24 óra, 2009. szeptember (20. évfolyam, 204-229. szám)

2009-09-01 / 204. szám

!EJEL\.™míí:SL a MSZP-FRAKCIÓ TÁMOGATJA cseh tamás emlékére A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETET ► 7. OLDAL ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD XX. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM, ARA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 76 A mester elmondta: több mint harminc éven keresztül volt cégére, de az európai előírás szerint egy olyan kisméretű műhelyhez, mint az övé, nem „dukál". WWW Rendelje meg AJ A» , telefonon: 06-80-514-030 inovenes zöld szám, a időn kívül üzenetrögzítő fogadja hívását MINDEN NAP EGYÜTT EGY PERCBEN Bányásznapi könyvbemutató Dr. Tittmann János dorogi polgármes­ter tegnap délután a József Attila Mű­velődési Házban úgy fogalmazott: ha az 59. magyar bányásznap helyi ese­ményeinek nyitó rendezvénye ilyen színvonalas, lesz feladatuk bőven jö­vőre a jubileumi, 60. méltó megün­neplésének előkészítésével. ► 2. oldal Sokaknak fial a Löki sikere MEGYEI TÜKÖR 2 Sokaknak üzlet a Löki sikere. Még az autópálya-ke­zelő is hasznot húz a DVSC-Teva meneteléséből. ► 6. OLDAL KALENDÁRIUM 4 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 TV-MŰSOR 10 SPORT 13 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS í Ma hajnalban köd­foltok képződnek. Napközben derült, száraz, kellemesen meleg Idő lesz. A jellemző hőmér­séklet 27 Celsius- fok körül alakul. ► 11. OLDAL Vigyázz, traffipax! Kellemes női hang figyelmezte­ti a gépjárműve­zetőt: vigyázz, traffipax! Vezes­sünk mindig sza­bálykövető mó­don! ► 9. OLDAL PILLANATFELVÉTEL AKEMMA.hu olvasóitól Kedveli a Vértes Expóhoz hasonló, nagy kiállításokat? (százalék) Nem, mert nagy Csak sok Igen, sok újdon- a zsúfoltság, pénzzel érdemes ság található odamenni. egy helyen. JÓ REGGELT! A napokban ugyanitt arról írtam, hogy nyakunkon van a gólyatáborok szezon­ja. Utaltam arra, hogy a tataiak már a zene erejéből és időpontjából is tudják, hogy mikor buliznak a leendő orvosok, illetve a jövő mérnökei. Azt viszont csak a várkanyarban közlekedők lát­ták, hogy ugyanezek a fiatalok tudnak együttérzők is lenni. A Semmelweisről elnevezett egyetem leendő elsősei ugyanis hosszú, tömött sorokban men­tek át a városon a Fényes fürdőre. Ami­kor egy úttesthez értek, egyikük nagy táblát mutatott az autósojaiak, melyre ezt írták: Köszönjük a türelmét. Jó volt látni ezt is! ■ P. P. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán, Szőts István Tanévnyitó ígéretekkel iskola Folytatódik az Új Tudás Program. Intézményösszevonások. A válság ellenére az ok­tatás továbbra is ki­emelt területe marad a kormányzásnak - mondta Hiller István ok­tatási miniszter az or­szágos közoktatási tan­évnyitón a fővárosi Rad­nóti Miklós Gimnázium­ban hétfőn. Munkatársainktól Fazekas József osztályfőnök kilencedikes diákjaival bevonul a tatabányai Árpád Gimnázium udvarára ITTHON/MEGYEI INFORMÁCIÓ Tatabányán komoly intézmé­nyi összevonással indul az új tanév. Augusztus 1-jével csak a Sárberki és a Váci Mihály Általános Iskolák működésé­ben nincs változás. Az emlí­tett két intézmény valamint a Dózsa György Általános Isko­la megőrizte önállóságát, a többit jogutódként működteti tovább a fenntartó önkor­mányzat. Oroszlányban egy hét csú­szással kezdődik majd a tan- * év, mert a három intézményt I érintő, összesen 800 millió % forintos, nagyszabású felújí- | tási program még csak most I érkezett a véghajrához. Nyergesújfalun szintén van szervezeti változás: a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratában az alapítói jogokkal rendelkező irányító rubrikába a megyei önkor­mányzat helyett a nyergesúj­falui önkormányzat került szeptember elsejével. A bakonyaljai Tárkányban a szeptember 26-ai falunapon adják át hivatalosan a felújí­tott általános iskolát, ennek ellenére rendben elindul a tanév. Nagyjából hasonló a hely­az oktatási tárca vezetője az országos tanévnyitón ki­emelte: folytatódik az Új Tu­dás Program, a magyar köz­oktatás átfogó korszerűsíté­sének programja. Az új tan­zet Bakonysárkányban is, ahol hiába csúszik valameny- nyit az alsó osztályoknak és év központi eleme lesz to­vábbá a tehetséggondozás: a tárca meghirdette a hátrá­nyos helyzetűeket felkaroló Arany János Tehetséggondo­zó Programot, és folytatódik az óvodának otthont adó Wágner-ház felújítása, ma el­kezdik a tanévet. ► 3. oldal az Útravaló Ösztöndíjprog­ram is. A Nemzeti Tehetség­program keretében a szemé­lyi jövedelemadó egy száza­léka is felajánlható lesze célra. ► 8. OLDAL Egyszázalékos remények az adóforintokból a tehetségekért Nyelvtörvény és közös történelem szlovák-magyar Dupla felirat a buszokon a „soha nem létezett” Felvidéken PÁRKÁNY/RÉVKOMÁROM/ÉR­sekújvár A túloldalon futó helyi és távolsági járatokon hétfőtől a legtöbb autóbusz kétnyelvű. így tehát egymás után szlovákul és magyarul is kiírják: hová tart a jármű. A gépkocsivezető is két nyel­ven válaszol az utas kérdése­ire. Mindezt azokon a terüle­teken vezették be, ahol a ma­gyarság 20 százalék feletti létszámban él. Azon a területen, amely Ján Mikolaj szlovák oktatási miniszter hétfői döntése ér­telmében ezután nem visel­heti a Felvidék nevet a szlová­kiai magyar kisebbség tan­könyveiben. A magyarázat szerint - amellyel kapcsolat­ban máris több történész cso­dálkozásának adott hangot - a történelem során Felvidék nem is létezett, hanem Szlo­vákia volt korábban is. Esztergomban és Komá­romban is félpályás útlezá­rással demonstrál ma a lob­bik a szlovák nyelvtörvény el­len. A rendezvény megtartá­sát a rendőrség tudomásul vette, de a megmozdulás ide­je alatt mindkét városban fo­kozott ellenőrzést rendeltek el. Komáromban az Igmándi úton, Esztergomban a Nagy- Duna sétányon foglalják el a fél útpályát a tiltakozók 15-18 óra között. ■ M. A. - Sz. A. ► 8. OLDAL Újraosztották a ipari park cégeitől érkező bevételeket KÖRNYE/TATABÁNYA Újraosztot­ták a tatabányai ipari parkból befolyó helyi adókat Tatabá­nya és Környe között. A két te­lepülés képviselő-testületének hétfői, környei közös ülésén úgy döntöttek, az ipari park Környe közigazgatási terüle­tén működő társaságainak he­lyi adóforintjai a jövőben a köz­ség számlájára érkeznek, és Környe önkormányzata az ősz- szeg 60 százalékát utalja to­vább Tatabányára, hogy hoz­zájáruljon a gazdaságfejleszté­si tevékenységhez és az ipari park működtetéséhez. A két település között hosz- szú ideje folyt az egyeztetés, hogy az 1997 novemberében kötött megállapodást aktuali­zálják. Tizenkét évvel ezelőtt még úgy szólt az egyezség, hogy a Környe területén mű­ködő társaságok helyi adói­nak 25 százaléka marad Környén. ■ Szent István: megrovások és elbocsátások ESZTERGOM Hét tanárt elbo­csátottak a Szent István Gim­náziumból a fegyelmi tanács eljárása eredményeképp. Há­rom pedagógusnak megrovást javasolt a vizsgálóbiztos, öt szakember ellen megszűnt az eljárás, hét esetben pedig még nem hoztak fegyelmi határo­zatot az ügyben. Az eljárást az iskolaigazga­tó a tanév utolsó napjaiban elkövetett kötelezettségsze­gések gyanújának kivizsgá­lására indította. Az igazgatói utasítások megtagadása és más fegyelmi vétségek miatt szabták ki az eddigi fegyelmi büntetéseket - tudatta la­punkkal Takács István ön- kormányzati sajtófelelős. Előzmények: www.KEMMA.hu Bortermelők többszörös prés alatt itthon Hiába ígérkezik jó mi­nőségűnek az idei szőlőter­més, ha nincs, aki megvegye - panaszolják a termelők. Az import és az alacsony árak mellett új szabályok miatt is fő a fejük. Pedig a válság alatt is növe­kedett a háztartások otthoni fogyasztására megvásárolt bor mennyisége. ► 7. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom