24 óra, 2009. január (20. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-02 / 1. szám

PÉNZ - SIKER - VÁLLALKOZÁS 24 ÓRA - 2009. JANUAR 2., PENTEK JEGYZET MÓROCZ KÁROLY Fordulatszám és félszavak TE RÖVIDESEN ELÉRED az Ötö­dik X-et, csak magyarul be­szélsz, neked a számítógé­pet már bekapcsolni is si­kerélmény. Ő éppen hu­szonöt éves, második diplo­madolgozatát írja - persze, hogy számítógépen -, an­golból felsőfokú, spanyolból középfokú nyelvvizsgája van. TE AZ ELSŐ MUNKAHELYEDEN dolgozol, csaknem három évtizede, és rettegsz a bi­zonytalantól, a leépítéstől. Ő már főiskolás korában mun­kát vállalt két internetes cégnél, az új évben Ameri­kába készül kipróbálni a szerencséjét, no meg a tu­dását. AMÍG TE AZT MONDOD, hogy fontoljuk meg, gondoljuk át még egyszer, addig ő már megcsinálta, sőt, újabb ötle­tekkel áll elő. Félszavakból sem értitek meg egymást. Más fordulatszámon pörög­tök, mások a céljaitok, más jelenti a sikert. ■ Találkozzál egy fiatalemberrel! TE NAGYON FÉLSZ a válságtól, Ő mosolyog, mert egy újabb kihívásnak tekinti. Szótá­radban előkelő helyen áll a lehetetlen és a megoldhatat­lan, az övéből (még?) hiá­nyoznak ezek a szavak. APA És FIÚ, két gondolkodás- mód egymás mellett, párhu­zamosan... - de talán mégis­csak van esély a találkozás­ra, és nem a végtelenben. Találkozz most, az új év első napjaiban egy fiatalember­rel! Ahogyan Karinthy Fri­gyes tette annak idején. És ha számon kéri tőled a vi­lágmegváltást, a találmányo­kat, a boldogságot, a gazdag­ságot, akkor fogadd meg, hogy megcsinálod. És ha az Évindító napok mámorából kikeveredtél, ne fontolgasd, most másodikán ne gondold át még egyszer! Vedd komolyan a különös találkozást, és ha így teszel, akkor Ő is másképpen néz rád. Hidd el, nincs késő ah­hoz, hogy egy idő után félszavakból is megértsétek egymást. KEMMAJlll BBSS Válság: rugalmas alkalmazkodás fórum Humánerőforrás és autóipar. Sokkhelyzet és megelőzés. Hagyományteremtő szán­dékkal rendezett fórumot a közelmúltban a Komárom Megyei Ergonómiai Tanács­adó Kkt. valamint a buda­pesti székhelyű Ergofit Kft. az autóiparban dolgozó HR vezetők részére. Munkatársunktól megyei információ A várakozá­soknak megfelelően szinte azon­nal borult az előzetesen meghir­detett napirend. A szakemberek több mint két órán keresztül ar­ról beszélgettek, hogy a gazdasá­gi válság következtében kialakult helyzetben milyen lehetőségek állnak a humán menedzsment rendelkezésére az emberi ténye­zőkhöz kapcsolódó nehézségek kezelésére, miképpen lehetne megtalálni a munkaerő megtartá­sának hatékony eszközeit. Dr. Nemeskéri Gyula, az Ergofit Kft ügyvezetője hangsú­lyozta, hogy számba kell venni mindazon megoldásokat, me­lyek célja a szervezetek rugal­mas alkalmazkodásához elen­gedhetetlen emberi tényező fi­gyelembe vétele. Ez önmagában is egy olyan eszköz, amely hoz­zásegíthet bennünket a mosta­nihoz hasonló sokkhelyzet meg­előzéséhez és hatékonyabb ke­zeléséhez. Gíber Mihály, a tatabányai Au­tóüveggyár (AGC) személyzeti igazgatója azt emelte ki, hogy a sok lábon álló cégeknek - mint az AGC - jó esélyük van a túl­élésre. Lényeges, hogy a speciá­lisan képzett szakembereket ne veszítsék el a következő hóna­pokban. A dolgozók megfelelő képzése a munkába lépés első percétől folyamatosan szükséges Dr. Horváth Imre, az Ergonó- hívta fel a szakemberek figyel- mia munkapszichológusa arra mét, hogy az elbocsátások nyo­A válság átírja a szakemberek feladatait ADORJÁNl MÁRIA, az Ergonó­mia Kkt. ügyvezetője: „Szá­momra úgy tűnik, az autó­iparban tapasztalható gazda­sági válság jelentősen átírja a HR-es szakemberek feladatait, hiszen úgy kell megbirkózni­uk az emberi tényezőkhöz kapcsolódó elképesztő nehéz­ségekkel, hogy mindeközben a korszerű humánerőforrás menedzsment tevékenységé­nek súlyponti kérdéseit is szem előtt tartják. Úgy gondo­lom, soha ennél nagyobb lét- jogosultsága nem volta hu­mánerőforrás megbecsülésé­ről rendezett találkozóknak. ” mán számítaniuk kell rá: a mun­káltató iránti bizalmat a bizony­talanság érzése fogja felváltani. Természetesen érthető ez, hi­szen a munkanélkülivé válás le­hetősége vagy tényleges bekö­vetkezése súlyosan érinti a mun­kavállaló egzisztenciális bizton­ságra törekvését. Esetenként mindezt tovább fokozza az infor­máltság vélt vagy valós hiánya, és a negatív tényezők hatása an­nál jelentősebb, minél jobban függ az egyén a számára mun­kát biztosító szervezettől, vagyis mennyire korlátozottak számá­ra a váltás lehetőségei. A rossz és a rosszabb A HUMÁNERŐFORRÁSSAL fog lalkozó szakembereknek is megvannak a saját bölcsessé­geik. íme, az egyik legszelle­mesebb: „Annál, hogy képzed embereidet, és elvadásszák őket tőled, csak egy rosszabb van, ha nem képzed őket, és nálad maradnak. ” (ZigZiglar) A Cégközlöny december 18-ai számában megjelentek alap­ján megyénkben az alábbi tár­saságok kerültek felszámolás, illetve végelszámolás alá. Az eljáró bíróság a Komárom-Esz- tergom Megyei Bíróság. B.B.GOLD KFT., KÖRNYE. Felszá­moló: Dual-Perfekt Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. BELLANETT BT., ESZTERGOM. Felszámoló: Novum Kft., 1068 Budapest, Benczúr u. 8. A hitelezői igények benyújtá­sának határideje mindkét cégnél január 11. BRILLANT MOBILE KFT., TATABÁ­NYA. Végelszámoló: Fülöp Ta­más, 2831 Tarján, Kossuth tér 8/a. Igénybenyújtási ha­táridő: január 27. CÉG És KÖRINEK kft., tata. Fel­számoló: Crac-Org Zrt., 1082 Budapest, Baross u. 114-116. dok-trade Dózsa udvar kft., tatabánya. Felszámoló: Ke- szau-Solder-Serec-I. Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/b. Igénybenyújtási határidő az utóbbi két cégnél: január 12. dörnbach-mogyoróssy kft., tatabánya. Felszámoló: Vectigalis Zrt., 1051 Buda­pest, Mérleg utca 12. GYÖNGYBETŰ KFT., TATA. Felszá­moló: Vectigalis Zrt. GYÖNGYHÁZ BT., TATA. Felszá­moló: Agro Álba Rt., 1055 Bu­dapest, Stollár Béla u. 3/a. Igénybenyújtási határidő az utóbbi három cégnél: január 17. KO-LA KFT., BAJ. Végelszámoló: Lakatos Pál, 2836 Baj, Patak u. 8. Igénybenyújtási határ­idő: január 27. MED-EXPRESSZ KFT., TATABÁNYA. Felszámoló: Agro Álba Rt. MM CENTER 2004 KFT., TATABÁ­NYA. Felszámoló: Marosholding Kft., 1021 Bu­dapest, Hárshegyi u. 5-7. NO KOMMENT EGYES KFT., TATA­BÁNYA. Felszámoló: Ratis Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7. 1/3. ÓNIX KFT., NYERGESÚJFALU. Fel­számoló: dr. Felső Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. S. ANDI ÉS TÁRSA BT., TATABÁ­NYA. Felszámoló: Etalon- Solvent Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 25. SONÁJ KFT., SZÁRLIGET. Felszá­moló: Csabaholding Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/a. SPEED-ÉP KFT., oroszlány. Fel­számoló: Concur Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6. Igénybenyújtási határidő az utóbbi hét társaságnál: janu­ár 14. A tájékoztató jellegű adatokért felelősséget nem vállalunk. Iparos évértékelők: kitüntetések, oklevelek A Magyar Iparszövetség (OKISZ) és a Komárom-Esztergom Me­gyei Iparszövetség (KISZÖV) kö­zelmúltban tartott hagyományos évértékelő ünnepségein kitünte­téseket adtak át. Az OKISZ ünnepi évbúcsúzta- tóján megyénkből a Magyar Iparszövetség Emlékgyűrűje ki­tüntetésben részesült Kovács Vilmosné elnök-vezérigazgató (STYL Zrt., Tatabánya). A Ma­gyar Iparszövetség Elismerő Ok­levele kitüntetést vehette át Ba­logh János elnök-igazgató (KEMOBIL Zrt., Tata) valamint Hunics Istvánná humánpolitikai előadó (STYL Zrt.). A KISZÖV a Tatai Edzőtábor­ban rendezte évzáró ünnepségét. Itt a Magyar Iparszövetség Elis­merő Oklevele kitüntetést vette át Imeli Ferencné gazdasági igaz­gató (Mirelta-Holding Kft., Tata) és Ormándi Lajos építésvezető (Bán Kft., Tatabánya). A Komá­rom-Esztergom Megyei Iparszö­vetség Elismerő Oklevelét kapta Balogh Istvánná, Holpert Zoltán és Marosi Attila (KEMOBIL Zrt.); Goldschmidt Csaba, Lugosi Zol­tán és Zentai Simon (Bán Kft.). Alapításának 20. évfordulója alkalmából a KISZÖV a megyei iparszövetség Elismerő Oklevele kitüntetést adományozta a Mik­ro ‘88 Kft.-nek. A jó hangulatú rendezvényen dr. Petőcz Erzsébet, a KISZÖV ügyvezető igazgatója értékelte a szövetség 2008-as tevékenységét, és szólt a 2009-es tervekről is. AZ OLDALT SZERKESZTETTE : MÓROCZ KÁROLY ELÉRHETŐSÉGE: kar oly.morocz («axel springer, hu A GAZDASÁGI OLDAL TÁMOGATÓI: BAUMfT KFT. Dorog SUOFTEC SUOFTEC Könnyüfémtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. Tatabánya KOMPRESS Nyomdaipari Kft. Komárom KEG KÖZÉP-EURÓPAI GÁZTERMINÁL ZRT. KEM-i KERESKEDELMI ES IPARKAMARA Tatabánya RICHTER GEDEON NYRT. AGC Autóipari Magyarország Kft., Tatabánya AGC t; Hokim HOLCIM HUNGÁRIA CEMENTIPARI ZRT. Lábatlan GUNTNEH GÜNTNER-TATA KFT. Tata AVE TATABÁNYA ZRT. Tatabánya A5ZTÍ GÉP-ÉS BERENDEZÉS­GYÁRTÓ ZRT. Tatabánya BORGWARNER TURBO SYSTEMS KFT. Oroszlány BorgWarner Turbo & Emissions Systems ZOLTEK 2 ZOLTEK ZRT. Nyergesújfalu 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom