24 óra, 2009. június (20. évfolyam, 127-151. szám)

2009-06-16 / 139. szám

4 24 ÓRA - 2009. JÚNIUS 16., KEDD A NAP TEMAJA négy keréken A quadosok szerint nincs kijelölt pálya. A természetvédők az erdő flóráját, faunáját féltik. A hatóság bírságol, de a természeti érték árát nem tudja behajtani. n tf MOTOROS SZÁGULDÁS ERDON-MEZON A jó idő beköszöntével megérkezett a quadosok és motorosok időszaka is. A motoros sportok ra­jongói a kialakított pá­lyák hiányáról, a hatósá­gok viszont környezetká­rosításról beszélnek. Hogy hol az igazság? Utánajártunk. Mudri Anna MEGYEI INFORMÁCIÓ Dr. Pap Kál­mán a dunaszentmiklósi quadpark tulajdonosa. Elma­gyarázta, a négykerekű motor- kerékpároknak két típusa van. Az egyik a quad, amely kifeje­zetten sportjármű és az úgy­nevezett ATV (all-terrain vehicles), azaz a „min­denen átmenő jár­mű”, amely hobbi­célokra készül.- A két járműtí­pust mindenkép­pen meg kell kü- lönböztetni, mert kétfajta embertípus ve­szi, használja. Aki a valódi quadokat ve­zeti, az sportcélra használja, sportpálya kon. Bár az is igaz, ilyen krossz- pályák elsősorban Kelet-Ma- gyarországon vannak. A túrajel- legűen használt ATV-seknél me­rül fel elsősorban a természetvé­delmi kérdés, hiszen ők azok, akik az erdőkben is használják a motorokat - magyarázta dr. Pap Kálmán. A dunaszentmik­lósi pályán is érzékelik ezt. Bár­hol találkoznak quadosokkal az erdőkben, azonnal őket hívják fel, hogy miért nem a pályáju­kon vannak.- A legfőbb baj az, hogy sza­bályosan alig lehet használni a quadokat. A kijelölt pályákat, ha minden héten menni szeret­ne a tulajdonosa, egy idő után unalmasnak érzi. Az erdőbe nem mehet, mert az természet- károsításnak számítana. Rá­adásul veszélyes, hiszen gyak­ran damilt feszítenek ki az er­dőkben a quadosok ellen. Asz­faltos úton pedig a legtöbb négykerekű motor nem hasz­nálható, a forgalmijukba ezt bele is írják. A rendszámtáblá­val ellátott quad nagyon drága, 2,5-3,5 millió forint, az lenne használható aszfalton. Viszont nekünk is van olyan jármű­vünk, amelyiknek volt rend­száma, de nem engedték újra műszakizni. Vagyis megoldat­lan a helyzet - sorolja a prob­lémákat dr. Pap Kálmán. Megtudjuk azt is, hogy aki­nek saját quadja van, ritkán megy a kijelölt pályákra. A dunaszentmiklósi quadpark- ban is elsősorban céges csapat­építő tréningek és családi programok résztvevői jelent­keznek. A természetvédők, hatósá­gok viszont teljesen más irány­ból közelítik meg a kérdést. Lieber Tamás, a Benedek Endre Barlangkutató és Termé­szetvédelmi Egyesület elnöke szerint az elmúlt évtized egyik az ügyészségtől megtudtuk, hogy tavaly tizenegy esetben in­dult eljárás azért, mert quadosok engedély nélkül Natura 2000 természetvédelmi területet használtak.- A Duna-Ipoly Nemzeti Park területen többször is tetten értek quadosokat. Ilyenkor egyrészt szabálysértési bírságot szabnak ki rájuk, másrészt - mivel a motoros jármű megzavarja a környezetet -, természetvédelmi bírságot is kapnak, tavaly ez 250-280 000forint volt általá­ban. Ezeket a bírságokat pár­huzamosan is kiszabhatják a hatóságok. Emellett szükség esetén környezetvédelmi fel­ügyelőség kötelezheti az elköve­tőt a környezet eredeti állapotá­nak helyreállítására. Az ügyészség a jogellenes tevékeny­séggel okozott kár megtérítése miatt keresetet nyújthat be. Ezekben az ügyekben azonban erre nem volt lehetőség, mert nem volt bizonyítható, hogy a természeti érték (védett növény, állat, élőhely) a motoros jár­művel végzett jogellenes tevé­kenység miatt károsodott. Volt olyan ügy, amelyben büntetőel­járás is indult, de ebben a szakágban sem sikerült bizo­nyítani, hogy a jogellenes tevé­kenység eredményezte a foko­zottan védett állatok, védett nö­vények pusztulását. A quadosok eddig Süttő, Tardos, Mocsa és Vértesszőlős környékén bukkantak fel. legnagyobb természetvédelmi problémája volt a terepmotoro­zás (beleértve a quadozást is) elterjedése.- Egyesületünk működési te­rületén (Pilis hegység, Kesztölc - Esztergom térsége) az elmúlt két évben mintha visszaesés mutatkozna az illegálisan zöld­ben motorozok számában. Saj­nos nem ismerem az országos helyzetet, ezért általánosítani ez alapján nem tudok. Mivel a Duna-Ipoly Nemzeti Park te­rületéről van szó, nyilván ez is közrejátszik ebben, hiszen a szigorú szankciók elől sokan inkább a nem védett régiókba húzódnak, amire nekünk több­nyire nincs rálátásunk. Kivé­tel a Csolnok és Tokod között emelkedő Gete (ez már a Gere­cse része), ami a motorosok számára sajnos átmenőpályát jelent a két település között - tudtuk meg Lieber Tamástól. Mindamellett úgy látja, a motorosoknak is ki kellene je­lölni a megfelelő helyeket. Bár szerinte térségünkben elég sok pálya van, ami szerinte bőven lefedné az igényeket.- Csak nyilván vannak olya­nok, akiknek nemcsak pusz­tán a motorozás a vonzó, ha­nem a tiltás figyelmen kívül hagyása is - jelentette ki Lieber Tamás Lieber Tamás. Úgy látja, a má­sik égető kérdés a motorosok szervezetekbe, szakosztályok­ba tömörítése, számon kérhető vezetőkkel. De ezt sem tartja még mindenütt megoldottnak.- Az erdei motorozás nem csak zajával, benzingőzével és pusztán a növények kitaposá­sával okoz problémát, de jelen­tősen közrejátszik az utak, ös­vények használhatatlanná vá­lásában is, például az esővíz le­vezetésére alkalmassá váló nyomvályú főleg a meredek és nyíltabb terepen az erózió ha­tására akár egy év alatt is olyan mélyre vágódhat, hogy azokat már a turisták sem ké­pesek használni, így újabbakat kell kijelölni, ahol a folyamat elölről kezdődik. Változik a KRESZ, besorolják a quadokat A LEGÚJABB KRESZ-módosítás szerint július l-jétől csak azok a négykerekű motorkerékpárok (quadok) vehetnek részt a köz­úti forgalomban, amelyeknek hatósági engedélye és jelzése, azaz forgalmi engedélye és rendszámtáblája is van. Az áp­rilis 1-je előtt vásárolt quadok július 1-je után ezek nélkül nem mehetnek ki közútra, ad­dig kell a papírokat, rendszám- táblát beszerezni. A később vá­sárolt quadokon ezeknek eleve meg kell lennie. A vezetésükhöz „A1 ” vagy „B” kategóriás jogo­sítvány kell. A törvény a mopedautókat is besorolja, azokhoz kötelező lesz a „B” kategóriás jogosítvány, a rendszámtábla és a forgalmi engedély is. Látványos ugratások szabályos felszerelésben és zárt pályán, ami ellen senkinek nem lehet kifogása Többféle bírságot is kaphatnak az illegális quadosok A természetvédők rendszeresen lefotóznak illegális erdőjárókat A

Next

/
Oldalképek
Tartalom