriella, a napközi vezetője a tágas ud­vart két homokozóval, a kis cso­portlétszámot, a családi napközi előírásainak megfelelően legfel­jebb hét gyermeket látnak el, ve­lük napközben két felnőtt foglal­kozik. Rugalmas a nyitva tartási idő, bár „hivatalosan” reggel hét órától délután ötig vannak nyit­va, alkalmazkodnak a szülők munkaidejéhez.- Mi itt élünk, a saját nappa­linkban játszanak a gyerekek, s a saját gyermekeink szobájában alszanak ebéd után, ezért olyan otthonos itt minden - fogalma­zott Sugár Gabriella. A Nyitnikék próbálja összefog­ni a családi napköziket, s a Cso­dacsalád Egyesülettel közösen a megyében elsőként szerveznek családi napközi és családi gyer­mekfelügyelet komplex képzést február huszonkettedikétől. A képzés előnyei közé sorolható, hogy helyben van, az oktatók egyben családi napközi vezetők, így a gyakorlatban is használha­tó tanácsokkal szolgálhatnak. A legjobb reklám a hazamenni nem akaró gyerek A Nyitnikéknél nem csak gyer­mekfelügyelettel foglalkoznak, már a tavaly októberi nyitás óta havonta egyszer Rösszer Julianna gyógypedagógus, mentálhigié­nés szakember foglalkozik a szü­lőkkel, s már tárgyalnak többek között arról, hogy angol nyelvet, kézművességet tanítsanak a ki­csiknek. Ezeket a foglalkozásokat külsősök is látogathatják.- A gyes és gyed idejének mó­dosítás miatt úgy érezzük, hogy van igény a szolgáltatásra, ha­marosan nyit a Nyitnikék szom­szédságában a Kéksugár Csalá­di Napközi. A legjobb reklám az elégedett szülők és a hazamen­ni nem akaró gyerek - fejezte be Sugár Gabriella. ▲

Next

/
Oldalképek
Tartalom