24 óra, 2009. június (20. évfolyam, 127-151. szám)

2009-06-13 / 137. szám

2 24 ÓRA - 2009. JÚNIUS 13., SZOMBAT Tatabányán hetvennégyen kerékpároztak a munkahelyükre tatabányán A megyeszékhe­lyen is lezárult a Bringával a Munkahelyre program tavaszi fordulója. Hetvennégyen pat­tantak a kerékpár nyergébe, hogy eljussanak munkahelyük­re. Országosan az egy hónapos idő alatt tízezren bicikliztek, hogy legalább nyolc alkalom­mal kerekezzenek a gyárakba, hivatalokba, üzletekbe. így ösz- szességében kétmillió kilomé­ternél is többet tekertek. ■ Ketten az országos sorsoláson. Az országos ajándéksorsolá­son ismét volt két tatabányai nyertes, akik egy-egy kerékpár­lámpát nyertek. Salzinger Hen- rikné, a Micimackó Óvoda dolgo­zója és Kovács István, a polgár- mesteri hivatal munkatársa. A ta­tabányai résztvevők közül a sor­soláson öten nyertek ötezer-öt­ezer forintos ajándékkönyvcso­magot. A legeredményesebb Sza­bó Jánosné a Módszertani Bölcső­déből, huszonkétszer tekert a munkahelyre. Nyertesek: Pintér Mária (Aquila Bt.), Tóth Zoltán (E.On Hungária Zrt.), Seffer Ró­bert (Sanmina-SCI Tatabánya), Kossela Gábor (Alpla Kft). ■ Katonazenekarok és huszárok is parádéznak tata Az első Regionális Katona­zenekari és Toborzó Fesztivált Tatán rendezik. Június 27-én 14 órakor kezdődik. Egyszerre több helyszínen játszanak tér­zenét az egyenruhások: a Ha­ranglábnál, az Eszterházy-kas- tély előtt, a Kossuth téren illet­ve az Építők parkjában. Ezt kö­vetően különleges látvány lesz 15.15-től a zenekarok valamint a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség ha­gyományőrzőinek felvonulása a THAC-pályától indulva, végig a Keszthelyi úton, ahol speciális bemutatót is tartanak. A részt­vevők között ott lesz a Magyar Honvédség Központi Zenekara is, amely 1962-ben alakult. Ér­demes lesz odafigyelni a tatai helyőrség zenekarára is, mely­nek karnagya Balázs Attila. ■ 24 Óra: százkétezer olvasó sajtópiaci helyzet Növekedett a megyei lapok olvasottsága A legfrissebb felmérés szerint több mint százezren olvassák a 24 Óra cikkeit naponta, és minden generáció talál benne érdekes olvasmányt wi b I ... B A hazai sajtópiacon a gaz­dasági válság a megyei la­pokat érinti a legkevésbé. Ezt jelzik a Szonda Ipsos és a GfK Hungária által jegyzett Nemzeti Média Analízis 2008. utolsó és 2009. első negyedévében felvett adatai. Ezek sze­rint a 24 Órát már több mint 102 ezren olvassák. Munkatársunktól A globális pénzügyi válság elle­nére is 1,3 százalékkal nőtt az újságok példányszáma a vilá- 6 gon, jelentette be a Lapkiadók | Világszövetségének (World 1 Association of Newspapers - | WAN) elnöke a napokban. „A | tény nemes egyszerűséggel az, J hogy globális viszonylatban a = nyomtatott sajtó olvasótábora to- | vább növekszik” - mondta 5 Gavin O'Reilly, a WAN elnöke és 1 az Independent News and Me­dia vezérigazgatója. A felmérések azt mutatják: a | világon naponta 1,9 milliárd i ember olvas fizetős napilapot, § az újságok pedig 40 százalékkal J több felnőtthez jutnak el, mint s az internet. A sajtópiac helyze­tét a szakmai szervezet elnöke egy érdekes összehasonlítással is igyekezett érzékletessé tenni: „Több olyan felnőtt van, aki na­ponta olvas újságot, mint ahány évente eszik egy Big Mac szend­vicset.” O'Reilly beszéde nagyrészt a jövő hónap folyamán megjelenő World Press Trends (A világsaj­tó trendjei) című jelentés adata­ira épült, amelyekből többek kö­zött kiderül: az újságok példány­száma a világban 2008-ban 1,3 százalékkal nőtt és elérte a majdnem 540 milliós napi eladá­si értéket. A magyarországi sajtópiacon a gazdasági válság a megyei la­pokat érinti a legkevésbé. Ezt jel­zik a Szonda Ipsos és a GfK Hun­gária által jegyzett Nemzeti Mé­dia Analízis 2008. utolsó és 2009. első negyedévében felvett adatai, amelyek kedvező képet mutatnak a 24 Óra olvasottságá­ról is. A több mint 140 sajtótermé­ket a felnőtt lakosság - a 15 éve­seknél idősebbek - körében vizs­gáló, eredményeit félévente nyil­vánosságra hozó kutatás főként arra kíváncsi, egy-egy lapot há­nyán vesznek kézbe, azaz mennyi az olvasottságuk. Minél nagyobb, értelemszerűen annál több emberhez jutnak el az adott lap információi - köztük a hirdetések. Ezért aztán a rek­lámügynökségek hivatásos mé­diatervezői is a Nemzeti Média Analízis olvasottsági adataira támaszkodnak. Ahogy a diagramból is kide­rül, Komárom-Esztergom me­gyében a 24 Óra megerősítette vezető szerepét a médiapiacon: enyhe növekedést követően ösz- szesen több mint 102 ezren ol­vasnak bennünket, a megyeha­táron kívüli olvasókat is beleszá­mítva. A sorban második Blikk olvasótábora csak feleekkora, harmadik helyen az ingyenesen terjesztett Metropol áll, a 24 Óra olvasottságának ötödével, mint­egy 10-10 ezren olvasnak Nép- szabadságot, illetve Borsot, és egyaránt három és fél ezernyi ol­vasója van a sor végére szorult Magyar Nemzetnek valamint Népszavának. no 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Napilapok olvasottsága Komárom-Esztergom megyében (fő) 100 480 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE FELNŐTT (15+) LAKOSSÁGA: 265 756 FŐ A 24 ÓRA TOTÁL OLVASOTTSÁGA: 102 086 FŐ 52 909 19 939 1 10 486 9938 ■ 1 3 494 3 428 24 ÓM Blikk Metropol Népszabadság Bors Magyar Nemzet Népszava Családok az óvodában sok palacsintával bököd Nagyszerű hangulatú családi napot rendeztek az óvodában. Futással melegí­tettek be az apróságok, akik szüleikkel és testvéreikkel érkeztek, majd közös torna következett. Horváth Vivien és Pokker Csaba táncbemu­tatója nagy sikert aratott. A dadusok rengeteg pala­csintát sütöttek, volt játékos ötpróba, lovaglás is. Burkolatfelújításra pályáznak DOROG A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ta­nács pályázatán indul az önkormányzat belterületi közutak burkolatfelújítá­sára. Az érinttet utcákon a járdák felújítását az önkor­mányzatnak saját forrásból kell biztosítania. Támogatást remélnek a kistérségi napokra OROSZLÁNY KISTÉRSÉG A legutóbbi kistérségi ülé­sen megbízták az oroszlá­nyi Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét, Mészá­ros Évát, hogy pályázatot nyújtson be az Oktatási és Kulturális Minisztérium ál­tal meghirdetett Komplex kistérségi napok témára. A pályázati projekt teljes költségvetése 1,1 millió fo­rint, amelyből a szükséges 10 százalékot a társulás biztosítja. Egy fedél alá költözhetnek a diákok, tanárok • pilismarót Hétfőn véget ér a tanév, s ezen a napon megkezdődhet egy igen fontos beruházás. A Bozóky Mihály Általános Iskola infrastrukturális fej­lesztési pályázaton nyert 250 millió forint állami tá­mogatást. A munkálatokat követően egy fedél alá köl­tözhet a két épületben mű­ködő intézmény minden di­ákja, megépülhet a nagyon hiányzó melegítőkonyha és étkező. A tetőtérbe infor­matikatermet és természet- tudományi szaktantermet terveznek. További információk: ^ www.kemma.hu A csütörtöki felhőszakadás áldozatai a lakóházi pincék is vihar A megyében ötvenkét riasztást kaptak a tűzoltók. Esztergomban eláztak az üzletek, kis Velencévé lett a város MEGYEI INFORMÁCIÓ A hirtelen jött csütörtöki vihar miatt me- gyeszerte ötvenkét riasztást kap­tak a tűzoltók. A legtöbb esetben vizett kel­lett szivattyúzni pincékből. A körülbelül egyórás zivatar rö­vid idő alatt 40 milliméter csa­padékot hozott. Ezt a mennyisé­get nem tudták elnyelni a csa­tornák, de a domboldalakról pa­takban folyó vizet is a lakóhá­zak pincéi kapták sok esetben. Az esőzés miatt Tatán tizenkét, Naszályon öt, Nyergesújfalun hat, Tokodaltárón tíz, Eszter­gomban tizennégy, Dorogon kettő, Bajon és Bajóton egy-egy pincét öntött el a víz. Emellett Tatán és Esztergomban egy-egy kidőlt fát is el kellett távolítani- uk a tűzoltóknak. Esztergomban a Bástya Áru­ház környéke van a legalacso­nyabban; az itt lévő csatorna- rendszer nehezen nyeli el a ha­talmas vizet. Egyelőre a legtöbb helyen egyesített csatornák van­nak, azaz egy csőben gyűlik és fut a szennyvíz, az esővíz, ezek szétválasztása fokozatosan tör­ténik. Ha ezt a jövőben megold­ják, akkor nagyobb felhőszaka­dáskor nem lesz kis Velence a belvárosban. Péntek reggelre a néhány el­ázott üzletet már feltakarították, de volt, ahol még vizes fel­törlőrongyokon tapicskoltak az eladók. Csak remélhetjük, hogy vasárnapra rossz emlék marad a vihar pusztítása megyénkben. Most, hogy a Duna alacsony, az itteni fáspincék is viszonylag gyorsan ki fognak száradni. ■ Rafael B./Mudri A. Gyűjt a Vöröskereszt Vimrázy Istvánná, a Magyar Vö­röskereszt megyei igazgatója juttatta el szerkesztőségünkbe a kérést: aki teheti, segítsen az országban tomboló viharok kö­vetkeztében elszenvedett károk enyhítésére. A Magyar Vöröske­reszt az adományokat az aláb­bi számlaszámon fogadja: K&H BANK 10405004-00026547- OOOOOOOO Esztergom belvárosában az alig egy órán át tartó felhőszakadás eláztatta a Retter Pékséget is

Next

/
Oldalképek
Tartalom