24 óra, 2006 augusztus (20. évfolyam, 179-203. szám)

2009-08-01 / 179. szám

Rendelje meg telefonom Lf± Vilii 06-80-514-030 ingyenes zöld szám, aidön kívül üzenetrögzítő fogadja hívását I NAP EGYÜTT 2009. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT XX. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM, ÁRA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 76 FT www.kemma.hu Amiben már szinte nem is reménykedtünk, pénteken este mégis valóra vált: a 200 méteres mellúszás fináléját az athéni olimpia ezüstérmese nyerte, még mindig csak 20 KERESSE A KEMMA.hu OLDALON: HÁZI PRAKTIKÁK A SZÚNYOGOK KÍNOS CSÍPÉSEINEK KEZELÉSÉHEZ www.kemma.hu A LEGTÖBB USZODA BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁ1ATRA SZORUL ► 6. OLDAL EGY PERCBEN Néprajz az oktatási programban Augusztus 1-jétől Bakiné Takács Irén igazgatja a pápai református kollégi­um dadi iskoláját. Elmondta: új elem­ként jelentkezik az intézmény prog­ramjában a helyi néprajzi elemek fel­dolgozása. ►s. OLDAL Szigorodott a táppénz Augusztus elsejé­től jóval kedve­zőtlenebb feltéte­lekkel lehet táp­pénzt kérni, de még erősödik a megszorítás. ►6. OLDAL TARTALOM'W KULTÚRA 2 MEGYEI TÜKÖR 3 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 PROGRAMOK 10 HOROSZKÓP 11 SPORT 15 MOZAIK 16 ' időjárás Draskovics Ma folytatódik a napos, száraz idő, gyenge déli szél lesz. Ziva­tarfoltok előfor­dulhatnak. A jel­lemző hőmérsék­let 32 Celsius-fok körül alakul. ► 11. OLDAL pontatlan volt Elnézést kért a szakminisztéri­um, amiért pon­tatlanul tájékozta­tott a Magyarok Nyilai ügyéhez • tartozó videóról. ► 8. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A KEMMA.hu olvasóitól Az István, a Igen, Mivel nem ragaszkod- királyt semmi mindegyiket nak túlzottan a történel- nem múlhatja meg- mi hűséghez, inkább felül. nézem. könyveket olvasok. JÓ REGGELT! A népszerű operett címszereplője, Lili bárónő sehol sincs a mi Lilinkhez ké­pest, aki még csak kétesztendős lesz, de nagy családunk szemefénye. A hé­ten néhány napot nagyszüleinél töltött Naszályon, de nemcsak sógoromék ké­nyeztették, hanem a saját unokáira még várni kényszerülő feleségem is. Tő­le tudom, hogy az egyre aranyosabb kislány mennyire élvezte azt a játékot, amikor ő dönthetett arról, hogy kibúj­hat-e bárki is a karikából vagy sem. Jó­szívűségét bizonyítja, hogy többször en­gedélyezett, mint tiltott. Sajnos a felnőt­tek többsége pont fordítva cselekszik döntési helyzetben. Kár. m Palásti MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán, Szőts István, ’71416 865064 0 9 1 Megkerült a testvérpár maradnának A két lány állítja, otthon tanulni sem tudtak Ágh Ferenc és felesége, Katalin, lányuk, Andrea bizonyítványában mutatja, nagyon sok igazolatlan órája volt Képgaléria a KEI MA.hu weboldalon környe Egy hét után megke­rült a Környéről elszökött 16 éves Ágh Andrea és 13 éves húga, Ildikó. Haza azonban nem mennek.- A két lányomról csak any- nyit akarok mondani, köszön­jük barátnőjüknek, Viktóriá­nak, hogy csütörtök délután szólt a rendőröknek, hol van Andi és Ildikó - kezdte Ágh Fe­renc, a múlt szombaton eltűnt két lány édesapja, mintha töb­bet nem is akarna mondani. Aztán mégis mesélni kezdett:- Andival mindig voltak problémák. Lógott az iskolá­ból. Azt állította a gyámügyi- seknek, hogy nem biztosítjuk nekik a „megfelelő életvitelt”. A hivatalban meg minket von­tak felelősségre, hogy oka volt a tetteinek. De milyen ok le­het, ha van étel, fedél a feje fe­lett, ruha, fűtés és tisztálkodó szerek? - kérdezte indulato­san Ágh Ferenc. Az apa szerint Andreának az volt a baja, hogy csak bu­lizni, csavarogni akart, és nem kapta meg a legdrá­gább, márkás holmikat. Sze­rinte a barátai vették rá a szökésre, ők hitették el vele, az intézetben majd teljesen szabad lehet. Közben a lányok édesany­ja, Katalin, előhozta Andrea bizonyítványát. Tavalyelőtt 57 igazolatlan órája miatt nem tehetett osztályozó vizs­gát. Az idén 42 igazolatlanja volt. Amelyik tárgyból osztá­lyozni tudták, hármast-né- gyest kapott.- Minden reggel együtt in­dultunk a busszal. Azt hittem, iskolában van. Kiderült, hogy olyankor is csavargóit. De leg­inkább azért haragszom a lányra, hogy a húgát is magá­val vitte - mondta Ferenc. Nem akarnak hazamenni az Ágh testvérek Ágh Ildikó és Ágh Andrea végül megkerült Andrea rendőrségen tett vallomása szerint szülei nem biztosí­tottak nekik megfelelő életvitelt. Kosz van a házban, és tanulni sem hagyják őket. Ezért azt kérte, hogy se őt, se húgát, Ildikót ne vigyék haza. Mindketten inkább a gyermekvédelmiseknél maradnak. Az Ágh testvérek ezért jelenleg még a tatabányai gyermekotthonban vannak. A lányokat a rendőrség csütörtök délután találta meg Vértesszőlős határában, de a szülők sze­rint a barátaik már hétfőn haza akarták vinni őket. Veszélyes anyagot szállító kamion karambolozott az autópályán BicSKE/MlNitrohígító ömlött Bicske térségében az Ml-es autópályára péntek délután négy órakor. A sztrádát emi­att órákra le kellett zárni. A Fejér Megyei Katasztró­favédelmi Igazgatóság ügye­letétől megtudtuk, a kiemel­ten veszélyes, robbanásveszé­lyes anyagot szállító kamion az előtte haladónak ütközött. Németh-Kész Mónika me­gyei rendőrségi szóvivő el­mondta: az autópályán sö­vénynyírást végeztek, s a munkavégzést későn észlel- | te egy kamion, amelybe így hátulról beleszaladt egy ro­mán rendszámú, nitrolak- | kot szállító kamion. Az anyag nagy mennyisé­ge miatt döntöttek úgy a tűz­oltók, a mentés idejére teljes útzárat rendelnek el. A közlekedési káoszt sú­lyosbította, hogy az 1-es úton is baleset történt, Bicskénél ott is elterelték a forgalmat. ■ Kocsra kocsizik a 24 Óra stábja hétfőn reggel kocs Hétfőn már kora reggel kikocsiznak munkatársaink a Tata melletti községbe. Ter­veik szerint megnézik, hogy ki lesz az első ügyfél a pol­gármesteri hivatalban, ahol igyekeznek megtudni az ön- kormányzat második fél évre vonatkozó terveit is. Az egészségügyi központ folya­matban lévő átépítését szin­tén megtekintik. ■ P. P. Virtuózok tanítanak a gitárfesztiválon Elkerülhető a hirtelen halál balesetek Tanítanák a veszélyes helyzeteket Esztergom Vasárnap este hat­kor a Vármúzeumban az an­gol Paul Galbraith koncertjé­vel kezdődik és augusztus 9-én a bazilikában tartandó ze­nekari hangversennyel zárul a XVIII. Esztergomi Nemzetközi Gitárfesztivál. A programsoro­zatra Ausztriától kezdve Uru- guayon át Oroszországig a vi­lág minden pontjáról érkez­nek gitárművészek, hogy a volt zsinagógában és végül a katolikus főtemplomban kü­lönleges zenei csemegékkel szolgáljanak. A fesztivál mes­terkurzusát és koncertjeit hangszerkiállítás, illetve kot­ta-, CD- és DVD-kiállítás és -vá­sár is színesíti. ►5. oldal Leo Brouwer is itt lesz megyei információ Tizenhat balesetben tizennyolcán vesz­tették életüket az idén me­gyénk közútjain. Hernádi László autóver­senyző és Szalai István rend­őr őrnagy, a megyei rendőr­főkapitányság közlekedés- rendészeti osztályának veze­tője egyaránt úgy látja, a jo­gosítványszerzés feltételeit kellene szigorítani, hogy csökkenteni lehessen a tra­gikus esetek számát. Például jó lenne a tan­anyagba beépíteni a jármű­vezetők felkészítését a várat­lan eseményekre, hogy elke­rüljék a balesetveszélyes szi­tuációkat. A csúszós tréning, hirtelen, váratlan akadály el­kerülése szerepelhetne a gyakorlati tananyagban. Hernádi László társaival együtt maga is többször el­ment vezetéstechnikai tré­ningekre a szabad idejében. Holott ő civilként is rengete­get vezet, nemzetközi fuvaro­zóként hetente akár három­ezer kilométert is megtesz.- Nemegyszer úsztam már meg balesetet. Alig pár hete történt például, hogy Csehor­szágban egy útlezárásnál sor­ban álltak az autók, köztük én is. Egy autó megindult fe­lém, és csak imádkozni tud­tam, hogy ne legyen baj. Két centin múlott, hogy végül megúsztam a balesetet - mondta Hernádi László.- A megoldásra, megelő­zésre vonatkozó kérdések- • ben fontosnak tartom a meg­felelő forgalomszervezést, a veszélyes helyeken figye­lemfelhívó jelzések alkalma­zását, a balesetveszélyes út­szakaszok feltérképezését és ott megfelelő forgalomszer­vezés kialakítását - mondta Szalai István. . Szavai szerint segíthet a váratlan eseményekre törté­nő reagálásra, veszélyelhárí­tásra való felkészítés, és fon­tos szerepet töltene be a ha­tékonyabb propagandatevé­kenység is. ►a. OLDAL Ü

Next

/
Oldalképek
Tartalom