24 óra, 2009. június (20. évfolyam, 127-151. szám)

2009-06-16 / 139. szám

24 ÓRA - 2009. JÚNIUS 16., KEDD W!ff Közbeszerzési döntést is hoznak az ülésen Komárom Nagy port kavart a Feszty-iskola és a Csillag Óvo­da tervezett felújítása. Egyes képviselők kifogásolnivalót találtak a munkálatok határ­időiben, a közbeszerzési pá­lyázat kiírásában, harmad­részt pedig a gyermekek taní­tásának megoldásában. A múlt héten tartott szülői érte­kezlet után a Közbeszerzési Bírálóbizottság végül úgy ha­tározott, a képviselő-testület elé utalja az eljárás kiírását. Tanzániában dolgozott az új gyárigazgató lábatlan Karbantartás-veze- tőként Dél-Afrikában, Tanziában, Szerbiában és Ro­mániában szerzett cement­ipari tapasztalatokat a Holcim céghez tartozó lábatlani cementgyár új igaz­gatója, Chris NUsen. A szak­ember harmincnyolc éve dol­gozik a vállalatcsoportnál, ezt megelőzően a textil-, illetve a papíriparban is gyarapította tudását. Átadták a zászlót a nyolcadikosok szákszend A 18 végzős diák valamivel kevesebb, mint kétharmada szakközépisko­lában folytatja tanulmánya­it, a többiek pedig szakisko­lákba mennek. Ballagási ün­nepélyük a hagyományok­nak megfelelően az utolsó becsöngetéssel kezdődött, majd a diákok végigjárták az osztálytermeket, és felso­rakoztak az udvaron. A he­tedikesek búcsúztatóját kö­vetően a ballagó osztály meghatottan búcsúzott isko­lájától, tanáraitól, végül át­adták az iskolazászlót az utánuk következőknek. Könyvtárosok jubileumi vándorgyűlése tata 40 évvel ezelőtt volt a Magyar Könyvtárosok Egye­sületének I. Vándorgyűlése Tatán, ami egy nagyszerű hagyomány elindítójává vált. Ennek emlékére június 19- én 10 órakor tanácskozást rendeznek a Móricz Zsig- mond Városi Könyvtárban. További hireki _______________ ^ www .kemma.hu MEGYEI TÜKÖR 3 Tisztulni látszik a víz(ügy) vita Érvek egy alakulóban lévő kft. ellen és mellette Az átszervezésre vonatkozó tervek szerint a jövőben az esetleges csőtörések kijavítása, hibaelhárítása az új kft. szakembereinek munkája lesz Bencsik János tatabányai polgármester és Bunda Ist­ván, az Északdunántúli Vízmű Zrt. vezérigazgatója homlokegyenest eltérően értékeli a cég működési és szervezeti korszerűsítési tervét. Mórocz Károly TATABÁNYA/MEGYEI INFORMÁCIÓ A megyeszékhely polgármestere szerint a megfogalmazott mód­szerek egy új kft. létrehozásáról ördögi mentalitást tükröznek és teljességgel emberellenesek. A második körben a külső tőke - 200 millió forint - bevonását az­zal indokolják, hogy azonnal ha­tékonyságnövelésbe kezdenek, és az anyavállalattól, az ÉDV Zrt.- től átvett, de majd fölöslegessé váló munkaerő végkielégítését ebből fogják kifizetni. A dolgozó­kat be akarják csapni, mondta Bencsik János, megígérik nekik a biztos továbbdolgozás lehető­ségét, majd az új szervezetből ki­rakják őket. Tehát az embereket egzisztenciálisan lemészárolják, családtagjaikkal együtt - fogal­mazott a polgármester. Bunda István cégvezető azt emelte ki, nem állja meg a he­lyét, hogy bújtatott, ördögien ki­tervelt létszámleépítést vagy magánosítást hajtanak végre. Márcsak azért sem, mivel első­ként a szakszervezet és az üze­mi tanács kapott tájékoztatást. Minden dolgozó hozzájuthatott a dokumentációhoz, a felügyelő­bizottságon keresztül pedig szé­les körrel egyeztetik az elképze­léseket. A jelenlegi szervezet- és működéskorszerűsítéssel az a cél, hogy az állami tulajdonban maradó kft.-n keresztül munkát biztosítsanak a dolgozóknak. Az eddig mintegy 60 százalékban a társaságtól független vállalkozá­sok helyett azok feladataival is az új kft.-t bízzák majd meg, amelynek meg kell méretnie magát a piacon. Az ÉDV Zrt. a válság miatt csökkenő árbevéte­le ellenére a mai napig egyetlen dolgozóját sem bocsátotta el.- A dokumentum azt is írja - mondta Bencsik János -, hogy a létrehozandó kft. várható műkö­dési zavarai jelentős problémá­kat okozhatnak az ellátásban, veszélyeztethetik a víziközmű­szolgáltatás zavartalanságát, biztonságát. Ezért az ÉDV Zrt. évente mintegy 1,4 milliárd fo­rintnyi megrendelést garantál, és kilátásba helyez további 700 milliós megbízást. Bunda István nyomatékosítot­ta, hogy az alaptevékenységet a vízellátó, a szennyvízelvezető és a tisztítóművek üzemeltetését, az ehhez szükséges állami va­gyon kezelését változatlanul az ÉDV Zrt. végzi. A kiszervezendő tevékenységek: javítás-karban­tartás, hálózatdiagnosztika, épí­tés-kivitelezés. Még egyszer hangsúlyozta, hogy minden álla­mi tulajdonban marad. A lényeg a lakosság biztonságos Ivóvízellátása ZSIDEK FERENC, az ÉDV Zrt. felügyelőbizottságának tagja:- Eddig is azt képviseltem a cég felügyelőbizottságában, ami a Tatabányán élők érde­ke, és ezután is így teszek. A költségtakarékos működés a feltétele annak, hogy a vízdí­jakat ne kelljen jelentősen nö­velni, ehhez szükség van a szervezet átalakítására, kor­szerűsítésére. A fogyasztók el­várásainak a szem előtt tartá­sa a legfontosabb feladat, te­hát az, hogy minden körül­mények között legyen folya­matos és biztonságos az ivó- vízellátás. Azon leszek szer­dán, hogy a bizottság dönté­sei mindenekelőtt ezt a célt szolgálják. Ne érje semmi kár a munkavállalókat halasy károly, a Vízügyi, Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének titkára: - Fontos, hogy a mos­tani válságban - az ismertté vált tervezett kiszervezéssel - semmilyen kár ne érje a felké­szült, több évtizedes munkavi­szonnyal rendelkező munka- vállalókat. A Munka Törvény- könyve ehhez kellő jogosítvá­nyokat biztosít a szakszerveze­teknek és az üzemi tanácsok­nak, mellyel ebben a helyzet­élni is kell! A VKDSZ minden szakmai segítséget megad ah­hoz, hogy a munkavállalók és képviselőik érvényesíthessék törvényben megfogalmazott jo­gaikat. JEGYZET KÁROLY Mi folyik a csapból? Most, amikor naponta szűn­nek meg megyénkben is munkahelyek tucatjai, ért­hető mindenféle reakció. Fé­lelem. Érzékenység. Vissza­fogottság. Félti az állását a dolgozó. Érzékenyen reagál a hírekre a polgármester. Visszafogottan fogalmaz a vezérigazgató. Most, amikor egy-egy kül­földről érkező hírnek, tatabá­nyai megrendeléselmaradás­nak egyaránt súlyos követ­kezményei lehetnek, az eddi­ginél is jobban oda kell fi­gyelni az intézkedésekre. A változtatásokat különös fi­gyelemmel kell előkészíteni. Úgy, hogy bármüyen nehéz is egy-egy cégnek a helyzete, az „emberi erőforrás” lehető­leg ne sérüljön. Maradjon meg a munkahely, vészeljék át az érintettek valahogyan ezt a nehéz időszakot. A csapból is folynak a hírek és rémhírek egyaránt. Az új­ságírók és szerkesztők fele­lőssége, hogy ezeket miként továbbítják a néző vagy az olvasó felé a híradókban, tu­dósításokban. Lehet felfújni és elhallgatni. Tényeket so­rolni és átcsoportosítani. Szenzációt hajhászva ki­emelni egy részletet, és azon rágódni heteken át. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. dolgozói természetesen féltik állásukat. Tatabánya polgármestere érthető mó­don érzékenyen válaszolt egy kezébe került doku­mentumban leírtakra. A cég vezérigazgatója körülte­kintően indokolta a terve­zett átalakítást. Az információ olyan, mint a víz. Utat kér és tör magá­nak. Csermelyként megbú­jik vagy áradó folyóvá da­gad. A sajtómunkások fel­adata, hogy a szentnek tar­tott híreket ellenőrizzék, út­jukra bocsássák. Féltve, ér­zékenyen, körültekintően. Ahogyan József Attila írta: „ez a mi munkánk; és nem is kevés.” Képviselői indítvány a devizahitelesekért KOMÁROM Dr. Molnár Attila önál­ló indítványt kíván benyújtani az önkormányzati képviselő-tes­tület június 18-ai ülésén, mely­ben a nehéz helyzetbe került, la­káshitellel rendelkező lakosok védelme érdeké­ben szükséges intézkedéseket szorgalmaz. A képviselő gyakorié --------­ug yanis azt tapasztalja, egyre ni azok száma, akik nem tudják to vább fizetni devizatartozásaikat A parlament már tárgyalja az a törvényjavaslatot, mely segítem a bajbajutottakon. A devizahitele sek meghatározott futamidőre - í tervek szerint tíz évre - egy ala rcnnvahh tnrlpsTtnrPK/lptpt fi/pt nének. Mindennek végrehajtását az önkormányzatokra bíznák, így elengedhetetlen a jelenlegi hely­zet felmérése. Mint azt dr. Molnár Attila el­mondta: Komáromban is szük­séges az első lé­pések megtétele, tudni kell, hány ingatlant terhel jelzálog, és hogy várhatóan hány komáromi lakos érintett abban, hogy a pénzintézet fel­bontja a szerződést, így ingat­lanjukat elárverezhetik.- Elengedhetetlen, hogy az önkormányzat segítsen, hiszen elsősorban kisgyermekes csalá­dok az érintettek - fogalmazott a képviselő. ■ Sárai Evelyn Háromszázharmincmilliós iskolafejlesztés kezdődik PILISMARÓT Itt, a Duna mentén, 330 millió forintos összköltség­gel - melyből a támogatás össze­ge 243,5 millió forint - megújul a település általános iskolája. Közismert, hogy itt tanul a dömösi gyerekek egy része is. Miként az Fábiánná Gyimesi Lívia iskolaigazgató, projektme­nedzser és Benkovics László pol­gármester szavaiból kiderült, a Bozóky Mihály nevét viselő in­tézmény felújítására az Új Ma­gyarország Fejlesztési Terv Regi­onális Operatív Programján pá­lyáztak sikeresen. A rekonstrukció végén egy he­lyen lesz a ma két épületben fo­lyó oktatás. Tetőtér-beépítéssel, egy új épületszárny létrehozásá­val öt felújított, négy új tante­rem, két csoport- és egy egyéni fejlesztőszoba valamint melegí­tőkonyhás étterem várja majd a most 175 fős intéz­mény diákságát. Az itt dolgozók magas szinten valósíthat­ják meg elképzeléseiket, a pro­jekt továbbfejlesztésével, újabb informatikai és taneszközök be­szerzésével bebizonyíthatják: a falusi oktatásnak igenis van jö­vője. A ROP-pályázat sikeres volt Bajnán is: ott egy még na­gyobb munka vár a település gazdáira - jelenleg a közbeszer­zésnél tartanak. ■ Rafael B. ■ Tetőtérbeépítés és új épületszárny. mamám Kilyukadt a tartály szivárog a hidrogén, nem megy a rakéta Bölcsész végzettségű ember­ként, valami különös módon vonzódom az űrutazáshoz; csa­ládom enyhe, az agysérültek­nek kijáró együtt érző elnézés­sel szemléli, ha a NASA hon­lapját bámulom. Lehet, hogy Gagarin az oka? Kölyök voltam, amikor fellőtték... Hihetetlen módon bosszant, ha ezzel a csúcstechnikát felvo­nultató tudománnyal kapcsola­tos írásokban banális, ostoba hi­bát találok. Most is mi történt? A fenti módon adja hírül egy honlap a legújabb kilövéslefú­jást: kilyukadt a hidrogéntar­tály. Mintha a bivalymocsoládi marhatelep trágyaszállítójáról lenne szó: likas a dög, oszt’ ott folyik végig a hidrogén a zúton. Tüdőm, a mai álújságírók „tech­nikája" van a háttérben: fog­junk el egy írást, néhány szót alakítsunk át benne, és dobjuk be, mint sajátot. A harmadik mondattól kezdve persze a szö­veg végig ugyanaz. Nos, kedves nem kollégák, ha egy hidrogéntartály kilyukad, ott bizony tragédia történik. Itt minimális, emberi szemmel nem, csak műszerekkel mérhe­tő, de meg nem engedhető mó­don szivárgott a hidrogén. Mi­csoda különbség... ■ R. B. Felmérnék, kik szorulnak segítségre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom