24 óra, 2009. január (20. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-02 / 1. szám

24 ÓRA - 2009. JANUÁR 2., PÉNTEK 2 MEGYEI TÜKÖR 3 Szerencsehozó kéményseprők Boda András, a Komtűz Kft. ügyvezetője- Mint megyénk kémény­seprőinek főnökét kérde­zem: hogyan ápolják e sze­rencsehozó szakma hagyo­mányait?- Leginkább azzal, hogy igyekszünk minél többször láthatóvá tenni magunkat. Ekkor ugyanis sokan nyúlnak a gombjukhoz, s látjuk, hogy elkezdenek százig számolni magukban. Ezen kívül ki­nyomtattuk a 2009-es falinap­tárunkat is, melyek nagy ré­szét már tavaly megkapták a kéménytulajdonosok, de van­nak néhányan, akikhez csak a következő napokban tudják eljuttatni az utcákat hagyo­mányos kéményseprő ruhák­ban járó munkatársaink.- Az ő számuk csökken vagy nő?- Stagnál. AZ idén is hu- szonhatan vannak, pontosan annyian, mint ahányan ta­valy. Ők járják a megyét, s el­lenőrzik a családi házak vala­mint a különböző üzemek ké­ményeit, s minden helyszí­nen meggyőződnek arról, hogy a fűtőberendezések kap- nak-e elegendő oxigént tartal­mazó levegőt, s eltávozik-e be­lőlük akadály nélkül az ös'z- szes égéstermék. Mindez a füstmérgezések megelőzése érdekében lényeges.- Mi lesz az új esztendő legfontosabb feladata?- Tekintettel arra, hogy az energiaárak növekedése mi­att egyre több cserépkályhát és vegyes tüzelésű berende­zést állítanak újra üzembe, nagy gondot kívánunk fordí­tani ezek ellenőrzésére. Elen­gedhetetlen ugyanis, hogy a csöveket csak jó állapotú, ál­talunk időben ellenőrzött ké­ményekbe vezessék. Az is fontos, hogy sem gumit, sem műanyagot, de még ezekhez hasonló veszélyes anyagokat sem szabad elégetni az ilyen tűzterekben, mert azok nem csak a környezetet szennye­zik, de károsítják a kályhá­kat is. ■ Palásti Mint a legtöbb vendéglátóhelyen, Tatán, az Öreg-tó Club Hotelben is tetőfokára hágott a hangulat szilveszter éjszaka Visszafogottabb újévi ünneplések b. ú. é. kj Trombitaszó, maszkok, koccintások, röppentyűs durranások Komárom utcáin csak elvétve találkoztunk ünneplőkkel, akik pezsgővel a kezükben inkább házibuliba indultak, semmint hogy a szilveszteri televíziózást válasszák. A Duna túlpartján, Révko- máromban már mozgalmasabb volt az éjszakai élet. A Klapka térre vezető sétálóutcákban a jó­kedvről hangos rikkantgatások árulkodtak, a fiatalok csapatok­ba verődve, bolondos fejfedők­ben várták, hogy beköszöntsön a 2009-es év. A fényben pompázó központban aztán baráti ölelé­sek és pezsgődurrogtatás köze­pette számolták a tavalyi év utol­só perceit. Tatabányán régen látott tömeg vett részt a bánhidai katolikus plébániatemplom hálaadó ünne­pi szentmiséjén. A szokatlanul erős hideggel ránk köszöntő szilveszter éj a megyeszékhelyen is inkább zárt helyre kényszerítette az ünnep­lőket, de az éjfél körüli percek­ben az augusztus 20-ai városi tű­zijátékot is felülmúló sziporká- zás és ropogás következett min­den városrészben. Parkokból, parkolókból, családi házak kert­jeiből megannyi röppentyű in- .dult az ég felé. Ismét eltelt egy év! Kezd­hetnénk akár így is az óév búcsúztatását, főleg, ha híján voltunk az ötle­teknek, lehetőségeknek, hogy kivel, hogyan és hol töltsük a szilveszter éj­szakát. Az új esztendő azonban mulatsággal vagy anélkül, de feltar­tóztathatatlanul bekö­szöntött. Munkatársainktól Sokaknak persze az is gondot okozhatott - már a januári köz­üzemi számlákra spórolva -, hogy miből finanszírozzák a karácsonyi kiköltekezés után az újévi ünnepi vacsora hozzá­valóit. Az üzletekben mégis tonnaszám fogyott a virsli, ez­rével a pezsgő, és akadtak, akik tűzijátékra is költöttek. Az éjfé­li koccintásnál tett elhamarko­dott vagy jól megalapozott fo­gadalmainkat ma már ideje be­tartani! d Megyénk városaiban járva- g kelve valahogy az átlagosnál | csendesebbnek tűnt az idei szil- 1 veszter éjszaka. Révkomáromban, az Erzsébet híd közelében találkoztunk ezekkel a vidám fiatalokkal Otthonról behozott finomságok a tűzoltóságon munkában Komárom térségében most sem volt riasztás. Kisültek az első újévi kenyerek. Komárom Míg a legtöbben mu­latozással búcsúztatták az óesz­tendőt, természetesen akadtak olyanok is, akiknek munkát je­lentett ez at éjszaka. Kaszinótojás, franciasaláta és házi sütemények kárpótolták a szilveszter estén és másnapján is készenlétben álló Komáromi Városi Tűzoltóság B szolgálati csoportjának tizenegy hivatásos tűzoltóját, amiért az idén nem a családdal és a barátokkal töltöt­ték az év utolsó óráit. Itt már ré­gi hagyomány, hogy karácsony első ünnepén és az év utolsó nap­ján Simon István, a Városi Tűzol­tóság vezetője hidegtállal lepi meg beosztottjait. Ahogy utólag megtudtuk, egyetlen riasztásuk Halápi Attila őrmester, Dózsa Miklós őrmester és Kiss Zoltán törzsőrmes­ter is örült a finom falatoknak sem volt a kritikus éjszakán, pe­dig fokozottan számoltak ebben az időszakban a tűzesetekkel. Kiss Zoltán törzsőrmester azt is elárulta, hogy az ünnepnapo­kon nyitva állt a tűzoltóság ajta­ja a szűk családi kör, illetve a hozzátartozók számára. A „civil” látogatók sem érkeztek üres kéz­zel, az újévi jókívánságok mel­lett igazán örültek a munkában lévő tűzoltók az otthonról hozott házi süteménynek. tatabánya A Sütőipari Minta­bolt nonstop nyitva tartott szil­veszterkor is. A pékek is sütöttek még aznap, hogy legyen friss ke­nyér, még akár éjjel is. A pult mögött állók pedig derűsen vár­ták a vásárlókat. ■ H. D. Balázs Jenőné és Fóris Mónika szilveszterkor is dolgozott

Next

/
Oldalképek
Tartalom