24 óra, 2009. szeptember (20. évfolyam, 204-229. szám)

2009-09-21 / 221. szám

2 24 ÓRA - 2009. SZEPTEMBER 21., HÉTFŐ MEGYEI TŰKÖR 3 PERCBEN Ezer eurót adna Tatabánya Bencsik János, Tatabánya polgármestere Bastrnák Tibor észak-komá­romi polgármester levélben kereste meg a komáromi já­rási és a Komárom-Eszter- gom megyei településeket, hogy segítsenek a Szent Ist- ván-szobor környezetének felújításában. Milyen dön­tés várható a csütörtöki köz­gyűlésen?- Előterjesztésem két támo­gatási formát tartalmaz. Ha a város költségvetése lehetővé teszi, akkor 1000 eurós támo­gatást adunk. Ha ez nem lehet­séges, akkor a másik változat alapján a képviselők a saját fej­lesztési kereteikből segíthetné­nek Észak-Komáromnak.- Nem növelheti a két állam közötti feszültséget, hogy Magyarországról is segítik a szlovák részről vitatott szobrot?- Visszakérdezek: félnünk kell azért, mert magyarok va­gyunk? Feszültséget okoz, ha a közös történelem, közös sors emlékeit támogatjuk? Nem. Csak arra kell figyelni, hogy egymás történelmét, kultúráját tiszteljük. Azt vi­szont el kell ismernünk, a gesztus a magyarság összefo­gását, szolidaritását is jelké­pezi. Az pedig, hogy Bastrnák Tibor az összes komáromi já­rási, Komárom-Esztergom megyei települést megkeres­te, érthető. Egykor egy várme­gye volt a terület.- Akkor bízik benne, hogy a képviselők támogatják az előterjesztését?- Igen. Már csak azért is, mert a Turul-szobor felállítá­sakor az egykori vármegye segített. Ma Szlovákiához tartozó települések is támo­gatták az elkészítését. Ha csak a viszonosságra és kö­szönetre gondolok, akkor is nemes gesztus lenne Tatabá­nya részéről a segítség. ■ Mudri A. Újságot és időt is kértek elégedettségről Javaslatokról döntött az Állampolgári Tanács Havonta egy napon igény szerinti ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban, több szék, néhány újság, üdítőautomata a váróban. Ezeket a javaslatokat is írásba foglalták az Állam- polgári Tanács tagjai. Fenyvesi Károly nyergesújfalu A helyi, alkal­mi Állampolgári Tanács arja a kérdésre kereste a választ szombaton a művelődési ház nagytermében, ho gyan lehetne a város minden lakosa elége­dett a polgármesteri hi­vatal működésével. Az előzményekhez tar- ^ tozik, hogy az önkor­mányzat támogatást nyert el az alaposan meg­rágott című, Szervezetfej­lesztés Nyergesújfalu Polgár- mesteri Hivatalában a haté­konyság, az eredményesség, a jó gazda szemlélet és a költség- hatékonyság tükrében pályáza­tával. A célok eléréséhez veze­tő út egyik állomásaként szer­vezték meg a fővárosi székhe­lyű Cromo Alapítvány munka­társai a hétvégi fórumot. A kör alakban elhelyezett székeken név szerint meghí­vott helybeli lakosok várták a történéseket reggel kilenckor. Érdeklődő - pedig őket is hív­ták - lapunk munkatársán kí­vül egy sem volt.- Egy hónapja találkoztunk a város harmincnégy civil szerve­zetének, öntevékeny csoportjá­nak képviselőjével. Azt kértük, nevezzék meg, kit szeremének a tanácsba küldeni. Nem minden­ki élt a lehetőséggel, aztán volt, hogy a jelölt nem vállalta a fel­adatot, két meghívottnak várat­lanul közbejött valami. A többi­ek itt vannak. Olyanokat vár­tunk, akik más alkalmakkor vi­szonylag ritkán mondanak véle­ményt - mondta el Kende Judit, az alapítvány munkatársa. A helyieket Hegyi István, Pap Ferencné, Zdosek Sándorné, De- áki Ferencné, G. Szabó Mihályné, Kovács Istvánná, Bárdi Zoltán, Hordós István, Ne­mes Attila és aljegyzőként dr. Molnár Lívia képviselte. A kör­ben ott ült egy - a sikeres pályá­zat kapcsán képbe került - szer­Ötletelés közben Hegyi István, Pap Ferencné és Zdosek Sándorné az Állampolgári Tanácsban jegyzőkönyben rögzítő Stein­berg Johanna.- A sikeres pályázat sok lehe­tőséget kínál. A polgármesteri hi­vatal optimalizálhatja feladatait, képezheti dolgozóit, javíthatja kapcsolatainak minőségét az in­tézményekkel, a lakossággal - ad­ta meg az alaphangot Münnich Iván, aztán a kis csapat máris megkapta az első feladatot. Össze kellett gyűjteni a polgármesteri hivatal ténykedésének jó és kifo­gásolt elemeit. Ekkor, a nyikorgó voltak a szendvicses tálcák. A falon nyolc teleírt, hatalmas pa­pírlap tanúskodott arról, hogy nem csak ettek, ittak reggeltől az Állampolgári Tanács tagjai. Túl voltak a hivatali munka bí­rálatán, dicséretén, sőt már az is olvasható volt a színes filctollak jóvoltából, hogy mi az úgyneve­zett célállapot. A fénypont kezdeti pislákolá­sát a megoldási ötletek megfo­galmazása jelentette - hármas csoportokban öt perc alatt. Szű­kítve a kört, kiemelten foglal­koztak az internet kínálta lehe­tőségek jobb használatával, ci­vilegyetem életre hívásával és a hivatal ügyfélbarát nyitva tartá­sával. Utóbbi kapcsán az írás­ban rögzített javaslatok között szerepelt havonta egy napon igény szerinti nyitva tartás, ru­galmas munkaidő, telefonos időpont-egyeztetés, több szék, néhány újság, üdítőautomata az ügyfélváróba.- , 1/4lUu^?äc- I KMS Z­- ü&ffeLTAóét'2 1K^V: r— tezuk #L4£v*uxn4Tc (AVA / \vtg V í . / Folyamatosan sokasodtak a falra feltett, teleírt papírlapok Is vezetfejlesztési cég vezetője­ként Münnich Iván, illetve Kende Judit két kollégája, Kuna Gábor és az elhang- zottakat parketta miatt nem túl diszkré­ten, de legalább apró léptekkel, magára hagytuk a csapatot - Most jön a nap fénypontja! - Kuna Gábor ezen biztató mondatára tértünk vissza a nagyte­rembe délután fél háromkor. ' A sarokban álló asztalon pilledő üdítős üvegeket pont te­libe kapta a nap, majd- n e m A leendő polgárőrség meglévő honlapja neszmély Horváth Béla pol­gármesterétől megtudtuk, hogy a képviselő-testület kezdeményezésére elkezdő­dött a községi polgárőrség szervezése. A később meg­alakuló szervezetnek már van honlapja, s azon is köz­zétették a jelentkezés feltét­eleit. Ha nem lenne elegendő a létszám, akkor átmenetileg az almásfüzitői polgárőrök járőröznének Neszmélyen is. Játszótérépítés összefogással Naszály Tekintettel arra, hogy komoly összefogás mu­tatkozott egy akciós verseny keretében elnyerhető játszó­tér létesítésére, mely a végén nem hozott sikert, a képvise­lő-testület úgy döntött, hogy a lakosság által adományo­zott minden forinthoz ugyan­annyit tesznek hozzá. Ennek köszönhetően már megren­deltek három játékelemet, amit hamarosan fel is állíta­nak az iskola és az óvoda kö­zötti területen. Sárkányrepülővel készített fotók Naszály A kistérségi napok keretében szombaton nyi­totta meg Tata polgármeste­re, Michl József annak a Varga Norbertnek a kiállí­tását, aki rendszeresen fel­emelkedik motoros sár­kányrepülőjével a magas­ba, s fentről készít madár- távlatú1 fényképeket U város és környéke településeiről. Ingatlanokat kínál a vagyonkezelő tata Volt laktanyákat, üdülőt, kollégiumot és lakóházat hir­detett meg eladásra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A dunaújvárosi laktanyaegyüttes, a sárbogárdi volt laktanya, a szegedi volt kollégium és gö­döllői volt szállóingatlan mel­lett Egerben volt laktanyát, Celldömölkön volt üdülőt, Ta­tán egy Zsigmond utcai lakó­házat Irináinak eladásra. KEMMA.hu További híreket, 'llelve háttérinformációkat talál a KEMMA.hu weboldalon. Vendégségben kezdődik a tanév a maróti iskolában pilismarót Hétfőn megkez­dődik az órarend szerinti munka a Bozóky Mihály Álta­lános Iskolában. Az elhúzódó iskolardkonstrukció miatt az első szakaszban megépülő termekbe sem tudnak a diá­kok beköltözni, szorult hely­zetükön a község vezetése és szervezetei készséggel segí­tenek. Az első két hétben a következő helyszíneken dol­goznak a gyerekek és tanára­ik, tanítóik. A második, harmadik osz­tály a Kisiskolában, a negyedik osztály a Zsoldos Gábor Refor­mátus Gyülekezeti Házban, az ötödikesek a Szent Család Kö­zösségi Házban kezdik a mun­kát. A hatodikosok és a hetedi­kesek az Öregek Napközi Ott­honában, a nyolcadikosok a művelődési házban tanulnak; a büfé is itt lesz. (A kicsik nem vehetik igénybe, a pedagógu­sok kérik a szülőket, hogy tíz­órait készítsenek; a napközisek ezt is, az ebédet is rendben megkapják.) Az összevont a) és b) osztályok a sportcsarnokban tanulnak. Hétfőn reggel mindenkinek a most kijelölt helyen kell megjelennie, az óraközi szü­neteket is ott töltik a diákok. A helyszínek nincsenek távol egymástól; a közlekedésben természetesen felügyelnek a pedagógusok. ■ Rafael Szüreti mulatság A vendéglátó környeíek mellett Vértesszőlősről, Tata­bányáról is érkezett lovas szekér a szüreti felvonulásra. A Szivárvány táncegyüttes negyven táncosa, kicsik és nagyok járták végig a hat kilométeres utat. A zenét a Vértestolnai Fúvószenekar szolgáltatta. A menet után a mulatság a művelődési ház udvarán folytatódott. A talpalávalót a táncházhoz a vértestolnaiak biztosították. Értékelt a városvezető: jól zárták az első fél évet észak-komárom Bastrnák Tibor polgármester tegnap sajtótájé­koztatót tartott, értékelte a város első féléves teljesítményét. A vá­rosvezető a gazdasági válság el­lenére pozitív dolgokról számolt be. Észak-Komárom az elmúlt hat hónapban tizennégy sikeres projektet tudhat magáénak. Ja­nuár és június között megújult a gyermekpark előtti terület, aho­vá az iskolák diákjai fákat és bokrokat ültettek ki. Az iskolá­kat felújították, sporteszközök­kel gazdagították, és multifunk­cionális pályát hoztak létre. A kulturáüs minisztériumtól pénz­ügyi támogatást kaptak az Öreg­vár ásatásaira és a Ferdinánd- kapu felújítására. Elkészült a két Komáromot összekötő kompjárat megvaló­síthatósági tanulmánya, és rá­kapcsolódtak az Eurovelo nem­zetközi kerékpárúira is. Bastrnák Tibor elmondta: je­lenleg 25-30 pályázat értéke­lésre vár. Ide tartozik az erőd és az Öregvár felújítása vagy a Kossuth tér revitalizációja. A tervezett befektetések közül az első hat hónapban tizenhat va­lósult meg: elkészült a város első körforgalma, kiépült a ke­rékpárút az Erzsébet-szigeten, revitalizálták a Holt-Vág kör­nyezetét. A projektek és a beruházá­sok összértéke több száz millió forintot tesz ki. ■ Sárai E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom